UŽ ZÍTRA SPOKOJENOST


Tiskové  zprávy

 

Tisková zpráva 7. 5. 2021

SPÚ umí čerpat z fondů EU

Praha, 7. května 2021 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) čerpá finanční prostředky na pozemkové úpravy rovněž ze zdrojů EU. V největší míře financování projektů ze zdrojů EU probíhá z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (PRV).

„V rámci Dne Evropy, který připadá na neděli 9. května, si připomínáme, že z evropských peněz vracíme do české krajiny prvky, jako jsou remízky, aleje, biokoridory nebo mokřady. Děláme tím krajinu rozmanitější. Současně budujeme opatření, která zajišťují hospodaření s vodou a zabraňují erozi půdy,“ uvedl ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu Ing. Martin Vrba.

V Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 jsou Pozemkové úpravy zařazeny do Opatření 4 – Investice do hmotného majetku, Podopatření 4.3. Podpora na investice do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví, Operace 4.3.1. – Pozemkové úpravy. Projekty PRV mohly být podávány do Záměrů geodetické práce nebo realizace plánů společných zařízení. V daném programovém období PRV bylo celkem pro danou operaci předloženo Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) ke kontrole 346 žádostí o dotaci v celkové výši 3 459 937 967 Kč, z toho bylo zatím SZIF schváleno 332 žádostí o dotaci ve výši 3 304 704 539 Kč. K 30. 4. 2021 bylo SZIF proplaceno celkem 317 projektů v celkové výši 3 090 327 781 Kč. V nepatrné míře jsou dále pozemkové úpravy financovány z Operačního programu Životní prostředí. Řada projektů z PRV 2014-2020 byla přihlášena do soutěže „Žít krajinou“, „Cestami proměn“ nebo „Stavba roku“. Soutěž „Žít krajinou“ pořádá Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy. Hlavním cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Prováděním pozemkových úprav dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků vlastníků půdy v daném katastrálním území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu. V rámci pozemkové úpravy se zpracovává plán společných zařízení. Realizace plánů společných zařízení zajišťují zpřístupnění pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření pro omezení dopadu zemědělského sucha. Realizace pozemkových úprav se zohledněním principů ochrany krajiny napomáhá obnovovat a zachovávat biologickou rozmanitost krajiny.

 

Každý obyvatel ČR vytřídil loni téměř 67 kilogramů odpadů

Praha, 5. května 2021

V systémech obcí a měst ČR loni lidé vytřídili více než 713 tisíc tun využitelných odpadů (z toho téměř 403 tisíc odpadů z obalů). Navzdory pandemii, která zejména zpočátku komplikovala třídění odpadu, se množství vytříděného odpadu zvýšilo meziročně zhruba o 20 tisíc tun! Každý obyvatel ČR vytřídil loni v průměru téměř 67 kilogramů papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů. Meziročně došlo tedy během loňského pandemického roku k téměř 3% nárůstu. Vyplývá to ze statistik, které Svazu měst a obcí ČR poskytla Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM.

Oproti minulým rokům se loni zejména vlivem protiepidemických opatření poměrně významně změnila skladba tříděných odpadů. Zjednodušeně řečeno, i při letmém pohledu do jednotlivých barevných kontejnerů bylo na první pohled zřejmé, že lidé trávili více času doma – z domova pracovali, děti měly domácí výuku, v domácnostech se více vařilo, případně si lidé donášeli či objednávali jídla z restaurací, projevil se i rozmach e-shopů. Z hlediska hmotnosti se vytřídilo nejvíc papíru – přes 228,6 tisíce tun. Meziroční růst ale nebyl tak výrazný jako v minulých letech, a to kvůli uzavřeným sběrným dvorům a výkupnám surovin. Tentýž problém nastal i u kovů, u nichž se také stále velká část sbírá právě prostřednictvím výkupen. Kovů se vytřídilo přes 145 tisíc tun. Dále lidé do barevných kontejnerů odložili více než 173 tisíc tun plastů, přes 161 tisíc tun skla a bezmála 4,5 tisíce tun nápojových kartonů. Z celkového množství odpadů vytříděných v obecních systémech tvořily více než 56 % vytříděné obalové odpady, na jejichž třídění a předání k recyklaci a využití přispívají obcím výrobci baleného zboží prostřednictvím Autorizované obalové společnosti EKO-KOM.

Míra recyklace a jiného využití tříděných odpadů

Na obce jsou českou odpadovou legislativou nově kladeny povinnosti dosáhnout zásadního omezení skládkování využitelných odpadů. To je důvod, proč je, a nadále bude, ze strany obcí kladen velký důraz na spolupráci s takovými třídicími linkami, které dosahují vysoké účinnosti dotřídění odpadů pro materiálovou recyklaci.

Podle statistik AOS EKO-KOM se u většiny komodit (kov, papír a sklo) pohybuje míra dotřídění pro materiálovou recyklaci kolem 96 %. Jen malé procento bylo využito pro výrobu alternativních paliv nebo uloženo na skládku. Tyto tříděné odpady představují více než tři čtvrtiny celkového množství tříděných odpadů ze systému obcí. Problémovou komoditou jsou ale z hlediska účinnosti dotřídění plasty, těch bylo loni dotříděno pro materiálové využití necelých 30 %, dalších 30 % bylo dotříděno a využito pro výrobu alternativních paliv a přes 40 % plastového odpadu bylo využito energeticky v ZEVO či uloženo na skládku. Na vině je kombinace několika faktorů – velká různorodost tříděného plastového odpadu, pokles poptávky po vytříděných plastech v celé EU a také negativní vývoj pandemie COVID a omezení průmyslu.

„Svaz měst a obcí ČR v této oblasti apeluje na nutnost zvýšit „standard“ dotřiďování zejména plastových odpadů na třídících linkách,“ říká jeho místopředseda a starosta obce Velký Osek Pavel Drahovzal. „Podporujeme města, která využívají meziobecní spolupráci, protože v jejím rozvoji a podpoře leží možnost zlepšení nakládání s odpady. Při jejím vzniku a fungování pomáhá Svaz dlouhodobě prostřednictvím svých projektů, např. Cenpolečných služeb (CSS).“

Dle ještě loni platné definice recyklace se do výpočtu recyklace zahrnovala i výroba certifikovaných alternativních paliv. To se ale počínaje letošním rokem mění a nově již státy EU, stejně jako ČR, budou výrobu TAP z odpadů považovat za využití energetické. Znamená to, že nejen u nás procento materiálového využití komunálního odpadu statisticky poklesne, i když budeme více třídit. To však není dlouhodobě udržitelné, protože nová legislativa ukládá obcím dosáhnout do budoucna vysokých cílů recyklace. Pro naplnění nových recyklačních cílů bude tedy nutné zvýšit účinnost dotřídění plastových komunálních odpadů na třídicích linkách pro materiálovou recyklaci ze současných cca 30 % na účinnosti, kterých dosahovaly ještě před zhruba pěti lety před rozmachem výroby TAP. Důležitým předpokladem pro plnění tohoto cíle je především dostatečné množství kvalitně vytříděného odpadu, na což má většina obcí a měst ČR systémy tříděného sběru komunálních odpadů dobře nastavené.

Nejlépe se loni třídilo na Vysočině

Srovnáme-li množství tříděných odpadů v jednotlivých krajích ČR, pak na tom byl loni nejlépe Kraj Vysočina. Každý obyvatel tam vytřídil v průměru 80,3 kilogramu papíru, skla, plastů, nápojových kartonů a kovů. Jen těsně za tímto lídrem skončil

Olomoucký kraj (78,6 kg/obyv.) a Královehradecký kraj (77,7 kg/obyv.). Tato trojice tak s přehledem, o více než 10 kilogramů, překonala celkový průměr ČR, který loni činil 66,8 kilogramu.

S tříděným odpadem nemusíme chodit daleko

V městech a obcích ČR je díky dlouhodobému rozvoji systému sběru separovaného odpadu třídění odpadů velmi komfortní a celkově dobře dostupné. Lidé mohou třídit odpad prakticky napříč celou republikou, k dispozici mají více než 558 tisíc barevných kontejnerů na ulicích a menších nádob na tříděný odpad umístěných přímo u domů. Jedno sběrné místo slouží v průměru 112 lidem. Česká republika se tak může pochlubit jednou z nejhustších sběrných sítí pro tříděný odpad v Evropě. Průměrná docházková vzdálenost k barevným kontejnerům, kterou musí občané ujít s tříděným odpadem je v průměru už jen 90 metrů.

Zejména v některých menších obcích ČR je nádobový sběr ještě doplněn, nebo zcela nahrazen sběrem pytlovým. Pytle se nejčastěji využívají pro sběr plastů, papíru, nápojových kartonů, případně kovových obalů. V ČR mohou lidé třídit odpady také prostřednictvím sběrných dvorů, sběrných míst a výkupen surovin.

Jak již bylo ale zmíněno v úvodu, právě sběrné dvory a výkupny surovin byly loni zejména v jarní vlně koronavirové epidemie slabinou. Kvůli protiepidemickým opatřením byly totiž poměrně dlouhou dobu uzavřené nebo fungovaly v omezeném režimu, což se významně projevilo na množství odpadů, zejména kovů a papíru, vytříděných jejich prostřednictvím.

Systémy sběru tříděných odpadů si nastavují přímo města a obce

Obce a města ČR se intenzivně snaží zlepšovat systémy nakládání s odpady. Konkrétní nastavení systému pro sběr tříděných odpadů z papíru, plastů, skla, kovů a případně i dalších komodit je plně v kompetenci jednotlivých měst a obcí. Záleží tedy především na jejich možnostech a rozhodnutí. Stále častěji jsou v obcích zaváděny i tzv. vícekomoditní nádobové sběry, kdy lze sbírat například kovy s plasty do žlutých kontejnerů, dotřídí se dle komodit až na třídící lince. Tato možnost je využívána zejména v lokalitách, kde není prostor na přidání samostatné nádoby na kovy a zároveň je na to nastaven systém dalšího dotřídění u úpravců odpadů.

V obcích se třídí také další komunální odpady jako bioodpady, textil, a i jiné složky, jako jsou třeba objemný odpad, oleje, stavební odpady, elektrozařízení, baterie atd. Dlouhodobým cílem vyplývajícím z direktiv Evropské unie je, aby množství odpadu končícího bez využití na skládkách bylo omezeno na absolutní minimum, od roku 2030 bude povoleno skládkovat nanejvýše 10 % komunálního odpadu

 
 

FOR ARCH 2021: nové podněty a odborná setkání

Praha, 2. prosince 2020 – Před pracovníky a firmami v celém řetězci stavebnictví stojí v následujícím roce důležité výzvy, jejichž realizace v praxi přinese zajímavé podněty pro 32. ročník stavebního veletrhu FOR ARCH. Ten se bude konat 21.–25. září 2021 v PVA EXPO PRAHA. Významnou událostí byl veletrh FOR ARCH i v současné náročné době, kdy se uskutečnil za mimořádných zdravotně-bezpečnostních opatření. Jaká hlavní témata budou stavebnictvím rezonovat příští rok? Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD.

Podle odborníků je současným problémem ve stavebnictví například nedostatek pracovníků, negativní vývoj celé ekonomiky, který způsobila pandemie koronaviru, a blížící se tradiční zimní útlum. V srpnu odhadovali analytici, že stavebnictví bude reagovat se zpožděním a k růstu se vrátí až v roce 2022. Podle zástupců sektorů, které jsou na stavebnictví úzce navázané, koronavirus spíš než počet zakázek ovlivnil čas jejich realizace. Došlo k odkládání části zakázek o 2 až 3 měsíce z důvodu pandemie. Poptávka však v prvních třech kvartálech letošního roku neklesala. Do budoucna varují odborníci před situací, kdy kvůli vývoji rozpočtu reálně hrozí větší propad u krajů, měst a obcí, kdy vláda bere municipalitám z rozpočtů částky často představující jejich celoroční investice. Pomocí pak může být státní garance a evropské financování. Závislost oboru na zahraničních pracovnících je vyšší a firmy jsou pod tlakem nedostatku hlavně pomocných pracovníků. „Technologický progres je pro stavební sektor existenční nutností. S největší pravděpodobností už nikdy nebudeme mít k dispozici tolik pracovních sil jako v minulosti – což může vyřešit jen automatizace, prefabrikace či robotizace. Takže nové technologie jsou nepochybně přínosem také pro stabilitu celého odvětví,“ řekl letos na FOR ARCH prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Václav Matyáš.

Nový stavební zákon č. 403/2020 Sb. od ledna 2021

Uvidíme, zda novela stavebního zákona a správního řádu od ledna 2021 urychlí povolování staveb a pomůže oživení stavebnictví. Zda stavebníci uvítají možnost podání žádosti o povolení s využitím elektronického systému, tzv. Portálu stavebníka, který představuje výrazný posun v oblasti digitalizace veřejné správy. A co změní nový institut tzv. zrychleného řízení.

ZELENÁ ÚSPORÁM: Nástupnický program bude představen ještě letos.Velkou změnou bude, že program zahrne i bytové domy mimo hlavní město Prahu. Vyplývá to z dohody s ministerstvem pro místní rozvoj. „Program bude zjednodušen, a to zejména na úrovni administrace žádostí, pro kterou se připravuje nový informační systém na straně SFŽP ČR, který bude nadále přijímat žádosti. Zajímavá bude podpora adaptačních opatření, tj. tzv. kombinační projekt úspory energie a hospodaření s dešťovou vodou bude moci být řešen v rámci jedné žádosti. Podpořeny budou zelené střechy, retenční nádrže, zdroje, fotovoltaika atd.,“ řekl v rozhovoru pro TZB-info Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí. Spuštění programu předpokládá MŽP v polovině roku 2021.

VÝMĚNY KOTLŮ: Zákaz provozu se týká statisíců zdrojů! Za co starý kotel vyměnit?

Již od 1. září 2022 bude provoz kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy zcela zakázán. „Statisíce domácností a drobných provozoven budou muset vyměnit svůj stávající teplovodní kotel na pevná paliva za nový zdroj tepla,“ uvádí odborný portál TZB-info v úvodu projektu Výměny kotlů. Na otázku, zda konkrétní kotel do povinnosti spadá, nejlépe poradí tzv. odběrně způsobilá osoba OZO, zjednodušeně řečeno odborník proškolený výrobcem kotlů. Každá domácnost provozující kotel na pevné palivo má povinnost jednou za 36 měsíců si jej pozvat a kontrolu nechat provést. V protokolu z kontroly si pak požadovanou informaci najde. Trh nabízí širokou nabídku moderních kotlů na pevná paliva splňujících nejpřísnější emisní požadavky a požadavky na účinnost plynových kondenzačních kotlů, tepelných čerpadel všech typů, tedy vzduch-voda, voda-voda, země-voda i vzduch-vzduch a také solárních kolektorů včetně fotovoltaických. Komplexní řešení pro konkrétní dům je dobré svěřit do rukou odborníka, protože velkou roli hraje dobré naddimenzování zdrojů, akumulace a regulace.

BIM: Od roku 2022 nadlimitní veřejné zakázky v BIM

„V implementaci systému BIM je na tom české stavebnictví více než dobře – nikoho nedoháníme, jsme na srovnatelné úrovni s vyspělými zeměmi. A je na místě říct, že BIM by měl představovat snížení investičních i provozních nákladů o 20 až 30 %,“ řekl Václav Matyáš. „Česko se stalo iniciátorem vzniku nového klasifikačního systému CCI na evropské úrovni. Společný klasifikační systém zajistí jednotné pojmenování všech prvků stavby, které bude srozumitelné napříč obory i různými používanými programy. Zjednodušeně řečeno, zásuvka bude vždy zásuvka, ať ji již ve svém počítači a programu otevře projektant, investor, správcovská firma nebo kdokoli další. Dohoda o mezinárodní spolupráci na vzniku CCI z nás dělá jednu z čelních zemí na cestě ke Stavebnictví 4.0,“ říká Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci. Věřme, že stavebnictví, stejně jako celou společnost, čeká v roce 2021 stabilizace a návrat do standardního režimu. Jak je výše uvedeno, před pracovníky a firmami v celém řetězci oboru stojí v následujícím roce důležité výzvy, jejichž realizace v praxi přinese zajímavé podněty pro 32. ročník mezinárodního veletrhu FOR ARCH. Sejdeme se na něm ve dnech 21.–25. září 2021 na letňanském výstavišti PVA EXPO PRAHA. Více informací o veletrhu FOR ARCH najdete na www.forarch.cz.

 

Tisková zpráva, 12. 11. 2020

Pitná voda ve světle evropské legislativy i v příkladu dobré praxe českého vodárenství v třetí části webkonference Pitná voda

Dne 10. 11. 2020 proběhla poslední část webkonference Provoz vodovodů a kanalizací Pitná voda, kterou pořádal SOVAK ČR. 

Ve třetí části webkonference Pitná voda, kterou moderoval Mgr. Jiří Paul, MBA, Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., přednášeli Ing. Radka Hušková, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ing. Tomáš Žitný, Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D., Středočeské vodárny, a.s., Ing. Bohdan Soukup, Ph.D., MBA, Středočeské vodárny, a.s., JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy a Ing. Milan Míka, CHEVAK Cheb, a.s.

Ing. Radka Hušková se ve své prezentaci zaměřila na novou směrnici pro pitnou vodu (DWD), která po 22 letech nahrazuje původní směrnici. DWD byla intenzivně připravována od roku 2018. Vzhledem k pandemii covid-19 bylo odsunuto konečné schvalování, ale nyní již je připravena k vydání a publikována bude pravděpodobně koncem roku 2020. Implementace do národních právních předpisů bude následovat v příštích dvou letech. Ing. Radka Hušková se podrobně věnovala tomu, co zásadního nová DWD přinese. Nově jsou například zavedeny požadavky na kvalitu materiálů, chemikálií, filtračních médií v kontaktu s pitnou vodou. Evropská komise do 1 roku zveřejní seznam látek, které vzbuzují obavy. Komise stanoví směrné hodnoty pro tyto látky a také do 3 let metodiku pro měření mikroplastů a technické pokyny pro sledování PFAS a sumu PFAS. Nově je povinné vykazování ztrát vody metodou založenou na indexu infrastrukturní ztrátovosti vodovodní sítě nebo jiné vhodné metody. U četnosti odběrů vzorků v případě provozovatelů produkujících nad 100 kubíků za den nedochází ke změnám, ale u malých vodovodů bude četnost navýšena. Stejně tak se malé vodovody budou muset vypořádat s povinností informovat spotřebitele a nastavit si zveřejňování požadovaných informací, pokud tak již nečiní. Na závěr Ing. Radka Hušková uvedla, že při impementaci směrnice do českých národních předpisů bude nutné rozložit povinnosti mezi zúčastněné strany, nejen pro provozovatele vodovodů a kanalizací.  Nyní již téměř sedmileté zkušenosti z provozu vodárenského systému bez použití hygienického zabezpečení chlorem mají Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. O zkušenostech s provozováním Skupinového vodovodu Mladá Boleslav, ze kterého je zásobováno 72 tisíc obyvatel, se s účastníky webkonference podělil Ing. Tomáš Žitný. Nutno podotknout, že základem úspěchu je velmi kvalitní zdroj, v tomhle konkrétním případě je jím podzemní voda z prameniště Klokočka. Na vodovodním systému je 16 vodojemů o celkovém objemu 18 400 m3 a 12 přečerpacích či tlakových stanic. A co nejvíce ovlivňuje kvalitu pitné vody v systému? Kromě rizik, která jsou dobře zvládnutelná a má je provozovatel pod kontrolou, tedy zásahy zaměstnanců při realizaci oprav havárií a dalších provozních zásahů na síti, je třeba se zaměřit  na dozor při investicích a opravách prováděných dodavateli a zejména při realizaci investic cizích investorů. V praxi se setkávají zejména u menších projektů s nedostatečnou kvalifikací zaměstnanců zhotovitelů a je obtížné prosazovat podmínky, když vodárenská společnost nezastává pozici investora. Zranitelným místem systému je i vodojem a je tedy dobré ho zabezpečit. Ing. Tomáš Žitný shrnul, že za celou dobu provozování nebylo nutné řešit žádnou událost týkající se zhoršení kvality pitné vody z důvodu nepoužívání dezinfekčních prostředků a odběratelé velmi kladně hodnotí kvalitu pitné vody. Výsledkem nasazení projektu je i fakt, že na úpravně vody Rečkov nebylo nutné nadávkovat do vody 3 240 kg plynného chloru za rok. V případě, že společnost má spolehlivý zdroj, stojí za to výše popsanou metodu vyzkoušet.  Celý průběh webkonference ve dnech 3., 5. a 10. 11., kterou zhlédlo na dvě stovky účastníků, se setkala s velmi kladnou odezvou a proběhla zde i zajímavá diskuse nad aktuálními tématy oboru vodovodů a kanalizací. Odpovědi na některé nezodpovězené dotazy z důvodu nedostatku času ve vysílání budou zveřejněny na webových stránkách SOVAK ČR, odkaz naleznete v nejbližších dnech pod akcí na www.sovak.cz/cs/seminare/provoz-vodovodu-kanalizaci-2020.

 

Společná tisková zpráva ČAObH a SMO ČR

Kvůli dvojímu zdanění recyklace platíme stovky milionů ročně navíc

 Recyklaci má stát podporovat, namísto toho je dvakrát daněna. Proto Česká asociace oběhového hospodářství (ČAObH) a Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) společně podporují pozměňovací návrh, kterým se tento týden bude zabývat Poslanecká Sněmovna. 

Poslanec Jan Řehounek (ANO) v něm navrhuje, aby poskytování služeb nakládání s komunálním odpadem obcemi bylo zařazeno mezi činnosti, na něž se uplatňuje DPH. Dosud tomu tak není, čímž dochází k nelogickému znevýhodnění obcí, a navíc ke zbytečnému navýšení cen výrobků.  "Zatímco trendem jsou daňové úlevy na podporu recyklace, v tomto případě se recyklace a třídění naopak daní dvakrát", upozorňuje Miloš Kužvart, výkonný ředitel České asociace oběhového hospodářství, z.s.

"My tento problém řešíme již řadu let s Ministerstvem financí. Paní ministryní Schillerovou bylo přislíbeno, že dvojí zdanění bude odstraněno, ale dosud se tak nestalo. Bylo by vhodné tak učinit nyní, ještě před tím, než vstoupí v platnost nová odpadová legislativa, která ještě navyšuje požadavky na třídění a recyklaci, a tedy bude zvyšovat i jejich ekonomické náklady", dodává místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta obce Velký Osek Pavel Drahovzal. 

Současně by přijetím tohoto pozměňovacího návrhu byl vyřešen jiný problém, a to zapojování drobných živnostníků do odpadového systému obcí. Města a obce jsou schopny nabídnout živnostníkům snadné a administrativně jednoduché řešení jejich odpadů, včetně zajištění recyklace, ale bohužel jim nemohou umožnit odpočet DPH, na který z podstaty své činnosti živnostníci mají právo. Jednalo by se tedy i o podporu drobného podnikání. 

Zatímco ve většině států EU je třídění odpadu a rozšířená odpovědnost výrobců za recyklaci odpadu z výrobků či jejich obalů podporována nastavením minimálního zdanění, v České republice naopak dochází k dvojímu zdanění těchto činností. 

 Obce samotné si na vstupu nemohou odpočítat DPH, které uplatňují svozové firmy při poskytování služeb. Protože, v druhém kroku, rozšířená odpovědnost výrobce, tedy povinnost výrobce zajistit spotřebiteli možnost (službu) vytřídění odpadu a jeho předání k recyklaci, není

od DPH osvobozena, musí výrobci na tuto službu uplatnit DPH znovu. Spotřebitel při nákupu výrobku pak zaplatí DPH z recyklace odpadu dvakrát.

Uvedený daňově environmentální paradox by jednoznačně vyřešil pozměňovací návrh poslance Řehounka. Pokud bude přijat, českým obcím přinese zlepšení hospodaření a ulehčení peněženkám spotřebitelů. Současně by tento návrh v konkurenci zrovnoprávnil služby poskytované obcemi, tedy komunální služby, a služby poskytované soukromými subjekty, což je z hlediska EU žádoucí stav.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Miliardy z EU na Covid? Ne, vláda je slíbila na "šatny a sportovní kabiny"!

Praha 16. října 2020, Představitelé samospráv, krajů a dalších zástupců územních partnerů zásadně nesouhlasí s postupem vlády, která bez ohledu na jejich názor i na pravidla iniciativy REACT-EU přesměrovala část peněz určených na boj s následky covidové pandemie na oblast kabin a šaten pro sportovce. Návrh zaměření využití finančních prostředků REACT-EU schválený vládou ČR dne 14. 10. 2020 nebyl řádně projednán s žádným územním partnerem. Tento nesystémový krok je v krátké době již několikátým pokusem o to obejít běžná pravidla projednávání dokumentů.

Evropská unie uvolnila na boj s následky koronaviru dodatečné finanční prostředky v rámci iniciativy REACT-EU. Tyto prostředky mají být použity výlučně na operace podporující zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 nebo přípravu ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství pomocí investic do projektů přispívajících k přechodu na digitální a zelenou ekonomiku. Předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a starosta Kyjova František Lukl k tomu dodává: "Zastupujeme téměř 8 a půl milionů občanů a všechny návrhy vlády zodpovědně konzultujeme napříč členskými obcemi. Naší největší prioritou je zacílení dotačních peněz tam, kde budou mít v současné době největší dopad a užitek. Iniciativa REACT-EU je cíleně určena na řešení dopadů covidové pandemie a vyčleněné 4 mld. Kč na sportovní kabiny a šatny dle našeho názoru do tohoto dotačního titulu rozhodně nepatří. Preferujeme např. finance do rozšíření kapacit sociálních služeb, které v současnosti balancují nad propastí." "Investice do sportovišť na venkově jsou třeba a přivítáme jejich financování z jiných dotačních titulů, nicméně program REACT-EU je určen na okamžitou reakci pro boj s epidemií. Připadá mi až neuvěřitelné, že v momentě, kdy nám dochází lůžka a přístroje v nemocnicích, je vláda schopna Švejkovsky přesunout peníze z nemocnic na kabiny pro sportovce. To se budou v Bruselu divit." Doplňuje za Sdružení místních samospráv (SMS ČR) jeho místopředseda a starosta obce Dolní Studénky Radim Sršeň. Zástupci všech územních partnerů se shodují, že podpora sportu je v České republice nutná, nicméně vládě důrazně doporučují, aby prostředky, které díky této iniciativě Česká republika získá, byly směřovány do oblastí, které nyní zažívají krizi. Kromě zdravotnictví vnímají za alarmující také situaci v sociálních službách, kde je v současné době nutné stavět nejen domy pro seniory, ale řešit sociální infrastrukturu obecně.  "Zejména v této době je potřeba podpořit i další služby, které mohou pomoci snížit nápor na zdravotnický systém a zabránit prohlubování sociálního vyloučení některých obyvatel. Důležitá je podpora terénních a ambulantních sociálních služeb, které systém péče vhodně doplňují péčí v přirozeném prostředí. V rámci služeb sociální prevence je nutné se připravit na řešení následků situace lidí, kteří se díky COVIDU-19 a ztrátě zaměstnání ocitnou v krizi, pomocí např. azylových domů, sociálních poraden či terénních programů. Tyto služby zajišťují neziskoví provozovatelé, např. charity, na které se rozhodnutím vlády přenesla povinnost 15 % spolufinancování, což zabrání realizaci spoustě potřebných projektů, jelikož tyto zdroje velmi těžko shánějí." dodává generální sekretář České biskupské konference, P. Stanislav Přibyl. Územní partneři (SMO ČR, AK ČR, SMS ČR, NS MAS ČR, ČBK a SPOV ČR) dále upozorňují na nevysvětlenou snahu vlády financovat z prostředků REACT-EU ze 100 % pouze projekty státních subjektů, zatímco nestátní a neziskové subjekty, např. krajské, městské nebo církevní nemocnice, by musely najít prostředky na spolufinancování ve výši 15 %. V současné chvíli je nutné, aby byly nastavené rovné podmínky i pro ostatní subjekty, které potřebují prostředky, díky kterým bude možné "proinvestovat se z krize", jak je vládou neustále opakováno.  "Vážíme si snahy vlády pomoci, ale měla se zeptat, co je teď nejvíc třeba", říká Jiří Krist z Národní sítě Místních akčních skupin (NS MAS ČR) a pokračuje, "kabiny na sportovištích to nejsou, nutně potřebujeme finance na domácí péči pro seniory, včetně zdravotních služeb, a také pomůcky i asistenty k vzdělávání na dálku v sociálně slabých rodinách." Hejtman Libereckého kraje Martin Půta (AK ČR) má k situaci s nečekaným novým přerozdělením finančních prostředků z programu REACT-EU také jednoznačný názor: "Podle původního návrhu měly tyhle evropské peníze z REACT-EU v ČR posílit kapacitu zdravotnictví, které jak ukazují poslední dny všichni nutně potřebujeme. Vláda místo toho ve středu (14. října 2020) navrhla postavit za 4 miliardy kabiny pro sportovce a ve svém návrhu navíc diskriminuje jiné žadatele než státní organizace, například krajské a městské nemocnice, nebo zdravotnické záchranné služby. Návrh navíc nebyl předem projednán a podle všeho ho "relevantní" ministři vymysleli na místě, včetně zdůvodnění větší potřeby investovat do sportovních kabin než do zdravotnického systému v zemi." Veronika Vrecionová, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova (SPOV ČR) k nastalé situaci říká: "Česká společnost včetně venkova se nyní potýká s výraznými zdravotními a ekonomickými důsledky epidemie koronaviru. Nezvládnuté šíření v ČR nyní budeme složitě omezovat. Máme však možnost omezit alespoň ekonomické dopady. Správně zvolené nástroje a cíle jsou však klíčové. Nyní to vypadá, že vláda špatnou volbou priorit kazí i toto ekonomické zotavení."

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Nastavte jednotný systém předávání informací veřejnosti a starostům. Potřebujeme relevantní a jednotné informace, vyzývá vládu Svaz měst a obcí ČR

Praha 24. září - Zástupcem Svazu v Ústředním krizovém štábu se stal Vlastimil Picek, starosta města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a člen předsednictva SMO. Na prvním jednání formuloval ze strany obcí tři logické požadavky. Všechny míří k podstatnému zlepšení informovanosti obyvatel.

"Sbíráme podněty od občanů. Jako starostové jsme jim podstatně blíž než centrální orgány, proto víme, jak jsou mediální sdělení o opatřeních v obcích a městech vnímána. Věříme, že se nám povede přesvědčit vládu k nastavení efektivního sytému informování občanů i starostů. Informační chaos je pro lidi opravdu to nejhorší, když nevědí, jaká opatření jsou schválená a tedy i platná, a zda se tedy na informace mohou spolehnout," upozorňuje František Lukl, předseda Svazu a starosta Kyjova. "Neověřené informace komplikují práci při rozhodování i starostům, kteří pak tápou, zda mají například připravované společenské akce, slavnosti atd. zrušit nebo pouze přizpůsobit aktuálním pravidlům," dodává předseda Svazu.

Svaz proto prosadil svého zástupce do Ústředního krizového štábu. Stal se jím Vlastimil Picek, který hned na prvním jednání štábu formuloval tři jednoduché požadavky: 

1. Informace do obcí s rozšířenou působností musí putovat jednotným informačním kanálem. Není možné, aby něco přišlo mailem, něco jiného datovou schránkou či telefonicky.

2. Zodpovědní lidé v obcích s rozšířenou působností musí mít povinnost předat informace z ÚZIS a ministerstva zdravotnictví dále do území, menším obcím. Doplňme o to metodiku.

3. Stát musí říct jasné stanovisko k ústenkám a respirátorům, které poslal seniorům: jsou v pořádku a mohou je tedy senioři používat s jistotou, že je ochrání tak, jak stát původně deklaroval?

Aktuální informace nejen o pandemii, ale i o financích a dalších souvisejících problémech, které jsou nyní na pořadu jednání, představí zástupci Svazu na tiskové konferenci v pátek 25. 9. od 11:30 v budově Kongresového centra Praha (vchod č. 10). 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha 24. srpna 2020, Informace, informace a do třetice zase informace. To je hlavní motto Krajských setkávání, která již zítra startují v Olomouci.

Kancelář Svazu měst a obcí ČR připravila nejen pro jejich účastníky dvě nové rubriky na svém webu. Vše potřebné pro správný chod krajských a senátních voleb se zájemci dozvědí z rubriky Krajské volby 2020.

Druhá rubrika podává co nejpřehlednější seznam aktuálně vypsaných dotačních titulů, které mohou samosprávám pomoci překlenout současné těžké a nejisté finanční období.

"Chceme být tím nejlepším servisem pro naše členy, poskytovat jim dostatek aktuálních a relevantních údajů pro jejich rozhodování. Z toho důvodu jsme i zahájili jednání s ministerstvem zdravotnictví ohledně sdílení statistických zdravotnických údajů a zítra budeme podepisovat Memorandum o spolupráci," říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl.

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolná, nepolitická a nevládní organizace. Členy Svazu jsou obce a města. Je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje téměř 2 800 měst a obcí a zastupuje tak více než 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na FB svazu.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Svaz měst a obcí ČR a Svaz podnikatelů ve stavebnictví budou spolupracovat na podpoře bytové výstavby nebo investic do stavebnictví

Praha, 18. srpna 2020. V sídle Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR)  na Vyšehradě se sešli předseda Svazu a starosta Kyjova František Lukl a prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) Jiří Nouza. Cílem setkání bylo slavnostní podepsání memoranda o vzájemné spolupráci. 

Podepsané memorandum je výsledkem užšího kontaktu mezi SMO ČR a SPS v posledních měsících a shod, které Svazy nalezly. Obě strany jeho podpisem deklarují vzájemnou spolupráci v oblasti podpory investic, základního školství s cílem popularizace oborů, které povedou ke zvýšení technické gramotnosti žáků, v oblasti odborných vzdělávacích akcí a v legislativní oblasti. 

"Jednou z klíčových oblastí pro rozvoj života měst a obcí je určitě bytová výstavba", říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a pokračuje, "její restart budeme ze všech sil podporovat. Zároveň je pro nás důležitá i oblast základního školství, kde chceme se Svazem podnikatelů ve stavebnictví (SPS) popularizovat získávání technických a manuálních dovedností žáků."

Oběma stranám je známa situace například v bytové výstavbě, jako klíčové oblasti a deklarují společnou snahu o posílení všech druhů finančních pobídek ruku v ruce se zjednodušením způsobu realizace alokovaných prostředků, jak formou nájemního bydlení, tak například formou družstevního vlastnictví bytů.

Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza dodává: "Jsem rád, že se shodujeme na zásadní roli českého stavebnictví při ekonomickém restartu naší země, na nutnosti podpory investic ve stavebnictví a na nutnosti společné aktivity, například v oblasti podpory bytové výstavby. Věřím, že vzájemná spolupráce bude fungovat a těším se na ni." 

Memorandum nabylo účinnosti dnem podpisu.

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolná, nepolitická a nevládní organizace. Členy Svazu jsou obce a města. Je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným 

problémům samosprávy. Svaz sdružuje téměř 2 800 měst a obcí a zastupuje tak více než 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na FB svazu.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví je dobrovolnou zájmovou organizací a zároveň vrcholným představitelem českého stavebnictví. Podtrhuje význam pozemního a dopravního stavitelství a také vodohospodářských staveb v České republice. Jako lídr stavebního průmyslu garantuje svým členům zastupování oboru na nejvyšší možné úrovni. Svaz vznikl v roce 1990 a reprezentuje většinu kapacity stavební produkce v České republice. Hájí zájmy svých členů a usiluje o příznivé podnikatelské prostředí v legislativě a hospodářské politice na celostátní úrovni i v regionech. Více na webu  a Twitteru Svazu.

 

Trendy v oboru dřevostaveb představí v září stavební veletrh FOR ARCH 2020 

Praha 3. června 2020 - Dřevostavby jsou nepostradatelnou součástí stavebních veletrhů. Přitahují pozornost investorů se zájmem o stavění z přírodních materiálů, využívání obnovitelných zdrojů a také se zájmem o rychlou a kvalitní výstavbu. Dřevostavby mají nezastupitelné místo i na nejdůležitějším stavebním veletrhu u nás - FOR ARCH. Ten se uskuteční ve dnech 22. až 26. září 2020 v PVA EXPO PRAHA. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD. Generálním partnerem veletrhu FOR ARCH je Skupina ČEZ.

Dřevostavby jsou rozvinutý obor se zastoupením řady renomovaných firem. Do dřevostaveb spadají lehké dřevěné skelety opláštěné sendvičovými konstrukcemi, a to montované jak in situ, tak v závodě, mezi tradiční systémy patří těžké skelety a zejména také panelové systémy z lepeného dřeva. Zapomenout nesmíme ani na roubené dřevostavby a sruby. Zájemci o nové bydlení si mohou vybírat z typových projektů nebo s architekty vytvářet svůj ideální dům.

Oblíbené úsporné bungalovy a menší domy

Mezi oblíbené typy rodinných domů individuálních investorů dřevostaveb patří v posledních letech bungalovy. Tento trend zaznamenávají výrobci a dodavatelé napříč odvětvím. Hana Jechová ze zlínské společnosti PURLIVE uvádí, že se pozornost obrací na rychle postavený úsporný bungalov, mnohdy s moderní plochou střechou. Zájemci se ptají na ekologii  a ekonomiku provozu s důrazem na obnovitelné alternativní zdroje.

Oblíbenost bungalovů potvrzuje Michal Řehulka ze společnosti Haas Fertigbau Chanovice. Společnost rozšířila nabídku bungalovů o dva nové domy: "První novinkou je rodinný dům Piccolo s menší zastavěnou plochou a dispozicí 3KK. Tento bungalov nabídne pohodlné bydlení pro dvě osoby, např. starší manželské páry. Druhou novinkou je nová dispoziční úprava jednoho z největších bungalovů z naší nabídky BL 131 Grande. Ten nabídne velkorysý prostor až pro 5 osob a velkou terasu." 

Vedle bungalovů registruje společnost RD Rýmařov zájem o menší domy: "Vzhledem k očekávané poptávce po menších domech jsme rozšířili nabídku domů v rozmezí 50-100 m2 zastavěné plochy. Všechny naše domy jsou navíc v základní nabídce v energetickém standardu A," říká Jiří Pohloudek, obchodní ředitel společnosti. Podle jeho slov se klienti v současné době zaměřují také na energetickou efektivitu. 

Zaměření na kvalitní konstrukci a komfort

O energetické náročnosti a tepelných ztrátách rozhoduje ve značné míře kvalita obálky budovy. Dodavatelé domů potvrzují zájem investorů o vysoký energetický standard. Proto jsou vysoká kvalita konstrukce a dobrá tepelná izolace samozřejmostí. Důraz je kladen i na moderní technologie a uživatelský komfort. "Soustředíme se na dílčí personifikaci a přizpůsobování individuálním potřebám nových obyvatel našich domů. Sledujeme trendy týkající se nejen nových materiálů a designu. Důraz klademe hlavně na nové technologie snižující provozní náklady a zvyšující uživatelský komfort," říká Hana Jechová. 

Poradenství jako součást expozic kvalitních dřevostaveb

Jako každoročně bude k dispozici poradenské centrum pro návštěvníky veletrhu FOR ARCH.  "V letošním roce bude pod patronací Asociace dodavatelů montovaných domů," říká manažerka veletrhu FOR ARCH v oboru dřevostavby Blanka Stávková. Poradenské centrum Asociace dodavatelů montovaných domů odpoví na všechny otázky související se stavbou a bydlením v moderní dřevostavbě. Poradí, jak lze rozpoznat kvalitní dřevostavbu, a nabídne investorům technickou kontrolu provádění kvality jejich dřevostaveb. 

"V poradenském centru mohou dostat návštěvníci zdarma informace o dřevostavbách, nechat si posoudit projekt a získat více informací o kvalitních systémech," potvrzuje Lenka Trandová, ředitelka Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD). Jedním z nástrojů, jak se vyznat v kvalitě dřevostaveb, je certifikát Dokument národní kvality. Tento dokument se věnuje kvalitě dřevostaveb a jeho nároky na provádění stavby převyšují zákonem dané požadavky. 

"Myslím, že je pro návštěvníky veletrhu důležité sdělení, že dřevostavby mají velkou výhodu rychlé realizace a jsou ekologické, což jsou v dnešní době dva důležité faktory při výstavbě domu. Aby měli investoři jistotu kvalitního provedení stavby, existuje pro dřevostavby tento certifikát Dokument národní kvality," říká Lenka Trandová. Každý člen ADMD je při registraci a následně vždy dvakrát ročně podroben auditu ve výrobě a při montáži na stavbě. 

Dřevostavby budou jedním z tematických pilířů mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, kromě toho ale přinese veletrh novinky, trendy a odborné poradenství i v oblastech vytápění, chytré domácnosti, stavby a rekonstrukcí nebo vybavení wellness & spa a mnoha dalších. Více informací najdete na: www.forarch.cz. 

 

 

 

Stavební veletrh FOR ARCH odstartuje v září novou dekádu: Bude klíčovou událostí v oboru 

Praha 20. května 2020 - Stavební veletrh FOR ARCH na podzim letošního roku odstartuje již čtvrtou dekádu své existence. Ve dnech 22. až 26. září 2020 jako jedna z nejvýznamnějších akcí oboru představí v PVA EXPO PRAHA novinky, trendy a produkty napříč stavebními odvětvími. Po koronavirové krizi se veletržní svět konečně chystá k návratu. Právě FOR ARCH je jedním z jeho pilířů, který zásadně podpoří nutný restart ekonomiky, a už po jednatřicáté se stane místem pro uskutečňování obchodních kontraktů mezi mnoha subjekty. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD. Přípravy na konání podzimních veletrhů v čele se stavebním veletrhem FOR ARCH probíhají ve spolupráci organizátora ABF, a.s. a vystavovatelů v nejvyšší intenzitě, aby akce maximálně podpořila fázi uzdravování ekonomiky. "Výstaviště PVA EXPO PRAHA, kde se veletrhy společnosti ABF konají, je nejmodernějším komplexem svého druhu u nás a je připraveno zrealizovat veškerá potřebná zdravotně-organizační opatření a zajistit bezpečný průběh akcí. Těšíme se, že se náš podzimní itinerář v Letňanech uskuteční v plném rozsahu," řekl generální ředitel ABF, a.s. Tomáš Kotrč.

FOR ARCH je jedním z pilířů stavebnictví

Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH je jednou z klíčových událostí oboru, které se úspěšně daří propojovat profese, firmy a lidi. Kromě představení novinek, trendů, produktů a projektů bude na veletrhu připraven i pestrý doprovodný program pro odbornou i laickou veřejnost. V jeho rámci se uskuteční například další ročník jednodenní konference Požární  bezpečnost staveb, jejímž organizátorem je odborný partner portál TZB-info. Oborové setkání odborníků z oblasti wellness & spa umožní další ročník konference pořádané Asociací bazénů a saun ČR, která se bude konat i v rámci 31. ročníku FOR ARCH. Poslední dva dny veletrhu se tematicky zacílí na energetické účinnosti budov a úspor energie. V pátek 25. září proběhne konference Smart City zaměřená na komunální politiky, řídící pracovníky a specialisty na úrovni měst, obcí a regionů a jejich veřejných služeb, kterou doplní jednodenní výstava FOR CITY. Sobotní program konference přinese přednášky vhodné především pro laiky a koncové zákazníky. Jaká další témata budou rezonovat na výstavišti PVA EXPO PRAHA během konání veletrhu FOR ARCH? Ještě výrazněji se projeví energetické úspory, hospodaření s vodou,  zlepšení prostředí staveb z pohledu hluku, vlhkosti a kvality vzduchu a cirkulární ekonomika a ekologie jako trendy napříč obory a designová a unikátní řešení, která i malým a novým firmám umožňují vyniknout. Hlavními obory, které se na FOR ARCH každoročně představují, budou stavební prvky a materiály, dřevostavby, vytápění, elektro a zabezpečení a obor wellness & spa. "Letošní 31. ročník akce připravujeme společně s našimi vystavovateli s cílem podpořit udržitelnost veletržního oboru, ale také stavebnictví, obchodního styku, informování veřejnosti o novinkách ve stavebním odvětví a v neposlední řadě se snažíme pomoci firmám, které mohou své produkty a projekty prezentovat širokému spektru návštěvníků a investorů z řad odborné i široké veřejnosti," řekla koordinátorka veletrhu FOR ARCH Kateřina Maštalířová.  Obchodní a marketingový ředitel společnosti HELUZ Jiří Weis dodává: "Naše ryze česká společnost, která má pozici lídra ve výrobě stavebního materiálu, je pravidelným mnohaletým vystavovatelem na veletrhu FOR ARCH. Tato akce je pro nás nedílnou součástí prezentace a nástrojem pro komunikaci se stávajícími i potencionálními zákazníky. Své produkty představíme v Letňanech také letos v září a již nyní se těšíme na nové obchodní přátele a výzvy." Více informací na www.forarch.cz.

Generálním partnerem veletrhu je Skupina ČEZ.

 

10. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE   BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU 2014       

10. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU 2014
"Details make masterpiece"
Dorint Don Giovanni Praha 24. 4. 2014 Vinohradská 157a, Praha 3


 LIDSKÝ FAKTOR VS. TECHNOLOGIE-KDO DOHLÉDNE DÁL?
 
Lidské oko je s vývojem video kamer nerozlučně spojeno a výkon oka i kamery je z různých hledisek neustále srovnáván. Stále platí, že lidský faktor nelze zcela nahradit technikou, ovšem technika je dnes v mnoha ohledech efektivnější a může být dobrým sluhou. "Moderní analytické schopnosti IP kamery dokáží mnohem rychleji upozornit na potencionálně podezřelé situace, jako je např. opuštěné zavazadlo na letišti nebo dlouhodobé parkování auta na rušné ulici v centru města. Všechny tyto podněty shromáždit a díky obrazovému záznamu dodat na stůl operátora, který rozhodne o dalším postupu. IP videokamera má i vlastní "inteligenci" a určitou schopnost "sebeobrany" v podobě nahlášení vandalismu na ní samotné nebo při zastření objektivu. Pomáhá tak zajistit bezpečí lidí i majetku a stává se pomocníkem, kterého je dobré mít," vysvětluje Martin Gren, spoluzakladatel Axis Communications a jeden ze zahraničních panelistů KBM 2014.
OCHRAŇTE CO JE VÁM DRAHÉ!
Jestliže vznikne potřeba něco ochránit, máme vždy na výběr. Každý z nás má právo si vybrat to nejlepší zabezpečení. Už dávno neplatí, že zabezpečení se rovná alarmový systém. Pokud chceme správně zabezpečit objekt, musíme správnou mírou zkombinovat více aktivních a pasivních prvků. Společnost TSS Group s.r.o. už více než 12 let nabízí svým partnerům řešení přesně "šité na míru". Jednotlivé situace se liší, a proto neexistuje univerzální řešení pro všechny. TSS Group, s více než devadesáti zaměstnanci, se specializuje a nabízí ochranu a monitoring vozidel, osob a objektů. V  portfoliu kamerových systémů můžete najít jak analogové kamery s  rozlišením 0,4 MPx, tak i nejlepší průmyslovou kameru na světě s rozlišením 29 MPx. TSS Group se snaží o uvedení všech novinek na český i slovenský trh v podobě statických radarů, zamlžovacích zařízení i nové formy zabezpečení přístupů. Více o novinkách, které je možné využít na ochranu objektů, bude přednášet Roman Roxer M.Sc., technický ředitel divize Zabezpečení
objektů společnosti TSS Group s.r.o.
ŠIFROVÁNÍ, JAKO NUTNOST!
Pomíchání jazyků ve starém Babylóně, které se nazývá Babel, se stalo inspirací pro název a vytvoření šifrovacího systému Babel. Babel je mobilní aplikace na platformách iOS a Android pro transparentní šifrování zpráv. Díky mnoha mediálním kauzám se o fenoménu odposlechu dozvěděl celý svět a nejen mediálně, politicky činné osoby si přejí chránit své soukromí v komunikaci. Babel používá standardní algoritmy pro silnou kryptogra i - AES pro šifrování zpráv a Di e-Hellman pro nalezení šifrovacích klíčů. Zprávy jsou šifrovány nejenom při přenosu, ale i při uložení v mobilním telefonu. Privátní klíče nejsou nikdy odesílány z mobilního telefonu a veškerá komunikace může být bez rizika odposlouchávána.
V profesionální verzi Babel Business Edition je základním komponentem Babel Enterprise Server, který zajišťuje služby pro celo remní mobilní šifrovanou komunikaci. Kompletní infrastruktura je pod plnou kontrolou remních správců ICT. To je zásadní bezpečnostní výhoda ve srovnání s ostatními populárními komunikačními produkty a službami na trhu, které vesměs používají server poskytovaný dodavatelem (WhasApp, Viber, Skype, Threema, iMessage atd). V době Edwarda Snowdena nelze spoléhat na bezpečnost komunikace, založenou na cizích serverech, hostujících komunikaci stovek milionů uživatelů - to je příliš lákavý cíl. Babel Business Edition je jediné  řešení na trhu, které dává celou infrastrukturu do provozu a správy rem. O výhodách a možnostech využívání systému Babel se dozvíte na konferenci KBM 2014 v bloku Lidský faktor vs. Technologie, kde bude přednášet  Ing. Ivo Rosol, CSc., ředitel vývojové divize OKsystem s.r.o.
BLOG KBM 2014
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Starostové jsou v první linii. Potřebujeme mít jasnou podporu vlády a parlamentu, deklarují členové grémia Svazu měst a obcí ČR, všichni aktivní starostové.

Praha 7. dubna 2020 - Konkrétní osudy lidí, kterým se ze dne na den zhroutilo podnikání, přišli o všechny příjmy a hledají pomoc i základní informace. Stejně jako lidé, kteří svůj domov nemají. Postarat se o ně, i to je role místních samospráv, které představují první záchytnou hráz negativních dopadů současné pandemie. V řadě případů ovšem nefunguje potřebná a nevyhnutelná synergie s vedením státu, shodli se na videokonferenci členové vedení SMO.   "Potřebujeme mít právní jistotu, tedy úplné znění všech nařízení a opatření, která jsou k dnešnímu dni účinná. Nemáme čas vybírat ze současné "bramboračky" to, co platí. Ztrácí se v tom jak starostové, tak i podnikatelé," upozorňuje předseda SMO a starosta Kyjova František Lukl.   Ten dal hned na začátku jednání svou funkci k dispozici. Důvodem byla účast na sobotním jednání u prezidenta republiky, které přineslo kontraverzní reakce. Členové grémia však vyjádřili předsedovi plnou podporu a shodli se, že nabídku rezignace nepřijmou. "Z rozjetého vlaku se nevystupuje a není k tomu ani důvod," shrnula vše výkonná ředitelka svazu Radka Vladyková.  Svaz má totiž jako největší organizace zastupující obce důležitou roli, protože je poradenským místem pro samosprávu. A nejen pro ni. Právě obce se stávají přirozeným místem, které například distribuují roušky, informují občany, spolupracují s nemocnicemi, domovy důchodců, ale řeší i další agendy. Vše probíhá v režimu krizové komunikace. Proto je potřeba synergie se státními orgány.   "Právě proto je zcela nepřijatelné, aby starostové neměli informace o počtu a jménech svých občanů, kteří jsou v karanténě, či jsou dokonce nakažení. Starosta svoji obec zná nejlépe a může nejefektivněji zajistit dodržování pravidel, která stanoví vláda. Nikdo se nemusí bát, že tyto informace zneužije," zmiňuje František Lukl další požadavek, který vzešel z jednání starostů.  Obce se navíc musí postarat o bezdomovce a cizince. Stát přenesl péči o tyto lidi na kraje, ty následně na obce s rozšířenou působností. "Obce se tedy teď mají postarat jak o ubytování, tak ošetřovatelský personál, bezpečnost a zásobování s tím související. Toto nařízení však bez přímé součinnosti s kraji a státem ve vztahu k nemocnicím a Policii ČR nelze rozumně naplnit," upozorňuje Lukl.   Výše uvedené problémy patřily k důležitým bodům jednání na posledním setkání poradenské skupiny prezidenta ČR, kde Lukl hájil právě zájmy měst a obcí a jejich právo na větší podporu vlády i parlamentu.

 

DESET DŮVODŮ, PROČ ŘÍCI JASNÉ "NE" NOVÉMU STAVEBNÍMU ZÁKONU

Praha 26. 11. 2019, Rada Svazu měst a obcí ČR přijala výzvu, ve které upozorňuje na rizika spojená s rekodifikací stavebního práva. 

"Souhlasíme s potřebou zjednodušení a zrychlení stavebních řízení, ale zásadně jsme proti institucionálním změnám, jejichž výsledkem má být vyčlenění stavebních úřadů ze spojeného modelu výkonu státní správy a rušení stavebních úřadů," říká předseda SMO ČR a starosta Kyjova František Lukl.

Hlavní a nejzávažnější důvody pro vyslovení nesouhlasu s rekodifikací stavebního práva jsou následující:

1) hrubý zásah do práva na samosprávu při rozhodování o využití vlastního území 

2) územní plán a jeho výklad bude vytvářet centrální úřad 

3) nejasné dopady do rozpočtů měst a obcí

4) oddálení stavebního úřadu občanům

5) začátek likvidace spojeného modelu veřejné správy 

6) centralizace a koncentrace státní moci

7) návrh vytvořen ve spolupráci se soukromými subjekty, nikoliv obcemi a kraji

8) vítězství soukromého zájmu nad veřejným, není řešen příspěvek developerů na veřejnou infrastrukturu

9) nucený přesun úředníků pod centrální úřad i proti jejich vůli

10) centralizace přesune systémovou podjatost na stát, ale nevyřeší ji.

O Svazu měst a obcí České republiky:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje téměř 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8,4 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebook

 

 

 

SMO ČR požaduje lepší ochranu půdy Praha 16. října 2019 

"Řadu let řešíme s našimi starosty nedostatečně účinně nastavený systém ochrany půdy, jehož konečné důsledky padají na jejich hlavy a do jejich rozpočtů," říká předseda Svazu a starosta Kyjova František Lukl a pokračuje: "podle našich informací došlo v letošním roce znovu k nárůstu jak nových, tak i opětovných erozních událostí, jako je např. znečištění obce po přívalových deštích. Škody na obecních i soukromých majetcích jdou do milionů. Při odplavení orné půdy jsou ovšem škody nevratné. Voláme již dlouho po přijetí protierozní vyhlášky, pokud nebude mít stát jasné nástroje k ochraně půdy, a v případě porušení účelné postihy, tak se obáváme, že situace se bude extrémně zhoršovat." Začátkem října zaslal Svaz měst a obcí ČR dopis ministru životního prostředí Richardu Brabcovi s dotazem na stav schvalování návrhu "protierozní vyhlášky". Svaz by velmi uvítal, aby její platnost a účinnost mohla být již od jara 2020.

Další informace: Alexandra Kocková, Svaz měst a obcí ČR, mediální zastoupení, mobil: 725 607 753, e-mail: kockova@smocr.cz

O Svazu měst a obcí České republiky: Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 600 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.

 

7. listopadu 2019

ČSÚ zintenzivňuje spolupráci s municipalitami

Memorandum o spolupráci mezi Českým statistickým úřadem a Svazem měst a obcí České republiky dnes podepsali předsedové obou institucí Marek Rojíček  a František Lukl. Cílem memoranda je navázání užší spolupráce zejména v souvislosti s blížícím se Sčítáním 2021.

Memorandum mimo jiné počítá se zvýšením vzájemné informovanosti obou institucí, spolupráci na expertní úrovni či větší propagací statistických údajů směrem k municipalitám. "Významným bodem je společná snaha o další snižování administrativní zátěže měst a obcí, která je v zájmu obou našich institucí a samozřejmě i všech občanů. Zvláštní pozornost musíme v nadcházejícím období věnovat také úzké spolupráci při přípravách sčítání lidu, které proběhne na jaře 2021. Zde je spolupráce s municipalitami přímo nezbytná," říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. 

Příští sčítání přitom bude probíhat primárně on-line, s menším rozsahem zjišťovaných údajů a s maximálním využitím dostupných administrativních zdrojů dat. "Vzhledem k blížícímu se datu sčítání budou na městské a obecní úřady, magistráty a úřady městských částí a obvodů statutárních měst kladeny zvýšené administrativní nároky. Proto chceme s ČSÚ navázat bližší spolupráci a lépe se navzájem informovat," upozorňuje v této souvislosti předseda Svazu měst a obcí ČR a zároveň starosta Kyjova František Lukl.  Výsledky sčítání jsou pro obce přitom klíčové, jsou jimi hojně využívány a mohou také výrazně pomoci zlepšit kvalitu života jejich obyvatel. "Obce a města využívají výsledky sčítání lidu, domů a bytů jako základní přehled a následně základní východisko pro další demografické studie. Český statistický úřad je pro Svaz zárukou kvalitních a ověřených dat. Obce a města tak získají ověřené skutečnosti, se kterými dále pracují například při zpracování strategických dokumentů rozvoje," říká František Lukl. Svaz měst a obcí ČR sdružuje v současné době téměř 2 800 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8 milionů obyvatel České republiky. Jeho činnost je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev členských obcí a měst.

 

Jak zdravě spát nebo ušetřit na renovaci pomocí architekta? I to poradí veletrh FOR INTERIOR

Praha 7. října 2019 - Mezinárodní veletrh nábytku, interiérů a bytových doplňků FOR INTERIOR přinese ve dnech 10. až 13. října 2019 v rámci svého 12. ročníku nejen novinky a trendy z oboru, nepřeberné množství inspirací, ale také rady odborníků během exkluzivních přednáškových bloků a workshopů. Co se návštěvníci v PVA EXPO PRAHA dozvědí? Například, jak zdravě spát, jak vybírat barvy do interiéru nebo jaké jsou současné směry od designérů z Dálného východu.   Zdravý spánek je jedním z nejdůležitějších elementů spokojeného života. Co vše může ovlivnit jeho kvalitu a jak ji můžeme zlepšit? O tom, jak zdravě spát a jak může matrace působit na lidské tělo, bude v rámci doprovodného programu debata kapacity v oblasti ortopedie a péče o vrcholové sportovce, lékaře Petra Nepraše s jednatelem firmy vyrábějící matrace Františkem Hlaváčem ze společnosti Magniflex. Zjistit od odborníků, jak ze svého spánku udělat ten maximálně zdravý, mohou návštěvníci veletrhu FOR INTERIOR ve čtvrtek 10. října ve 13 hodin na této debatě a dále po celou dobu na jednotlivých expozicích Haly 3, kde je situována Zóna zdravého spánku. Podobně důležitý pro spokojený život je také dostatek volného času, který trávíme podle své chuti. Jak ale docílit toho, abychom času pro sebe samotné měli dostatek? Klíčový je správný time management. Jana Kočí z Pedagogické fakulty UK v Praze prozradí, jak na to v rámci své přednášky "Time management aneb jak si zorganizovat práci a udělat čas sám na sebe" v pátek 11. října v 15 hodin.  Zajímavou novinkou pro ty, kteří mají hodně práce na počítači a zároveň se chtějí hýbat je řešení od firmy LJV TRONIC - kancl v pohybu, kterou najdete v Hale 4. Unikátní kolekci látek a křesel v ekologických potazích, které jsou vyrobeny z recyklovaných PET lahví, představí v Hale 2 společnost BS textil. Ručně vyráběný designový nábytek inspirovaný odkazem a filosofií George Nakashimy a japonskou estetikou wabi-sabi bude prezentován na stánku firmy The kodama gang v Hale 3. Další inspiraci z dálného východu - mikrokrystalickou dlažbu s originálními vzory, netradiční koupelnové vybavení, ručně vyráběná umyvadla, masivní koupelnový nábytek v kombinaci s mramorem, tapety a mnohem více uvidíte na stánku ZHENG Store v Hale 4. Pravidelně mají návštěvníci veletrhu možnost využít bezplatně poradenství interiérových architektů. Získají zde rady a tipy pro bydlení. Můžou si přinést svoje plány a konzultovat s architekty, kteří budou k dispozici v Hale 2 a v Hale 3.  Připravena je i návštěvnická soutěž s TVbydleni.cz. Tentokrát budeme soutěžit na instagramu o televizi Philips v hodnotě 20 000 Kč. Stačí ve dnech 10.-13. 10. 2019 přijít na veletrh a vyfotit cokoliv, co vás u vystavovatelů zaujalo nebo inspirovalo a přidat fotku na svůj Instagram do stories s označením profilu @tvbydleni.cz. A to je vše! Veletrh FOR INTERIOR, který se koná v souběhu s gastronomickým veletrhem FOR GASTRO & HOTEL, nabízí mnoho dalších zajímavostí. Například přednášku Barvy bez pravidel od designérky Ivy Bastlové, Jak mít "kliku" o aktuálních trendech nábytkového a interiérového kování od společnosti Closerdesign nebo posezení v pohodové boho chic kavárně dobré nálady - BOHO CAFÉ. Pro milovníky ručních prací budou průběžně probíhat také originální workshopy makramé, během nichž lektoři naučí zájemce speciální textilní techniku. Veškeré podrobnosti o veletrhu FOR INTERIOR a jeho doprovodném programu jsou k dispozici na www.forinterior.cz. 

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE VELETRHU FOR INTERIOR podzim 2019:

Počet vystavovatelů:    205

Počet zahraničních vystavovatelů:    10

Počet států:         7

Čistá výstavní plocha (v m2):            6 550

Hrubá výstavní plocha (v m2):          13 500

Lucie Bártová, vedoucí PR oddělení ABF, a.s., bartova@abf.c

 

 

 

 

 9. ROČNÍK KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VELKÝ PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL MPO ČR, PRAHA, 19. 11. 2019


VE SPOLUPRÁCI MPO

 ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

Jádro a klimaticko-energetické cíle ČR

4. klimaticko-energetický balíček EU

Jaká je budoucnost české energetiky?

Smart technologie a nové trendy v energetice

 

 

 

Firmy loni ztrácely zájem o nové vozy, více je lákají pronájmy

28. února 2018 - Pořídit nový vůz na leasing firmy loni lákalo méně než v předchozích letech. Podle dat České leasingové a finanční asociace klesl objem prostředků určených na nová osobní vozidla o 5,6 %. Celkově pak firmy za 47,14 miliardy pořídily 116 917 nových osobních vozů. Pokles zájmu koresponduje s celkovým snížením prodejů vozů v minulém roce, mnohé firmy však také ve větší míře začínají využívat alternativní služby jako carsharing nebo půjčovny. Říká to Stanislav Gálik, výkonný ředitel inovační laboratoře AuresLab.

Pokles prodejů nových aut byl výrazný zejména v posledních čtyřech měsících minulého roku, ve kterých se prodalo 68 185 automobilů, což představuje meziroční propad o 21 %. Experti pokles přičítají zejména zavádění nové emisní normy.

Stále více firem se začíná poohlížet po jiných možnostech pořízení vozu, než je klasický nebo operativní leasing. Velký zájem mezi nimi vzbuzují zánovní vozy, jež ke střednědobému pronájmu nabízí například Mototechna se svou službou Drive. "Auta půjčujeme především středně velkým a malým firmám, v neposlední řadě pak též živnostníkům. Nejčastěji mají zájem o vozy z kategorie nižší střední třídy a SUV," vysvětluje Stanislav Gálik z AuresLab, která za vývojem služby stojí. Zákazníci si podle něj nejvíc pochvalují flexibilitu, a hlavně možnost v pravidelných intervalech získat novější auto. Patří mezi ně i společnost CEFC Group Europe, která vlastní například pražskou Slavii. Celkem Mototechna Drive v roce 2018 pronajala více než 750 vozů.

Nové možnosti zajištění vozového parku objevují také společnosti, které se přímo zabývají rozvážkou zboží zákazníkům a potřebují pružně reagovat na poptávku. To potvrzuje i Jan Mužík, fleet manažer e-shopu s potravinami Rohlík.cz. "Je pro nás náročné sehnat v Praze nebo Brně 30 užitkových vozů. Zvlášť, když je potřebujeme rychle přistavit," říká. Rohlík proto začal využívat službu Fleet Hero, jež firmám umožňuje pronajmout si vůz na přesně daný počet dní či na neurčito se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou. Zákazníkovi auta navíc přistaví do 24 hodin.

"Rostoucí zájem nás velmi těší, obzvláště pak, když vidíme, že našich služeb využívají firmy jako Alza, Samsung nebo Rohlík," říká Jan Gažúr, ředitel společnosti Fleet Hero, která také pochází z inovační laboratoře AuresLab. Zákazníkům umožňuje vybrat si mezi čtyřmi třídami automobilů: Economy, Standard, Premium a nově také Dodávky. Cena služby začíná na 266 Kč za den.

O AuresLab:

Inovační laboratoř AuresLab zastřešuje inovační projekty sítě autocenter AAA AUTO. Od založení na počátku roku 2018 již představila několik úspěšných projektů jako prodej investičních vozů Mototechna Classic, službu dlouhodobého pronájmu Mototechna Drive nebo aplikaci pro řízení skladových zásob vozů pomocí umělé inteligence Stock Allocation. Výkonným ředitelem AuresLab je Stanislav Gálik, který dříve působil také na pozici poradce pro inovace v rámci České spořitelny. Ten je v oboru start-up projektů a inovací již zkušeným manažerem, v minulosti založil a posléze úspěšně prodal módní značku Galard a spoluzaložil inovační centrum Unifer.