UŽ ZÍTRA SPOKOJENOST


Tisková zpráva

 

Tisková zpráva 25. 1. 2021

 

Státní pozemkový úřad vydal Koncepci pozemkových úprav

Praha, 25. ledna 2021 - Státní pozemkový úřad vydal Koncepci pozemkových úprav na období let 2021 – 2025, již druhou v řadě od svého vzniku v roce 2013. Pro toto období ztotožnil SPÚ svou činnost v oblasti pozemkových úprav v maximální možné míře se strategií Ministerstva zemědělství (MZe), zejména v oblasti prevence dopadů klimatických změn.

Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu, uvedl: „Nová koncepce pozemkových úprav se na základě této strategie ubírá směrem, který si klade za cíl zaměřit se na aktivity napomáhající snižovat v krajině dopady povodní i sucha s dlouhodobým účinkem. Proto byly počátkem roku 2019 ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Českou zemědělskou univerzitou v Praze představeny nové principy pozemkových úprav v podmínkách adaptace krajiny na změnu podnebí.“ Jedná se zejména o návrhy a dimenzování opatření na budoucí klimatické podmínky, vodní režim v krajině, řešení pozemkových úprav v několika na sebe navazujících katastrálních územích najednou, vytváření systému polyfunkčních prvků, využívajících synergii při ochraně krajiny před suchem, povodněmi a erozí a v neposlední řadě prioritní řešení lokalit v oblastech postižených suchem.

„Abychom naplnili tyto principy, je nutné realizovat řadu kroků, mezi něž patří změna prováděcí vyhlášky č. 13/2014 Sb. v návaznosti na novelu zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, aktualizace Metodického návodu k provádění pozemkových úprav, zpracování Studie klimatických charakteristik pro účely dimenzování prvků PSZ a posouzení projektových dokumentací pro realizaci vodohospodářských staveb,“ doplnil Martin Vrba. Dalším zásadním dokumentem přinášejícím nové přístupy při řešení pozemkových úprav je materiál „Plán opatření pro řešení sucha prostřednictvím pozemkových úprav a adaptací hydromeliorací v horizontu 2030“, který představilo MZe na konci června 2020. V kontextu tohoto materiálu by do budoucna měly být v pozemkových úpravách podrobněji vyhodnocovány i stavby sloužící k odvodnění a tam, kde to půjde, přebudovány v takzvané regulační systémy, které v období sucha vodu naopak zadrží a zpřístupní ji tak tamní flóře a fauně. Novodobé pozemkové úpravy probíhají na území České republiky již téměř třicet let. Za tuto dobu byla pozemkovými úpravami vyřešena zhruba třetina výměry zemědělského půdního fondu a v krajině následně vybudováno více než 3,5 tisíce kilometrů víceúčelových cest, stovky dalších liniových opatření sloužící zejména ke zvýšení protierozní a protipovodňové ochrany jako jsou např. protierozní meze, průlehy a protipovodňové příkopy a hráze, zrealizováno bylo také velké množství vodních nádrží, rybníků a mokřadů i rozsáhlé plochy opatření ke zvýšení ekologické stability krajiny zejména v podobě ÚSES.

 

Tisková zpráva 22. 1. 2021

Státní pozemkový úřad komentuje Nález Ústavního soudu

Praha, 22. ledna 2021 – Ve středu 20. ledna 2021 v 14:00 hodin plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj JUDr. Radovan Suchánek Ph.D.) zamítlo návrh Nejvyššího soudu na zrušení § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „stanovené podle § 28a“ na zrušení části zákona o půdě, která při výpočtu finanční náhrady odkazuje na vyhlášku z počátku 90. let.

„Státní pozemkový úřad bere na vědomí aktuální nález Ústavního soudu. Dle našeho názoru nález zabránil vzniku právní nejistoty, kterou by případné zrušení části zákona o půdě přineslo. Rizika, která by nejistota mohla vyvolat, by mohla mít dopady v podobě značného zvýšení hodnoty požadovaných náhrad, což by znamenalo značný zásah do státního rozpočtu. I nadále budeme aktivně uplatňovat svá procesní práva v případných sporech o výši poskytované náhrady, pokud se budeme domnívat, že pro ni neexistuje dostatečné oprávnění.“ uvedl Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu. Ústavní soud zopakoval svůj názor, že restituentům lze zvyšovat finanční náhradu za nevydané pozemky nad cenovou hladinu určenou podle vyhlášky z 90. let minulého století. Zákon se dle něj kvůli tomu měnit nemusí, jeho nedostatky lze překlenout výkladem. Aktuální nález souvisí s nálezem z roku 2017, tehdy Ústavní soud formuloval, že finanční náhrada za pozemky, které už nelze restituentům vydat, musí být přiměřená a rozumná. Justice může podle tehdejšího nálezu v konkrétních sporech zohlednit současné poměry, a nejen ceny z počátku 90. let.

Podle Nejvyššího soudu se ale dřívějším nálezem Ústavního soudu otevřel příliš široký prostor pro interpretaci, včetně rizika, že lidé nebudou za srovnatelné pozemky dostávat také srovnatelné náhrady. Lepší než překlenovat deficity právní úpravy jiným výkladem by bylo ji zrušit a dát prostor zákonodárcům, aby zákon upravili, vyplývalo z návrhu Nejvyššího soudu.

 

Tisková zpráva 8. 1. 2021

Vyjádření k Soudem vydaným pozemkům v k.ú. Smíchov

Praha, 8. ledna 2021 - Státní pozemkový úřad v současné době čelí velkému množství dotazů ze stran veřejnosti, ale především vlastníků bytových jednotek v k.ú. Smíchov, které katastrální úřad obeslal informací o probíhající změně vlastnictví k pozemkům. Přesně se jedná o lokality Císařka I. a Císařka II. Státní pozemkový úřad v tomto případě pozemky původním oprávněným osobám v rámci restitučního řízení nevydal, avšak oprávněné osoby se u příslušných soudů domohly změny rozhodnutí. Na základě tohoto rozhodnutí jim soudy naopak pozemky vydaly. Jelikož Státní pozemkový úřad s tímto závěrem soudů nesouhlasí, připravuje podání dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně a vyvine maximální úsilí ke změně rozhodnutí soudů v Praze. Císařka I. a Císařka II se nacházejí na místě původní vinice, která byla nazývána Karmazínka a Zlatá ovce. Roku 1673 vlastnil vinici se stavením císařský malostranský rychtář Ferdinand Lederer. Název „Císařka“ je poprvé doložen roku 1744.        V polovině 18. století již vinice představovala pouze desetinu výměru pozemků, k menší usedlosti s hospodářskými budovami  náležely z velké části polnosti. Roku 1840 za vlastnictví Matěje Novotného tvořily dvůr hospodářské budovy a jedna obytná. Ve 30. letech 20. století měl Císařku v majetku Leopold Sachs. Roku 1938 byla z velké části demolována, polorozbořené chlévy se doslaly po roce 1945 do správy podniku Sady, lesy, zahradnictví.

 

Veletržní souběh FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM představí novinky oborů v dubnu 2021

Praha 21. prosince 2020 – Souběh veletrhů FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM přivítá návštěvníky v PVA EXPO PRAHA mimořádně ve dnech 15. až 18. dubna 2021. Na výstavišti PVA EXPO PRAHA se představí firmy a produkty oboru nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb a dřevostaveb. K vidění budou trendy a nové technologie i v oblasti vytápění. Tento ročník premiérově doplní akce FOR GARDEN a FOR INTERIOR. Oficiálními vozy veletrhů FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM jsou automobily značky FORD. Vzhledem ke koronavirové situaci v ČR a podpoře maximální bezpečnosti vystavovatelů a návštěvníků se tradiční veletržní souběh FOR PASIV z únorového termínu přesouvá do dnů 15. –18. dubna 2021. Na letňanském výstavišti PVA EXPO PRAHA nebude jen přehlídka toho nejlepšího z oboru nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb, dřevostaveb a vytápění. „Pro návštěvníky připravujeme i Poradenské centrum, kde odborníci poskytnou bezplatné poradenství napříč obory. Program centra sestavíme s našimi odbornými partnery a věříme, že se opět stane hojně navštěvovaným, a především pro zájemce užitečným místem k získání odpovědí na jejich otázky a nových inspirací,“ řekla ředitelka obchodního týmu Kateřina Maštalířová. Veletrh FOR PASIV je studnice informací nejen pro ty, kdo chtějí budovat nulovou, nízkoenergetickou nebo pasivní stavbu, ale i pro všechny návštěvníky plánující rekonstrukci stávajících domů. V rámci veletrhu FOR WOOD se představí firmy a produkty oboru dřevostaveb, technologické inovace nebo moderní materiál umožňující navrhovat náročné konstrukce a konstrukční prvky dřevěných domů. FOR THERM nabídne sortiment z oblasti vytápění a poskytne klíčové informace o tom, jaké místo mají krby, kotle i kamna v dotačních titulech. Novinkou blížícího se jarního ročníku bude také rozšíření stávajícího veletržního souběhu, kdy se k tradičnímu trojlístku FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM přidají veletrh zahradní architektury FOR GARDEN a veletrh nábytku FOR INTERIOR. Návštěvníci tak získají možnost vybírat si z kompletně obsažených oborů stavby a rekonstrukce, zahrad a nábytku.

Více informací o jednotlivých veletrzích najdete na: www.forpasiv.cz www.for-wood.cz www.for-therm.cz

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Nenechte města, obce a kraje vykrvácet

Praha 18. 12. 2020, Začátkem příštího týdne se bude v Poslanecké sněmovně PČR opět hlasovat o podobě tzv. daňového balíčku. Podpoří poslanci senátní návrh, který obsahuje zvýšení podílu obcí a krajů na výnosu z daní? Tím by byl částečně nahrazen očekávaný výpadek příjmů obcí v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy. Senát minulý týden schválil svou vlastní variantu novely, která zruší superhrubou mzdu a nastaví nové sazby daně z příjmů. Tato varianta zmírňuje dopady výpadku očekávaných příjmů municipalit a do budoucnosti přináší systémové a dlouhodobé řešení. Poděkování patří Hospodářskému výboru Senátu, kterému se po dlouhé době podařilo historicky otevřít a navýšit rozpočtové určení daní ve prospěch obcí a krajů. Původní návrh novely vzešlý z hlasování PS PČR by totiž způsobil obcím a krajům propad v příjmech ve výši desítek miliard korun.

Svaz měst a obcí ČR dlouhodobě apeluje na zákonodárce ohledně předvídatelnosti příjmů do obecních a krajských rozpočtů. Veškerá činnost obecních a krajských zastupitelstev je závislá na výši finančních prostředků, které mají k dispozici. A konec roku je u nich vždy spjat s tvorbou a odsouhlasením rozpočtu na rok následující. Jak ale mohou cokoli plánovat, bez představy výše svých příjmů? „Daňový balíček schválený poslanci, spolu s dalšími již přijatými zákony, přináší pro příští rok skokově výpadky přes 20 % příjmů obcí a krajů. To bude mít dramatické důsledky v podobě zastavení prakticky veškerých investic samospráv, omezení čerpání evropských fondů a dopad na místní firmy a živnostníky v podobě zastavení veřejných zakázek," uvádí předseda Svazu František Lukl.

Poslanecká sněmovna má jedinečnou příležitost ukázat konstruktivní přístup a podpořit senátní variantu novely daňového balíčku. Od jejího rozhodnutí se bude odvíjet ekonomická situace celé republiky a zachování standardu života našich občanů v 21. století. Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá téměř 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.

 

Podle DHL globálního indexu propojenosti 2020 se globalizace z COVID-19 zotavuje

„Digitální globalizace“ pokračovala, i když se lidé zastavili.

Žebříček vede Nizozemsko, Singapur, Belgie, Spojené arabské emiráty a Irsko

Praha, 14. prosince 2020:  DHL a Newyorská univerzita Stern School of Business vydaly DHL globální Index propojenosti 2020 (GCI). Zpráva je prvním komplexním hodnocením globalizace během pandemie COVID-19. Sleduje mezinárodní obchodní toky, kapitál, informace a populaci ve 169 zemích a teritoriích. Současné prognózy naznačují, že index v roce 2020 výrazně poklesne v důsledku dopadů COVID-19 jako uzavřené hranice, zákazy cestování a uzemněné osobní letecké společnosti. Je však nepravděpodobné, že by pandemie poslala celkovou úroveň propojenosti ve světě pod úroveň, která existovala během globální finanční krize v letech 2008–09. Toky obchodu a kapitálu se již začaly zotavovat, když se osobní kontakt dostal do online světa.

„Současná krize ukázala, jak nepostradatelné mezinárodní vztahy jsou pro udržení globální ekonomiky, zajištění obživy lidí a pomoc společnostem při posilování jejich úrovně obchodování,“ říká John Pearson, generální ředitel společnosti DHL Express. „Propojené dodavatelské řetězce a logistické sítě hrají zásadní roli při udržování chodu světa. Navíc nedávný průlom v dokončení vakcín zaměřil pozornost na význam rychlé a bezpečné lékařské logistiky po celém světě. “ Zatímco COVID-19 narušil naše životy a podnikání, neporušil základní vazby, které spojují národy. „Tato zpráva ukazuje, že globalizace se v roce 2020 nezhroutila, ale že pandemie transformovala - alespoň dočasně - způsob, jakým se země propojují. Ukazuje naléhavou potřebu efektivnější spolupráce při řešení globálních výzev,“ komentuje hlavní autor GCI Steven A. Altman, hlavní vědecký pracovník a ředitel Iniciativy DHL pro globalizaci na Newyorské univerzitě Stern School of Business. „Silnější globální propojení by mohlo urychlit zotavení světa z pandemie COVID-19, protože země, které se více napojují na mezinárodní toky, mají tendenci rychlejšího ekonomického růstu." COVID-19 – zátěžový test pro globalizaci: Digitální toky prudce narůstají, obchodní a kapitálové toky se zotavují, pohyb lidí klesá. Uzavření hranic a zákaz cestování vedly k bezprecedentnímu kolapsu pohybu lidí v roce 2020. Podle nejnovější prognózy OSN, počet lidí cestujících do zahraničí poklesl v roce 2020 o 70 %. Mezinárodní cestovní ruch se může vrátit na předpandemickou úroveň až v roce 2023. Naproti tomu obchodní, kapitálové a informační toky překvapivě dobře obstály. Mezinárodní obchod se po prudkém propadu opět odrazil ode dna a zůstává důležitou páteří pro ekonomiky na celém světě. Toky kapitálu byly zasaženy více. Toky přímých zahraničních investic (PZI), které odrážejí společnosti nakupující, budující nebo reinvestující do zahraničních projektů, by letos mohly klesnout o 30–40 %, jak předpokládá i OSN. Silné politické reakce vlád a centrálních bank však pomohly stabilizovat trhy. Toky digitálních informací prudce vzrostly, protože pandemie poslala práci, zábavu i vzdělávání do online sféry. Lidé a společnosti vše urychlili, aby zůstali digitálně připojeni, což vedlo k dvojcifernému nárůstu globálního internetového provozu. Evropa zaujímá první místo v žebříčku nejvíce globálně propojených zemí, národy jihovýchodní Asie překonaly očekávání . Index globálního propojení DHL využívá více než 3,5 milionu datových bodů ke sledování globalizace 169 zemí v období mezi lety 2001 až 2019. Měří globální propojenost každé země na základě velikosti jejích mezinárodních toků ve vztahu k velikosti její domácí ekonomiky („hloubka“) a míra, do jaké jsou jeho mezinárodní toky distribuovány globálně nebo více úzce zaměřené („šířka“).

Nizozemsko je opět na špici žebříčku jako světově nejvíce propojená země. Singapur, Belgie, Spojené arabské emiráty a Irsko doplňují první pětici. Singapur vede index mezinárodních toků v porovnání s domácí aktivitou. Žádná země se nechlubí globálnějším rozdělením toků než Velká Británie. Evropa je na prvním místě jako nejvíce globalizovaný region na světě, kde se nachází 8 z 10 nejvíce globálně propojených zemí. Vede v oblasti obchodu a lidských toků, zatímco Severní Amerika je nejlepší oblastí pro informace a kapitálové toky. Seznam ekonomik, které z hlediska mezinárodních toků výrazně překonaly původní předpoklady, vede Kambodža, Singapur, Vietnam a Malajsie, přičemž regionální dodavatelské řetězce jsou klíčovým faktorem výkonnosti zemí jihovýchodní Asie. Letošní zpráva GCI také znamená začátek nové Iniciativy DHL týkající se globalizace. Na Newyorské univerzitě Stern School of Business vznikla výzkumný tým s cílem vytvořit přední centrum pro globalizační výzkum založený na datech. Chcete-li se dozvědět více, navštivte webovou stránku www.stern.nyu.edu/globalization

 

Tisková zpráva

2. prosince 2020

Obavy samospráv z dopadů daňového balíčku: Projde-li poslanci schválené znění, obce i kraje budou muset omezit poskytované veřejné služby

Představitelé obcí a krajů dnes v Poslanecké sněmovně kritizovali podobu daňového balíčku, schválenou poslanci ANO, ODS, SPD a KSČM. Zástupci samospráv se napříč politickým spektrem shodují na negativním hodnocení dopadů daňového balíčku na obce a kraje a regionální ekonomiku. Předseda Svazu města a obcí (SMO ČR) František Lukl upozornil na zásadní hrozbu zastavení investic samospráv i ohrožení zotavení místních firem a podnikatelů. "Dlouhodobým postojem Svazu měst a obcí je požadavek, aby rozpočty samospráv byly předvídatelné a udržitelné. Daňový balíček, schválený poslanci, spolu s dalšími, již přijatými zákony přináší pro příští rok skokově výpadky přes 20% příjmů obcí a krajů. To bude mít dramatické důsledky v podobě zastavení prakticky veškerých investic samospráv, omezení čerpání evropských fondů a dopad na místní firmy a živnostníky v podobě zastavení veřejných zakázek," uvádí předseda Lukl.Výrazně negativní dopady skokových výpadků v příjmech menších měst a obcí vyzdvihuje též předseda Sdružení místních samospráv (SMS ČR) Stanislav Polčák. "Menší města a obce nebudou mít dokonce ani na povinné provozní výdaje. Obce doplácejí již nyní výrazné částky ze svých rozpočtů na provoz školek, škol, svoz odpadů či rekonstrukce budov či místních komunikací. Všechny tyto veřejné služby se budou omezovat a bohužel i rušit. Dostáváme signály z menších obcí, že neudrží v provozu například svou mateřskou školku. To vše dopadne na občany těchto obcí," podotýká předseda Polčák.

S podobou daňového balíčku nesouhlasí ani krajské samosprávy. „Daňový balíček zásadně vstupuje do přípravy rozpočtů samospráv na rok 2021 v úplně nejhorší době. Pokud stále platí názor vlády, že se z dopadů koronavirové krize musíme proinvestovat, je nutné snížení příjmů obecních a krajských rozpočtů omezit a kompenzovat. Jinak budeme nuceni zastavit přípravu investic a nebudeme schopni využít evropské dotace v novém plánovacím období. Bez investic v obcích a městech se ekonomika nastartovat nemůže. Hledání provozních úspor v rozpočtech obcí a krajů probíhá a všichni chápeme, že je to v dobách krize nutné. Proto nepožadujeme 100% kompenzaci propadu příjmů, ale je pro nás důležité, aby podstatná kompenzace byla součástí sdílených daní,“ sdělil za Liberecký kraj jeho hejtman Martin Půta.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický zdůrazňuje roli Senátu jakožto ústavní pojistky. „Zbrklé a nepromyšlené rozhodnutí poslanců s dalekosáhlými dopady do všech veřejných rozpočtů se nyní snaží napravit. Je vidět, že senátoři mají i díky způsobu volby mnohem blíže k obcím a krajům. Ostatně jsou to právě senátoři, které lze označit za regionální politiky s vyzrálými názory. Obdobně si vážíme i postoje prezidenta republiky, který také chce o záležitosti vést debatu a vrátit daňový balíček sněmovně. Návrh ze sněmovny by byl finančním zločinem na samosprávách v naší zemi," uzavírá hejtman Netolický.

Poslankyně Věra Kovářová (STAN), která jako jediná neúspěšně navrhovala při projednávání ve sněmovně alespoň obcím a krajům výpadky nahradit, varovala před celkovými dopady daňového balíčku na veřejné rozpočty. „Najednou premiér Babiš a jeho hnutí ANO navrhují pomoci samosprávám, nicméně celkové dopady daňových změn na státní rozpočet, ale i budoucí generace jsou děsivé. Důsledky pocítíme příslovečně i s úroky již za několik málo let,“ podtrhuje poslankyně Kovářová.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Města, obce a kraje se obrací na Senát: Zachraňte obecní a krajské rozpočty!

 

Praha 23. listopadu 2020, Nejvyšší představitelé územních partnerů jako je Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova, Asociace krajů ČR a další budou jednat se Senátem o opatřeních, která by ještě mohla zvrátit totální rozklad obecních a krajských rozpočtů vlivem dopadu zrušení superhrubé mzdy. Vyjednávací tým ve složení František Lukl a Stanislav Polčák za obce, Martin Půta, Martin Netolický a Martin Kuba za kraje a primátor Zdeněk Hřib zahajují 24. listopadu vyjednávání se senátory o návratu finanční stability pro územně samosprávné celky.

Senátoři vždy přistupovali k námětům či návrhům zástupců samospráv zcela zodpovědně a s rozumem. Diskuze se mezi nimi vedly ve věcné rovině, proto se i teď k nim logicky obrací o radu a pomoc. Je potřebné a nutné společně s nimi hledat taková řešení, která ponechají co nejvíce peněz v peněženkách občanům a zároveň neohrozí financování obecních či krajských investic. Každý líc má i svůj rub a snížení daní sebou nese nebezpečí zdražování. Zdražování místních poplatků jako jsou například daň z nemovitosti nebo popelnice. Tiskárnu na peníze města, obce ani kraje nemají a veřejné sbírky na dostavbu školy nebo sekání trávy asi taky nebudou to správné řešení.

 

František L u k l, v.r. Stanislav P o l č á k, v. r. Jiří K r i s t, v.r. Martin P ů t a, v.r.

předseda SMO ČR předseda SMS ČR předseda NS MAS ČR hejtman Libereckého kraje a AK ČR

 

 

 

Zdeněk H ř i b, v.r. Veronika V r e c i o n o v á, v.r

Primátor hlavního města Prahy předsedkyně SPOV ČR

 

DHL Express je jedno z nejlepších pracovišť na světě

 

  • Druhé nejlepší na světě - oceněno institucemi Great Place to Work® a FORTUNE

  • DHL Express každoročně investuje do svých zaměstnanců miliony eur

  • Na počest mimořádného úsilí během koronavirové krize, společnost zaměstnancům vyplatila celosvětově jednorázový bonus a vyjádřila jim svůj dík také speciálním označením letadel nápisem "Thank You".

 

Praha, 19. října 2020: DHL Express, přední světový poskytovatel expresních služeb, získal v žebříčku Great Pace To Work® a FORTUNE titul 2. nejlepšího pracoviště na světě.  Instituce Great Place to Work® a FORTUNE u DHL Express ocenily rozsáhlé investice a implementace procesů k vytvoření pozitivní a motivující pracovní atmosféry ve více než 220 zemích. Great Place to Work® je globální analytická a poradenská firma pro lidi, která každý rok hodnotí pracovní zkušenosti zaměstnanců podle svého certifikačního programu. V roce 2020 se průzkumu zúčastnilo více než 10 000 organizací, což představuje asi 10,2 milionu zaměstnanců v 92 zemích.

DHL Express každoročně investuje do svých zaměstnanců po celém světě miliony eur. Firma podporuje různé iniciativy v oblasti lidských zdrojů ke zlepšení pracovních podmínek týmů. Ať už je to "DHL4her", program zaměřený na podporu a rozvoj žen, nebo DHL's Got Heart, díky kterému mohou zaměstnanci získat finanční podporu pro charitativní projekty. Klíčový je vzdělávací program CIS - Certified International Specialist, který nabízí různé učební osnovy, vzdělává zaměstnance DHL Express a motivuje je k tomu, aby každý den poskytovali zákazníkům ty nejkvalitnější služby.

Vzhledem k pozoruhodnému úsilí zaměstnanců DHL během pandemie Covid-19 vyplatila společnost každému zaměstnanci po celém světě jednorázový bonus 300 eur a také označila nákladní letadlo Boeing 757 nápisem "Thank You" a duhovým symbolem vyjadřující díky a uznání všem pracovníkům v první linii po celé Evropě.

"Pandemie otestovala přední společnosti jako DHL Express tak jako nikdy předtím. Jsme hrdí na to, že naši zaměstnanci tuto výzvu zvládli. Pandemie stále ovlivňuje naše životy. Bezpečnost našich zaměstnanců proto i nadále zůstává nejvyšší prioritou. Navzdory tomu zaměstnanci chtějí zůstat potřebnou částí systému, který podporuje a posiluje globální obchodování. Jejich nadšení je výsledkem DHL firemní kultury a vyjádřením vděčnosti, což je klíčovým faktorem pro spokojenost zaměstnanců. Jsem velmi hrdý na naše iniciativy podporující soucit, odvahu a odhodlání. Lidé jsou srdcem naší společnosti. To platilo pro dobu před COVIDem, platí nyní a bude platit i v budoucnu," říká John Pearson, generální ředitel společnosti DHL Express.

"Gratulujeme společnosti DHL Express, největšímu přepravci na světě. DHL dodávala zásilky milionům zákazníků každý den v roce 2020 během nejobtížnějšího období, jemuž společnost čelí od 2. světové války. Jejich lidé nosili roušky a respirátory, řídili, chodili, lítali, jezdili na kole a dělali vše potřebné pro bezpečné dodání zásilek zákazníkům v každém koutě světa. Miliony životů závisely na DHL a jejich skvělí zaměstnanci pomáhali udržet svět v chodu.

Jedná se o nadšené zaměstnance, které vedou zkušení, na cíl orientovaní lídři. Tito vedoucí pracovníci každý den přijímají výzvy, aby uspokojili zákazníky, a pečují o každého zaměstnance, pomáhají snížit dopad logistiky na životní prostředí a zároveň zlepšují život ve své komunitě.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Návrhy vlády na změny daňových zákonů, ekonomický vývoj a další faktory prakticky vylučují, aby obce zadávaly veřejné zakázky! 

Praha 9. září - Letos byly zrušeny či odloženy tisíce projektů měst a obcí. Zpomalila se tak obnova země sužované pandemií koronaviru. Skutečná kalvárie se teprve chystá: stát evidentně rezignoval na funkční systém naplnění obecních rozpočtů. Posledním hřebem byl návrh na zrušení superhrubé mzdy, který bere obecním rozpočtům další desítky miliard korun. Obce, největší investor, který rok co rok zadává lidem práci za 100 miliard korun, tak čelí naprosto mimořádné situaci. 

Letos není situace kritická jen proto, že velká část veřejných zakázek byla zadána před pandemií. Ale pro rok 2021 se vše dramaticky mění. Prohlubuje se nejistota ohledně příjmů měst a obcí, kterou stát kupodivu sám aktivně přiživuje - naposledy návrhem na zrušení superhrubé mzdy. 

"Vláda může měnit daně, ale musí přece myslet i na dopady svých návrhů. Snížení zdanění fyzických osob snižuje příjem obecních rozpočtů o cca 20 miliard korun. A vláda absolutně neříká, jak výpadek nahradit. Zvýšením obecních daní? Máme lidem vzít peníze jinde nebo přestat opravovat chodníky, školy, stavět školky, domovy pro seniory a podobně? Je neuvěřitelné, do jaké situace se města a obce dostávají," říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl. 

Podle zákona platí, že pokud nemá municipalita schválený rozpočet, nemají svůj budoucí výdaj krytý rozpočtem, dojde k tomu, že nemůže vyhlásit výběrové řízení na zadání jediné veřejné zakázky! 

Podle expertů svazu čelí města a obce pětici hlavních faktorů, které prakticky vylučují, aby sestavily v průběhu podzimu funkční rozpočty na rok 2021: 

- ekonomický vývoj - klesají daňový výnosy, stát je obcím ovšem nekompenzuje,

- návrhy na změny daňových zákonů - opět bez jakékoliv kompenzace ze strany státu,

- další návrhy zákonů, které obce výrazně ovlivní - např. stavební zákon, sociální zákony apod.,

- nejasnosti kolem fondů Evropské unie - dosud není jasné, co platí a co nikoliv,

- neexistence relevantních dotačních titulů, které vláda na začátku pandemie slibovala. 

"Sečteno a podtrženo, dostáváme se do krizové situace, které jsme jako představitelé obcí ještě nikdy nečelili. Upozorňujeme vládu konzistentně, ale včera jsme poslali detailní argumentaci nejen vládě, ale i dalším představitelům státu. Situace je opravdu neúnosná. Každý si přece musí uvědomit, že zde nejde o příjmy obcí - jde o peníze, které automaticky investujeme v místech, kde bydlíme. Jde tedy do poslední koruny o peníze lidí, tedy vyjma 21 %, které si z toho vezme stát na DPH," upozorňuje Lukl.

Svaz proto žádá o promptní řešení situace, do které se obce dostaly. Obce investují ročně zhruba 100 miliard korun. Jsou tedy největšími investory v české ekonomice. Jejich výhodou je, že investují na tisících místech do projektů, které detailně znají a které přímo zlepšují život lidí v regionech. Nikdo nepochybuje, že zrovna tyto investice jsou pro celý stát klíčové. 

"Města a obce nejsou připraveny realizovat své záměry, zadávat veřejné zakázky, utrácet peníze. Aby se to změnilo, potřebujeme již nyní znát budoucí vývoj finančních prostředků. Žádáme o co nejrychlejší jednání o nastavení finančního rámce celkového dlouhodobého financování měst a obcí, které je složeno z těchto hlavních částí - vlastních zdrojů, příspěvku od státu na výkon přenesené působnosti, národních dotačních zdrojů a evropských zdrojů. Města a obce mají připravené projekty na příští období, chtějí pomoci k restartu ekonomiky, ale k realizaci projektů potřebují mít nastaven základní stabilní finanční rámec," dodává František Lukl, předseda Svazu.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha 24. srpna 2020, Informace, informace a do třetice zase informace. To je hlavní motto Krajských setkávání, která již zítra startují v Olomouci.

Kancelář Svazu měst a obcí ČR připravila nejen pro jejich účastníky dvě nové rubriky na svém webu. Vše potřebné pro správný chod krajských a senátních voleb se zájemci dozvědí z rubriky Krajské volby 2020.

Druhá rubrika podává co nejpřehlednější seznam aktuálně vypsaných dotačních titulů, které mohou samosprávám pomoci překlenout současné těžké a nejisté finanční období.

"Chceme být tím nejlepším servisem pro naše členy, poskytovat jim dostatek aktuálních a relevantních údajů pro jejich rozhodování. Z toho důvodu jsme i zahájili jednání s ministerstvem zdravotnictví ohledně sdílení statistických zdravotnických údajů a zítra budeme podepisovat Memorandum o spolupráci," říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl.

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolná, nepolitická a nevládní organizace. Členy Svazu jsou obce a města. Je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje téměř 2 800 měst a obcí a zastupuje tak více než 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na FB svazu.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Svaz měst a obcí ČR a Svaz podnikatelů ve stavebnictví budou spolupracovat na podpoře bytové výstavby nebo investic do stavebnictví

Praha, 18. srpna 2020. V sídle Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR)  na Vyšehradě se sešli předseda Svazu a starosta Kyjova František Lukl a prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) Jiří Nouza. Cílem setkání bylo slavnostní podepsání memoranda o vzájemné spolupráci. 

Podepsané memorandum je výsledkem užšího kontaktu mezi SMO ČR a SPS v posledních měsících a shod, které Svazy nalezly. Obě strany jeho podpisem deklarují vzájemnou spolupráci v oblasti podpory investic, základního školství s cílem popularizace oborů, které povedou ke zvýšení technické gramotnosti žáků, v oblasti odborných vzdělávacích akcí a v legislativní oblasti. 

"Jednou z klíčových oblastí pro rozvoj života měst a obcí je určitě bytová výstavba", říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a pokračuje, "její restart budeme ze všech sil podporovat. Zároveň je pro nás důležitá i oblast základního školství, kde chceme se Svazem podnikatelů ve stavebnictví (SPS) popularizovat získávání technických a manuálních dovedností žáků."

Oběma stranám je známa situace například v bytové výstavbě, jako klíčové oblasti a deklarují společnou snahu o posílení všech druhů finančních pobídek ruku v ruce se zjednodušením způsobu realizace alokovaných prostředků, jak formou nájemního bydlení, tak například formou družstevního vlastnictví bytů.

Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza dodává: "Jsem rád, že se shodujeme na zásadní roli českého stavebnictví při ekonomickém restartu naší země, na nutnosti podpory investic ve stavebnictví a na nutnosti společné aktivity, například v oblasti podpory bytové výstavby. Věřím, že vzájemná spolupráce bude fungovat a těším se na ni." 

Memorandum nabylo účinnosti dnem podpisu.

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolná, nepolitická a nevládní organizace. Členy Svazu jsou obce a města. Je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným 

problémům samosprávy. Svaz sdružuje téměř 2 800 měst a obcí a zastupuje tak více než 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na FB svazu.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví je dobrovolnou zájmovou organizací a zároveň vrcholným představitelem českého stavebnictví. Podtrhuje význam pozemního a dopravního stavitelství a také vodohospodářských staveb v České republice. Jako lídr stavebního průmyslu garantuje svým členům zastupování oboru na nejvyšší možné úrovni. Svaz vznikl v roce 1990 a reprezentuje většinu kapacity stavební produkce v České republice. Hájí zájmy svých členů a usiluje o příznivé podnikatelské prostředí v legislativě a hospodářské politice na celostátní úrovni i v regionech. Více na webu  a Twitteru Svazu.

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Starostové požadují informace o počtu nakažených osob v obci, pro efektivní krizové řízení je to nezbytné - současný stav je absurdní

Praha 31. července - Starostové obcí a měst stále nemají přístup k informacím o počtu nakažených Covid-19 ve svém území. Svaz měst a obcí ČR vyzval v tomto týdnu dopisem ministra zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky k pravidelnému poskytování těchto informací. Data o počtu nakažených potřebují starostové k efektivnímu krizovému řízení, nastavení lokálních bezpečnostních opatření a režimu veřejných institucí.

 "Starostové hrají významnou úlohu v celém systému krizového řízení a musí mít veškeré informace potřebné k zajištění bezpečnosti na území jejich obce. Je absurdní a ostudné, že tomu tak dosud není," upozorňuje předseda svazu a starosta Kyjova František Lukl.  SMO ČR poukazuje na problém už od března a opakovaně žádá vládu o nalezení řešení. Až doposud tyto informace starostové získávají buď z médií, nebo musí žádat krajskou hygienickou stanici prostřednictvím žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Informaci tak dokážou získat, ale velmi zdlouhavou a nedůstojnou cestou. 

Starosta obce s rozšířenou působností je dle ustanovení § 24b odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, předsedou krizového štábu obce s rozšířenou působností. Současně jsou obce zřizovatelé sociálních, školských, zdravotnických a dalších zařízení, a provozují veřejnou hromadnou dopravu. Informace o počtu nakažených jsou klíčové pro nastavení krizových opatření na území obce a k zajištění potřebné míry dezinfekce veřejných prostor, nakládání s odpady a dalších záležitostí. "Jsme přesvědčeni, že tyto informace v praxi výrazně napomohou k rychlému a efektivnímu zacílení a realizaci opatření v návaznosti na Systém pohotovostních stupňů (tzv. semafor), který v tomto týdnu představilo Ministerstvo zdravotnictví," dodává František Lukl. 

Svaz požaduje, aby byly informace o počtu nakažených poskytovány starostům obcí s rozšířenou působností. Zasílali by se jednou týdně v návaznosti na aktualizaci Systému pohotovostních stupňů. Klíčový je pro obce také údaj, jaká je rozprostřenost nakažených osob na území jednotlivých spádových obcí v rámci obce s rozšířenou působností. "Starostové a další představitelé obcí běžně pracují s často velmi citlivými daty, a také v tomto případě budou s veškerými informacemi nakládat v souladu s nařízením GDPR. Obavy, že by byla data nějakým způsobem zneužívána, rozhodně nejsou na místě," zakončuje Lukl. 

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolná, nepolitická a nevládní organizace. Členy Svazu jsou obce a města. Je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným  problémům samosprávy. Svaz sdružuje téměř 2 800 měst a obcí a zastupuje tak více než 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na FB svazu

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Trestní zákoník nově přesouvá na obce další agendu, kterou nezvládá stát

Praha 27. července - Novela trestního zákoníku, kterou schválili poslanci i senátoři, zvyšuje mimo jiné hranici trestného činu u majetkových deliktů z 5 000 na 10 000 Kč. Tím ovšem rapidně zvyšuje počet majetkových deliktů, které se řeší v přestupkovém řízení, což je agenda obcí. Stát tak přenesl další balík povinností na obce. Změna ulehčí soudům jednoznačně na úkor obcí. 

"Pro města a obce je to alarmující zpráva. V době, kdy se snažíme vyrovnávat propady hospodářství, stát na obce nakládá další agendu, kterou sám nezvládá. Namísto toho, aby zavedl alternativní tresty i v přestupkovém právu, jak to dělají například ve Francii, raději zvýší hranici "beztrestnosti"," uvádí místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseka Pavel Drahovzal. 

Na územní samosprávné celky jsou opakovaně nakládány další povinnosti plynoucí z přeneseného výkonu státní zprávy, ale stát za tuto službu neposkytuje adekvátní finanční kompenzaci. Úspory za soudní řízení se tak nyní přenesou na bedra obecních rozpočtů. Majetkové delikty pod hranicí 10 000 Kč (dříve 5000 Kč) jsou přestupky, kterými se zabývají obecní a městské radnice, majetkovou trestnou činnost převyšující tuto hranici již řeší soudy v rámci trestního práva.

 "Dle našeho názoru lze očekávat nárůst deliktů do 10 tisíc, neboť hrozba vězení má na rozdíl od správních sankcí odrazující účinek. Společnosti nyní dostává signál, že krádež do 10 000 Kč je "jen" přestupkem, a nebezpečnost takového činu pro společnost je zanedbatelná. Nabýváme dojmu, že hlavním cílem této změny je odlehčit soudům a věznicím," říká předseda svazu a starosta Kyjova František Lukl. 

Obce dlouhodobě volají po větší vymahatelnosti práva i při dosavadních limitech škod. Pokuty obvykle nejsou řešením, neboť jsou v mnoha případech nevymahatelné. Do diskuzí o změně limitů je třeba zahrnout i další aspekty, než je výše minimální mzdy a její změna v čase.  Současně s nastavením limitu by měla být řešena i možnost četnějšího uplatňování alternativních trestů při ukládání správních sankcí - obecně prospěšné práce (např. úklid veřejných ploch), nebo "domácí vězení" (vymezení okruhu pohybu osoby).

"Je třeba si uvědomit, že pět tisíc korun je z pohledu mnoha lidí nezanedbatelná částka. To, že by pachatel takového protiprávního činu nebyl trestně odpovědný, je z pohledu společnosti nepřijatelné a postih před přestupkovou komisí zřejmě nebude tím, co by pachatele odradilo od dalšího páchání protiprávní (trestné) činnosti," dodává Lukl.

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolná, nepolitická a nevládní organizace. Členy Svazu jsou obce a města. Je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje téměř 2 800 měst a obcí a zastupuje tak více než 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na FB svazu

 

DHL-Tisková zpráva

 

 

V současné době se hodně hovoří o ústupu globalizace, o utváření konkurenčních ekonomických bloků, o kratších dodavatelských řetězcích, výrobě vracející se domů a expanzi klíčových domácích průmyslových odvětví. Uprostřed pandemie rozhodně není divu, že pesimisté a kritici globalizace pociťují určité zadostiučinění.  Kdokoli, kdo byl skeptický vůči globálnímu propojení, našel nyní nové důvody. Je tedy pochopitelné, že mnozí se dnes obávají o budoucnost světové globální ekonomiky.

Jsme v hluboké krizi. Prudký pokles světové ekonomiky v důsledku pandemie COVID-19 vypadá horší než globální finanční krize v roce 2008. Podle WTO by se toky světového obchodu mohly letos snížit až o třetinu. A předpovědi kapitálových toků jsou podobné, přičemž se předpokládá, že přímé zahraniční investice klesnou v období 2020/21 až o 30-40 %. Přeshraniční cestování také prudce klesá. Očekává se, že letos se počet cestujících v mezinárodním měřítku sníží až o 1,5 miliardy. Tyto a různé další dopady krize vystavují mnoho lidí, společností a sektorů ekonomiky náročným testům.

 

Podpora našeho imunitního systému

I přes pochmurné vyhlídky na rok 2020 si nemyslím, že po krizi bude následovat trvalý masivní pokles globální propojenosti. Myslím, že proces globalizace se znovu rozběhne. Dokonce ani nejpesimističtější scénáře nepočítají s kolapsem obchodních a kapitálových toků. Místo toho předpokládané poklesy předpovídají návrat k úrovním, které byly v roce 2000 považovány za známku hyperglobalizace. Zároveň na mnoha místech pandemie jasně ukázala, jak důležitá je globalizace pro náš ekonomický a sociální "imunitní systém".

Během této krize se mnoho globálně působících společností ocitlo v mnohem lepším postavení než společnosti s čistě národním nebo regionálním zaměřením. To dává smysl: společnosti působící pouze v jedné zemi jsou zcela závislé na místní situaci. Na druhé straně společnosti se sídlem v mnoha zemích jsou silnější a flexibilnější. Například na začátku krize globální podniky působící v Číně jako první pociťovaly dopady karantény a uzavření podniků. Tato počáteční nevýhoda se však změnila ve výhodu, protože oživení v Číně nyní poskytuje podporu společnostem, které tam podnikají. Každé odvětví je samozřejmě jiné, ale v současné době mezinárodní společnosti projevují větší odolnost.

 

Otevřenost chrání před zranitelností

Z podobných důvodů se také domnívám, že mnoho hlasů, které vyzývají k domácí výrobě a k nacionalizaci hospodářských odvětví, je zavádějících.

Vnitrostátní dodavatelské řetězce nemusí být nutně odolnější. V budoucnu budou dodavatelské řetězce muset být více diverzifikovány, což znamená více globalizace, ne méně. Určitě má smysl přijmout preventivní opatření a vybudovat strategické rezervy základního zboží pro případ nouze. Nezapomínejme však, že globální dělba práce je pro prosperitu životně důležitá. Nemělo by smysl - a v dlouhodobém výhledu by se ukázalo jako neudržitelné - kdyby například každá země vyráběla všechny své vlastní léčivé přípravky.

Nepochybuji o tom, že otevřené, rozmanité společnosti se nakonec v době krize stanou robustnějšími. Právě teď potřebujeme globálně propojený výzkum a nejlepší lékařské znalosti z celého světa, abychom tento virus dostali pod kontrolu. A potřebujeme více přeshraniční spolupráce, jako je sdílení bezplatné kapacity intenzivní péče nebo vysílání týmů lékařů do jiných zemí. Bariéry zavedené před krizí, jako jsou cla na léčivé přípravky, skutečně ohrožují problémová místa v zásobování. Jak se nyní děje, řada vývozních omezení a dovozních cel se vztahuje na mnoho zdravotnických a hygienických potřeb, které jsou právě teď klíčové.

Moje výzva k větší otevřenosti se vztahuje ještě více na chudší regiony, z nichž některé právě začaly pociťovat dopady krize COVID-19. I zde může přístup na světové trhy znamenat větší odolnost. Například pro malé podniky a mikropodniky, jejichž místní prodej se zastaví, nabízí elektronický obchod (včetně přeshraniční přepravy) naději. To samozřejmě vyžaduje příznivé prostředí, včetně moderních celních procesů a menší byrokracie na hranicích. DHL spolupracuje již mnoho let s mezinárodními partnery na poskytování podpory v této oblasti.

 

Trocha normálnosti v krizi

Dnes všichni na vlastní kůži pociťujeme, do jaké míry závisí naše blaho na obchodu, fungující logistice a globálním digitálním připojení. Představte si, jak by se tato pandemie odehrála před několika desítkami let - bez pokročilých systémů elektronického obchodování, bez výkonné globální IT infrastruktury a bez technologií, platforem a chytrých telefonů, které by nás propojily. Všechny tyto úspěchy nám umožňují udržovat mnohem větší kontinuitu, než by bylo možné v minulosti.

Dnes má mnoho zaměstnanců možnost pracovat z domova a spojit se vzdáleně se svými zákazníky a kolegy. Manažeři mohou učinit obchodní rozhodnutí, aniž by museli být fyzicky na jednom místě. Rodina, příbuzní a přátelé mohou zůstat v úzkém kontaktu, aniž by se navzájem viděli. I když jsme izolovaní, máme přístup k nekonečnému množství digitálních informací a zábavy. Elektronický obchod se v kombinaci s nejmodernější logistikou stal dnes důležitým záchranným   lanem.

Pevně ​​věřím, že díky globální propojenosti je náš svět v současné krizi stabilnější a méně zranitelný. Měli bychom za to být vděční. A v zájmu světového sociálního a ekonomického "imunitního systému" musíme zajistit, aby globalizace neutrpěla nenapravitelné škody. Čím lépe to uděláme, tím odolnější zůstaneme, a tím jednodušší pro nás bude opětovné zrychlení po krizi.

 

 

Vše o energeticky efektivních budovách se dozvědí návštěvníci veletrhu FOR ARCH 2020

Praha 13. července 2020 - Energeticky efektivní budovy se letos skloňují ze dvou důvodů. Začala platit povinnost stavět budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Zároveň je dotačním titulem Nová zelená úsporám podporována výstavba rodinných i bytových domů s nízkou energetickou náročností, jejichž parametry se blíží pasivním domům. Zásadní informace a novinky tohoto oboru přinese ve dnech 22. až 26. září veletrh FOR ARCH na výstavišti PVA EXPO PRAHA. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD. Generálním partnerem veletrhu FOR ARCH je Skupina ČEZ.

Od roku 2020 musí být všechny budovy projektované a realizované ve standardu s téměř nulovou spotřebou energie. Ty jsou u nás definovány kvalitní obálkou budovy, přesně řečeno zvýšeným požadavkem na průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy, a požadavkem na využití efektivních zdrojů tepla, který je vyjádřen zvýšeným požadavkem na tzv. neobnovitelnou primární energii. Součinitele prostupu tepla obalových konstrukcí vycházejí přibližně na úrovni doporučených hodnot dle ČSN 73 0540-2:2011, z hlediska vytápění často vyhoví jako zdroj tepla rodinných domů plynový kondenzační kotel, rodinné domy s čistě elektrickým přímotopným vytápěním musí být doplněny ještě vhodným obnovitelným zdrojem.

"Oproti dosud platným požadavkům představuje požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie zpřísnění v rozsahu odpovídajícímu instalaci oken s trojskly namísto oken s dvojskly s běžnou obálkou, nebo dvojskla s navýšením tloušťky tepelných izolací obálky budovy o 30 mm oproti běžnému řešení. Obě varianty odpovídají u rodinného domu investičním vícenákladům ve výši zhruba 30 000 Kč, tedy méně než 1 % rozpočtu," uvádí 

Michal Čejka ze Šance pro budovy, spoluautor zásad a podmínek poskytování podpory v programu Nová zelená úsporám. S novými požadavky bude dosažení parametrů budovy s téměř nulovou spotřebou energie možné ovlivnit i architekturou, tvarem a orientací budovy. 

Od roku 2020 mohou o podporu žádat nejen stavebníci, ale i první kupující rodinného domu nebo bytu v bytovém domě, samozřejmě za předpokladu, že o dotaci již nežádal stavebník. Rozšíření programu by mělo investory motivovat k nákupu energeticky úsporného bydlení namísto běžného neúsporného projektu. Možnost žádat o dotaci při koupi je zásadní u developerských projektů rodinných i bytových domů. 

Cílem této úpravy programu je také narovnání podmínek pro různé typy investorů: "Investor, který si zajišťuje stavbu domu sám, mohl podporu získat, avšak ten, který si nechá dům postavit také v podstatě na klíč v rámci developerského projektu, na ni nedosáhl, přitom však technické podmínky oba domy plnily," říká Lucie Früblingová, vedoucí samostatného oddělení komunikace a tisková mluvčí Státního fondu životního prostředí ČR. Výše podpory výstavby rodinných domů je podle dosažených energetických parametrů domu 150 (B.0), 300 (B.1) nebo 450 tisíc korun (B.2), při nákupu rodinného domu lze žádat pouze v oblastech podpory B.1 a B.2. U bytových domů je poskytována podpora ve výši 1300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy bytu. V případě nákupu bytové jednotky v novém bytovém domě je výše podpory omezena na 200 tisíc Kč.

Počet žádostí programu NZÚ v jednotlivých letech neustále roste. "V roce 2019 došlo až k 40% nárůstu počtu přijatých žádostí," uvádí Lucie Früblingová a dodává: "Tento trend přetrvává i v letošním roce, kdy počet žádostí opět meziročně výrazně roste, a to i přes různá omezení vyvolaná opatřeními proti šíření nového typu koronaviru, v dubnu jsme zaznamenali 115 nových žádostí v oblasti podpory výstavby domů s velmi nízkou energetickou náročností." Drtivá většina žádostí směřuje do oblasti rodinných domů. Novinkou od roku 2019 je možnost získat dotaci z NZÚ na venkovní stínicí techniku, což by ve výsledku podle MŽP mělo přinést ještě větší energetické úspory. "U některých uživatelů hrála další finanční položka, spojená se stínicí technikou, svou roli. Nyní bude pro mnohé toto rozhodnutí jednodušší," uvedla výkonná manažerka Svazu podnikatelů ve stínicí technice Štěpánka Lubinová.

Výrobci systémů jsou na nový standard budov připraveni

"Ačkoliv se stavební normy a požadavky na energetickou náročnost staveb neustále zpřísňují, stále se dají splňovat jednovrstvým řešením - zdivem bez zateplení. Proto se stále přikláníme k jednovrstvým řešením. U staveb většího rozsahu, jako jsou bytové a polyfunkční domy, jsou vyšší požadavky jak na únosnost, tak na akustiku. Zde se pak nevyhneme tzv. sendvičovému zdivu, zdivu se zateplením," říká Michal Vavřínek, technický poradce společnosti Xella. 

"U pasivních domů se ovšem neřeší jen úniky tepla, ale naopak i tepelné zisky. Moderní jsou dnes domy s velkými prosklenými plochami, kudy může a má proudit slunce a budovu vyhřívat. Abychom mohli toto teplo regulovat, osazují se okna stínicí technikou, tedy venkovními žaluziemi nebo roletami. Náš systém nabízí žaluziové kastlíky, které lze schovat pod omítku a vytvořit tak krásný a funkční prvek," dodává Michal Vavřínek.

FOR ARCH bude centrem informací o energeticky úsporné výstavbě

Povinnosti výstavby budov s téměř nulovou spotřebou energie se promítnou na veletrhu FOR ARCH 2020 do řešení a expozic drtivé většiny vystavovatelů. "Veletrh vnímáme jako skvělou příležitost setkat se s lidmi, kteří plánují stavbu či rekonstrukci svých domů, poradit jim, jak nejlépe postupovat, aby jejich dům byl co nejúspornější a oni zároveň díky dotaci ušetřili. Každoročně máme pro návštěvníky připravený i bohatý doprovodný program s řadou zajímavých přednášek, a pokud to aktuální situace dovolí, tak bychom ho rádi uskutečnili i letos," uzavírá Lucie Früblingová.

 

 

 

 

Na české startupy pandemie dopadne tvrdě

Praha, 16. června 2020 - Boom českých startupů kvůli pandemii zřejmě výrazně zpomalí. Celkové zpomalení ekonomiky a nedostatečná podpora v těžké situaci od státu se podepíše nejvíce na těch, kteří s podnikáním v Česku teprve začínají. Přestože některé obory zůstávají situací nedotčeny, řada mladých podnikatelů pro rozvoj svých firem bude nyní shánět peníze složitěji. Navíc se ocitnou ve velké nevýhodě v porovnání s ostatními státy Evropy, které mladé podnikatele podpořily. To uškodí rozvoji podnikání v tuzemsku v dalších letech. Říká to Karel Obluk, investor a bývalý ředitel AVG. Podle něj budou totiž nyní opatrnější i investoři - rozmyslí si mnohem pečlivěji, do jakých firem své peníze vloží a jestli si je raději neušetří na ty, kde už nějakou investici z minula mají.

Do velkých nepříjemností se kvůli koronaviru dostaly startupy po celém světě. "Státy se uzavřely, lidé nemohou cestovat a v očekávání krize se místo utrácení za nové produkty spíše šetří. Mladé firmy, ať už prodávají jednotlivcům, nebo firmám, potřebují rychle růst a rozvíjet se, aby přežily. Stopka na několik měsíců přivádí řadu z nich na hranici existence," říká Karel Obluk, který nyní figuruje jako partner ve společnosti Evolution Equity. Startupy tak pro svou záchranu budou hledat možnosti dalšího financování, například u andělských investorů. Ti se zaměřují na investice do firem v úplných začátcích, což v současné situaci podle Obluka nebude tak jednoduché. "Investoři jsou teď rozhodně opatrnější. I nadále budou rozmýšlet, zda investovat do nového startupu, nebo si raději peníze šetřit na podporu toho, ve kterém už nějaký podíl mají. Situaci navíc komplikuje nejistota ohledně dalšího vývoje ekonomické situace, protože jakékoliv výhledy a předpovědi se mění téměř každý den," vysvětluje. 

Na začínající firmy navíc podle Obluka stát úplně zapomněl. "Startupy a menší firmy v drtivé většině nedosáhly na jakoukoliv formu podpory. Vláda v tomto zejména ve srovnání se zeměmi na západ od nás naprosto selhala. Přistupuje k malým podnikatelům s podezřívavostí a pomáhá jim velmi málo, pokud vůbec," říká. Podle něj to může negativně ovlivnit chuť lidí pouštět se do podnikání. Pokud se zpomalí dynamika vzniku nových firem, v konečném důsledku to pocítí celá česká ekonomika. "Každý si teď dvakrát rozmyslí, jestli rozjíždět vlastní podnikání. Spíše se raději nechá zaměstnat 'na jistotu', například v nějaké nadnárodní firmě, jejíž zisky nakonec skončí v zahraničí. Jako optimista se ale držím naděje, že lidi se skvělými nápady, kterých je Česko plné, tato situace neodradí. Budou však znevýhodnění oproti ostatním trhům, kde se podpory dočkali, a budou se hůře prosazovat na globálním trhu." Například ve Velké Británii nebo Německu je podpora startupů ze strany státu velmi výrazná. "Pokud například ve Spojeném království startup nyní získá investici, stát mu ji doplní ve stejné výši. Firma nemusí shánět tak velkou částku, což hledání investora usnadňuje. V USA mají startupy přístup k celé řadě podpůrných programů na úrovní států i na federální úrovni,"porovnává situaci Karel Obluk.   Právě doplňování investic po vzoru Německa by podle něj byl jedním ze způsobů, jak startupům pomoci. Druhým by mohly být daňové investiční pobídky, díky kterým si investoři  případnou ztrátu z investice mohou odepsat ze základu daně, což by startupům opět ulehčilo hledání investora. Jako velmi dobře fungující program to zmiňují například zástupci British Chamber of Commerce.   Přestože se ekonomické zpomalení dotklo téměř všech odvětví, jsou i startupy, které z něj mohou vyjít vítězně. "Jako poměrně imunní se ukazuje například obor IT bezpečnosti nebo online komunikace. Úspěch slaví i online zábava nebo platformy pro fitness a jak jsme viděli i u nás, online nákupy potravin. V největších problémech jsou teď logicky startupy spojené s cestováním, pohostinstvím a částečně i luxusními službami a zbožím," vypočítává Obluk.

 

Andělští investoři vložili peníze do dalších tří startupů

Investice míří do sportovního tréninku, rychlého doručování a bezpečného předání klíčů

Doručení zásilky do několika hodin, snadné předání klíčů od pronájmu na dovolené nebo trénink po vzoru olympioniků. Tyto služby nabízí trojice ambiciózních startupů, do kterých letos investovala skupina andělských investorů Garage Angels (GA). Znamená to pro ni v pořadí již čtvrtou investici ve čtyřech měsících, což je podle Jiřího Hlavenky, jednoho ze zakladatelů Garage Angels a zkušeného investora, neobvykle rychlé tempo. Vedle předchozí investice do společnosti Senzoor teď skupina získává menšinové podíly také ve firmách mySASY, Chcitoteď a Keyguru.  "Jsme až překvapení, kolik společností se na nás obrací s dobrými nápady a jak dobře jsou připravené na další rozvoj. Takové startupy je radost podpořit. Je vidět, že v Česku stále zůstává chuť podnikat a inovovat," říká Jiří Hlavenka. Garage Angels se specializují na investice v rané fázi rozvoje firmy, kdy přichází většinou jako jedni z prvních investorů. V trojici startupů mySASY, Chcitoteď a Keyguru uskupení získá vždy přibližně třetinový podíl.  Aplikace mySASY zakladatele Radima Šlachty dokáže detailně analyzovat reakci těla na trénink a přesně napovědět, kdy přidat a kdy už je třeba se začít šetřit. "Každé tělo je unikát a vyžaduje unikátní přístup, aby byl trénink co nejúčinnější. To se týká jak profesionála, tak pouhého nadšence. mySASY dokáže vytvořit individuální tréninkový profil, podle kterého pak určí nejvhodnější způsob dlouhodobé přípravy," popisuje Radim Šlachta, který dříve vedl mimo jiné kliniku sportovní medicíny Agel Clinic v Prostějově. Aplikaci používají sportovní hvězdy jako atletka Zuzana Hejnová nebo cyklista Tomáš Bábek.  Mít zboží v ruce už v den objednávky není podle Davida Holase ze společnosti Chcitoteď utopie. Po vzoru amerického Amazonu chce službu spustit i v Česku. "Chcitoteď přinese parametry, které trh dosud nezná. Prvním je služba expresní dodávky do 180 minut od objednání. Druhou je doručení v den objednání a třetí je noční dodávka v den objednání," vysvětluje svůj plán David Holas. Chcitoteď podle něj reaguje na čím dál náročnější zákazníky e-shopů. Služba se zaměří i na trhy ve středně velkých městech, tedy nejenom na Prahu a Brno.  Kdo se někdy naháněl s majitelem ubytování kvůli předání klíčů, ocení nápad společnosti Keyguru. Ta již od roku 2018 v Praze rozmisťuje síť zabezpečených boxů, které umožňují úschovu klíčů nebo malých předmětů pro situace, kdy je osobní předání příliš náročné. "Boxy Keyguru jsou plně automatizované a robustní, napojené na online systém a mobilní aplikaci. Díky nim má majitel klíčů pod kontrolou čas, kdy je možné box otevřít, a online se dozví, zda došlo k vyzvednutí a vrácení klíčů. Boxy jsou navíc umístěny vždy pod dohledem obsluhy nebo kamery," říká Eva Dibitanzlová, zakladatelka a ředitelka firmy. 

U všech tří společností vidí Garage Angels velký prostor pro rozvoj. "mySASY je skutečný vynález uvedený do praxe, který nadšeně používají reální sportovci. Zároveň už několik let pozoruji poptávku po službě, kterou přináší Chcitoteď. Keyguru zase řeší problém sdíleného bydlení nebo automobilů. Všechny tři nápady mají globální potenciál a naše investice jej, doufám, pomůže naplnit," říká Jiří Hlavenka. Po uzavření těchto tří investic pokračují Garage Angels i nadále v hledání nadějných společnosti, které potřebují podpořit. V tuto chvíli mají podle Hlavenky v hledáčku minimálně dvě další příležitosti. 

 

Veletrh FOR ARCH v září zahájí novou dekádu plnou novinek a přinese premiérový souběh

Praha 26. února 2020 - Již 31. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH se bude v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech odehrávat od 22. do 26. září 2020. Konat se budou i TECHNOLOGICKÉ FÓRUM a další odborné konference, prezentace Stavba roku, kontraktační den pro odborníky, techniky, řemeslníky a architekty. Návštěvníci poznají nejnovější technologie a trendy oboru. V souběhu s FOR ARCH se premiérově představí veletrh FOR CITY. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD.

"Ve spolupráci s odbornými partnery rozvíjíme nový, specifický veletrh FOR CITY, který přinese inovativní a technologická řešení a také podpůrné služby pro česká města, obce i regiony," říká ředitel veletrhu FOR ARCH Matěj Chvojka. 

Pro municipalitu, vystavovatele i odbornou veřejnost připravují organizátoři třídenní program sestavený na základě příkladů dobré praxe. Moderní technologie stále více pronikají do oblasti řízení měst, obcí a regionů a v různých formách a míře zastupují koncept Smart-City. Veletrh FOR CITY, který proběhne od 22.-24. 9. 2020 souběžně s veletrhem FOR ARCH, má za cíl akcentovat inteligentní městskou energetiku a infrastrukturu, urbanismus, městskou zeleň, vodní prvky a služby, informační a komunikační technologie, infrastrukturu a řízení dopravy, urbanismus, městskou zeleň a vodní prvky a související obory. Jakkoliv se může zdát koncept moderního města módní vlnou mimo realitu malé obce, například snížení světelného smogu a energetické náročnosti veřejného osvětlení či provozních nákladů v objektech škol, školek a úřadů mohou být příkladem, že i zde dokáží nové technologie přispět k lepšímu bydlení a přinést zajímavé finanční efekty. Aktuální informace přinese i program Svazu měst a obcí. 

Roste zájem odborníků i veřejnosti

"Těší nás vysoký zájem vystavovatelů i to, že se rovným dílem hlásí hrubá stavba a další části stavebních prvků jako schody, dveře, vytápění, bazény a další," říká Matěj Chvojka, ředitel OT stavebnictví a pokračuje: "Důležitým signálem byla pro nás i rekordní návštěvnost veletrhu FOR PASIV nyní v únoru. Vidíme, jak se s novými požadavky pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB) prolínají cesty běžné výstavby a pasivních domů. Máme řadu podnětů od vystavovatelů i návštěvníků, s nimiž v rámci přípravy FOR ARCH pracujeme."

Velké stavební společnosti v roce 2020 predikují v ČR růst o 2 % a potvrzují tak zhruba 

trend roku předešlého. Růst v evropském stavebním sektoru o 1,5-2,0 % představuje sedmý rok expanze tohoto odvětví po růstu kolem 2 % v roce 2019. 

Značný podíl exponátů na veletrhu FOR ARCH tvoří nabídka pro stavby pro bydlení. Energetická náročnost nových rodinných domů je podle údajů ČSÚ stále častěji velmi úsporná, podíl mimořádně úsporných domů je dlouhodobě zhruba 6 %. Pětina bytových domů byla dokončena v Praze a intenzivně se bytové domy stavěly také v kraji Středočeském, Jihomoravském a Plzeňském. Téměř dvě třetiny bytových domů byly postaveny jako velmi úsporné. Co se týká formy bydlení, je jedno, zda noví a stávající obyvatelé budou poptávat vlastní či nájemní bydlení. Zjednodušeně chybí oboje.

Rekodifikace a digitalizace stále aktuální

Již čtvrtý rok po sobě je tématem na veletrhu rekodifikace stavebního práva, dopady  a očekávání. Je hodně žalostné, že zřejmě i v době FOR ARCH 2020 bude stavební zákon velké téma, a to bez jasného řešení alespoň na dohled. A jakkoliv je tento stav neutěšený, i v letošním roce je nutné se tématu věnovat. Problémy stavebního řízení v ČR se bytostně dotýkají jak vystavovatelů, tak návštěvníků a velmi ovlivňují stavebnictví jako celek. Na toto téma budou diskutovat odborníci i zástupci zainteresovaných vládních resortů na konferenci TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: DIGITALIZACE_STAVEBNÍ PRÁVO, a to první den veletrhu 22. září 2020. 

Právě tento den bude po úspěšné loňské premiéře ryze kontraktační ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - ČKAIT, s odbornými svazy a cechy s cílem dosažení co nejvyšší návštěvnosti odborné veřejnosti. První den veletrhu budou mít registrovaní odborníci vstup i parkovné zdarma včetně upoutávky na technologické novinky na veletrhu. FOR ARCH tak naplňuje jeden ze základních smyslů své existence, a to propojení profesí, firem a lidí. "Předpokládáme, že v ještě větší míře se na veletrhu projeví energetické úspory, hospodaření s vodou, zlepšení prostředí staveb z pohledu hluku, vlhkosti a kvality vzduchu a cirkulární ekonomika a ekologie jako trendy napříč obory a designová a unikátní řešení, která i malým a novým firmám umožňují vyniknout," říká Matěj Chvojka.  Více na www.forarch.cz a www.forcity.cz.

 

 

 

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony se představí v souběhu se stavebním veletrhem FOR ARCH

 

Praha 7. ledna 2020 - Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel měst, obcí nebo regionů, v současnosti existují? Jaká očekáváme v blízké budoucnosti? Čím je možné zkvalitnit služby veřejnosti? Nejen na tyto otázky nastíní odpověď třídenní veletrh FOR CITY. Ve dnech 22. až 24. září 2020 se představí v souběhu se stavebním veletrhem FOR ARCH na výstavišti PVA EXPO PRAHA. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD.

 

 

 

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 

 

Zástupce finalistů všech 25 ročníků soutěže Vesnice roku přijal na Úřadu vlády premiér Andrej Babiš. Následně proběhla recepce s prezidentem republiky na Pražském hradě.  


 

Venkov musí být atraktivní místo pro život, shodli se prezident i premiér se zástupci vítězů soutěže Vesnice roku a předsedou Svazu měst a obcí

Praha, 30. ledna 2020 - Před 25 lety vznikla soutěž Vesnice roku, jejímž vyhlašovatelem je také Svaz měst a obcí ČR. Co si myslí starostové vítězných obcí? Jaké problémy je trápí? O tom diskutovali jak s prezidentem Zemanem, tak premiérem Babišem a předsedou Svazu měst a obcí ČR. 

"Všichni se shodli, že vesnice potřebují podporu, aby z nich lidé neodcházeli do měst. To je v konečném důsledku pro stát nákladnější. Potřebujeme se zaměřit na dostupnost základních služeb - od pošt, kde může pomoct stát, přes obchody, kde je i role krajů, až po instituce, které nemůžeme centralizovat do několika aglomerací," říká František Lukl, předseda Svazu měst a obcí a starosta Kyjova. 

Zástupce finalistů všech 25 ročníků soutěže Vesnice roku přijal na Úřadu vlády premiér Andrej Babiš. Následně proběhla recepce s prezidentem republiky na Pražském hradě.   

"Lidem nedělá problém dojíždět do práce, ale musí být schopni v místě bydliště vyřídit své záležitosti na úřadech. Pošty, finanční úřady, školy a školky, matriky, to vše je nutné na venkově zachovat. Proto jsme před časem uhájili zachování matrik a teď se pereme za udržení místních stavebních úřadů," říká za Svaz měst a obcí České republiky jeho předseda a starosta Kyjova František Lukl.

Venkov je kouzelný a bezpečný a na rozdíl od anonymity velkých měst zde funguje komunitní život, jehož tahounem jsou nejrůznější zájmové spolky. Je ale třeba na něm udržet alespoň stávající rozsah veřejných služeb a najít způsoby, jak motivovat podnikatele, aby právě na venkově provozovali svou živnost. Palčivým problémem jsou především obchody a hospody, které jsou často jediným místem, kde se mohou konat společenské akce. 

"Oficiální statistiky udávají, že se venkov nevylidňuje, ale ty započítávají i satelity kolem velkých měst. Tradiční venkov obyvatele bohužel trvale ztrácí a je to hlavně proto, že ubývá služeb. Školky, školy, pošty, lékaře a další je třeba vnímat komplexně, jako soubor nezbytných služeb. Dobrou zprávou pro nás je, že se stavební zákon změní, a úřady naštěstí nezmizí," komentuje současný stav Eduard Kvala, starosta Bělotína, Vesnice roku 2019 Olomouckého kraje, a doplňuje: "Pan premiér při rozpravě také slíbil, že hodlá řešit příjmy malých sídel. To je pro nás výborná zpráva. Současné financování a dotační politika malým obcím neumožňuje realizovat náročné, ale potřebné investice. Naše obec je na kritické hraně zadlužení kvůli dokončení kanalizace.

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

ZLÍN, 7. února 2020

Pestrý únor na Východní Moravě 

VÝCHODNÍ MORAVA - Velmi pestrá je nabídka akcí, které lze na Východní Moravě využít pro trávení volného času v polovině února. Pokračující plesovou sezonu doplní valentýnské akce a o pozornost se hlásí předzvěst masopustního veselí. 

Ve středu 12. a čtvrtek 13. února 2020 od 19.00 hod. se ve Velkém sále Kongresového centra Zlín v unikátním koncertním programu na jednom pódiu představí The Backwards společně s Filharmonií Bohuslava Martinů. Zazní pestrý výběr z největších hitů legendárních liverpoolských "Brouků", jako např. Yesterday, Penny Lane, Eleanor Rigby, All You Need Is Love, Yellow Submarine, Something, Let It Be, Hey Jude. Pořad bude proveden pod taktovkou dirigenta Stanislava Vavřínka. www.filharmonie-zlin.cz 

Již 50. ročník má Reprezentační ples Obchodní akademie Kroměříž. Ten proběhne ve všech společenských sálech Domu kultury v Kroměříži v pátek 14. února. Zahájení plesu, na němž mj. získají šerpy letošní maturanti, je ve 20 hodin. www.vychodni-morava.cz/akce/138141

Zamilovaní milovníci lidové hudby uvítají Valentýnskou besedu u cimbálu, která se uskuteční v pátek 14. února ve Slovácké búdě v Uherském Hradišti. Od 19 hodin se představí folklorní soubor Míkovjan, cimbálová muzika Litera a Ženský sbor z Míkovic. www.vychodni-morava.cz/akce/138584

Všichni, kteří se mají rádi jsou zváni do Uherského Hradiště na Valentýnské plavby. Na 1,5 hodiny dlouhou plavbu se vyplouvá z Přístaviště Uherské Hradiště - Svatojiřské nábřeží v pátek 14. 2. v 18 hodin, v sobotu 15.2. a neděli 16.2. pak v 16 hodin. Rezervace lodních lístků nutná.  www.vychodni-morava.cz/akce/138417

Maškarní ples na téma CIRKUS pořádají 15. února v Jasenné na Zlínsku. V místní Sokolovně se bude plesat od 20 hodin, nejlepší masky se mohou těšit na ceny. www.vychodni-morava.cz/akce/138214

Populární běžecký závod - Karlovská 50 - zaplní v pátek 14.2. a v sobotu 15.2. valašskou obec Velké Karlovice. Unikátní atmosféra, občerstvovačky s frgály, startovní výstřel valašských portášů a jedinečná trať. To jsou některé z atributů akce, které se po právu říká "Valašská Marcialonga". Závod je součástí celostátní série Ski-Tour.  www.ski-tour.cz/karlovska-50/r1

Již počtvrté proběhne na Domě kultury v Kroměříži Módní ples a jejím průvodcem bude již tradičně populární Lucie Borhyová. Připravena je módní přehlídka někdejší návrhářky roku Yvony Leitner, taneční vystoupení skupiny M Dance Crew KM, zazpívá Heidi Janků. K tanci i poslechu hraje Panorama Band z Brna Můžete se těšit i na překvapení z letošní soutěže StarDance. Vstupenky v předprodeji v Salonu EF Evy Formánkové , Svatební salon Juliana a Agentura Fatima v Kroměříži. www.vychodni-morava.cz/akce/138139

Valašský soubor Kašava Vás srdečně zve na 49. valašský bál, který proběhne 15.2. od 19:30 v areálu Podhoran v Lukově. Těšit se můžete na předtančení v podání Folklorního souboru Malé Zálesí, dále Vás čeká bohatá tombola, taneční hry, valašské figurální tance a valašské

speciality. K tanci a poslechu zahrají CM Zálesí, CM VS Kašava a DH Trnkovjanka. Je zajištěna autobusová doprava ze Zlína. www.vychodni-morava.cz/akce/138434

Krkonoše mají svého hraběte Harracha, v Lukově pak propagátora lyžování hraběte Františka Seilerna. V sobotu 15. února si můžete ověřit svou všestrannost při 9. ročníku Lukovského zimního víceboje stopou Františka Seilerna. Od 9:30 proběhne na hradě Lukově registrace, vlastní soutěže budou zahájeny v 10 hodin. www.vychodni-morava.cz/akce/138550

Klub Přátel Vína Míkovice zve všechny milovníky dobrého vína na tradiční košt vín z produkce převážně drobných vinařů z oblasti Uherskohradišťska. Začátek koštu je 15. února ve 12 hodin v Kulturním domě v Míkovicích. Těšit se již tradičně můžete nejen na mnoho druhů vína, ale také na zabijačkové speciality. K poslechu bude hrát CM Mladí Burčáci. www.vychodni-morava.cz/akce/138136 Další akce hledejte na www.vychodni-morava.cz