UŽ ZÍTRA SPOKOJENOST


 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Energetickou chudobu nedopustíme

Praha 12. ledna 2022, Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) navazuje na již dost kritickou situaci v oblasti cen za elektrickou energii a teplo. Další ohrožení může přijít v řádu několika málo let. Proto již nyní, kdy lze vznést připomínky za ČR u Komise EU, připravil a rozeslal jednoznačnou pozici naší vládě a doufá a věří, že ji ve svých připomínkách zohlední.

 

„Z naší pozice jednoznačně vyplývá návrh dočasně zařadit zemní plyn a jádro mezi čisté zdroje,“ říká předseda SMO ČR a starosta města Kyjov František Lukl a pokračuje: „Jako organizace sdružující více než 2700 českých, moravských a slezských municipalit, ve kterých žije cca 80 % obyvatel naší republiky a které jsou stejně jako domácnosti a podniky závislé na dostupných zdrojích energií, považujeme za vhodné vyjádřit oficiálně naše stanovisko k otázce budoucnosti české energetiky.“

Svaz měst a obcí ČR dlouhodobě zastává názor, že je třeba vybudovat finančně, sociálně a environmentálně udržitelný energetický mix. Jádro a zemní plyn jsou dle názoru SMO ČR pro vytvoření tohoto všeobecně udržitelného mixu zcela klíčové a jejich zahrnutí coby zdrojů pouze střednědobě přípustných nepovažujeme za šťastné. Grémium Svazu měst a obcí ČR tedy schválilo oficiální pozici SMO ČR k otázce projednávání budoucnosti jádra a zemního plynu, která názor naší organizace blíže vysvětluje a kterou přikládáme k tomuto textu.

 

Pozice Svazu měst a obcí k návrhu nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139, pokud jde o hospodářské činnosti v určitých energetických odvětvích, a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2178, pokud jde o zveřejňování informací v souvislosti s těmito činnostmi

Svaz měst a obcí České republiky apeloval na Senát ČR výzvou přijatou XVIII. sněmem SMO ČR dne 22. října 2021 v Hradci Králové, kde zdůrazňuje potřebu revize současného nastavení energetické politiky Evropské unie a s ní spojenou legislativou. Velký tlak na rychlou implementaci tzv. bezuhlíkové agendy bez dostatečného přihlédnutí ke geografickým a historickým rozdílům mezi jednotlivými členskými státy skrývá nebezpečí, že povede k nárůstu negativních externalit. V prostředí České republiky je vzhledem k přírodním podmínkám zcela nemožné uspokojit podstatnou část poptávky po energiích pouze z obnovitelných zdrojů typu solární, vodní či větrné energie. Představa fungujícího energetického zásobování bez využití jádra, plynu a doplňkově i energie získané z odpadů je v našich podmínkách pouhou fikcí. Strategie transformace české energetiky by měla odpovídat reálným technologickým možnostem, při maximální udržitelnosti v environmentální, ekonomické a sociální sféře.

 

 

 

 

 

Svaz měst a obcí tedy považuje za úspěch fakt, že v aktuálním návrhu nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci došlo ke zařazení jaderné energie mezi zdroje splňující kritéria čl. 10 odst. 2 i článku 17 nařízení 2020/852, a tedy jaké zdroje významně přispívající ke zmírnění změny klimatu a významně nepoškozující environmentální cíle. Časové omezení do roku 2040, resp. 2045 však nepředstavuje dostatečnou dobu pro realizaci a rozvoj zdrojů jaderné energie. Energetický problém ČR nové nařízení pouze odsouvá při potenciálně velkých, nenávratných investicích, které zatíží státní rozpočet a budou mít dopad v konečném důsledku také na financování samospráv. Situace také může vést k dramatickému nárustu energetické chudoby v České republice, což může ohrozit sociální smír a také bezpečnost společnosti. Dopady budou znát především v samotném území.

Svaz měst a obcí dále oceňuje zařazení plynu mezi takzvané zelené zdroje. Bohužel i v tomto případě je návrh pouze dočasným kompromisem. Stejně jako jaderná energie je i plyn klasifikován jako udržitelný zdroj pouze dočasně, navíc jsou zde nastaveny podmínky, které v současné energetické situaci nejsou proveditelné. Vodík se v ČR ani dalších evropských zemích dosud nevyrábí ve větším měřítku, jeho produkce probíhá pouze v pilotním režimu a za podpory dotačních prostředků. V tomto znění by návrh mohl znamenat zásadní komplikace pro transformaci české energetiky a zejména teplárenství, které hraje pro obce a města zásadní roli.

Svaz měst a obcí varuje před rozhodnutími, které budou mít za důsledek propady celých skupin obyvatel pod hranici energetické chudoby. Toto by ohrozilo nejen sociální smír, ale ochotu participovat na nutných klimatických opatřeních jako takových.

 

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá přes 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na Facebooku.

 
 

Veletržní souběh FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM proběhne v novém, březnovém termínu

Praha, 15. prosince.2021

 Nejvýznamnější událost oboru energeticky úsporného bydlení, veletržní souběh FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM, proběhne v novém termínu. Firmy a produkty tohoto odvětví se sejdou v PVA EXPO PRAHA ve dnech 3. až 5. března 2022, představí se novinky, trendy i osvědčené technologie od nejvýznamnějších firem. Oficiálními vozy veletržního souběhu jsou automobily značky FORD.

Trojice veletrhů FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM tradičně přinese to nejlepší z oboru nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb, dřevostaveb a vytápění. Představí se přední výrobci a značky z oboru s produktovými novinkami i osvědčenými technologiemi. Návštěvníci si v PVA EXPO PRAHA budou moci prohlédnout poutavé expozice a potkat se s odborníky významných firem, jako např. Heluz, Nilan, Zehnder, Izopol, CIKO, Haas Fertigbau, Domesi nebo NOVATOP a mnoho dalších.

Souběh tradičně nabídne také možnost bezplatného poradenství s odborníky napříč odvětvími. Nebude chybět oblíbené poradenské centrum, které připravujeme opět s Centrem pasivního domu. Zde se bude zájemcům věnovat denně hned několik odborníků a poradí s projektem, dokumenty, vhodným výběrem materiálu, technologie nebo typem vytápění. Svá poradenská centra nabídnou také profesionálové z ostatních oborů.

„V rámci veletržního souběhu nebude chybět ani doprovodný program nabízející přednášky a workshopy. Zájemci se dozvědí informace také o dotačních programech Státního fondu životního prostředí ČR a jejich čerpání,“ řekla ředitelka veletržního souběhu Kateřina Maštalířová. Podrobněji se představí i další fáze programu Nová zelená úsporám. Stavaři a investoři se podělí o své zkušenosti a přinesou inspiraci, jak na úsporný dům. V rámci události proběhne také vyhlášení výsledků soutěže Dřevostavba roku 2021. Kombinaci trojice veletrhů doplní akce Střechy Praha.

Organizátoři akce se navíc intenzivně starají o maximální bezpečí návštěvníků a vystavovatelů a chod veletrhu plně přizpůsobují aktuálním bezpečnostně-organizačním opatřením plynoucím z rozhodnutí Vlády ČR, aniž by utrpěl jejich komfort.

Více informací o jednotlivých veletrzích najdete na: www.forpasiv.cz, www.for-wood.cz, www.for-therm.cz.

 
 

Máte už novou odpadovou vyhlášku?

Všechny obce do konce tohoto roku musí přijmout novou obecně závaznou vyhlášku, na základě které budou vybírat poplatky za odpad. Vyhláška by měla být schválena nejpozději v polovině prosince, aby byly splněny lhůty a požadavky zákona o obcích.

„Abychom předešli možným zmatkům z nové právní úpravy,“ říká František Lukl, předseda Svazu města obcí ČR a starosta města Kyjov a pokračuje: „bohužel se výklady jednotlivých ministerstev v několika podstatných otázkách rozcházejí či si navzájem odporují, připravili jsme speciální blok v rámci svazové Poradny pro obce – Odpadová legislativa, které mohou práci při vydávání nové vyhlášky usnadnit a nalézt odpovědi na řadu dotazů všem zástupcům samospráv.“

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá přes 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na Facebooku.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Jsou naše obce a města pro lidi?

Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) ve středu 1. 12. 2021 otevírá dveře svého historicky prvního Inspiračního fóra. V kině Přítomnost na pražském Žižkově se sejdou špičky české a slovenské urbanistiky, architekti, zastupitelé měst a obcí, influenceři, designéři i sociologové a ekonomové.

Posledních 18 měsíců nám ukazuje, jak důležité je pro každého z nás mít kolem svého bydliště funkční a esteticky hodnotný veřejný prostor. Svoji roli v tom hrají energie, krása, peníze, praktičnost, ekologie i historický kontext. Jak udržet v rovnováze potřeby veřejnosti, pohled architekta a možnosti rozpočtu obce či dotačních programů? Jak se mohu já jako občan zapojit do změny a rozvoje koncepce veřejných prostranství právě v okolí mého domu či bytu? Inspirační fórum Svazu měst a obcí ČR bude hledat odpovědi na tyto otázky na historicky prvním ročníku této konference ve středu 1. 12 .2021 od 9.00 do 16.30 hodin.

“Cílem projektu je vytvořit otevřené prostředí a živou platformu pro sdílení zkušeností a diskusi mezi zástupci našich měst a obcí a těmi, kteří se významně podílí na proměnách veřejných prostranství a udávání trendů v souvisejících oblastech. Chceme jim ulehčit společnou cestu k tomu nejlepšímu výsledku” říká ředitelka SMO ČR, Mgr. Radka Vladyková.

 

Inspirační fórum Svazu měst a obcí české republiky zahájí zahraniční host Ing. arch. Matúš Vallo, primátor města Bratislavy, který ve funkci primátora působí od roku 2018. Ve svém příspěvku zmíní zkušenosti s budováním, revitalizací a modernizací veřejných prostranství a budov v Bratislavě a také s regulací parkování v centru měst. link pro stream: 

Svaz měst a obcí České republiky oslovil řadu zástupců samosprávy, architektů a dalších odborníků, aby na Inspiračním fóru představili své zkušenosti a příklady dobré praxe.

Právě v příspěvcích našich hostů hledáme inspiraci: Jak se hledá srdce obce v 12 km dlouhé vesnici? A jaký má Ostrava návod na proměnu městských panelových sídlišť

Hosté budou v 5 blocích diskutovat nad těmito tématy:

· společenský význam a ekonomická udržitelnost veřejných prostranství

· vzdělávací a školské budovy

· veřejné osvětlení

· adaptace veřejných prostranství na změnu klimatu

 

Naši hosté a vybrané příspěvky z konference:

Veřejná prostranství jako horizontální kvalita města

Veřejná prostranství tvoří základní strukturu města, jsou tím, co z města vidíme jako první a kde trávíme množství času. O tom, jakým způsobem kvalita veřejných prostranství ovlivňuje kvalitu života ve městě promluví doc. Ing. arch. Pavla Melková.

 

Jak centrum dědiny proměnit v srdce obce.

Radim Bača, starosta severomoravské obce Palkovice bude hovořit o tom, jaký význam má pro 12 km dlouhou dědinu její centrum a jak se centrum obce ve spolupráci s renomovaným architektem vlastně hledá? A jak poznáte, že jste srdce obce konečně našli? Ve svém příspěvku také představí svůj pohled na péči, výsadbu i kácení vzrostlé zeleně.

 

Sídliště, jak dál?

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy, bude mluvit o sídlištní výstavbě. Sídliště jsou tématem pro mnoho velkých měst u nás i v zahraničí. Jak začít s proměnou těchto leckdy nevzhledných městských čtvrtí, tak, aby splňovaly parametry moderního a udržitelného obytného prostředí?

 

Biodynamické veřejné osvětlení v prostředí malé obce.

Starosta Březí u Mikulova, Miroslav Vymyslický, pracoval více než 20 let jako vedoucí oddělení vyjednávání Útvaru rychlého nasazení Policie České republiky. Na svém postu řešil situace se zadržováním rukojmí, únosy osob nebo vydírání. I o tom, zda se mu právě tyto kompetence hodily při přesvědčování občanů Březí o nutnosti modernizace veřejného osvětlení v obci promluví ve svém příspěvku.

Na konferenci zazní i příspěvky týkající se předprojektové přípravy, zkušenosti z menších obcí s pořádáním architektonických soutěží, s hledáním vhodného architekta i se zapojením obyvatel. Kompletní program akce najdete zde: https://www.smocr.cz/cs/inspiracni-forum

Historicky první ročník Inspiračního fóra Svazu měst a obcí České republiky se uskuteční 1. prosince 2021 od 9:00 do 16:30 v pražském kině Přítomnost.

Akce se koná za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Magistrátu hlavního města Prahy a Britského velvyslanectví v Praze. Programovým partnerem je Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT. Mediálním partnerem akce je Deník.

 
 

Brněnské planety jako symbol globálních výzev. Na Expu 2020 v Dubaji inspiruje moravský Měsíc, Země, Mars i Slunce

 

19. listopadu 2021, Brno, Dubaj

 

Brňané je znají například z letních akcí pořádaných hvězdárnou na Kraví hoře, příštích několik měsíců si nafukovací modely planet pro změnu prohlédnou návštěvníci světové výstavy Expo Dubai 2020 ze všech koutů světa. Výstava celosvětového významu řeší největší výzvy a příležitosti naší doby od klimatu až po objevování vesmíru. Právě tuto oblast symbolizují čtyři modely planet z dílny brněnské společnosti Kubíček Visionair. Návštěvníci Expa 2020 se s nimi mohou v rámci výstavy fotit i setkávat od letošního podzimu do konce března příštího roku.

 

„Jedním z deseti hlavních témat letošní výstavy je vesmír. Návštěvníkům ukazuje, jak astronomické pozorování formovalo minulé i současné civilizace a jak mohou nejnovější inovace ve výzkumu vesmíru ochránit naši společnou budoucnost. Atmosféru k této části výstavy, ale i k celkovému Expu navozují právě naše čtyři a půl metru vysoké modely Slunce, Měsíce, Země a Marsu,“ říká Petra Hájková ze společnosti Kubíček Visionair.

 

Všechny modely podle ní stojí na podstavcích ve volném prostranství veletrhu, takže jsou přístupné všem návštěvníkům Expa, kteří si je mohou prohlédnout zblízka, případně se s nimi vyfotit. „Každou z planet, Slunce i Měsíc tvoří osmnáct poledníků, téměř osmdesát metrů čtverečních látky a bezmála kilometr nití,“ dodává Hájková.

 

Veletrh Expo svou historií sahá až do roku 1851, kdy se výstava poprvé konala v Londýně. Od té doby se stal důležitou platformou pro výměnu znalostí a spolupráci mezi vládami, společnostmi a lidmi. Expo 2020 v největším městě Spojených arabských emirátů, jehož hlavním tématem je „Propojování myslí, vytváření budoucnosti“, je inkubátorem nových myšlenek po celém světě, zatímco dílčí témata „Příležitosti“, „Mobilita“ a „Udržitelnost“ návštěvníky inspirují k ochraně planety, objevování nových horizontů a budování lepší budoucnosti. Letošní výstava se koná ve více než 190 pavilonech a každý z nich představuje to nejlepší z jednotlivých vystavovatelských zemí. Svůj pavilon zde má také Česká republika.

 
 

Veletržní souběh FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM představí v únoru 2022 novinky oborů

Praha, 15. listopadu 2021 – Souběh veletrhů FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM představí firmy a produkty oboru energeticky úsporného bydlení. Ve dnech 10. až 12. února 2022 budou na letňanském výstavišti PVA EXPO PRAHA k vidění trendy a nové technologie i v oblasti vytápění. Oficiálními vozy veletržního souběhu jsou automobily značky FORD.

Unikátní souběh trojice veletrhů nabídne komplexní informace i představí novinky a trendy produktů od nejvýznamnějších výrobců a značek z Česka i zahraničí zaměřených na úsporné bydlení a s ním související nové technologie napříč obory. „Také v únoru příštího roku budou tyto akce přehlídkou toho nejlepšího z oboru nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb, dřevostaveb a vytápění. Návštěvníci mohou získat bezplatně také cenné rady a informace od profesionálů v připravovaném Poradenském centru,“ řekla ředitelka obchodního týmu Kateřina Maštalířová.

Jakým odvětvím se jednotlivé veletrhy primárně věnují? Vlajková loď souběhu – veletrh FOR PASIV – je tradičním cenným zdrojem informací nejen pro ty, kdo chtějí budovat novostavbu, ale i pro všechny návštěvníky plánující rekonstrukci stávajících domů.

V rámci veletrhu FOR WOOD se představí firmy a produkty oboru dřevostaveb, technologické inovace nebo moderní materiál umožňující navrhovat náročné konstrukce a konstrukční prvky dřevěných domů. Veletrh FOR THERM nabídne portfolio z oblasti vytápění a poskytne zájemcům klíčové informace o tom, jaké místo mají krby, kotle i kamna v dotačních titulech.

Organizátoři akce se navíc intenzivně starají o maximální bezpečí návštěvníků a vystavovatelů a chod veletrhu plně přizpůsobují aktuálním bezpečnostně-organizačním opatřením plynoucím z rozhodnutí Vlády ČR, aniž by utrpěl jejich komfort.

Více informací o jednotlivých veletrzích najdete na: www.forpasiv.cz www.for-wood.cz www.for-therm.cz

 
 

SOVAK ČR – Druhý den webkonference Provoz vodovodů a kanalizací Pitná voda

Tisková zpráva ze dne 5. 11. 2021

Směrnice EU pro pitnou vodu 2020/2184/ES, význam lesa pro klima, zpracování rizikové analýzy vodovodu, či smartmetering byly tématem dalšího dne webkonference.

Dne 3. 11. 2021 proběhla druhá část webkonference Provoz vodovodů a kanalizací, kterou pořádá SOVAK ČR, Pitná voda. Moderace se ujal Mgr. Jiří Paul, MBA, člen představenstva SOVAK ČR. Komplexně připravený odborný program rozvinul mimo jiné některé ze zásad Pozičního dokumentu, představeného předchozího dne, jako je ochrana vodních zdrojů v návaznosti na přírodní katastrofy a vývoj klimatu.

Ing. Radka Hušková, předsedkyně komise laboratoří SOVAK ČR, se ve své prezentaci věnovala změnám, které přinesla nová Směrnice EU pro pitnou vodu 2020/2184/ES (DWD). Zmínila oblasti české legislativy, kterých se její transpozice dotkne. Posluchači se mimo jiné dozvěděli, že došlo nejen k aktualizaci požadavků na kvalitu pitné vody a její kontrolu, ale že jsou zde zahrnuty i další prvky, které se do DWD dostaly na politickou objednávku Evropské komise (EK) a Evropského parlamentu (EP) zjevně jako reakce na úspěšnou evropskou iniciativu občanů Right2Water. Směrnice také detailně uvádí požadavky na povinné informování spotřebitelů. K parametrům, které budou povinně v pitné vodě sledovány (bisfenol A, halogenoctové kyseliny HAAs, polyfluorované látky PFAS), zazněly informace o možných zdrojích vnosu do pitné vody a dostupné informace o zjištěných koncentracích ve vodě. K polyfluorovaným látkám (PFAS) byly uvedeny i možnosti technologického odstranění v procesu úpravy pitné vody. Ing. Darina Dvořáková, VŠCHT Praha, se zaměřila na stanovení per- a polyfluoralkylovaných sloučenin (PFAS) ve vodě. Podrobněji se věnovala představení PFAS, včetně legislativních opatření v EU, USA i na globální úrovni. Představeny byly i metody analýzy PFAS ve vodě. V závěru byla zmíněna případová studie VŠCHT Praha ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem v Praze, zabývající se vyšetřením vzorků kohoutkových vod. Vzorkování proběhlo od května do srpna a bude doplněno o následující období podzim-zima. Zdrojem byly vody podzemní (60 %), povrchové (20 %) a smíšené (10 %). Probíhající studie potvrdila výskyt PFAS v kohoutkové vodě v České republice, kdy nejčastěji detekovanými látkami jsou C5-C10 PFCA, PFBS a PFOS (min. 50 % vzorků). Je třeba zdůraznit, že ani v jednom dosud testovaných vzorků nebyl překročen nový legislativní limit (EU/2020/2184). Po dokončení studie na přelomu roku 2021/2022 by mělo dojít ke komplexnímu zhodnocení expozice v jednotlivých krajích České republiky.

Aktivní úlohu vzrostlého lesa při vývoji klimatu, oběhu vody a zadržování živin vyzdvihnul doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., z ENKI, o.p.s., Třeboň. Lesy jsou nezbytné pro krátkodobé i dlouhodobé zlepšení z hlediska dostatku vody v krajině i fungování klimatu v měřítku od jednotlivých povodí až po celé kontinenty. Jejich vliv je stěžejní pro vznik srážek, ochlazování vzduchu, generování toků vzduchu a vlhkosti, zásobování podzemních vod, zadržování živin a zmírnění dopadů záplav. Jako příklad byla uvedena změna povrchových teplot a toků energie po úhynu lesa na Dačicku následkem kůrovcové kalamity. Teoretickou přednášku vhodně doplnilo vystoupení Ing. Michala Ondráčka, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., divize Třebíč, který na praktickém příkladu prameniště Heraltice zásobujícího západní část Třebíčska doložil vlivy extrémních projevů počasí na mělké zdroje podzemní vody. Po kůrovcové kalamitě nahradila převážně smrkový les prakticky holá země, a navíc těžká technika vypořádávající se s touto kalamitou poškodila jak prameniště, tak půdní profil. Kromě vydatnosti byly tak po tomto zásahu zhoršeny i kvalitativní parametry vody a bylo zapotřebí přijmout příslušná opatření. Příslibem do budoucna je pak skutečnost, že díky Lesům ČR se lokalita již opět zalesňuje.

Atomizace oboru v České republice je problém, na který SOVAK ČR již dlouhodobě upozorňuje. Ing. Helena Sochorová, Ph.D., Vodohospodářský podnik a.s., se na problematiku podívala pohledem zpracovatelů rizikové analýzy vodovodu. O roztříštěnosti svědčí následující čísla, na trhu funguje téměř 7 500 vlastníků vodohospodářské infrastruktury a 3 000 provozovatelů, kdy 89 % z celkového množství fakturované vody zajišťuje 50 největších společností. Menší subjekty nedisponující dostatečným technologickým a technickým zázemím se tak potýkají se zpracováním rizikové analýzy a přednášející některé nedostatky těchto výstupů dokumentovala na příkladech ze své praxe. Podle jejich zkušeností vyplývá ale jednoznačná výhodnost pro vlastníky a provozovatele minimálně na okresní úrovni. Napomohlo by rovněž, pokud by příslušná ministerstva přijala opatření podporující vznik takových celků. Další zasvěcený pohled přidala na rizikovou analýzu Ing. Jana Loosová, Ph.D., Krajská hygienická stanice Libereckého kraje. I z jejích kontrol vyplývá rozdíl mezi situací u velkých a malých provozovatelů. Vzhledem k hornatému profilu kraje je tam i dost provozovatelů studní. Menším subjektům se přitom při vyhotovení provozního řádu a rizikové analýzy snaží krajské hygienické stanice nabídnout pomocnou ruku. Dolaďování ve vzájemné komunikaci a konzultacemi trvá obvykle více než měsíc, ale výsledkem je výtečně zpracovaný provozní řád a zejména účelný. Potěšující je, že na základě odezvy od subjektů pak vyplývá, že dokument pro ně samotné má smysl a uvědomily si aspekty s ním spojené. Celý proces je přitom užitečný pro obě strany. Pracovníci krajské hygienické stanice se seznámí s celou šíří problematiky a správně zpracovaná dokumentace napomáhá eliminovat rizika možné epidemie, což je obzvlášť v dnešní době pandemie covid-19 důležité.

Ing. Roman Bouda, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., zprostředkoval zkušenosti se sanacemi vodohospodářských objektů Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s., přiblížil celý proces od výběru objektů, přes návrh úpravy vnitřních prostředí, až po volbu materiálů. Pro nové objekty je pak od roku 2019 dodržován jednotný architektonický design a zmínil rovněž další nový trend, tedy zajištění biodiverzity, zakomponování objektů v souladu s přírodou. Vznikají tak například květnaté louky, nebo jsou fasády doplněny o zeleň. Na závěr byl uveden příklad atypické sanace u vodojemu 300 m3, kdy byla poprvé v této společnosti použita technologie snesení nádrže a sanace na zemi. U dalších podobných vodojemů již bude zvolena tato metoda, neboť se dosahuje vynikající kvality prováděných prací a je i možnost lepší kontroly. Mgr. Jiří Paul, MBA, shrnul, že přednáška podtrhnula význam řešení atomizace, systémový přístup velkého provozovatele, či vlastníka je mnohem účelnější a přináší vyšší kvalitu do údržby vodohospodářských zařízení.

 

Nové technologie byly pak stěžejním tématem vystoupení řečníků z komise metrologie SOVAK ČR. Ing. Jan Kobr, Ph.D., přiblížil využití satelitní technologie pro vyhledávání ztrát ve vodovodní síti. V roce 2020 se hodnotu tohoto parametru podařilo snížit na 13 %, a to díky investicím do infrastruktury, a právě i systematickým odhalováním úniků vody. Výhodami tohoto moderního způsobu jsou možnosti okamžitého nasazení bez nutnosti pořizovat přístrojové vybavení, tak i kombinace se stávajícími způsoby detekce úniků. Ing. Pavel Provazník, se zaměřil na nový trend smart meteringu, již využívaného některými vodárenskými společnostmi, mimo jiné i u společností Vodovody a kanalizace Beroun a.s. Užitečná byla jeho přiblížení úskalí, kterých je třeba se vyvarovat. Podstatné při implementaci je mít garanta na straně zadavatele, naformulovat zadání, resp. strategii smart meteringu, a být důsledný při digitalizaci procesů. Obšírněji byly nastíněny problémy technického charakteru, které mohou nastat v

rovině radiové komunikace, SW, HW či zákaznického portálu. Jedním z nich může být například životnost baterie, která by měla vydržet minimálně 6 roků, tedy po dobu cejchovního období vodoměru. Důležité je myslet i na udržitelnost systému ohledně provozních nákladů.

 

Na závěr vysílání Mgr. Jiří Paul, MBA, člen představenstva SOVAK ČR vyhlásil výsledky foto a video soutěže VODA 2021 na téma Voda v první linii. Vítězem v kategorii fotografií se stal Jiří Fryč se snímkem Patří k sobě a v kategorii videí Petr Andráško s videozáznamem Voda v první linii. Dalšími oceněnými fotografiemi jsou na druhém místě Čistota hasičů od Petra Andráška a na třetím místě Odpočinek v přírodě od Jiřího Fryče.

 

V pátek 5. 11. 2021 proběhne poslední část webkonference Provoz vodovodů a kanalizací Odpadní vody.

 

Ivana Weinzettlová Jungová

SOVAK ČR

 

SOVAK ČR je spolkem sdružujícím právnické a fyzické osoby, činné v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a sdružuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiné zneškodňování odpadních vod, a to jak z hlediska provozování a spravování, tak z hlediska vlastnictví, rozvoje a výstavby. V současné době má SOVAK ČR 112 řádných členů a 123 členů přidružených. Řádní členové SOVAK ČR v České republice zásobují kvalitní pitnou vodou přes 9 mil. obyvatel, odvádějí odpadní vody pro téměř 8 mil. obyvatel a přes 98 % těchto odpadních vod čist

 
   
 

DHL Express se stala nejlepším pracovištěm na světě

 

Praha, 4. listopadu 2021: Společnost DHL Express, přední mezinárodní poskytovatel expresních služeb, byla  oceněna nejlepším pracovištěm číslo jedna na světě z celého seznamu firem, který každoročně vydává Great Place to Work™ (GPTW) ve spolupráci s časopisem Fortune. DHL Express  postoupila z 8. místa z roku 2017 až na 1. místo v letošním roce. „Od roku 2009 zažívá DHL Express éru transformace, která vychází ze strategie Focus. V této strategii jsme si dali za cíl motivovat lidi, kteří s námi pracují. Chceme, ať se pro ně stane DHL Express tím nejlepším možným zaměstnavatelem,“ říká John Pearson, generální ředitel DHL Express. „Pro společnost, ve které působí 111  000 kolegů ve 220 zemích, to je odvážný závazek. Ale to, co mě pohání každý den, je víra v naše lidi a jejich schopnosti poskytovat ten nejlepší servis zákazníkům i  sobě navzájem. Děkujeme všem kolegům, kteří to umožňují, a kteří se zúčastnili letošního GPTW průzkumu. Nikdy jsem nebyl hrdější na to, že jsem součástí této společnosti.“

Vedení DHL Express záleží, aby se lidé ve firmě cítili opravdu oceňovaní. „Jedním z pilířů DHL Express jsou naši zaměstnanci. Bez jejich angažovanosti a nadšení bychom nemohli poskytovat našim zákazníkům ty nejlepší služby. Mám proto radost, že se nám opět podařilo získat ocenění Great Place to Work™ a tentokrát jsme celosvětovou jedničkou jako nejlepší pracoviště. Ocenění vychází z anonymního dotazníkového průzkumu, který hodnotí zkušenosti zaměstnanců v oblasti vedení, firemních hodnot, důvěry a zavádění inovací ve společnosti,“ sdělila Naďa Nepivodová, ředitelka divize lidských zdrojů pro Českou republiku.  

„Mám radost, že jsme se dostali na první místo a získali ocenění za nejlepší pracoviště na světě. Je to pro nás o to významnější, že ocenění vychází z hodnocení zaměstnanců.“ sdělil Luděk Drnec, generální ředitel DHL Express Česká republika.

Během globální pandemie čelili a čelí logistické firmy intenzivnímu tlaku. Uznání jako World’s Best Workplace™ 2021 je však důkazem síly firemní kultury DHL Express. V průzkumu jsou auditovány také zaměstnanecké iniciativy a programy, které posilují firemní kulturu. Průzkum GPTW například zaznamenal velmi vysokou motivaci a zapojení zaměstnanců. Skóre překonalo 93 % . Společnost DHL Express se v tomto náročném období soustředila na komunikaci a podporu svých zaměstnanců, poskytovala pocit jistoty práce a v neposlední řadě se neustále stará o maximální bezpečnost svých zaměstnanců.

 

Společnost DHL Express spouští novou grafickou podobu webu www.dhlservicepoint.cz

 

 

• Nový web dhlservicepoint.cz nabízí možnosti jednoduchého odeslání zásilky bez nutnosti registrace

• Významně se zvýšil počet míst pro odeslání balíčku prostřednictvím sítě DHL ServicePointů (DHL ServicePoint, PPL ParcelShop, DHL Locker)

• Nový web nově nabízí jednoduchou a cenově dostupnou možnost online objednávky s využitím široké sítě podacích míst pro odeslání zásilky

 

 

Praha, 19. října 2021: Společnost DHL Express, přední světová logistická společnost, zahajuje lokální brandovou kampaň pro oblast Retail a představuje nový vzhled webu www.dhlservicepoint.cz . Po úpravě webu zákazník snadno a rychle najde všechny 3 jednoduché možnosti pro odeslání balíčku:

1) První možnost je zákazníkům dobře známá, a to odeslání zásilky prostřednictvím DHL ServicePoint (smluvní obchod DHL, který nabízí možnost osobního podání zásilky do sítě DHL Express) Zde zákazník získá i krabici a objednávku přepravy vyplní společně s obsluhou, zaplatí a dál se o nic nemusí starat.

 

2) Nově jsme upravili možnost online objednávky z pohodlí domova, zákazník si celou přepravu může objednat online, zaplatí online a vytiskne si přepravní štítek. Balíček s vytištěným štítkem odnese na jemu nejbližší místo, které si najde na DHL mapě na webu. Těchto míst je přes 400. K výraznému navýšení těchto místo došlo propojením systému DHL Express a vybraných PPL ParcelShop.

 

NOVĚ také může zákazník odeslat svůj balíček i prostřednictvím samoobslužného boxu DHL Lockeru i bez registrace u DHL. Dosud mohli tuto službu využívat pouze zákazníci s registrací u DHL. Z původních 20 samoobslužných boxů se tak jejich počet více než zdvojnásobil. Samoobslužné boxy DHL Lockery se umisťují mimo jiné ve vybraných nákupních centrech Tesco v ČR.

 

U objednávky přepravy online došlo k výrazné úpravě ceny a prémiová přeprava se tak stává dostupnější pro širokou veřejnost.

 

3) Třetí možností je stále objednávka přepravy po telefonu - 840 103 000/ 220 300 111.

„Nová grafika webu je přehledná, jednoduchá a nabízí i video návody k použití konkrétní služby. Věřím, že nové pojetí grafiky webu a navýšení počtu míst k odeslání balíčku, usnadní široké veřejnosti využívání naší expresní mezinárodní logistické sítě,“ říká Luděk Drnec, generální ředitel, DHL Express (Czech Republic).

Odesílání balíčků nebylo nikdy snazší. DHL Express je Vám blíž, než si myslíte.

 

22. října 2021 Hradec Králové, XVIII. sněm Svazu schválil Priority 2021+ a pokřtil Starostenské humoresky

 

Priority 2021+ jsou jako programový dokument Svazu schváleny. Jejich příprava trvala několik měsíců a spolupracovala na nich řada odborníků. Výsledkem je dokument, ve kterém Svaz vyzdvihuje svoje nejpodstatnější úkoly v dalším období. A jejich splnění nebude lehký úkol. Současně byla na společenském večeru Sněmu pokřtěna kniha starostovských příběhů s názvem Starostenské humoresky a oceněny významné osobnosti veřejné správy.

Právě ukončený XVIII. sněm Svazu, který tentokrát proběhl v Hradci Králové, v Kongresovém centru Aldis ve dnech 21. – 22. října t. r., měl jeden zásadní úkol, odsouhlasit a schválit Priority 2021+. Tyto priority byly dlouho zpracovávány napříč odborníky z území a bylo hledáno jejich jasné, stručné a výstižné vyjádření.

„Nastavení základních a zásadních cílů a ůkolů pro následující období,“ říká předseda Svazu a starosta města Kyjov František Lukl a pokračuje, „hraje důležitou úlohu i při navazování dialogu s novou Poslaneckou sněmovnou. Na čem budeme stále trvat, je bezesporu zachování spojeného modelu veřejné správy ve stavebním řízení, i nadále odmítáme schválenou institucionální změnu, podporujeme vznik speciálního stavebního úřadu na liniové stavby a požadujeme posílení kompetencí územních samosprávných celků v oblasti územního plánování.“

Mezi další priority patří i zakotvení povinnosti státu územním samosprávným celkům zajistit financování úkolů v rozsahu, ve kterém je stát na územně samosprávné celky přenáší. Jakýkoliv zásah ze strany státu, který má rozpočtový dopad na straně výdajů územních samosprávných celků, musí být státem finančně vyrovnán na straně příjmů územních samosprávných celků.

Prioritou je i zajištění odpovídající odměny výkonu funkce volených zástupců územních samospráv. Svaz měst a obcí ČR požaduje zavedení automatické valorizace odměn zastupitelů obdobně jako je tomu u ústavních činitelů.

S výkonem funkce je spojen náš požadavek na prodloužení funkčního období zastupitelstev obcí na 6 let a úpravu volebního systému tak, aby zastupitelstvo obcí bylo složené dle skutečné vůle voličů a byla posílena jeho legitimita.

 

 

 

 

Pro další období, možná více než kdy dříve, se jeví důležitým i úkol navýšení daňových příjmů obcí v rámci rozpočtového určení daní tak, aby se samotný podíl obcí čím dál tím více přibližoval hodnotě jedné třetiny v rámci rozpočtového určení daní.

Samozřejmostí v prioritách nadále zůstává oblast digitalizace a kyberbezpečnosti a mnoho dalšího.

Letošní Sněm přinesl i diskusi nad tématem evropské zelené legislativy. Svaz měst a obcí ČR připravil výzvu Parlamentu ČR, ve které nabádá k rozumnému přístupu při zavádění ekologických opatření a k respektování odlišných zeměpisných podmínek a historických zkušeností jednotlivých členských zemí. Zamýšlenými adresáty jsou především senátorky a senátoři. Právě v jejich rukou je nyní možnost vystavit souboru evropských zelených předpisů „žlutou“ či „červenou“ kartu a upozornit tak Unii na závažnost nepříjemných dopadů, které může mít honba za uhlíkovou neutralitou na stát, obce, a především každého jednotlivce. Vzkaz výzvy SMO ČR je jasný: chraňme přírodu, ale neničme přitom sami sebe.

Hosty letošního sněmu byli také zástupci zahraničních delegací. Poprvé jsme uvítali delegaci zástupců Rakouského svazu obcí, kterou reprezentoval prezident asociace, pan Alfred Riedl, výkonný ředitel pan Walter Leiss a další zástupci kanceláře. Na jednání v rámci Sněmu s nimi hovořili předseda Komory obcí SMO ČR Pavel Drahovzal a další zástupci Svazu měst a obcí o výzvách, před kterými stoji české i rakouské obce v tomto období. Posílení přeshraniční spolupráce nebo sdílení zkušeností v oblasti komunální energetiky jsou do budoucna oblasti, ve kterých je možno posílit spolupráci. Sněmu se dále také zúčastnil pan Martin Červenka, člen předsednictva ZMOS, tedy Sdružení slovenských měst a obcí.

Závěr prvního jednacího dne XVIII. Sněmu patřil slavnostnímu křtu publikace s názvem Starostenské humoresky. Tato kniha vznikala spoluprací starostů a starostek, kteří zaslali svůj starostenský příběh či zamyšlení o práci starosty, s kanceláří Svazu. Obsahuje řadu autentických příspěvků ze života našich starostů a starostek, veselých i smutných, tak, jak je přináší sám život. Obraz na obálce je dílo malířky Věry Kubík-Kdolské.

Vyvrcholením společenského večera bylo předání ocenění osobnostem veřejné správy, mezi kterými letos byli například Marie Kostruhová, bývalá ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV nebo Jaromír Zajíček, bývalý předseda Sdružení tajemníků.

 

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá přes 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na Facebooku.

 

Veletrh FOR GASTRO & HOTEL 2021 navštívilo přes pět tisíc lidí, zájem vzbudil i odborný kongres

Praha, 13. října 2021 – Veletrh hotelového a restauračního zařízení, potravinářství a gastronomie FOR GASTRO & HOTEL naplnil očekávání návštěvníků i vystavovatelů a představil nové trendy a technologie v oboru pohostinství. Jednu z nejvýznamnějších událostí pro profesionály si nenechalo ujít na výstavišti PVA EXPO PRAHA více než pět tisíc návštěvníků. V roce 2022 se veletrh uskuteční ve dnech 29. září až 1. října. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD.

Na letňanském výstavišti se ve dnech 7. až 9. října prezentovaly významné firmy ze sekcí gastro technologií, výroby, strojů, hotelnictví, vybavení hotelů, nábytku, rezervačních technologií a mnoho dalších. Nechyběly speciality či potraviny a s nimi spojené ochutnávky. Přehlídku novinek od 91 vystavovatelů ze čtyř zemí si nenechalo ujít 5276 návštěvníků z řad profesionálů, pro které byly vyhrazeny první dva dny akce, i z řad široké veřejnosti.

Expozice v PVA EXPO PRAHA zabraly téměř 5000 čtverečních metrů plochy. Své produkty představily společnosti Blažek Gastro, TeS Chotěboř, Eurofit Prosperity, CESK, Jipa, AT FORNAX, Dublino, Veba, G. Benedikt, Pavel Hajn, Hobart, Pivovar Ferdinand, Giroma Gelato, Refresh nebo Green Life. Zájem vzbudila i expozice Státního zemědělského intervenčního fondu, která nabízela prezentaci dvanácti českých potravinářských firem. Společnost damejidlo.cz si pro návštěvníky připravila soutěž na kole štěstí o zajímavé ceny.

Úspěšný kongres pro odborníky

Profesionály zaujal i KONGRES FOR GASTRO & HOTEL, který se konal první den veletrhu v Kongresovém sále výstaviště. Na něm se sešlo 277 účastníků a online přenos sledovalo 736 diváků. Tématem byl Druhý restart: Spolupráce a peníze v pohostinství. Debatovalo se o aktuální situaci na trhu po druhém lockdownu, spolupráci organizací, které během pandemie zastupovaly zájmy oboru u vlády, o ekonomice provozu a rozvoji podniků.

Jako přednášející vystoupili prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek, za Český gastronomický institut Filip Sajler, Luboš Kastner za Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR a asociaci restauratérů APRON, Ondřej Novotný ze společnosti Qerko, Vladimír Sirotek z Dotykačky, Vladimír Buťa ze společnosti Mediatel, Petr Indra z damejidlo.cz a Tomáš Procházka za Restaurant Na Květnici. Více informací o veletrhu na www.for-gastro.cz.

 

DHL Express oznamuje úpravu cen pro rok 2022 v České republice

 

 Zvýšení sazby v průměru o 5,9 %

 

Praha, 22. září 2021: DHL Express, přední světový poskytovatel expresních přepravních služeb, oznamuje zvýšení cen, které vstoupí v platnost od 1. ledna 2022. Nárůst cen v České republice bude ve srovnání s rokem 2021 činit v průměru 5,9%.

Každoroční úprava cen reflektuje vývoj inflace a dynamiku růstu administrativních nákladů plynoucích z regulatorních a bezpečnostních opatření. Tato opatření pravidelně aktualizují národní a mezinárodní orgány v každé z více než 220 zemí, ve kterých DHL Express působí. Úpravy cen se v jednotlivých zemích budou lišit podle lokálních podmínek a budou se vztahovat na všechny zákazníky, pokud to bude smluvně možné.

„Abychom mohli neustále podporovat podnikání našich zákazníků na co nejvyšší úrovni, musíme kontinuálně investovat do naší DHL mezinárodní přepravní sítě“, říká Luděk Drnec, generální ředitel DHL Express (Czech Republic) s.r.o.. “Každoroční úprava cen nám umožňuje rozvíjet infrastrukturu, zavádět inovativní technologie a individuální doručovací řešení v nejvyšší možné kvalitě a s ohledem na snížení negativního dopadu našeho podnikání na životní prostředí. Reagujeme také na rostoucí poptávku po logistických službách v důsledku zvýšení objemů a důrazu na nejrychlejší přepravu zboží. Posilujeme kapacitu mezinárodní přepravní sítě. Investovali jsme do nákupu letadel, vozidel a zvýšení kapacit našich překladišť a terminálů. Společně s našimi zákazníky a partnery usilujeme o snížení negativního dopadu našeho podnikání na životní prostředí

 
 
 

Stavební veletrh FOR ARCH udělil prestižní ocenění GRAND PRIX a TOP EXPO

Praha, 22. září 2021 – Stavební veletrh FOR ARCH, který se koná ve dnech 21. až 25. září v PVA EXPO PRAHA, během úterního slavnostního galavečera v Kongresovém sále výstaviště v Letňanech rozdal prestižní ocenění v soutěžích GRAND PRIX za nejzajímavější vystavené produkty a TOP EXPO za nejpoutavější expozice. O vítězích rozhodovala nezávislá porota složená z odborníků napříč obory stavebnictví. Nejmodernější technologie a řešení jsou na veletrhu FOR ARCH tradičně prezentovány a ty nejlepší z nich hodnotí první den veletrhu na stáncích vystavovatelů odborná porota. Exponáty přihlášené do této soutěže se posuzují hlavně z hlediska technických parametrů, progresivní technologie, netradičního nápadu, mimořádné kvality za přijatelnou cenu, materiálu, ekologie, energetické úspornosti i možnosti uplatnění na trhu. Při příležitosti konání 32. ročníku veletrhu se soutěže GRAND PRIX zúčastnilo 15 exponátů, které posuzovala porota v čele s předsedou prof. Karlem Kabelem z Fakulty stavební na ČVUT v Praze. Dalšími členy byli Ladislav Brett z České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Pavel Košnar z Asociace bazénů a saun ČR, nezávislí odborníci Vladimír Galád a Zdeněk Lyčka.

GRAND PRIX v roce 2021 získaly firmy:

VELUX Česká republika, s.r.o. za inovativní řešení spoje dvou střešních oken VELUX Instalační set DUO

OZONTECH, s.r.o. za generátor ozonu ANNIHILATOR MINI 6000 s čidlem

COMINFO, a.s. za vstupní turniket EasyGate Superb

ACOND a.s. za tepelné čerpadlo vzduch-voda Acond PRO-R

 

Čestné uznání získaly firmy:

Slavona s.r.o. za inovativní řešení vnějšího rámu dřevěného okna Okno Progression, verze GRP

WIENERBERGER s.r.o. za obecně použitelný online nástroj pro sofistikovaný odhad nákladů na stavbu rodinného domu Wienerberger konfigurátor domu

V případě soutěže TOP EXPO byly vyhlášeny nejpůsobivější expozice, které jsou zároveň i vysoce funkční a splňují kritéria pro komunikaci se zákazníkem. Hodnoceny byly všechny expozice veletrhů v kategoriích do 60 m2 a nad 60 m2.

Cenu TOP EXPO za kategorii do 60 m2 získaly firmy:

 

Za veletrh FOR ARCH

COMINFO, a.s.

Xella CZ, s.r.o.

Za veletrh FOR INTERIOR

LUSITO – DECO LOCO

 

Cenu TOP EXPO za kategorii nad 60 m2 získaly firmy:

 

Za veletrh FOR ARCH

VELUX Česká republika s.r.o.

FENIX Trading, s.r.o.

Za veletrh FOR INTERIOR

JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.

 

Více skla, světla, propojení s přírodou i chytré technologie. Trendy ve stavebnictví ukáže FOR ARCH 2021

Praha, 1. září 2021 – Investice Čechů do zvelebování bydlení rostou, pomohla tomu i koronavirová pandemie. Zvyšuje se poptávka po moderních a úsporných řešeních, chytrých technologiích i praktickém designu. Jaké trendy ve stavebnictví v současnosti dominují? To představí veletrh FOR ARCH, který proběhne ve dnech 21. až 25. září na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD. Partnerem veletrhu je Skupina ČEZ.

 

Stavební veletrh FOR ARCH je tradičně jednou z nejočekávanějších událostí podzimní veletržní sezóny v Česku. Jeho nomenklatura, která pokrývá obory stavebních prvků a materiálů, elektrotechniky a zabezpečení, wellness & spa či vytápění a dřevostaveb, poskytuje komplexní nabídku tuzemských i zahraničních vystavovatelů a jejich produktů pro všechny typy úprav bydlení. Jedním z vyhledávaných témat jsou také okna či zahradní pergoly, které lze v současnosti například ovládat pomocí mobilních aplikací. Jaké technologie patří mezi nejvyhledávanější?

„Trendem je zvětšování prosklených ploch pro dokonalejší prosvětlení interiéru a lepší propojení s okolní přírodou. V případě střešních oken nejde jen o zvětšování rozměrů jednotlivých oken, ale také o jejich propojování do sestav. Zároveň roste zájem o řešení pro chytrou domácnost a obecně o výrobky s komfortním dálkovým ovládáním,“ říká Dominika Bruchatá ze společnosti VELUX. Také po střešních oknech je letos zvýšená poptávka. Vedle novostaveb a rekonstrukcí za ní stojí i rostoucí potřeba měnit stará a dnes již nevyhovující okna za nová. Střešní okna se na českém trhu začala ve velkém instalovat v 90. letech a mnohá z nich jsou dnes na hranici své životnosti. Proto je majitelé chtějí vyměnit za nová s daleko lepšími tepelněizolačními parametry a moderním designem.

Stále více příznivců si mezi českými zákazníky získávají také moderní pergoly. „Pociťujeme vyšší zájem, dalo by se říct, že v posledním roce nastává doslova boom. Nahrává tomu i současná koronavirová situace, kdy lidé více investují do zvelebování vlastního bydlení. Co

se týče pergol, zde jsou již třetím rokem největším tahounem bioklimatické pergoly s dálkově ovládaným střešním slunolamem. Spojení stínění a ventilace zákazníky láká zejména proto, že díky tomuto systému dokážou i v parném létě udržet v pergole příjemné klima — především při použití obvodových stínicích rolet,“ říká obchodní a marketingová ředitelka společnosti Al Pergoly Hana Ševčíková.

Zvelebování s dotacemi

Okna i stínicí technika patří k produktům, které pomáhají zlepšit energetické parametry budov, a proto splňují dotační kritéria další fáze programu Nová zelená úsporám. Jak říká Dominika Bruchatá, při snížení roční potřeby energie na vytápění alespoň o 20 % činí dotace 2 100 Kč/m2 oken. Pokud se výměna oken zkombinuje se zateplením a potřeba tepla na vytápění klesne o 60 % a více, vznikne nárok na maximální dotaci 3 800 Kč/m2 oken. Dotaci je možné čerpat také na venkovní stínění, při ručním ovládání jde o příspěvek 500 Kč/m2 oken a při inteligentním řízení dotace dosáhne 1 000 Kč/m2 oken.

Na FOR ARCH i pro radu

Stavební veletrh FOR ARCH nenabízí pouze široké portfolio produktů a firem z více stavebních oborů. Jeho návštěvníci mají také možnost bezplatně získat cenné rady od odborníků. „Veletrh nabídne možnost poradit se s profesionály na stáncích vystavovatelů i v poradenských centrech a přinese zajímavé přednášky napříč stavebními obory,“ říká ředitelka veletrhu FOR ARCH Kateřina Maštalířová.

Letošní ročník přinese ještě jeden unikát. Premiérově se koná v souběhu s veletrhem nábytku FOR INTERIOR, který nabídne portfolio produktů a služeb z odvětví nábytku, interiérů a bytového designu, čímž dokonale doplní klasickou nomenklaturu stavebního veletrhu. Více informací najdete na www.forarch.cz.

 

Aplikace Chytrá datovka pomůže s ovládáním datových stránek. Řeší archivaci zpráv i lhůtu doručení

 

Počet datových schránek na českém trhu se od začátku roku zdvojnásobil a stále stoupá. Spolu s nimi se ale množí výhrady proti nedokonalosti některých funkcí. Uživatelé si nejvíce stěžují na obtížné přepínání mezi schránkami i na to, že po devadesáti dnech o doručené zprávy přijdou. Vyplynulo to z uživatelského průzkumu společnosti Atlas Software, která se specializuje na vývoj softwarových řešení. Na základě požadavků uživatelů vyvinula společnost aplikaci Chytrá datovka, která tyto problémy řeší. Podle průzkumu se s uživatelským prostředím datových schránek trápí přes 80 % klientů z celkových více než 200 dotazovaných. Pro uživatele je nejčastěji příliš složité a nepřehledné. „Lidé jsou z online světa zvyklí využívat funkcí e-mailových schránek, s nimiž pracují prakticky denně, a nepřehledné prostředí datových schránek je tak pro ně často matoucí. Podle odpovědí by ocenili intuitivnější prostředí, jaké znají z MS Outlooku nebo G-mailu,“ informuje ředitel společnosti Atlas Software Michal Kocanda.

Lidem chybí archivace zpráv a nemožnost jednoduše přepínat mezi schránkami Ačkoli datové schránky výrazně zjednodušují komunikaci s úřady, lidem se s nimi často nepracuje příliš pohodlně. Stěžují si hlavně na nepřehlednost uživatelského rozhraní a chybějící funkce. „Stává se mi, že se překliknu, a potom je pro mě složité krok vrátit nebo přesně dohledat to, jakou chybu jsem udělal,“ uvádí v dotazníku například jeden z respondentů. „Téměř 70 % klientů samosprávy a více než 75 % firemních klientů deklaruje, že si své zprávy bez většího systému ukládají do úložiště v počítači, nebo dokonce tisknou, protože se po 90 dnech smažou.“ Uživatelé si podle průzkumu hodně stěžují na přijímání zpráv. V běžné datové schránce se totiž zpráva po otevření okamžitě začne považovat za přijatou a začíná běžet lhůta na její vyřízení, stejně jako u úředních dopisů doručovaných do vlastních rukou. „Ve čtvrtek a v pátek datovou schránku moc nechci otevírat. Běžela by tam potom ta lhůta přes víkend. Ale co mi přišlo, bych potřebovala vědět,“ uvedla další z dotazovaných jeden z nejčastěji zmiňovaných problémů. Přímo na něj navazuje také chybějící archivace zpráv. „Téměř 70 % klientů samosprávy a více než 75 % firemních klientů deklaruje, že si zprávy pro archivaci tisknou nebo bez většího systému ukládají do úložiště v PC, protože se po 90 dnech smažou,“ upozorňuje Kocanda, což podle něj nejen zpomaluje celkový proces digitalizace, ale pracovníkům zároveň komplikuje a znepřehledňuje práci, nemluvě o environmentálním dopadu zbytečně použitého papíru. Dalším častým problémem je také přepínání mezi datovými schránkami u uživatelů, kteří jich spravují více najednou a kteří se tak musejí pokaždé odhlašovat a přihlašovat nanovo. „Mám hesla napsaná na papíře a musím je opisovat. No, dost to zdržuje,“ uvedl jeden z respondentů. Práce s datovou schránkou se v aplikaci podobá používání běžného e-mailuZ informací o těchto i dalších častých problémech, jako je nemožnost zobrazení hlaviček zpráv nebo přeposílání na e-mail a chybějící pokročilé vyhledávání, vycházela společnost Atlas Software při vývoji aplikace Chytrá datovka. „Produkt je nastaven na míru menším firmám, podnikatelům nebo samosprávě. Mohou si ho jednoduše zřídit online a vyřešit problematické aspekty, jako je neustálé přihlašování se do různých schránek, nemožnost delegace oprávnění, pouze 90denní archivace zpráv a další bolesti datových schránek. Práce je nyní efektivnější, rychlejší a přehlednější,“ dodává Kocanda. Nástroj je podle něj aktuálně dostupný online s možností 30denního testu. Zákazníci si mohou v prostředí jim známém z e-mailových klientů všechny funkce vyzkoušet sami, z pohodlí kanceláře nebo domova.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Ústavní soud nedal obcím prostor k budoucímu systémovému zamezení vzniku sociálních ghett.

Praha 31. srpna 2021, Ústavní soud dnes zrušil dva paragrafy, o které se opíraly takzvané bezdoplatkové zóny. Města a obce tak přišla o nástroj boje s takzvanými obchodníky s chudobou.

„Nález ÚS respektujeme, ale s jeho zněním se nemůžeme ztotožnit,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl. „Mrzí nás“, pokračuje František Lukl, „že Ústavní soud řešil tuto problematiku 4 roky a samotný nález je platný dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Obcím není dán prostor k jinému systémovému řešení. Toto opatření využívaly obce jako krajní možnost v boji proti vzniku novodobých ghett, v boji s obchodem s chudobou, v boji s nárůstem kriminality.“

Samotné opatření bylo krajním řešením v boji s obchodníky s chudobou. Obce a města musela při jeho vyhlášení splňovat řadu přísných zákonných požadavků, a ne každé je splňovalo.

„I naše město zvažovalo vyhlášení bezdoplatkové zóny, ale nakonec jsme od toho museli ustoupit,“ vysvětluje Miroslav Žbánek, primátor města Olomouc. „Nesplňovali jsme totiž řadu zákonných požadavků k jejímu vyhlášení o nárůstu kriminality či přestupkového a jiného závadného chování.“

Představitelé samospráv jsou pod velkým tlakem svých občanů, kteří požadují zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti pro sebe a své děti. Dnešním rozhodnutím ÚS je jim opět ztížena jejich rozhodovací pravomoc.

 

Až 39 miliard Kč na energeticky úsporné renovace a stavby domovů. Jak získat dotaci poradí FOR ARCH

Praha, 18. srpna 2021 – Další etapa dotačního programu Nová zelená úsporám odstartuje už letos na podzim a do roku 2030 poskytne Čechům až 39 miliard korun na energeticky úsporné renovace a stavby rodinných a bytových domů. Jak na tyto finance dosáhnout a na co všechno je možné peníze čerpat, poradí návštěvníkům odborníci na stavebním veletrhu FOR ARCH. Koná se ve dnech 21. až 25. září na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD. Partnerem veletrhu je Skupina ČEZ.

 

Snižování energetické náročnosti budov a s ním spojené možnosti čerpání dotací jsou v České republice stále výraznějším trendem. Češi během koronavirové pandemie začali ve větší míře investovat do svého bydlení, ať už do rekonstrukcí nebo do stavby samotné. Spolu s tím narůstá také zájem o čerpání dotací.

„V posledních letech stoupá zejména zájem o dotace na novostavby v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu. Stále jsou ovšem velmi oblíbené dotace na zateplení a výměnu oken. Od října začne platit Nová zelená úsporám 2021+ (2030), výše dotací se podle našeho odhadu o něco zvýší, což bude mít za následek zvýšení zájmu o dotace. Vzrůstající trend bude pravděpodobně dále podpořen zpřísňujícími se požadavky na energetickou (ne)náročnost budovy platnými od 1. ledna příštího roku,“ říká energetický specialista Ondřej Žídek z firmy G SERVIS CZ, která se zabývá projektováním rodinných domů.

Dotace i pro rekreační objekty

Nastávající etapa Nové zelené úsporám se rozroste o nová opatření i okruh žadatelů. Jak uvádí Ministerstvo životního prostředí ČR, nově mohou o dotace žádat majitelé bytových

domů i mimo Prahu, kteří dosud žádali v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) nebo majitelé rekreačních objektů, kteří v nich trvale žijí. Další zásadní novinkou je sloučení Nové zelené úsporám s Dešťovkou, dotačním programem zaměřeným na hospodaření s dešťovou vodou.

„Naším cílem je zahrnout dotace pro úsporné bydlení pod jeden program, ze kterého budou moci majitelé rodinných i bytových domů čerpat finance na opatření, která jim uspoří náklady za energie, ale pomohou jim i s adaptací na probíhající změny klimatu. V praxi to bude fungovat tak, že v rámci jedné žádosti bude moci žadatel zkombinovat různá opatření, od zateplení, přes výměnu kotle, instalaci fotovoltaiky až po pořízení nádrže na dešťovou vodu. Vyřízení dotace se tím výrazně zjednoduší a urychlí, za kombinaci více opatření bude možné navíc získat zajímavé bonusy,“ vysvětluje ministr Richard Brabec.

Na co všechno se vyplatí čerpat dotaci? Podle Ondřeje Žídka je výhodné, co se nastávající fáze programu Nová zelená úsporám týká, čerpat dotaci například na výstavbu domů s velmi nízkou spotřebou energie (nízkoenergetické a pasivní domy), na rekonstrukci stávajících staveb (zateplení, výměna oken, změna zdroje, instalace vzduchotechniky s rekuperací a montáž stínících prvků) a na instalaci obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaické elektrárny a solární termické kolektory). Dotaci lze také čerpat na využívání dešťových a šedých vod, na rekuperaci teplé vody, provedení zelených střech a zřízení nabíjecí stanice elektromobilů.

Pro radu na FOR ARCH

„Stavební veletrh FOR ARCH tradičně poskytuje návštěvníkům možnost bezplatného poradenství a konzultací s odborníky v tematicky rozdělených poradenských centrech a také přímo na stáncích vystavovatelů. Stejně tomu bude i během letošního ročníku, kde bude možné poradit se nejen o možnostech dotací, ale také například o zabezpečení, stavebním zákoně a dalších předpisech, výběru kamen nebo o výměně či opravě oken,“ říká ředitelka veletrhu Kateřina Maštalířová. Stačí přijít ve dnech 21. až 25. září na výstaviště PVA EXPO PRAHA.

 

Tisková zpráva 24. 8. 2021

Státní pozemkový úřad obhájil druhé místo podle K-Indexu

Praha, 24. srpna 2021 – Protikorupční uskupení Hlídač státu vyhlásilo výsledky indexu korupčního rizika K-Index za rok 2020. Státní pozemkový úřad (SPÚ) obhájil celkové druhé místo a s počtem 0,58 bodů si vysloužil hodnocení nejvyšší. Na škále od A po F získal rating A, který znamená, že hodnotící subjekt nevykazuje téměř žádné rizikové faktory. Zakázky z jednotlivých oborů se u dodavatelů nekoncentrují, ani že se zakázky s podezřelou cenou nekoncentrují u žádných dodavatelů. Ze všech subjektů se SPÚ umístil na druhém místě za PRISKO a.s..

„Hlídač státu vyhlásil K-Index počtvrté, vždy se nám podařilo v celkovém hodnocení všech prověřovaných organizací umístit se v první desítce. V loňském roce jsme obsadili 2. místo a letos jsme ho obhájili. I podle počtu získaných bodů je vidět, že se stále zlepšujeme. Jsem rád, že náš přístup k transparentnosti a dobré praxi, je vidět,“ uvedl k ocenění ústřední ředitel Martin Vrba.

Analytický nástroj K-Index z dílny Hlídače státu prověřil za rok 2020 téměř 900 tisíc smluv v celkové hodnotě 4500 miliard Kč, které státní úřady, organizace a instituce uzavřely se soukromými subjekty. Nyní jsou k dispozici výsledky více jak 1000 státních úřadů za rok 2020. K-Index odhaluje klíčová rizika v hospodaření úřadů s veřejnými prostředky a poskytuje zpětnou vazbu a pomocnou ruku k jejich nápravě.

K-Index hodnotí na roční bázi státní úřady, instituce a organizace, kterých se týká Zákon o registru smluv, a které uzavřely v daném roce se soukromými subjekty minimálně 60 smluv nebo hodnota takových smluv převyšuje 48 milionů Kč. Do výsledné analýzy a porovnání jsou zahrnuté centrální úřady (ministerstva a kraje), státní a městské úřady, firmy, organizace, nemocnice, dopravní podniky i například vysoké školy, které zřizuje stát.

Nástroj K-Index pomáhá k zodpovědnému hospodaření státních úřadů, organizací a institucí. Detailně identifikuje slabá místa ve fungování organizací a následně poskytuje individuálně sadu doporučení.

Výsledky Top 100 nejlepších subjektů podle K–Indexu pro rok 2020 si můžete prohlédnout zde: https://1url.cz/HKRLG

 
TISKOVÁ ZPRÁVA PODROBNÁ STATISTIKA výstavní plocha: rozloha areálu: cca 25 ha obsazeno výstavou: cca 15 ha zbytek areálu: parkovací plochy, zeleň NOVINKY o slavnostní otevření a zahájení provozu Národního pavilonu Z o poklepání základního kamene k zahájení stavby Národního zemědělského muzea České Budějovice o nová Rybářská bašta o zvětšení venkovní výstavní plochy o dalších 3 500 m2 (odstraněny pavilony J a ESO) o 2 předvadiště (předvadiště č. II na místě bývalého amfiteátru) o rekordní množství koní na předvadištích, výstava norických koní o plemeno skotu Aubrac o první ročník soutěže v rychlostní střiži ovcí (až 120 ovcí, zúčastní se úřadující mistr ČR v ruční střiži) o expozice Biologického centra AV ČR, diskuze s předním expertem na ekologii profesorem Janem Frouzem o kolekce traktorů Zetor – součást ucelené sbírky NZM, včetně vzácných exponátů o průchod do areálu přes turnikety 2 „Na agrosalon Země živitelka se pravidelně sjíždějí zemědělci a potravináři, ale i veřejnost, kterou zajímá, co uplynulý rok v resortu přinesl. A vzhledem k tomu, že jeho letošním tématem je Inspirací k činům, je to dobrá příležitost seznámit se s konkrétními příklady hospodaření zemědělců, s tím, jak se vypořádávají s různými výzvami. Těch nebylo v uplynulých letech málo. Ať už to byly například extrémní výkyvy počasí a dlouhá období sucha, nebo koronavirová pandemie. Naše veškeré úsilí proto směřuje k jejich podpoře a k tomu, aby naše krajina byla zdravá, tedy dobře obhospodařovaná, kulturní. Jsem rád, že na Výstavišti loňský, zvláštní, rok využili k velkým investicím. Díky nim v areálu už některé objekty nejsou, jiné ano, ale zrekonstruované. Například Národní pavilon Z, který se stane multifunkčním konferenčním centrem. Věřím, že pro všechny tak bude letošní Země živitelka zase o něco komfortnější,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. Země živitelka je nejnavštěvovanější zemědělská výstava s mezinárodní účastí vystavovatelů. Zaměřuje se na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory v České republice a na Slovensku, prezentuje nejširší nabídku zemědělských oborů na jednom místě, jako jsou novinky z oblasti zemědělské techniky, myslivosti, rybářství, potravinářství nebo chovu hospodářských zvířat, z oblasti výzkumu a vzdělávání, propaguje kvalitní české potraviny. Země živitelka je zajímavá pro velké spektrum návštěvníků od široké veřejnosti, přes drobné zemědělce, zaměstnance v zemědělství, výrobce, velké podniky i odborníky. A v neposlední řadě je Země živitelka 6 dní plných netradičních zážitků kompletně pro celou rodinu. Již 4. rokem je součástí Dětský zemědělský svět, kde se ti nejmenší návštěvníci seznamují se zemědělstvím formou hry a poznávání. „Letošní Země živitelka má podtitul „Inspirací k činům“, který je členěn do 4 dílčích témat: Popularizace zemědělství, Budoucnost českých potravin, Modernizace zemědělství a Zemědělství a environment. Poslední ročník Země živitelky, který byl v roce 2019, jsme definovali výzvy, kterým čelí české zemědělství, nebo které jsou vzhledem k době aktuální. Cílem letošního ročníku je navázat na úspěšný minulý ročník a přejít od teorie k praxi. Země živitelka má, bez ohledu na svůj podtitul, inspirovat, seznamovat s novými trendy, pomáhat hledat řešení problémů, které zemědělce tíží. V posledních letech se snažíme posilovat odborné zaměření a v tomto trendu chceme pokračovat. Široké veřejnosti ukážeme, že zemědělství je dnes zajímavý a moderní obor,“ uvedl Martin Karban, předseda představenstva Výstaviště České Budějovice a.s. INSPIRACÍ K ČINŮM 1. BUDOUCNOST ČESKÝCH POTRAVIN - pavilon T1 – pavilon potravin, zemědělských firem, státních institucí a krajů - edukační a poznávací projekty na podporu zemědělských a potravinářských produktů, i regionálních farmářů - minipivovary 2. POPULARIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ - předvadiště I. a II. a přilehlé plochy, pavilony D1 – D3, hospodářská zvířata (masná a mléčná plemena, dexteři, Starokladrubští koně, kůň Kinský, norici, miniaturní američtí koně, plemeno skotu Aubrac, osli, ovce, kozy), drobné zvířectvo - myslivost, rybářství - Národní dožínky - Zlatý klas 2021 - Dětský zemědělský svět - historická zemědělská technika 3. MODERNIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ - moderní zemědělská technika: rekordní a unikátní technika - traktor JCB FASTRAC 8000, nová generace lisů a samojízdný postřikovač FENDT - stroje precizního zemědělství a zemědělství 4.0. 4. ENVIRONMENT A ZEMĚDĚLSTVÍ - expozice Biologického centra AV ČR - vzdělávací program TONDA OBAL NA CESTÁCH - zpracování biomasy 3 - spolek STOP sečení srnčat - kompostárna Jarošovice Rozmístění techniky, jednotlivých stanovišť, vystavovatelů a program je vyznačeno v mapě areálu, která je součástí PRŮVODCE ZEMĚ ŽIVITELKA (každý návštěvník dostane ZDARMA ke vstupence). záštity: Miloš Zeman, prezident ČR, Miloš Vystrčil, předseda senátu, Andrej Babiš, předseda vlády, Miroslav Toman, ministr zemědělství, Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje, Jiří Svoboda, primátor města České Budějovice, Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory ČR, Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR, Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR PRAKTICKÉ INFORMACE www.zemezivitelka.cz Výstaviště České Budějovice a.s. Husova 523/30, 370 05 České Budějovice email: info@vcb.cz PRAKTICKÉ INFORMACE: předseda představenstva: Ing. Martin KARBAN místopředseda představenstva, Mgr. Ing. Zdeněk VOLF obchodní ředitel: člen představenstva, finanční ředitel: Ing. Petr TUREČEK technický ředitel: Ing. Jan ŠESTÁK projektový manažer ZŽ: Tereza BENEŠOVÁ tisková mluvčí: Mgr. Michaela ČEŇKOVÁ tel: +420 770 143 439, email: cenkova@vcb.cz fotograf: Tomáš MIKLÍK tel: + 420 778 730 855, email: miklik@vcb.cz termín konání: 26. – 31. srpna 2021 otevírací doba: čt – po 9:00 – 18:00 hodin út 9:00 – 17:00 hodin tiskové středisko, PAVILON T1 čt – po 9:00 – 17:00 hodin út 9:00 – 15:00 hodin online vstupenka: zakoupení přes web www.zemezivitelka.cz a www.vcb.cz fotografie ke stažení: https://www.vcb.cz/areal-vystaviste/ke-stazeni.htm
 

Čechy láká chytrá domácnost stále více, stavební veletrh FOR ARCH poradí s bezpečností i s úsporami

Praha, 13. července 2021 – Období nucené veletržní přestávky je pryč a přípravy na podzimní sezónu klíčových událostí intenzivně probíhají. Očekávanou akcí je nejvýznamnější stavební veletrh v Česku FOR ARCH, který proběhne ve dnech 21. až 25. září 2021 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Jeho letošní ročník přinese nové příležitosti pro obchodníky i jejich zákazníky. Navíc nabídne kompletní nomenklaturu stavebních oborů i unikátní souběh s veletrhem nábytku FOR INTERIOR. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD. Partnerem veletrhu je Skupina ČEZ.

 

Veletržní odvětví výrazně zasáhla pandemická opatření. Obchodníci ztratili možnost osobní prezentace a kontaktu se zákazníky a zákazníci neměli příležitost nejen si nové produkty a technologie „osahat“, ale také se poradit s odborníky o nejvhodnějším řešení pro své projekty. Proto je blížící se veletrh FOR ARCH, který se po roce vrací do hal letňanského výstaviště v plné síle, vítanou a důležitou příležitostí.

„I letos bude FOR ARCH přehlídkou novinek a technologií ze sekcí stavebních prvků a materiálů, elektrotechniky a zabezpečení, vytápění, dřevostaveb, oboru bazény, sauny & spa a nabídne doprovodný program pro odborníky i laiky. Pozornost se zaměří také na tematiku dotačních programů nebo bezpečnosti, chybět nebudou ani odborné konference a poradenská centra,“ říká ředitelka veletrhu Kateřina Maštalířová.

Chytré domácnosti na vzestupu

O chytré vybavení a zabezpečení domácnosti má každým rokem zájem stále více Čechů. Především mladší rodiny vybavují své domovy nejen chytrými bezpečnostními zařízeními či systémy na ovládání energií, ale také chytrými spotřebiči. Podle údajů statistiků používá alespoň jedno chytré zařízení spojené s domácností 12 procent Čechů ve věku 25–34 let.

Tyto technologie přinášejí nejen vyšší úroveň zabezpečení a ochrany, ale také úspory i komfortnější život. Proto je oblast elektrotechniky a zabezpečení jedním z pilířů veletrhu FOR ARCH, který nabízí osobní výběr produktů od nejvýznamnějších firem i možnost bezplatné konzultace s odborníky na stáncích vystavovatelů a v Poradenském centru Ministerstva vnitra ČR.

Vystavovatelé z této sekce v rámci veletrhu představí své elektrotechnické novinky v oblastech zabezpečení, domácí zábavy, osvětlení, ovládání funkcí domu a v automatizaci budov či ve výrobě vlastní elektřiny; a také poradí, jakým způsobem si zařídit chytré a úsporné bydlení. Své nejnovější výrobky představí v Letňanech například společnosti S-Power, Immax, Optosat, Jablotron nebo 2N Telekomunikace a Teco. Téma elektrotechnika a zabezpečení bude též součástí doprovodného programu, kde se zájemci seznámí s nejnovějšími bezpečnostními trendy a řešeními k ochraně budov a zabezpečení majetku.

Nejen o chytré domácnosti se návštěvníci na veletrhu dozví maximum informací. Budou moci v Letňanech vyřešit či posunout své plány a požadavky na stavbu či rekonstrukci: od prvního náčrtu až po detailní podobu interiéru. A to také díky mimořádnému souběhu FOR ARCH s nábytkářským veletrhem FOR INTERIOR. Ten nabídne portfolio produktů a služeb z odvětví nábytku, interiérů a bytového designu, čímž dokonale doplní klasickou nomenklaturu stavebního veletrhu. Více informací najdete na www.forarch.cz.

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Osudová třináctka pro české stavebnictví

 

Praha, 12. července 2021, Stane se úterý 13. 7. černým dnem pro české stavebnictví? Popře Poslanecká sněmovna sama sebe a přehlasuje senátory? Vychýlí se tímto hlasováním jazýček vah stavebního práva na stranu developerů? „Totální rezignace na ochranu veřejných zájmů, fatální oddálení veřejné správy od lidí mimo velká města, zrušení obecních stavebních úřadů, a tedy další faktické znepřístupnění státní správy, a to především v málo zalidněných oblastech se složitou dopravní dostupností, to jsou jen některá z mnoha dalších negativ stavebního zákona,“ vysvětluje předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a starosta města Kyjov František Lukl.

„Dva roky vysvětlujeme všem kompetentním orgánům a apelujeme na zdravý rozum,“ pokračuje František Lukl, „a dospěli jsme k celkem rozumnému kompromisu, který by urychlil stavební řízení za zlomek miliardových nákladů, které bude stát tento experiment. Nakonec ale v Poslanecké sněmovně zvítězilo developerské lobby a znění zákona, které je extrémně drahé a výhodné pouze pro vyvolené. SMO ČR upozorňuje i na další úskalí tohoto zákona. Územní plánování nebude v plném rozsahu přeneseno do samostatné působnosti obcí včetně zajištění jeho financování pro ty malé. Absurdní třešinkou na tomto hodně nepovedeném dortu je pak skutečnost, že o kácení stromů na území dané obce bude rozhodovat úředník desítky kilometrů daleko. Existuje i docela reálné riziko nárůstu černých staveb, vzdálené stavební úřady nebudou mít totiž šanci hlídat celé své správní území, v tom rozsahu, jak to dnes dělají obecní stavební úřady. „Stále věříme ve vítězství zdravého rozumu. Senátoři tento zákon zamítli jednomyslně, bez ohledu na stranickou příslušnost,“ doufá předseda SMO ČR František Lukl, „vždyť se jedná o budoucí vývoj a rozvoj celého našeho státu.“

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá přes 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na Facebooku.

Tisková zpráva 31. 5. 2021

 

Státní pozemkový úřad zahájil 408 veřejných zakázek za 2,240 mld. Kč

 

Praha, 31. května 2021 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) za první čtvrtletí roku 2021 zahájil celkem 408 veřejných zakázek, které se týkají realizací plánů společných zařízení, a to v celkovém objemu předpokládaných hodnot 2,240 mld. Kč bez DPH.

„Za první čtvrtletí roku 2021 jsme zahájili celkem 408 veřejných zakázek, které se týkají realizací plánů společných zařízení, což je nesporně jeden z nejhmatatelnějších výsledků pozemkových úprav. Jedná se o 114 veřejných zakázek na stavební práce (stavby polních cest, vodohospodářských opatření, protierozní a protipovodňová opatření), které jsou zadávány převážně ve zjednodušeném podlimitním řízení nebo v otevřeném podlimitním řízení, a to v celkovém objemu předpokládaných hodnot 2,071 mld. Kč bez DPH,“ upřesnil Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ.

Do této kategorie stavebních prací patří i 19 veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou pod 6 mil. Kč bez DPH, které byly zadány jako veřejné zakázky malého rozsahu, v celkové předpokládané hodnotě 55 mil. Kč bez DPH.

Se stavebními pracemi souvisejí inženýrské činnosti, kterými jsou projekční činnosti, výkon technického dozoru stavebníka (TDS), koordinace v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) apod. Za sledované období bylo zahájeno celkem 266 takových zakázek v celkové předpokládané hodnotě 60,9 mil. Kč bez DPH.

K realizacím plánu společných zařízení náleží i 9 veřejných zakázek na služby, které představují realizace opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, tedy prvků ekologické stability a dále realizace větrolamů. V tomto případě se téměř vždy jedná o nadlimitní veřejné zakázky, zadávané v nadlimitním otevřeném řízení, a to v celkovém objemu předpokládaných hodnot 52,6 mil. Kč bez DPH

Plán společných zařízení (PSZ) obsahuje zejména cestní síť, protierozní a vodohospodářské opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Je posuzován sborem zástupců vlastníků a schvalován zastupitelstvem obce. Před návrhem nového uspořádání nových pozemků se zpracovává PSZ, což je soubor: opatření ke zpřístupnění pozemků – návrh polních a lesních cest, propustky, brody aj; opatření k ochraně půdního fondu – návrh protierozních opatření jako jsou meze, příkopy, průlehy, ochranné zatravnění, ochranné zalesnění aj.; vodohospodářských opatření k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami jako jsou nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry aj.; opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí zvyšující ekologickou stabilitu území (prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) – biocentra, biokoridory, interakční prvky), zajišťující propustnost krajiny a navrácení zeleně do krajiny např. ve formě liniových prvků podél vodotečí a polních cest apod. (zákon 139/2002 Sb.).

 
HealthCare Institute o.p.s.
KAM MÍŘÍ BUDOUCÍ SESTRY ZA PRACÍ

 Výsledky průzkumu „Barometr mezi sestrami" - studenty středních, vyšších a vysokých škol, vzdělávajících ve zdravotnictví.

V Praze 1. června 2021 - Většina studentů zdravotnických oborů v České republice (83 %) a také ve Slovenské republice (76 %) plánuje po ukončení svého studia zůstat pracovat ve své zemi. Do Německa nejčastěji míří kroky českých studentů, kteří již nyní zvažují odchod za prací do zahraničí, u slovenských studentů je Česko na předním místě v jejich hledáčku.

Studenti, kteří mají v plánu zůstat pracovat v tuzemském zdravotnictví, míří v případě České republiky nejčastěji do Hlavního města Prahy - 19 % (viz mapa České republiky níže), ve Slovenské republice je nejžádanější lokací Prešovský kraj – 25 % (viz mapa Slovenské republiky ZDE).

 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr, Ministerstvo zdravotnictví České republiky; poslanec, Parlament České republiky: „S velkým zájmem jsem také prostudoval regiony, kde by studenti chtěli, či spíše nechtěli pracovat. Zcela jasně se ukázala bílá místa na mapě ČR, mezi nimi severní Čechy a Vysočina. Nerovnoměrnost v rámci republiky je v tomto směru dlouhodobý problém a je potřeba ho řešit formou motivačního systému úhrad, atraktivních pracovních benefitů či pobídkami ze strany obcí a krajů, například v oblasti bydlení.“ (Pokračování a další komentáře odborníků naleznete ZDE).

Jistota a stabilita v práci má největší vliv na rozhodnutí, kde budou studenti vykonávat svou budoucí praxi. Nevyhovující finanční ohodnocení je nejdůležitější faktor, který by byl důvodem k odmítnutí pracovní nabídky. Nejčastější představa výše platu PO ZAPRACOVÁNÍ je dle studentů v rozmezí 30 000 – 40 000 Kč (tj. plat absolventa v hrubém; bez přesčasů / služeb / příplatků). 29 % respondentů v České republice a 32 % studentů ve Slovenské republice z řad studentů, kteří mají v plánu po ukončení svého studia pracovat v zahraničí, uvádí lepší platové podmínky jako hlavní důvod pro toto rozhodnutí.

Spokojenost v oblasti počtu hodin praktického vyučování je menší u středoškolských studentů. V případě České republiky je spokojeno v této oblasti 62 % respondentů středních škol, v případě Slovenské republiky je spokojeno 57 % středoškolských studentů – viz grafické zobrazení níže.

 

Komentáře odborníků naleznete na: https://www.hc-institute.org/cz/projekty/barometr-mezi-sestrami/barometr-mezi-sestrami-2020-komentare-odborniku.html

Detailní výsledky průzkumu naleznete na: https://www.hc-institute.org/cz/projekty/barometr-mezi-sestrami/barometr-mezi-sestrami-2020-priloha-tiskove-zpravy.html

 

Tisková zpráva 28. 5. 2021

 

Státní pozemkový úřad eviduje 195 památných stromů

 

Praha, 28. května 2021 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) ku příležitost mezinárodního dne parků zrevidoval data týkající se počtu památných stromů, alejí a stromořadí na pozemcích v příslušnosti hospodařit SPÚ. Zároveň na webových stránkách SPÚ bylo do provozu uvedeno počitadlo, které poukazuje že bylo doposud zasazeno 25,770 stromů, 63,895 keřů a zatravněna plocha o výměře 108 ha.

Podle průniku vrstvy dat Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) památných stromů a dat katastru bylo zjištěno, že na pozemcích v příslušnosti hospodařit SPÚ se nachází 195 památných stromů, u kterých AOPK eviduje samostatně polohou jednotlivých stromů.

Památný strom je chráněný strom, který požívá úctu nebo ochranu od místního obyvatelstva. Právní ochranu takových stromů mohou zajišťovat místní zákonné předpisy. Památné stromy mohou být vyhlášeny zejména z několika důvodů, jedná se o stromy mimořádného vzrůstu, stáří, jedná se o stromy, mající zvláštní celkový vzhled, nebo které jsou krajinnými dominantami nebo jinak výrazně přispívají ke krajinnému rázu, mohu upomínat na určitou historickou událost nebo pověst a v neposlední řadě stromy, jedná se o stromy, doprovázející nějakou kulturní památku (kaple, kostel, boží muka, studánku). Databáze památných stromů je dostupná ze stránky https://drusop.nature.cz.

„Součástí většiny našich realizací je také doprovodná výsadba. Sázíme aleje, remízky, zelené oázy a další. Jsme rádi, že naši iniciativu můžeme zaznamenávat do portálu Nadace Partnerství - Sázíme budoucnost, jehož cílem je vysadit 10 mil. stromů během 5 let. V březnu jsme do portálu zaregistrovali několik výsadeb, které dohromady čítají 7 596 stromů. A číslo zdaleka není konečné,“ dodal Martin Vrba, ústřední ředitel ředitel SPÚ.

Dále se na pozemcích v příslušnosti hospodařit SPÚ v nějakém rozsahu vyskytuje 28 alejí a stromořadí a jedno arboretum. Počet stromů těchto alejí a stromořadí, které se nachází na pozemcích SPÚ, nelze z dat určit, neboť tyto aleje a stromořadí jsou v datech AOPK definovány jen liniovými prvky s uvedením celkového počtu stromů. Při interpretaci zjištěných dat je třeba vzít v úvahu tu skutečnost, že pokud parcely v příslušnosti SPÚ nemají geometrii (např parcely dosud evidované ve zjednodušené evidenci nebo je dosud platným katastrálním operátem analogová mapa) nelze polohu památného stromu na pozemku tímto způsobem zjistit.

 

 
Nejlepší finanční produkty roku Výsledky 19. ročníku soutěže Zlatá koruna Zlatá koruna, nejstarší soutěž finančních produktů u nás, přinesla už po devatenácté aktuální výsledky. Nezávislá, 400členná porota odborníků zhodnotila celkem 202 produktů ve 24 kategoriích. Zabodovaly především inovativní „digi“ produkty a ty, které nejvíc pamatují na obsahový přínos a uživatelský komfort pro uživatele. Koronavirus soutěž finančních produktů Zlaté koruny „nezmenšil“ ani výrazně nezměnil, zato si v ní bohužel vybral daň nejvyšší: zemřel dlouholetý předseda Rady Finanční akademie Zlaté koruny profesor Michal Mejstřík. Tuto porotu odborníků proto nově řídí doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze. Záštitu nad celým projektem opět převzali ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, PhD. a guvernér ČNB Ing. Jiří Rusnok. Už podruhé, vzhledem k pandemickým opatřením, se vyhlášení výsledků soutěže nemohlo uskutečnit osobním setkáním na tradičním slavnostním Galavečeru. „Orientace ve financích je velmi důležitá zejména v dobách krizových. Proto se orientace v problematice peněz a rodinných financích stává stále důležitější občanskou dovedností,“ připomíná v souvislosti s letošním ročníkem Zlaté koruny JUDr. Alena Schillerová, PhD., ministryně financí ČR, která soutěž podporuje hlavně proto, že patří mezi seriózní projekty, které pomáhají veřejnosti zlepšovat finanční povědomí a orientovat se ve spletitém finančním trhu. „Náš finanční sektor vstoupil do koronakrize jako dobře kapitálově vybavený a vysoce odolný vůči šokům. Jeho rezervy spolu s vysokou likviditou mu umožnily bez problémů přestát dosavadní dopady pandemie,“ konstatuje Ing. Jiří Rusnok, guvernér ČNB. Kdo letos zvítězil? Letos nejvíce ocenění získala Česká spořitelna, v pojišťovnictví se nejúspěšnější stala Kooperativa pojišťovna. Důvod k oslavám mají tento rok i v MONETA Money Bank, získali osm ocenění. Zdá se, že si drží postavení technologického inovátora, kdy za novou Internet Banku a Aplikaci Moneta Smart banka celkem letos „vybojovali“ čtyři medaile v kategoriích On-line aplikace a v Ceně veřejnosti. V kategorii On-line aplikace, jejíž význam stále stoupá díky přesunu distribuce do samoobslužného modelu, je získání prvního místa obzvlášť cenné. Letos, stejně jako vloni, se stala šampionem v této kategorii Air Banka s aplikací My Air. Stříbrná a bronzová koruna v On-line aplikacích patří MONETA Money Bank s její Aplikací MONETA Smart Banka a novou Internet Bankou.„Již opravdu nestačí poskytovat základní bankovní služby! Klienti už nejen chtějí, ale potřebují víc – třeba mít různé funkce, ať už bankovního, či nebankovního charakteru pohromadě, na jednom místě, v jedné aplikaci, on-line. A dva koronavirové roky s lockdowny to ještě akcelerovaly,“ říká k tomu Dr. Pavel Doležal, ředitel a zakladatel projektu Zlatá koruna. Umístění v on-line aplikacích komentuje i Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph.D., hlavní ekonom Platební instituce Roger, člen katedry ekonomie VŠ CEVRO institut a člen Finanční akademie Zlaté koruny: „Výsledek soutěže v této kategorii je zajímavý i tím, že první Air Bank a MONETA na druhém a třetím místě, míří pod stejného majitele a nově vzniklý třetí největší bankovní dům na českém trhu by tak obsadil všechny tři stupně vítězů.“ V kategorii Novinka roku Finanční akademie Zlaté koruny nejlépe ohodnotila Hlasové ovládání mobilního bankovnictví, což opět potvrzuje digitální vyspělost Air Bank a aktuální příklon k co nejjednodušším, přívětivým produktům. Druhou nejúspěšnější bankou v letošním ročníku soutěže se stala Equa bank, která si drží nejlepší umístění v kategorii Účty (a to jak v retailu, tak u podnikatelů), kde získala Zlatou korunu. I v další kategorii účtů, tentokrát spořicích, získala zlato za nejlepší spořicí účet (Spořicí účet HIT). Za účty si pak odnesla nejlepší ocenění v Ceně podnikatelů a druhé místo v Ceně veřejnosti s produktem Běžný účet zdarma a bez podmínek. Česká spořitelna si ze soutěže odnáší první místo hned ve čtyřech kategoriích, za Hypotéky, Cenu za společenskou odpovědnost a se společnostmi Česká spořitelna – penzijní společnost za Penzijní spoření (produkt Penzijní spoření s ČS) a se společností Stavební spořitelna České spořitelny za stavební spoření (produkt Stavební spoření od Buřinky v Georgi). V kategorii Obchodování s cennými papíry letos vyhrála Patria finance. „Už jen za účelem uchování kupní síly je tedy nutné investovat, protože čistě spořením se na rozdíl od dob minulých už jen chudne. Investiční platformy, které se umisťují v této kategorii na stupni vítězů, nabízejí v České republice opravdu příznivý poměr nabízených služeb a úrovně poplatků. Investování je rizikovější než spoření. Bez rizika už ale kupní sílu svých peněz neuchráníme,“ tvrdí Lukáš Kovanda, Ph.D., hlavní ekonom Trinity Bank, člen Národní ekonomické rady vlády a člen Finanční akademie Zlaté koruny. V letošním ročníku FinTech „bojovalo“ 14 projektů z oblasti finančních služeb. Hodnotila je FinTech akademie Zlaté koruny složená ze 74 porotců, která posuzuje hlavně aktuální trendy na poli technologií, digitalizace a inovace finančníchslužeb, uživatelskou zkušenost (UX) a udržitelnost. V této progresivní kategorii FinTech se raduje z prvenství Mutumutu - online životní pojištění, které klienty odměňuje za zdravý životní styl. V sektoru pojišťovnictví si nejlépe vedla Kooperativa pojišťovna - získala celkem pět ocenění. V těsném závěsu je Česká podnikatelská pojišťovna. Tradičně je i letos vysoce hodnocena Allianz pojišťovna, která stejně jako vloni má dvě Zlaté koruny. Prvenství obsadila jak v kategorii životní, tak neživotní pojištění „Vyhlášením vítězů končí nejen jeden ročník, ale současně i další začíná. Před Finanční akademií bude stát nelehký úkol, aby byla schopna i nadále komplexně a objektivně hodnotit finanční produkty. I pokud se totiž naplní celosvětové úsilí a pandemii se podaří zkrotit, nejistota ohledně jejích dopadů nezmizí. Otázky míry inflace, vývoje úrokových sazeb, udržitelnosti veřejných financí, stability finančních institucí nebo financování penzijního systému tak bude potřeba brát v úvahu ve větší míře, než tomu bylo v uplynulých letech,“ uzavírá předseda Rady Finanční akademie doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. Ve veřejných anketách Cena veřejnosti a Cena podnikatelů (produkty pro malé a střední podnikatele), ve kterých hlasuje veřejnost, hned třikrát bodovala MONETA Money Bank následovaná Equa bank se dvěma cenami. V Ceně za společenskou odpovědnost, ve které se hodnotí nejpřínosnější projekty CSR, byla dokonce hned dvakrát na prvních dvou místech úspěšná Česká spořitelna, třetí místo obsadila Československá obchodní banka se svým projektem ČSOB pomáhá regionům. Aktuálně stále pokračuje internetový rádce Zlaté koruny Peníze v roušce na webových stránkách www.penizevrousce.cz vzniklý na začátku koronavirové pandemie, kde se zájemci mohou zeptat na cokoliv, co je zajímá ze světa financí. Výsledky soutěže Zlatá koruna 2021: Kategorie pro spotřebitele Účty 1. Běžný účet zdarma a bez podmínek Equa bank 2. Fio osobní účet bez poplatků Fio banka 3. Běžný účet Air Bank Air BankSpořicí účty (ocenění v podkategorii Účty) 1. Spořicí účet HIT Equa bank 2. Spořicí účet+ Banka CREDITAS 3. Hello spoření Hello bank! Stavební spoření 1. Stavební spoření od Buřinky v Georgi Stavební spořitelna České spořitelny 2. Stavební spoření online MONETA Stavební spořitelna 3. Stavební spoření RSTS Raiffeisen stavební spořitelna Hypotéky 1. Hypotéka České spořitelny Česká spořitelna 2. Hypotéka bez poplatků Hypoteční banka 3. ČSOB Hypotéka Československá obchodní banka Bankovní úvěry 1. Půjčka Air Bank Air Bank 2. Minutová půjčka Equa bank 3. Online půjčka České spořitelny Česká spořitelna Nebankovní úvěry 1. Úvěry od Zonky Zonky 2. Půjčka COFIDIS COFIDIS 3. Kamali Home CreditPlatební karty 1. ČSOB Premium Karta Československá obchodní banka 2. EPB World Elite Metal Česká spořitelna 3. Podnikatelská kreditka MONETA Money Bank Životní pojištění 1. Allianz ŽIVOT Allianz pojišťovna 2. FLEXI životní pojištění Kooperativa pojišťovna 3. Životní pojištění NA PŘÁNÍ Kooperativa pojišťovna Neživotní pojištění 1. Allianz MůjDomov Allianz pojišťovna 2. Autopojištění NAMÍRU Kooperativa pojišťovna 3. Autopojištění Combi Plus IV Česká podnikatelská pojišťovna Cestovní pojištění (ocenění v podkategorii Neživotní pojištění) 1. Cestovko od Directu DIRECT pojišťovna 2. Cestovní pojištění UNIQA pojišťovna 3. Cestovní pojištění Union pojišťovna Povinné ručení (ocenění v podkategorii Neživotní pojištění) 1. Autopojištění NAMÍRU Kooperativa pojišťovna 2. Autopojištění Combi Plus IV Česká podnikatelská pojišťovna 3. Povinné ručení s digitální asistencí Generali Česká Podílové fondy 1. CPR Disruptive Amundi investiční společnost 2. BNP Paribas Aqua BNP Paribas Asset Management 3. Stock Small Caps Česká spořitelnaPenzijní spoření 1. Penzijní spoření s ČS Česká spořitelna – penzijní společnost 2. ČSOB dynamický účastnický fond ČSOB Penzijní společnost 3. Allianz PENZE Allianz penzijní společnost Obchodování s cennými papíry 1. WebTrader Patria Finance Patria Finance 2. Fio e-Broker Fio banka 3. eAtlantik - služby OCP ATLANTIK Finanční trhy On-line aplikace 1. Mobilní aplikace My Air Air Bank 2. Aplikace MONETA Smart Banka MONETA Money Bank 3. nová Internet Banka MONETA MONETA Money Bank FinTech 1. Mutumutu - online životní pojištění Mutumutu 2. Portu Portu 3. RIXO Rixo Kategorie pro podnikatele Podnikatelské účty 1. Fio podnikatelský účet Fio banka 2. Podnikatelský běžný účet Equa bank 3. Konto PRO podnikání MONETA Money BankLeasing 1. ALD Flex ALD Automotive 2. ČSOB Zelená Autopůjčka ČSOB Leasing 3. Profi Auto Komerční banka Pojištění pro podnikatele 1. Pojištění podnikatelů a průmyslu Česká podnikatelská pojišťovna 2. TREND Kooperativa pojišťovna 3. SIMPLEX Česká podnikatelská pojišťovna Podnikatelské úvěry 1. Úvěr pro ženy podnikatelky se zárukou EIF MONETA Money Bank 2. Podnikatelský profi úvěr Komerční banka 3. Nová krev Česká spořitelna Novinka roku 1. Hlasové ovládání mobilního bankovnictví Air Bank 2. ČSOB Drobné Československá obchodní banka 3. Přihlášení do internetového bankovnictví QR kódem Air Bank Ankety Cena veřejnosti 1. Aplikace MONETA Smart Banka MONETA Money Bank 2. Běžný účet zdarma a bez podmínek Equa bank 3. nová Internet Banka MONETA MONETA Money BankCena podnikatelů 1. Podnikatelský běžný účet Equa bank 2. ProfiPlán Generali Česká 3. Kontokorentní úvěr Flexi Business MONETA Money Bank Cena za společenskou odpovědnost 1. Abeceda peněz od České spořitelny Česká spořitelna 2. Komunitní grantový program Dokážeme víc od České spořitelny Česká spořitelna 3. ČSOB pomáhá regionům Československá obchodní banka Akademik roku Petr Zámečník Kontakt pro novináře: Mgr. Julien Dubois Manažer projektu Zlatá koruna T: +420 274 780 740 M: +420 602 213 425 E: dubois@zlatakoruna.info www.zlatakoruna.info O soutěži Zlatá koruna Od roku 2003 probíhá pod záštitou ministrů financí ČR a guvernéra ČNB soutěž Zlatá koruna, která každoročně oceňuje nejlepší finanční produkty na českém trhu. V tomto roce se koná její již 19. ročník. V letošním roce se soutěže zúčastnilo celkem 202 produktů. Soutěž Zlatá koruna si získala vysoké renomé zejména tím, že produkty hodnotí nezávislá Finanční akademie složená z téměř 400 odborníků. Ta rozhoduje i o Novince roku. Nejlepším projektům v oblasti společenské odpovědnosti uděluje Zlatá koruna Cenu za společenskou odpovědnost.Soutěž Zlatá koruna byla v roce 2017 rozšířena o novou kategorii FinTech, jejímž cílem je sledování aktuálních trendů na poli digitalizace a inovace finančních služeb. Jednotlivé projekty hodnotí FinTech akademie, která je součástí Finanční akademie. Hodnocení poroty doplňuje hlasování v Ceně veřejnosti, kdy nejoblíbenější finanční produkty volí veřejnost prostřednictvím webových stránek Zlaté koruny. Od roku 2008 je hlasování rozšířeno o Cenu podnikatelů, kde soutěží nejoblíbenější finanční produkty pro malé a střední podnikatele. Výsledky hodnocení v soutěži Zlatá koruna pomáhají veřejnosti snadněji se orientovat v nabídce finančních produktů. Motivují klienty k tomu, aby se více zajímali o vlastnosti jednotlivých produktů a lépe porozuměli nabídkám finančních společností. V roce 2020, krátce po vypuknutí koronakrize, Zlatá koruna zřídila pro veřejnost rádce Peníze v roušce, kde se formou chatu může kdokoli zeptat odborníků z Finanční akademie na cokoli z oblasti osobních i podnikatelských financí. Další informace o projektu Zlatá koruna a výsledky soutěže najdete na www.zlatakoruna.info. Partneři soutěže Zlatá koruna 2021 Generální partner a organizátor: pdMEDIA s.r.o. Partneři: Česká mincovna, TOP HOTELS GROUP, JK Jitka Kudláčková, Adams Barbershop, vinařský dům Dobrá nálada, Tessuto, skupina ČEZ, Attendu, Vysoká škola ekonomie a managementu, Golf Hostivař Hlavní mediální partneři: Deník, Blesk, E15 Mediální partneři: Peníze.cz, Finmag, Czech & Slovak Leaders Magazine, Fleet, Bankovnictví, Epravo.cz, Kurzy.cz, Česká televize Odborní partneři: Asociace českých pojišťovacích makléřů, Asociace hypotečních makléřů ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociace penzijních společností ČR, Asociace pro kapitálový trh ČR, Business & Professional Women ČR, Czech Fintech Associaton, Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování, Hospodářská komora a další.
 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Nový stavební zákon nastěhuje lidi do sklepů

 

Praha 26. května 2021, Dnes po poledni byl schválen jeden z nejkontroverznějších zákonů posledních let, a to novela stavebního zákona.

„Můžeme jednoznačně říct, že developeři zvítězili,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a starosta Kyjova František Lukl a pokračuje: „což dokládá například nově možnost přestavby sklepů na byty. To je návrat do středověku.“ Poslancům byla odepřena i klasická diskuze, běžná před schvalováním každého zákona, museli se vyjádřit jen v omezené míře. Opět zazněla nepravdivá slova o nesouhlasu SMO ČR s územním plánováním v samostatné působnosti. Svaz od začátku vehementně podporoval územní plánování v samostatné působnosti, kdy mají města a obce ve své jedinečné kompetenci pořízení svých územních plánů, ale se státní finanční podporou minimálně pro malé obce.

V podstatě byla schválena nejhorší možná kombinace pozměňovacích návrhů, kombinace, která centralizuje státní správu a koncentruje moc v jejích rukou. „Byť byla novela schválena těsným poměrem hlasů, poslanci hlasující pro vůbec nevzali v potaz naše připomínky ohledně obrovské finanční náročnosti realizace zákona, kdy stát vydá desítky mld. korun z kapes daňových poplatníků, peněz, o kterých není nikde jasně potvrzeno, že se někdy do státní kasy vrátí,“ pokračuje František Lukl. Pokud zadrhne institucionální změna, vidíme i velké ohrožení čerpání peněz z Evropské unie, neboť města a obce a ani stát, nestihnou získávat stavební povolení ke svým projektům v daném čase pro čerpání těchto dotačních finančních prostředků. „Neskládáme zbraně, věříme v rozumnost našich senátorů, jak již v minulosti několikrát dokázali,“ končí František Lukl.

 

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá přes 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.

 
Organizátoři vyhlásili zahájení příjmu nominací do již 15. ročníku soutěže pro nejlepší mladé vědce, České hlavičky 2021. Nominace bude posuzovat odborná porota složená ze známých českých vědců jako Václava Hořejšího či Jiřího Grygara. Předání cen laureátům bude přenášet Česká televize.

Mnoho laureátů minulých ročníků se výrazně prosadilo například ve vývoji umělé inteligence v evropských automobilkách, Googlu či zahájili slibnou vědeckou kariéru. Například Karin Mofsesjan se dostala do třicítky nenadějnějších Evropanů v rámci žebříčku vyhlašovaným časopisem Forbes.

Cenu vyhlašuje obecně prospěšná společnost Česká hlava Projekt, která sdružuje přední české vědce.
 
 

Vstupenky na prohlídku výstavy s originálem Plzeňské madony v prodeji od 10. 5.

NAD SLUNCE KRÁSNĚJŠÍ. Plzeňská madona a krásný sloh.

Vstupenky na prohlídku originálu sochy Plzeňské madony v Masných krámech Západočeské ga-lerie v Plzni budou v prodeji od 10. 5. online na www.plzenskavstupenka.cz, nebo na pokladně Turistického informačního centra města Plzně – náměstí Republiky 41. Socha Plzeňské madony bude vystavena pro veřejnost pouze na deset dní od 20. 5. do 29. 5. 2021. Po tuto dobu bude možné výstavu navštívit pouze s předem zakoupenou časovou vstupenkou. Zápůjčka sochy do Západočeské galerie v Plzni je výjimečná příležitost prohlédnout si originál sochy z bezpro-střední blízkosti, neboť poté se Madona vrátí zpět do niky vysoko na hlavním oltáři v katedrále sv. Bartoloměje.

Madona plzeňská byla v Praze objednána k roku 1384 německými rytíři, správci farního kostela sv. Bartoloměje v Plzni, patrně v souvislosti s ukončením významné etapy přestavby chóru kostela. Vytvořena byla v prostředí pražské katedrální hutě Petra Parléře v úzkém provázání s náboženskou, politickou a kulturní situací závěru vlády Karla IV. a počátku vlády Václava IV. Záhy po svém vzniku se stala inspirací pro varianty, repliky či devoční kopie, vytvářené od počátku 15. století. Již po husitských válkách byla považována za palladium města Plzně. Její kult se intenzivně rozvinul v baroku a pokračoval po celé 19. století až do čtyřicátých let 20. století. Dnes je opět obnovován. Madona plzeňská je hlavní patronkou Plzeňské diecéze a ochránkyní města Plzně.

„Titul výstavy Nad slunce krásnější vyjadřuje vysoké estetické kvality Madony plzeňské a vyzdvihuje její význam: hříchem neposkvrněná Matka Boží, královna nebes, byla od středověku charakterizována jako sole pulchriora – krásnější než slunce,“ dodává spoluautorka výstavy Michaela Ottová.

 

„Plzeňská madona po staletí fascinuje svojí krásou, vedle svého teologického, liturgického a devočního významu rovněž otevírá prastaré téma úcty k mateřské síle přesahující v dějinách lidské kultury křesťanský kult, který tento starý význam přetvořil a dal mu mimořádný lidský rozměr,“ říká spoluautor výstavy Petr Jindra.

Z důvodu velkého zájmu veřejnosti bude možné prohlédnout si originál Plzeňské madony v prodloužené otevírací době 10–20 hodin. Otevřeno bude i v pondělí 24. 5. Vstupenky budou v prodeji od 10. 5. od 9 hodin. Základní vstupné je stanoveno ve výši 120,- Kč a zlevněné 70,- Kč (senioři, děti do 15 let a drži-telé ZTP). Dle současných vládních nařízení je stanoven maximální počet návštěvníků v expozici, proto jsou vstupenky časově omezeny na 30 minut. Doporučujeme dostavit se na přesný čas zakoupené vstu-penky. Návštěva bude umožněna pouze na uvedený časový interval.

Výstavu je možné navštívit až do 6. června 2021

Sport je o tom být tady a teď. Storíčka kolegů na sociální sítě přímo z hřiště nechápu, říká oštěpař Jakub Vadlejch

 

Brno, 6. května 2021

Účast na letošní olympiádě v Tokiu už má díky splněným limitům zaručenou. Svoji konkurenční výhodu oproti soupeřům vidí také ve schopnosti přepnout se do stavu flow, s čímž mu pomáhá jeho psycholožka, která pro něj bude v Japonsku stejně důležitá jako zbytek týmu. „Stojím si za tím, že nejlepším řešením je najít si vždy největší profíky v oboru a naslouchat jim,“ říká třicetiletý olympionik Jakub Vadlejch. Tohoto přesvědčení se drží nejen při sportu, ale například také při správě financí a investování. Právě jste se vrátil z dvanáctitýdenního soustředění v JAR. Cítíte se připraven na blížící se olympiádu v Tokiu?

Tak na devadesát procent. Podmínky na trénink byly ideální, jedno z nejlepších počasí, co jsem v Africe zažil. A to jsme tu už desátý rok za sebou. V lednu, kdy přijíždím, mají už v JAR léto, což je pro mě ideální. Když se tělo prohřeje, mnohem lépe se po zimě nastartuje a dostane do formy, takže ke konci už jsme mohli bez problémů trénovat dlouhé hody. Ještě mě čeká jedno soustředění, v Turecku, ale už teď se, co se týče formy, cítím skvěle! Nenapadlo vás ani na chvíli, že by se OH kvůli koronaviru opět nekonaly? Co byste v takovém případě dělal? Ne! Není žádná šance, že by OH nebyly. Ve hře je už příliš mnoho peněz, takže se budou konat za každou cenu. Olympijský výbor už vydal manuály pro sportovce, které počítají s různými variantami opatření, podle covidové situace, aby byla zajištěna bezpečnost. Jsem přesvědčen, že i kdyby čísla nakažených i úmrtí markantně rostla, olympiáda bude. Překvapilo vás v manuálech něco? Nenašel jsem tam nic, co bych už nezažil jinde. Hygienická pravidla, instrukce ke karanténě v případě nákazy… Spíš je škoda, že přijdeme o tu atmosféru. Obvykle se do místa najíždí už tři týdny předem, je čas nasát ten pocit. Nyní na to bude jen pět dní a závody pravděpodobně bez diváků. Letos budou pro všechny olympijské hry jiné. Zaměřené čistě jen na sportovní výsledky. Jaké pro vás loni bylo, když jste zjistil, že olympijské hry definitivně nebudou? Hrozné. Pro mě tím skončila sezóna. Potom se zrušilo i mistrovství, žebříček… Nálada zkrátka byla na bodu mrazu. Když trénujete na olympiádu, dáte tomu všechno. Jdete přes mrtvoly. A najednou – nic. Všechna motivace byla pryč. Jak říkám, konec sezóny. Na druhou stranu jsem si po dlouhých letech konečně odpočinul. Opatření proti pandemii omezila sportovce nejen u nás, ale i po celém světě. A to nejen v možnostech závodů a tréninků, ale právě i regenerace, například kvůli zavřeným wellness centrům. Jak těžké je pro vás nyní pravidelně regenerovat? Jsem dost závislý na páře a na vířivce, takže výpadek těchto služeb kvůli hygienickým opatřením nesu dost těžce. Tady na Dukle (pozn. armádní sportovní centrum, pod které Jakub Vadlejch spadá) jsou opatření ještě striktnější. Snažíme se to nahrazovat, jak se dá, například s pomocí fyzioterapeutů. Vím, že mnozí sportovci sami nebo navzájem využívají masážní pistole. Já bych si nejradši ze všeho postavil na chatě vlastní saunu, to je můj celoživotní sen. Zatím jsou ale preference jinde. Co dalšího se za poslední rok ve sportu změnilo? Myslíte, že je směrem od klubů vyvíjen na sportovce kvůli ztracené loňské sezóně větší tlak? Myslím, že ano. Jako voják mám větší štěstí, že tohle zase tolik řešit nemusím, ale moji kolegové jsou pod tlakem, aby nepřišli o sponzory, kteří samozřejmě požadují dobré výsledky. Vy se tedy nebojíte, že byste například následkem onemocnění covidem přišel o příjmy ze sportu? Nákazy se moc nebojím, vlastně si to ani moc nepřipouštím. Zatím jsme se s nákazou nesetkali ani v široké rodině. Navíc mám to štěstí, že mám čtyřletou smlouvu, přestože na Dukle jsou obyčejně zvykem pouze roční. Minimálně na další olympijské období to tedy nemusím řešit.

Dlouhodobější plán v tomto ohledu nemáte?

Asi bych to měl řešit, ale jsem teď kariérně v ideálním věku a soustředím se čistě na sport. Co budu dělat po čtyřicítce, ještě neřeším, i když bych asi měl. Mým cílem je mít nějaký pasivní příjem, což se mi podařilo už před deseti lety, kdy jsem si pořídil investiční byt. Tehdy byly ceny třetinové. Poslední dobou jsem se snažil také něco našetřit, abych mohl dále investovat. Na to jsem si našel investiční kancelář Imperial Finance z Brna, která se mi o peníze stará. Máte v tomto ohledu nějakou oblast, která je vám osobně blízká a kam se snažíte investice směřovat? V tomhle ohledu právě nechávám všechno na lidech z Imperial Finance. Stojím si za tím, že nejlepším řešením je najít si vždy největší profíky v oboru a naslouchat jim. Ať už se to týká sportu, kde mě vede jako největší profík Honza Železný, nebo třeba právě investic. Dá se říci, jak jsou na tom čeští sportovci s finanční gramotností obecně? Setkáváte se i s podezřelými investory, kteří se z vás snaží vymámit peníze? Dříve se mi to stávalo, nyní už moc ne. Jak jsou na tom ostatní, nevím, o finančních věcech mezi sebou moc nemluvíme. Jak v tom dobrém, tak ani o špatných zkušenostech. Myslím, že lidé, kteří někomu naletí, se tím spíš tají. Nedáváme si ale ani tipy, kam je výhodné peníze nasměrovat. Co říkáte na moderní směry investic? Troufnul byste si například na nákup kryptoměn? Před časem jsem se k nákupu bitcoinů náhodou dostal v pražské Paralelní Polis. Tenkrát to u nás byla rarita. Popravdě řečeno ale vůbec nevím, kde je teď mám, a nejspíš už se k nim nikdy nedostanu. A i když teď sleduju ten boom, znovu bych do toho nešel. Teď už jsem konzervativnější. Nepotřebuju, aby mi akcie lítaly o desítky procent nahoru a dolů. Po svých finančních poradcích chci, aby mi řekli: „Peníze z těchto vyhraných medailí investuj sem do těchto nástrojů.“ Potom mi vysvětlí, že je to bezpečné, bude to generovat rozumný zisk a já tomu budu rozumět. Paradoxně mám ale pocit, že u nás lidé finančním institucím příliš nedůvěřují. Minimálně generace mých rodičů, která je zvyklá spořit do polštáře. Sám bych ale doporučil důvěřovat odborníkům a obracet se na ně. Myslím, že u mladší generace už tohle bude častější. Některým oblastem se postupně teprve otevíráme. Jsou nějaké trendy, které u nás teprve objevujeme, také v oblasti sportu? Pro mě je to například využívání psycholožky, kterou si teď budu brát i s sebou do Tokia jako součást týmu. Tomu se někteří lidé hodně diví. Často se setkávám s názorem, že psychologa využívají blázniví lidé, kteří se s něčím léčí. Přitom práce na psychické stránce není pro sportovce o nic méně důležitá než na té fyzické. Například na závodech je na získání zlata fyzicky připraveno třeba deset lidí z třiceti. Jen jeden z nich má ale připravenou i psychiku. Na tom by sportovci mohli pracovat více. Ale vlastně jsem docela rád, že nepracují, protože tím získávám konkurenční výhodu.

Jak se to konkrétně projevuje?

U hodu oštěpem se všechno smrskává do jednoho okamžiku. Můžete mít natrénováno, ale přijdete na stadion a uvědomíte si všechno kolem, tlak okolí, tlak rodiny, přemotivovanost. Najednou nastoupí stresor a může vás to v jediném okamžiku semlít. A právě práce s psychologem, například hypnózy, mi pomáhá soustředit se v tu potřebnou chvíli jen a pouze na sebe a na výkon. Mám v ten okamžik takové flow, že nic jiného kolem mě neexistuje. Myslím, že podobná schopnost není důležitá jen u sportu, ale například i u vrcholových manažerů a dalších náročných profesí. Popravdě moc nechápu některé kolegy, kteří před závody chodí po stadionu a natáčí se na sociální sítě, místo aby se připravovali na výkon. Koneckonců, celý sport je o tom soustředit se na tady a teď, i když se svět čím dál víc komplikuje.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA SMO A INSOLCENTRA

94 % starostů nesouhlasí s návrhem novely insolvenčního zákona

 

Plošné oddlužení za 3 roky považují za nesprávné. Unáhlené odpouštění dluhů zatíží nejenom všechny občany, ale ublíží i samotným dlužníkům.

 

Praha 26. 4. 2021, Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) je znepokojen obsahem návrhu novely insolvenčního zákona. Tato novela počítá s plošným oddlužením dlužníků již za tři roky. „Dopady zkrácení doby oddlužení dlužníků do morálního povědomí našich občanů budou zásadní“, říká předseda SMO ČR a starosta města Kyjov František Lukl. „Tři roky jsou podle většiny odborníků na oddlužení či sociální práci nedostatečně dlouhou dobou, za kterou si dlužníci neuvědomí svůj problém se zadlužením“, dodává. Tvrzení podporuje i průzkum, který pro SMO ČR zpracovalo InsolCentrum. Hlavní výstup z odpovědí ukazuje, že 94 % starostů považuje plošné oddlužení za 3 roky při podstatném snížení hranice splacených dluhů za nesprávné. Ankety se zúčastnil významný vzorek 564 starostů z obcí a měst napříč všemi kraji ČR. Starostové se staví negativně k plošnému mírnění podmínek oddlužení zaměřenému na všechny dlužníky bez ohledu na jejich specifika – zdravotní stav, hendikepy či socioekonomický status. Zejména upozorňují na to, že v enormně krátké tříleté lhůtě si dlužníci nemohou uvědomit závažnost zadlužení a zvyknout si na režim úsporného živobytí. Data o dlužnících prokazují, že unáhlené oddlužení dopadne na všechny obyvatele České republiky. V případě, že je věřitelem město, obec či stát, stává se věřitelem každý jeho občan. „Zkrácením oddlužení popleteme dlužníkům hlavu. Vysíláme signál o tom, že dluhy se odpouštějí, což je navíc extrémně nefér vůči poctivě splácejícím. Na jedné straně tu jsou třeba staří lidé v obcích, kteří s vypětím všech sil platí poctivě všechny složenky. Na druhé pak může být mladý soused, který si napůjčoval miliony a za tři roky z nich splatí jen minimum. V obci musíme hradit komunální odpad, elektřinu, plyn, vodu. Pokud někdo neplatí, tak to musí zaplatit ostatní. A pokud stát dá dlužníkům naději, že je za tři roky oddluží, proč by svoje chování měli změnit? A co se naučí děti vyrůstající v takové rodině? Jaký příklad si asi vezmou do života?“ ptá se starosta František Kroutil z obce Telnice. Z dotazníku, který vyplnilo 564 starostů obcí a měst různých velikostí napříč celou ČR, jasně vyplývá nutnost individuálního přístupu k dlužníkům. Plošný způsob oddlužení je pro starosty nepřijatelný. Starostové jsou dlužníkům blíž, znají jejich problémy, důvody zadlužení i schopnosti splácení.

Starostové svými odpověďmi v dotazníku dávají jasně najevo, že je potřeba volit uvážlivý přístup pomoci dlužníkům, a to na základě dat a odborných znalostí problematiky. Důležité je podle nich hledat kompromis mezi dlužníky a věřiteli. Novela je podle nich v tomto ohledu pouze jednostranná ve prospěch dlužníků. „Politici by měli starostům více naslouchat, mají cennou zkušenost z terénu. Jinak naučíme část české populace neplatit dluhy a spoléhat na oddlužení či sociální podporu státu. Heslo „půjčím si, vždyť o nic nejde“ může v konečném důsledku vydělit dlužníky na okraj společnosti. Jejich dluhy nakonec zaplatí jiní“ míní jednatelka InsolCentra Jarmila Veselá.

 

Nechme velikost honiteb i právo lovu tak, jak jsou

 

Praha, 23. dubna 2021, Snaha zmenšit minimální výměru vlastních honiteb na 250 ha, dát právo lovu některým vlastníkům pozemků a významně pozměnit seznam druhů, které jsou zvěří, jsou jen některé z pozměňovacích návrhů k předkládané novele zákona o myslivosti, s kterými Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) nesouhlasí.

Do druhého čtení se v Poslanecké sněmovně dostal vládní návrh novely zákona o myslivosti, který má podporu i od SMO ČR. Tu ale nemají pozměňovací návrhy. „Z pohledu obcí, coby vlastníků lesů, tomuto počinu tleskám. Návrh zpřehledňuje myslivecké plánování, jednoznačně vyžaduje součinnost držitelů i uživatelů honiteb (vlastníků pozemků i myslivců) a pro případ potřeby nechává potřebné kompetence státní správě myslivosti,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta města Kyjov František Lukl a pokračuje: „Bohužel se ale vyrojila řada pozměňovacích návrhů, které se snaží skoro vše, co dnes víme o myslivosti, převrátit na hlavu. Nejvíce mě mezi návrhy překvapila snaha zmenšit minimální výměru vlastních honiteb na 250 ha, dát právo lovu některým vlastníkům pozemků a významně pozměnit seznam druhů, které jsou zvěří.“

Dojde-li ke zmenšení minimální výměry vlastních honiteb na 250 ha, pokusí se zřejmě všichni soukromí vlastníci, kteří budou moci, své honitby z těch stávajících oddělit. Dá se očekávat i nárůst sporů včetně soudních. Dalším výsledkem bude další navýšení zlé krve mezi vlastníky a myslivci. V mnoha zasažených honitbách nejspíš dojde k omezení či zastavení výkonu myslivosti.

„Upřímně bych nechtěl mít dotčenou honitbu ve správě, až se do ní z okolí začne stahovat zvěř, která velmi rychle pochopí, že jí zde ze strany lovců nehrozí nebezpečí. Chápu, že cílem tohoto tlaku na změnu myslivosti je snížení stavů zvěře. Příliš ale nerozumím tomu, proč zde zvěř má být obětí. Myslivci se mohou alespoň bránit. Zvěř jako taková nemá v této situaci žádné slovo, přitom především o ni jde. Vzpomínám si na všechny zapálené ochránce norků či slepic na farmách, na lidi, kteří si bezmezně cení každého života. Tedy kromě životů zvěře. Ta je teď doslova „na odstřel“. Velikost honiteb vnímám raději z pohledu jejich uspořádání,“ pokračuje v argumentaci předseda Lukl.

Další velké výhrady směřují proti právu lovu pro vlastníky pozemků. Návrh přinutí uživatele honitby vydat povolenku k lovu vlastníkům a nájemcům více než 5 ha pozemků v honitbě, kteří budou moci lovit na svých pozemcích, a více než 50 ha pozemků, kteří budou moci lovit v celé honitbě, a to až do výše plánu lovu. Veškeré náklady, odpovědnost a nenaplněná legitimní očekávání zůstanou na straně uživatele honitby, zatímco vlastníci či nájemci pozemků budou moci zcela bez odpovědnosti lovit. Toto právo navíc budou moci libovolně přenést na třetí osobu.

 

 

 

Pozměňovací návrhy také počítají s nepřijatelnou snahou o změnu seznamu druhů, které jsou podle mysliveckého zákona zvěří. O druhy, které zvěří jsou, myslivci pečují, některé pak smí i lovit. Předkladatelé argumentují tím, že například o medvědy a vlky myslivci nepečují, nepřikrmují je v době nouze. Proto by chráněné druhy zvěří být vůbec neměly. V kontrastu s tím ale navrhují mezi zvěř zapsat škodlivé invazní druhy, které je třeba intenzivně lovit, a nejlépe vyhubit. Jenže když budou mezi zvěří, budou o ně muset myslivci pečovat, například je přikrmovat v době nouze! To opravdu chceme?

Nesouhlas s pozměňovacími návrhy vyjádřil i místopředseda SMO ČR a primátor města Olomouce Miroslav Žbánek:

„Myslivost vůbec není jednoduché téma. Hovořit o ní fundovaně znamená mít obrovské množství znalostí a správně chápat řadu souvislostí. Pokud existuje poptávka po změně myslivecké legislativy tak zásadním způsobem, že změní celý princip výkonu myslivosti v našem státě, pak je jistě správné tuto poptávku nejprve velice důkladně promyslet, prodiskutovat, odborně zhodnotit, a až následně ji promítat do legislativy. Převracení myslivosti vzhůru nohama lobbisty připravenými a poslanci předloženými pozměňovacími návrhy s minimální či nulovou odbornou diskuzí považuji za nešťastné. Následky chybných rozhodnutí v oblasti myslivosti můžou mít na naši přírodu závažný dopad, který může trvat i desítky let.“

 

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá přes 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.

 

I plíce mohou mít vysoký tlak, varují lékaři

Včasná diagnóza je v boji s nemocí klíčová

 

Praha, 29. 4. 2021 – Dušnost při fyzické námaze nebo únava, případně bolest na hrudi – to vše může signalizovat plicní hypertenzi, tedy zvýšený krevní tlak v plicích. Tato nevyléčitelná choroba trápí desítky tisíc Čechů, ale řada z nich o své diagnóze vůbec neví nebo se ji dozví pozdě. Včasná diagnóza a léčba přitom podle lékařů může zabránit vážným zdravotním následkům nebo i smrti. Lidé s plicní hypertenzí jsou navíc jedni z nejrizikovějších pacientů, co se týká onemocnění covid-19. Experti na to poukazují u příležitosti Světového dne plicní hypertenze (5. května). Na chorobu upozorní i modře nasvícené významné budovy v Praze, Brně a Olomouci, a to 5. května večer. Modrá je barvou plicní hypertenze – podle modrých rtů, které pacienti často mívají.

 

Největší záludnost choroby podle lékařů spočívá právě v tom, že má podobné příznaky jako řada jiných onemocnění – dušností se podobá například i covidu. Důsledky plicní hypertenze jsou přitom velmi vážné. „Dochází při ní ke zvýšené námaze pravé komory srdeční, která se postupně zvětšuje. To může v čase vést k jeho selhání. Zároveň se nedostatečně okysličuje krev, proto pacienti trpí dušností, únavou nebo závratěmi a mdlobami,“ říká doc. MUDr. Pavel Jansa, kardiolog z II. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze. Kvůli nedostatečnému okysličení krve trpí často pacienti příznaky, jako je modré zbarvení rtů a kůže nebo otoky kotníků a nohou. Diagnóza plicní hypertenze se podle výzkumů týká až jednoho procenta světové populace.

„Kvůli relativní vzácnosti onemocnění tato možnost často lékaře napadá až jako poslední a pacienty léčí například na astma. Lidé se tak ke správné diagnóze propracují mnohdy pozdě, když je choroba v pokročilém stadiu. Léčba je pak mnohem složitější,“ vysvětluje doc. Jansa. Pokud však dušnost nelze zdůvodnit jiným onemocněním, měl by pacient absolvovat ultrazvuk srdce a následně navštívit specialisty.

Plicní hypertenze má řadu příčin, nejčastěji ji lékaři diagnostikují jako komplikaci jiného onemocnění plic a srdce. Za jejím vznikem mohou stát i autoimunitní onemocnění nebo plicní embolie. „Známe několik druhů plicní hypertenze, v posledních letech se náš zájem soustředí zejména na plicní arteriální hypertenzi a na chronickou tromboembolickou plicní hypertenzi vznikající po plicní embolii, především díky významným pokrokům v léčbě. Díky nim jsme dokázali výrazně snížit úmrtnost na plicní hypertenzi,“ říká doc. Jansa. Se zmíněnými druhy plicní hypertenze se v Česku léčí přibližně 1 000 pacientů, každý rok jich okolo 150 přibude. Podle odhadů lékařů dalších několik tisíc lidí o své diagnóze vůbec neví. Tromboembolická hypertenze se léčí chirurgicky nebo angioplastikou a farmakoterapií. Ročně se v Česku provede kolem 30 operací a kolem 80–100 angioplastik pro tromboembolickou plicní hypertenzi.

„Včasné zahájení léčby dává pacientům šanci na delší a kvalitnější život. I proto je jakákoli osvěta, která povede k časnějšímu rozpoznání nemocí, velmi důležitá. Plicní hypertenze si nevybírá a zasahuje lidi napříč celou populací, takže čím více lidí se o nemocí dozví, tím lépe,“

říká Milena Kaftanová ze Sdružení pacientů s plicní hypertenzí. Na nemoc také 5. května v Praze upozorní modře nasvícená fontána Národního muzea, budova ČVUT v Dejvicích, budova ministerstva zdravotnictví a událost podporuje i společnost PSN, která modře rozsvítí Tančící dům. V Brně pak modře zazáří Mahenovo divadlo, v Olomouci pak budova radnice.

V současné době jsou v Česku tři specializovaná centra na léčbu plicní hypertenze – II. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Kardiologická klinika IKEM a I. interní klinika FN Olomouc.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 

Třídění odpadů je nejdůležitějším krokem k úspěšné recyklaci odpadů

Praha 15. dubna 2021, Obce a města ČR v posledních deseti letech učinily veškerá opatření, aby se maximalizovalo množství vytříděných odpadů určených k využití a recyklaci. Nové cíle nastavené od ledna 2021 českou odpadovou legislativou na ně však přenesly další povinnost dosáhnout zásadního omezení skládkování využitelných odpadů.

„Aktuálně je v ČR rozmístěno přes 550 000 nádob na sběr tříděného odpadu a jsou vytvořeny dostatečně kvalitní podmínky pro občany, aby mohli komunální odpady třídit v dostatečném množství,“ říká místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta obce Velký Osek Pavel Drahovzal.

Třídění odpadů je totiž tím nejdůležitějším prvním krokem k úspěšné recyklaci odpadů. ČR má díky intenzivní společné práci obcí a EPR systému pro obaly (rozšířená odpovědnost, povinnost výrobců obalů Extended Producer Responsibility – EPR) vyřešenou nejsložitější část problému, kterou je ochota majority obyvatel zapojit se do třídění odpadu. „Nová odpadová legislativa klade náročné požadavky na všechny články v řetězci nakládání s odpady,“ vysvětluje Olga Dočkalová, starostka obce Sudice a svazová expertka v oblasti odpadů, a pokračuje, „reálné aktivity společností nakládajícími s komunálními odpady, jedno jestli komunální nebo soukromé, jsou zásadním prvkem v dosažení těchto náročných cílů.“

Svaz měst a obcí ČR v tomto směru vítá i aktivní přístup Ministerstva životního prostředí, které organizuje řadu jednání a pomáhá k nalezení řešení v souladu s novými podmínkami a novou odpadovou legislativou.

Nyní je to na odpadových společnostech, aby v souvislosti s novou odpadovou legislativou upravily své fungování a předávaly tříděný sběr na třídicí linky takovým provozovatelům, kteří mají nastaveny kvalitní procesy a dosahují dostatečně vysoké účinnosti dotřídění, jako tomu bylo ještě zhruba před pěti lety. Takové třídicí linky jsou od Autorizované obalové společnosti (AOS EKO-KOM) odměňovány vyššími příspěvky, které kryjí jejich zvýšené náklady. AOS EKO-KOM totiž zareagovala na zákaz skládkování výmětů, které zavedl nový zákon o odpadech, a razantně navýšila platby za kvalitní dotřiďování komunálních odpadů, takže není důvod zvyšovat obcím ceny za svoz tříděných odpadů. Obce mají společný cíl s AOS, a proto se otázkou dostatečné účinnosti třídiček zabývá i Svaz měst a obcí ČR, protože ta je nutná pro plnění povinností obecní samosprávy. Města a obce nemohou a ani nechtějí do budoucna hradit náklady třídiček, které nemají dostatečnou  účinnost. Jednak se tím zhoršuje ekonomika celého třídění, protože bez dostatečné účinnosti se díky omezenému příspěvku od AOS ekonomika procesu zhoršuje. Ale především není akceptovatelné, aby již vytříděný odpad nebyl využit v souladu s pravidlem, kdy materiálová recyklace má přednost před všemi ostatními formami využití a nově i před využitím formou výroby certifikovaných alternativních paliv pro cementárny. Účinnost cílové třídičky se tak do budoucna stane jedním z významných parametrů rozhodování samosprávy o tom, komu konkrétně své odpady svěří. Je nyní na odpadových společnostech, aby upravily své procesy nakládání s komunálními odpady a navázaly obchodní spolupráci s takovými partnery, kteří umí s odpady pracovat na kvalitní evropské úrovni. Podmínky jsou pro to vytvořeny dostatečné. „Pokud by odpadové společnosti nepřijaly taková opatření v nakládání s komunálními odpady, která budou odpovídat požadavkům nové odpadové legislativy, je otázkou, zda situaci neřešit zakládáním komunálních odpadových společností, které budou schopné obcím garantovat plnění legislativních požadavků a lepší nakládání s komunálními odpady za odpovídající náklady,“ dokončuje Pavel Drahovzal.

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá přes 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Dva dny praktických informací

Praha, 15. dubna 2021 Letošní Krajská setkání (KS), každoroční tradiční akce Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR), vyvrcholila ve čtvrtek 15. 4. 2021 druhým dnem naplněným opět odbornými informacemi pro účastníky, starosty a starostky.

Dnešním dnem se završila letošní tradiční akce Svazu měst a obcí ČR, kterou jsou Krajská setkání. Z důvodů dodržování opatření pandemického zákona byla účastníkům nabídnuta on-line verze, tedy živý přenos s možností připojení i možností pokládat dotazy. Záznamy z obou dnů budou na webových stránkách Svazu k dispozici i nadále. Oba dny vítala vzdáleně přítomné výkonná ředitelka Kanceláře Svazu Radka Vladyková společně s moderátorkou Michalou Hergetovou. V úterý je také pozdravil František Lukl, předseda Svazu a starosta města Kyjov.

Poděkoval starostkám a starostům za jejich práci i za jejich podporu svým občanům v této těžké době. Také zareagoval na nedávné nepravdivé výroky ze strany některých vládních představitelů. „Víte, že je nám vyčítáno, že jsme loni málo utráceli, domnívám se ale, že opak je pravdou. Nicméně, my na rozdíl od státu, každou korunu, než ji vydáme, dvakrát obrátíme. Své obce řídíme jako pospolitosti, jako své rodiny. Loni rodiny, domácnosti uspořili meziročně o 12 % více než v předchozím období, u obcí to bylo o 6 % více,“ uvedl a pokračoval, „Obce a samosprávy jsou tedy věrným obrazem společnosti a rodin, není možné, aby stát pohlížel na samosprávy z hlediska jen jednoho čísla, kolik mají samosprávy uloženo v bankách. V příštím roce končí funkční volební období a budeme chtít své projekty, na kterých jsme tvrdě pracovali, realizovat. Musíme mít i našetřeno na předfinancování projektů a také musíme myslet na doby horší, které jistě nastanou. Návrhy bez analýz, závěry bez souvislostí, zkratky a unáhlená zobecnění, to není pouze recept, který v poslední době vidíme na pandemii, to je bohužel i pohled exekutivy na nás, obce a města.

Zmiňme jen průběh přípravy návrhu stavebního zákonu. Je až hanebné, jakým způsobem dochází k finalizaci podoby stavebního zákona v naší zemi. V minulém roce jsme dohodli kompromis, dokázali jsme, že není chybou stavebních úřadů (SÚ), ale spletí veřejných zájmů a samozřejmě i dotčených orgánů státní správy (DOS), jakým způsobem probíhá stavební řízení. Nicméně i nadále věřím, že v rozumný kompromis, na kterém se jsme se loni domluvili, bude nakonec akceptován.“ První den nabídl Svaz řadu informací z práce Kanceláře Svazu a novinek z legislativy, které pro účastníky připravili svazoví experti. O vyjednávání podmínek nového dotačního období na evropské úrovni informovala Monika Štěpánová, ředitelka Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů.

 

Zničí koronavirus generaci mladých talentů?

To nedopustíme – říkají mentoři a učitelé těch nejnadanějších

 

Praha, 14. dubna 2021 – Co Čech to muzikant! Bude toto úsloví platit i poté, co pandemie koronaviru přestane ničit kulturní život v České republice? Experti na umělecké vzdělávání dětí doufají, že ano. Rok v životě mladého začínajícího umělce však znamená celé století, co se učení správným technikám, postojům a návykům týče. Rok „ladem“ je z hlediska vývoje zásadní především u dětí mezi 7. a 10. rokem věku. Ne vše lze „opravit“ později – říkají odborníci. Některé děti ztratí motivaci, disciplínu, úroveň jejich umu klesá, někdy se kvůli pandemii musí rodina uskromnit a dítě z uměleckých škol a z individuálních lekcí odhlásit. Přibližně 500 základních uměleckých škol (ZUŠ) v Česku navštěvuje přes čtvrt milionu dětí ve čtyřech základních uměleckých oborech – literárně dramatickém, výtvarném, hudebním a tanečním. „Pandemie se přes tyto obory přehnala jako uragán. V umění je přechod na on-line výuku mimořádně obtížný – u nástrojů se dítě těžko naučí techniku držení nástroje na dálku, tóny či obrazy a barvy, které učitel na druhé straně obrazovky slyší a vidí jsou deformované přenosem, emoce, výraz nebo strukturu materiálu nelze přenést vůbec. Učitelé jsou neuvěřitelně vynalézaví, chtějí mladé talenty u oboru udržet, ale zásoby energie nejsou bezedné,“ říká Dana Syrová, zakladatelka stipendijní Akademie mentoringu uměleckého vzdělávání MenART. Ta sdružuje výběr z talentovaných dětí, které společně se svým učitelem prochází profesionálním mentoringem osobností, jež ve svém oboru dosáhly vrcholu. V letošním roce je v programu 170 stipendistů pod vedením 11 mentorů. I tento program koronavirus zasáhl, především proto, že skupinová výuka byla po většinu roku nemožná, a že plánované výstupy v podobě výstav a koncertů například Pražské jaro nebo Smetanova Litomyšl, přešly do on-line prostoru, rušily se či opakovaně odkládaly na neurčito. „On-line výuka je důležitá pro udržení kontaktu a disciplíny, ale osobní kontakt žáka se svým mentorem nenahradí. Předávání celoživotních zkušeností aktivních umělců je přitom úžasným darem pro všechny stipendisty. Díky tomu, že se do procesu konzultací a společné práce zapojují také učitelé mladých talentů vzniká mimořádná atmosféra a mimořádná díla. Covid tento proces bohužel zásadně komplikuje,“ vysvětluje Dana Syrová. MenART spolu s řediteli ZUŠ apelovala na MŠMT, aby umožnilo bezpečnou prezenční individuální výuku, a následně alespoň též výuku malých skupin. Tento týden se poprvé po dlouhých měsících pomalu rozjíždí individuální prezenční výuka. Podle učitelů jsou nejpostiženějšími obory právě ty, kde se pracuje skupinově – taneční soubory a pěvecké sbory. Podle Miloslava Tenglera, ředitele ZUŠ Břevnov (950 dětí) a předsedy Krajské umělecké rady, trpí i malí výtvarníci, mezi nimiž obvykle učitel „krouží“ a jejich výtvory opravuje. „Kromě toho jsou děti celodenním zíráním do obrazovky unavené, pletou si levou a pravou. Nejhůř jsou na tom začátečníci. Je takřka nemožné jim správně ukázat postavení rukou u houslí nebo nátisk u dechového nástroje. Jsme zvyklí se navzájem doprovázet, tedy když dítě hraje na dechový nástroj, my jej doprovázíme na klavír – současné komunikační kanály moc nedovolují hrát ve vícero lidech a poslouchat se současně,“ říká ředitel umělecké školy. Jak dále uvádí, učitelé se nevzdávají a stále hledají řešení. „Jedna pedagožka si v zimě vytáhla pult na dvůr a žáci hráli na flétnu v rozestupech venku, další mě žádala, abych ji přes celou třídu natáhl plexisklo,“ dodává Miloslav Tengler s tím, že se dopadů koronavirové pandemie na mladé umělce hrozí. Učitelé uměleckých oborů doufají, že s jejich naočkováním proti covidu by se pravidla pro styk se svěřenci mohla zmírnit a oni tak dostali šanci zmapovat a případně napravit dopady pandemie na mladé talenty. „Princip uměleckého vzdělávání je založen na osobním kontaktu. Naši učitelé se snaží vymyslet, jak děti i přes obrazovku u oboru udržet – u tance vymýšlí sestavy, které by děti mohly cvičit doma, ale musí myslet na to, aby se v malém prostoru nezranily. Správný nátisk u dechového nástroje nebo polohu rukou při hře na housle také nelze předat na dálku. Řada rodin nemá potřebné vybavení nebo dostatečný signál nezbytný pro kvalitní on-line přenos. Co ale považuji za nejtěžší, je vidět, jak se celá situace negativně promítá do psychického rozpoložení dětí. Jak se cítí izolované a jak se s námi chtějí setkat. U literárně-dramatického oboru se často před obrazovkou potkáme s celou rodinou, která si chce popovídat,“ říká Ivona Křivánková, ředitelka ZUŠ Kroměříž, kam nyní chodí 1 500 dětí, a zároveň předsedkyně Asociace základních uměleckých škol Zlínského kraje. S kvalitním technickým zázemím občas bojují i samotní učitelé. Výtvarnice a pedagožka Andrea Borovská ze ZUŠ Beroun občas narazí na letargii některých svých svěřenců. „Na každou zaslanou práci odpovídám nadšeně, inspirativně a cíleně na konkrétního žáka. Připravuji i zadání na míru, jen aby žáci neztratili kontakt a dobrou náladu. Zaslala jsem práce dětí z distanční výuky do on-line soutěže, umístily se skvěle a mělo to i motivační dopad. A právě teď instalujeme 180 prací z distanční výuky do vitrín na autobusovém nádraží, aby je mohla vidět berounská veřejnost,“ popisuje Andrea Borovská. „Řemeslně kreslit, technicky ovládat tužku, štětec a další nástroje nejde naučit online, ale lze nápady podpořit obrazotvornost, fantazii a kreativitu.“ Snaha nezatratit talentované děti často naráží na ekonomickou stránku věci, kdy si rodiče nemohou kvůli propadu příjmů v covidovém období dovolit platit školu. A tak se podle Miloslava Tenglera objevují i takové případy, kdy jim děti vrací půjčený hudební nástroj s tím, že si pro něj zase přijdou, až rodiče začnou vydělávat.

 

 

 

O Akademii MenART

Akademie MenART již čtvrtým rokem propojuje významné umělce s těmi, kteří stojí teprve na prahu své hudební, výtvarné, taneční nebo divadelní kariéry. Díky prostředkům, které se jí daří získávat od soukromých subjektů, je schopna akcelerovat/podpořit motivaci žáků a studentů základních uměleckých a středních škol stejně jako jejich praktické znalosti a dovednosti, a to právě přes špičky ve svých oborech. K celému procesu přizývá také pedagoga konkrétního žáka, který tak získává nové podněty a impulzy k práci se svým svěřencem. Propojuje tak uměleckou praxi se vzděláváním a v některých případech umožní mladému účastníkovi programu vystoupit na takových událostech, jako je například Pražské jaro nebo Smetanova Litomyšl. Program trvá rok a studenty do programu vybírá mentor na základě jejich prací, motivačního dopisu a doporučení pedagoga. V posledních třech letech prošlo programem 448 stipendistů ze 156 ZUŠ z celé České republiky.

Pro rok 2021/22 přijímá MenART přihlášky do tříd 11 mentorů – jsou otevřené do konce dubna na www.menart.cz.

 

O Ceně veřejnosti 14. ročníku soutěže Žít krajinou se rozhodne během dubna

Praha, 9. dubna 2021 – Do 30. dubna může veřejnost svým hlasem podpořit některý z 42 přihlášených projektů v letošním již 14. ročníku soutěže Žít krajinou. V ní Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci se Stálou komisí senátu pro rozvoj venkova a s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy hledá nejkvalitnější realizovaná tzv. společná zařízení navrhovaná v pozemkových úpravách. Jednou z udělovaných cen je Cena veřejnosti.  O přízeň poroty i veřejnosti se letos uchází celkem 42 projektů. Soutěží ve dvou kategoriích. Do kategorie Zelená a dopravní infrastruktura, která hodnotí prvky ÚSES či opatření ke zpřístupnění pozemků, je přihlášených 23 projektů. V kategorii Tvorba a ochrana krajiny bude veřejnost i porota vybírat z 19 přihlášených projektů řešících například protierozní či vodohospodářská opatření. „V soutěži Žít krajinou oceňujeme nejlepší navržené a vybudované realizace prvků plánů společných zařízení v krajině, jejich autory, organizátory a všechny další, kteří se o realizace zasloužili. Chceme tím podpořit jejich úsilí a zároveň představit jejich práci široké veřejnosti. Její pohled na realizace je pro nás velmi důležitý, proto každoročně vyhlašujeme i Cenu veřejnosti. Rád bych, aby se do hlasování zapojilo co nejvíce lidí,“ říká o soutěži ústřední ředitel SPÚ Ing. Martin Vrba.

Cenu veřejnosti obdrží projekt s nejvyšším počtem hlasů získaných prostřednictvím internetového hlasování na webovém portálu soutěže www.soutezzitkrajinou.cz. Hlasování bude možné do 30. dubna v záložce Hlasování veřejnosti. Odkaz na soutěž lze nalézt i na webových stránkách SPÚ. Každý hlasující může udělit pouze jeden hlas. Ze všech hlasujících bude vylosován jeden výherce, který obdrží hodnotnou cenu i pozvánku na slavnostní vyhlášení soutěže, které se uskuteční 7. září 2021 v Hlavním sále Senátu PČR.

 

31. března 2021

 

Bonett je znovu největším prodejcem CNG v České republice a zažil další rekordní rok

V roce 2020 společnost Bonett prodala téměř 16 milionu m3 stlačeného zemního plynu pro dopravu, čímž opět posunula své maximum. Svůj podíl na trhu zvýšila na 17,3 %. Vedle 10 nových stanic na CNG plánuje velké investice v řádu stovek milionů do LNG a biometanu.Pro českou skupinu Bonett byl loňský rok úspěšný hned ve dvou ohledech. Na 45 stanicích ve své síti totiž prodala téměř 16 milionu m3 CNG, což ve srovnání s předchozím rokem představuje nárůst o 15%. Bonett se tak významnou měrou podílel na celkové spotřebě CNG v Česku, která dosáhla přes 90 milionu m3, a to podílem přes 17 %. Meziročně se tak podařilo navýšit tržní podíl a díky tomu se Bonett po roce opět vrátil na pozici největšího prodejce CNG pro dopravu u nás. „Samozřejmě nás velmi těší, že jsme opět jedničkou českého trhu. I v tak náročné době je pro nás cenné i zvýšení tržního podílu,“ přiznává Václav Holovčák, člen představenstva společnosti Bonett Gas Investment. Vloni Bonett posílil síť plnicích stanic na celkem 45 stanic, letos je v plánu zprovoznění dalších minimálně 10 stanic.„Vedle budování sítě CNG se letos chystáme zaměřit i na vodíkové a LNG stanice. Aktuálně budujeme první 3 vodíkové stanice v ČR, pro naše LNG stanice vyřizujeme stavební povolení, do 2 let bychom chtěli mít minimálně 8 LNG stanic na hlavních dálničních tazích,“ přibližuje plány Václav Holovčák. „Pro dopravce jsme připraveni investovat regionální projekty pro vnitrostátní dopravce, kteří mají více než 20 vozidel, a to nejen v Česku, ale i na Slovensku a Polsku“ dodává. V roce 2020 opět přibylo osobních vozidel na našich silnicích, na celkové spotřebě se podílí i ekologické CNG autobusy, jejichž počet meziročně opět stoupnul o dalších tři sta. Každý desátý městský autobus jezdí na CNG, z toho polovina z nich je plněna technologií dodanou skupinou Bonett.

Více informací o skupině Bonett naleznete na adrese: www.bonett.cz

 

Bonett

Bonett se stal největším prodejcem pohonné hmoty CNG do vozidel v ČR v letech 2015, 2016, 2017 a 2018, a znovu i v roce 2020. Působí na českém, slovenském a polském trhu a orientuje se na investice, provozování a dodávky stanic na alternativní paliva. Skupina má v portfoliu pod značkou BONETT EUROGAS aktuálně 48 CNG stanic v investiční hodnotě více než 350 milionů korun, mezi nimi například velké veřejné autobusové plnicí stanice CNG v Liberci, Kladně, Přerově, Mělníku a dalších městech. Bonett má podíl více než 17 % na prodeji CNG v ČR. V příštích letech Bonett plánuje vybudovat několik desítek dalších nových CNG stanic a LNG projekty. Zaměřit se hodlá také na výrobu a prodej biometanu ve vlastní síti. Celkové investice skupiny jsou plánovány až na 500 milionů korun. Bonett technologie plnicích stanic CNG jsou spojeny se špičkovou technologií s až pětiletou zárukou, nadstandardními službami a non-stop servisem včetně nepřetržitého dispečinku. Stanice Bonett je možno najít například i v továrnách Škoda Auto, Volkswagen nebo výrobce autobusů Iveco. Bonett vybudoval i největší plnicí stanice CNG ve střední Evropě, a to pro Dopravní podnik Ostrava a Dopravní podnik Brno. Z technologií Bonett je plněno téměř 50 % všech CNG autobusů v ČR. Bonett je s téměř 100 realizovanými CNG projekty největším dodavatelem CNG technologií v Česku. Bonett vybudoval a po dobu 10 let administruje i největší autobusový CNG projekt v Polsku pro Dopravní podnik Varšava, aktuálně buduje v Polsku stanice za 300 milionů korun. Poskytuje i veškeré související projekční, poradenské, ekonomické a finanční služby, včetně investic a provozování CNG stanic a prodeje CNG konečným zákazníkům.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Publ.J. R.Moschner

Ministryně Schillerová vyčítá starostům zodpovědné chování

Praha 31. 3. 2021, Na dnešní tiskové konferenci ministerstva financí ohledně hospodaření krajů a obcí v uplynulém roce, uvedla Alena Schillerová, že obce neproinvestovaly přes 12 mld ze svého provozního salda.

Nikdo zodpovědný by nepodepsal ani smlouvu na autobus, pokud na něj nemá peníze. Černé prapory vlající nad celou řadou radnic v loňském roce a symbolizující nezájem vlády o další vývoj obecních rozpočtů měst a obcí, které díky vládním kompenzačním bonusům nejrůznějším skupinám postižených koronavirovou epidemií přišly o významné částky, započaly dlouhou a vyčerpávající obhajobu samostatnosti a svéprávnosti našich měst a obcí. Díky spojenému úsilí nejen našeho Svazu, ale zejména Senátu a dalších partnerů, se podařilo přesvědčit poslaneckou sněmovnu a vládu o nezbytnosti investic v území realizovanými nejlepšími hospodáři v republice, kterými starostové a primátoři bezesporu jsou. Oč byly obecní a městské rozpočty pokráceny od jara 2020, kdy začíná další stavební sezóna, přitékalo pozvolna zpátky až během léta a podzimu. Naprostý chaos ve společnosti vzniklý covidovou epidemií a propad příjmů obcí nedávaly žádné záruky, že se situace natolik ještě v tomto roce zlepší, aby města a obce mohly investovat v původní výši. Proto je pro nás nepřijatelné tvrzení, že města a obce málo investovaly. „Starostové, starostky, primátoři i primátorky, všichni se chovají nanejvýš zodpovědně, takže investice podepisují až v okamžiku, kdy na ně mají peníze. Pokud finanční prostředky dotečou do jejich rozpočtů až v létě, celá jedná stavební sezona je pryč,“ řekl dnes v reakci na vyjádření ministryně financí předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta města Kyjov František Lukl.

 

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá přes 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebook

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Publ.J.R.Moschner

Známe území a víme, co chceme

 

Praha, 30. března 2021, Na dnešním jednání Komory statutárních měst Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR) získali primátoři a primátorky příslib z úst ministra Karla Havlíčka o návratu komponenty brownfieldů do Národního plánu obnovy. Ambiciózní plán obnovy (NPO), který má za cíl rozdělit kolem 172 miliard korun, byl sice v posledních dnech velice často diskutován na poli Senátu či Poslanecké sněmovny, reálná diskuse s územními či sociálními partnery včetně zpětné vazby ale stále chybí. Proto vyvolal Svaz měst a obcí ČR dnešní jednání s vicepremiérem Karlem Havlíčkem na schůzi Komory statutárních měst. „Města jsou základní stavební kameny státu i ekonomiky,“ říká předseda SMO ČR a starosta města Kyjov František Lukl a pokračuje, „a primátoři jsou jejich dobrými správci. Stát by jim měl více naslouchat, oni vědí, kam nejlépe ve svém městě nasměřovat investice.“ To potvrzuje i předseda Komory primátor Olomouce Miroslav Žbánek: „Samosprávy jsou významným nositelem pokroku a rozvoje v území a Národní plán obnovy v nich vzbudil velké naděje, které by neměly být zmařeny.“ Brownfieldy, podpora tramvajových a trolejbusových tratí či již zmiňovaná kultura byly často opakovaným požadavkem ze strany zástupců měst. Podle slov plzeňského primátora Martina Baxy města si pod NPO nepředstavovala jen sanaci státního rozpočtu, ale právě rozvoj a obnovu území. Z předběžného vyjádření jednotlivých zúčastněných primátorek a primátorů jednoznačně vyvstala potřeba zařadit do komponent, z kterých se NPO skládá, projekty revitalizace brownfieldů. Tato často obrovská neutěšená území skýtají možnost podpory místní ekonomiky a z ní vyplývající multiplikační efekt pro celou zemi.

 

Tento požadavek slíbil dnes ministr Karel Havlíček ještě do NPO zapracovat. Na jednání přímo uvedl, že ho tato situace mrzí a že hledá cestu, jak investice do brownfieldů v rámci NPO vrátit. Primátoři a primátorky dále požadují další jednání na téma modernizace a elektrifikace městské dopravy, upozorňují ale také na důležitost podpory kultury, která se v současné době doslova zmítá nad propastí.

Neméně důležitou oblastí je i podpora veřejných investic. „Každá koruna vložená z NPO do území se stokrát státu vrátí,“ podotýká výkonná ředitelka SMO ČR Radka Vladyková, „a bude přínosem i pro místní podnikatele, kteří často získávají práci právě od měst.“

 

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá přes 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.

 

 

Tisková zpráva 30. 3. 2021

 

Praha, 30. března 2021 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) v loňském roce odvedl z prodejů pozemků do státního rozpočtu ČR necelých 549 milionů korun.

Státní pozemkový úřad (SPÚ) má příslušnost hospodařit s majetkem ve vlastnictví státu na základě zákona č. 503/2012 Sb.

„V roce 2020 díky prodejům pozemků v příslušnosti hospodaření SPÚ získalo 548,85066 mil. Kč: bylo převedeno 5692 pozemků za kupní cenu 417,635 mil. Kč, díky veřejné soutěži zprivatizováno 13 jednotek v kupní ceně 1,42 mil. Kč, uzavřeno 33 směnných smluv s doplatkem ve prospěch SPÚ 90,029 mil. Kč, uzavřeno 33 smluv za prodej pozemků pro investiční výstavbu v celkové ceně 3,401 mil. Kč, uzavřeny 4 kupní smlouvy pro těžbu nerostů v ceně 36,366 mil. Kč, což je jen zlomek celkových ročních příjmů.“ uvedl Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu.  Výměra pozemků převedených do vlastnictví jiných osob dle zákona o SPÚ je v roce 2020 srovnatelná s rokem 2019, u kupní ceny však lze konstatovat nárůst. V dlouhodobém horizontu počet převedených pozemků klesá, a to z důvodu nabytí účinnosti zákona č. 185/2016 Sb., který mimo jiných novelizoval zákon o SPÚ. Principem a cílem této legislativní změny je úprava jedné ze zásadních činností SPÚ a tou je tvorba a správa rezervy státních pozemků k výkonu a působnosti SPÚ a k uskutečňování rozvojových programů státu schválených vládou. I přes všechny legislativní úpravy je stále jednou z činností SPÚ vyřizování nárokových žádostí, kdy při splnění zákonných podmínek žadatelem, musí SPÚ pozemek převést do vlastnictví třetích osob. V průběhu roku 2020 nebyla vyhlášena žádná veřejná nabídka pozemků dle § 12 zákona o SPÚ, a to z důvodu zajištění rezervy státních pozemků jak pro činnost SPÚ (zejména pro realizaci pozemkových úprav a vypořádání restitučních nároků oprávněných osob), tak pro rozvojové programy státu.

Od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2020 bylo převedeno 50 532 pozemků o výměře 9 730,92 ha. Z tohoto počtu bylo prodáno 40 880 pozemků o výměře 8 218,68 ha v kupní ceně 2 697 012,- Kč a zbývajících 9 652 pozemků o výměře 1 512,24 ha bylo převedeno bezúplatně na obce, kraje, veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce.

 
 
   

 

 

Společnost DHL Express Česká republika získala ocenění GREAT PLACE TO WORK™ pro rok 2021

 

Praha, 18. března 2021: logistická společnost DHL Express Česká republika oznámila, že získala ocenění Great Place To Work™.

 

Udělení certifikace je významným úspěchem. Ze zpětné vazby získané z důkladného dotazníkového šetření vyplývá, že 90 % zaměstnanců má v DHL Express Česká Republika trvale pozitivní zkušenosti.

„Máme velkou radost, že se nám opět podařilo získat certifikaci Great Place To Work™, sdělila Naďa Nepivodová, ředitelka divize lidských zdrojů pro Českou republiku. „Zaměstnanci jsou pro DHL Express prioritou. Těší nás proto výsledky průzkumu, ve kterém vyjádřili svoji pozitivní zkušenost s kolegy a nadřízenými i spokojenost se smyslem své práce. Tento průzkum rovněž ukázal, že se neustále zlepšuje také komunikace mezi jednotlivými pracovními týmy i s nejvyšším managementem.

Díky tomu víme, že v nás zaměstnanci mají důvěru a jsou motivováni. Jejich motivace se odráží v přístupu ke svěřeným úkolům a ovlivňuje nejen jejich výsledky, ale v důsledku úspěch celé společnosti. Tento úspěch cítí a oceňují naši zákazníci.“

„Jsme velmi hrdí, že jsme získali toto ocenění i pro letošní rok. Ocenění vychází ze zpětné vazby od zaměstnanců a znamená to, že jsou rádi součástí DHL komunity.  Chci všem poděkovat za vytrvalost, trvalé nadšení a za to, že všichni táhneme za jeden provaz i v této nelehké době”, sdělil Luděk Drnec, generální ředitel DHL Express Česká republika.

Instituce Great Place To Work™ (Skvělé místo pro práci)* je mezinárodní autoritou v oblasti pracovní kultury, zkušeností zaměstnanců a chování vedoucích, které prokazatelně přinášejí společnosti vedoucí postavení na trhu a možnost zavádění dalších inovací

 
 

Tisková zpráva 3. 3. 2021

SPÚ odvedl v roce 2020 do státního rozpočtu více jak 296 miliónů za pronájmy

Praha, 3. března 2021 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) v loňském roce odvedl do státního rozpočtu více jak 296 miliónů za pronájmy. Právě touto nemalou částkou přispěl Odbor správy majetku státu, mezi jehož agendy patří nejen nájem a pacht, ale i narovnání majetkových vztahů nebo rozhodování o zařazení či vyřazení pozemků do nebo z rezervy pro rozvojové programy státu schválené vládou. Státní pozemkový úřad (SPÚ) má příslušnost hospodařit s majetkem ve vlastnictví státu na základě zákona č. 503/2012 Sb.

„Celkem má SPÚ k 31. 12. 2020 uzavřeno 59 675 pachtovních/nájemních smluv a propachtováno/ pronajato 109 733 ha půdy v příslušnosti hospodařit SPÚ, což za rok 2020 přineslo více jak 296 milionů Kč,“ uvedl ústřední ředitel Ing. Martin Vrba.

Dle typů smluv bylo k 31. 12. 2020 uzavřeno celkem: 56 097 za pozemky, budovy a stavby, rybníky, nebytové prostory (k 31. 12. 2019 to bylo 54 798), 199 za byty, 38 za umístění reklamních zařízení, 3 338 za honitby, 41 za právo provést stavební záměr.

Za rok 2020 bylo zařazeno 23 pozemků o celkové výměře 67 908 m2 k uskutečnění rozvojových programů státu schválených vládou podle §3 odst. (1) b) zákona č.503/2012 Sb. V tomto případě se jedná především o pozemky v k.ú. Letňany a v k.ú. Vysočany.

K 31. 12. 2020 bylo v příslušnosti hospodařit SPÚ 115 753 ha pozemků vedených na listu vlastnictví 10002 a 13 185 ha pozemků vedených na jiných listech vlastnictví (spoluvlastnictví, duplicita apod.). Dále bylo v příslušnosti hospodařit SPÚ 23 162 položek dlouhodobého hmotného majetku. Z tohoto počtu připadalo 18 963 položek na objekty vodohospodářských staveb a 4 199 položek na ostatní stavby.

 

Společnost DHL Express Česká republika se důrazně vymezuje proti zavádějícím a konspiračním informacím v článku na webových stránkách Aeronet

 

Praha, 5. března 2021:

Společnost DHL Express Česká republika se důrazně vymezuje proti zavádějícím a konspiračním informacím, které byly zveřejněny na webových stránkách serveru Aeronet dne 4. března 2021 a dále sdíleny na sociálních sítích.

Letadlo typu Boeing 757-236(SF) s registrací G-BMRJ odstartovalo 4. března 2021 v 5:50 hod. z Lipska (DE) do Brna (CZ). Kvůli přetrvávajícím mlhám a sníženému výhledu na letišti Brno – Tuřany nebylo možné bezpečně přistát, proto bylo letadlo v 7:00 hod. nasměrováno zpět na letiště v Lipsku. Jedná se o pravidelnou leteckou linku DHL Express z Lipska do Brna, která zajišťuje 6x týdně letecké spojení oblastí jižní Moravy a Vysočiny s naším mezinárodním hubem v Lipsku. Náklad z výše zmíněného letu se podařilo doručit v ten samý den, a to ve večerních hodinách. Společnost DHL Express se důrazně vymezuje proti všem konspiračním teoriím. DHL Express dělá maximum pro přepravu zásilek zákazníků při dodržování nejvyšší možné bezpečnosti a všech platných nařízení i po celou dobu pandemie Covid-19 trvající od března 2020. Společnost DHL Express zvažuje podniknutí právních kroků souvisejících se šířením těchto zavádějících informací. Jejich případnou podobu a rozsah nyní řešíme

Česká stomatologická komora na 75. jednání sněmu zvolila svého prezidenta. Dne 20. února 2021 Česká stomatologická komora zvolila na svém sněmu v Kongresovém centrum Praha, který se konal za přísných epidemiologických podmínek, svým prezidentem na období 2021-2025 opět doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc. Volba proběhla ze tří kandidátů a staronový prezident získal absolutní většinu hlasů už v prvním kole. Mimořádný, jindy nevídaný mandát, je výsledkem kolektivní práce České stomatologické komory, které se podařilo naplnit své cíle a zlepšit fungování české stomatologie. A to včetně situace kolem pandemie COVID-19, kdy čeští stomatologové jako jediní nezastavili svoji činnost v rámci EU a mají nejmenší škody jak ekonomické, tak i na zanedbané péči o své pacienty. Silný mandát bude využit v dalším postupu k organizaci práce komory i celé stomatologie po vzoru Německa a Rakouska. Ing. Henrieta Hajšman tisková tajemnice Česká stomatologická komora www.dent.cz

 

 

Tisková zpráva – 26. 2. 2021 Valeo uzavřelo se Středočeským krajem smlouvu o pronájmu areálu bývalého letiště v Milovicích na dalších 20 let – vybuduje zde polygon pro testování autonomních aut Valeo podepsalo se Středočeským krajem smlouvu o dlouhodobém pronájmu pozemků v Milovicích na dalších dvacet let. Již v roce 2018 Valeo s krajem uzavřelo memorandum o vybudování polygonu pro autonomní auta a asistenční systémy vozidel na bývalém letišti Milovice-Boží Dar. Jde o plánovanou investici přesahující sto milionů korun, která pomůže k rozvoji inovací na území Středočeského kraje. Současná nájemní smlouva je platná do 30. 8. 2023, nově uzavřená nájemní smlouva bude platit od kolaudačního rozhodnutí na stavby, nejpozději však od 1. 9. 2024 na dobu dvaceti let. V rámci původní smlouvy společnost zmodernizovala zázemí pro testování autonomních technologií. Vybudovala testovací plochu pro testy v nízké rychlosti např. plně automatizované parkování, ale hlavně opravila bývalou ranvej a pojezdové dráhy, které nyní slouží pro testování scénářů ve vysokých rychlostech. To umožňuje testovat funkce automobilů, které se budou vyrábět po roce 2022 a které jsou hodnoceny podle nových pravidel EuroNCAP. „Dalším krokem bude vybudování technicko-administrativního zázemí odpovídající 21. století. Chceme významnému investorovi vyjít vstříc a umožnit mu tak posunout rozvoj firmy i samotného území vpřed. Výsledky z nově vybudovaného polygonu budou aplikovány do výroby mnoha automobilek na celém světě a pomohou ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích. Rozvoj tohoto území je rozhodně přínosem pro Středočeský kraj na jeho cestě od montovny k mozkovně,“ říká radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák (ODS). „Podpis dlouhodobé smlouvy je klíčový okamžik, který jsme dlouho a pečlivě připravovali,” říká Leoš Dvořák, generální ředitel vývojového centra Valeo. „Dlouhodobá spolupráce se Středočeským krajem nám umožní vložit do zlepšení testovací infrastruktury výrazně více investičních prostředků, díky čemuž budeme moci na milovickém polygonu testovat nejmodernější systémy pro autonomní automobily. To nám umožní vytvořit další vysoce kvalifikované pracovní pozice a zároveň zvýšit prestiž a důležitost nejen českého vývojového centra v rámci skupiny Valeo, ale i celé České republiky v oblasti vývoje autonomních vozidel,” dodává. „Jsme rádi, že si představitelé Středočeského kraje tuto příležitost plně uvědomují a velmi oceňujeme konstruktivní a profesionální jednání nového vedení kraje během přípravy smlouvy.“ Valeo na polygonu vybuduje kancelářšké zázemí pro testovací inženýry, zázemi pro opravu a přestavbu testovacích aut a na kalibraci senzorů. Vzniknou nové, kvalitní asfaltové plochy pro další testovací scénaře, plochy pro simulaci povrchů s různou strukturou nebo přilnavostí či simulace městského provozu. Technici budou nyní nejvíce pracovat na testováni systémů tzv. aktivní bezpečnosti v autech. Mezi ně patří adaptivní tempomat, autonomní nouzové brzdění před nečekanou překážkou nebo asistent, který udrží auto v jízdním pruhu na dálnici, když na řidiče doléhne obávaný mikrospánek. Valeo plánuje investovat i do nového testovacího vybavení, do dalších testovacích aut a moderní měřící techniky. Valeo je jedním z největších zaměstnavatelů v automobilovém průmyslu v České republice. Na šesti svých pracovištích má 4000 zaměstnanců, z toho přes 2000 ve Středočeském kraji. Firma je zde i významným investorem: v roce 2020 rozšířila svůj výrobní závod v Žebráku, v němž nyní vyrábí i chladiče baterií do elektromobilů a vysokonapěťová topná tělesa do jejich klimatizace. Jedná se o investici v hodnotě 450 milionů korun. V roce 2019 Valeo investovalo 880 milionů korun do výstavby své druhé továrny v Rakovníku. Kromě interiérových ovládacích panelů zde na celkem 25 linkách vyrábí i ultrazvukové senzory, což jsou klíčové prvky pro autonomní řízení a automatické parkování.

 

Blíží se konec vlakové regionální dopravy?

Praha 17. února 2021, Odříznou poslanci obce od dopravy? Co opravdu bude znamenat schválení novely drážního zákona?

Svaz měst a obcí ČR zásadně nesouhlasí s navrhovanou novelou drážního zákona, která by ve svém důsledku odřízla řadu menších obcí od dopravního spojení s okolím. Momentálně se v poslanecké sněmovně nachází ve 2. čtení poslanecký pozměňovací návrh k novele drážního zákona, který regionální trati ohrožuje. Mnoho obcí bojuje léta o údržbu a zachování svých regionálních tratí. Návrh je zaměřen na postupné zlikvidování lokálních tratí se slabším provozem. Zavádí nový pojem "zakonzervování trati". V podání návrhu to fakticky znamená, že stačí, aby se zachoval železniční spodek (násep a propustky). Štěrkové lože, pražce a kolejnice mohou být odstraněny. K obnově tzv. "zakonzervovaných" tratí tak již evidentně nikdy nedojde. O "zakonzervování" bude moci Správa železnice rozhodnout sama, pokud na trati ročně jezdí méně než 1500 vlaků osobních a 12 vlaků nákladních. Stačí, aby byla splněna jedna z podmínek. Dosud probíhala o provozu na lokálních tratích diskuse na úrovni samospráv a krajů. Nyní by ani samosprávy podél trati, ani objednatelé (kraje/MD), ani dopravci již nemohli o nenávratné likvidaci železničních trati spolurozhodovat. „Považujeme to za zneužití současného mimořádného stavu, kdy se všichni včetně zákonodárců věnujeme důsledkům pandemie. Tento likvidační návrh regionální vlakové dopravy by tak mohl bez větší pozornosti projít a následně způsobit nenávratné škody našim městům a obcím“, říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a pokračuje, „Léta bojujeme proti vylidňování našich obcí, snažíme se občanům zachovat co nejvíce služeb, které povedou k rozvoji života i v těch nejmenších obcích. Zachování dopravní obslužnosti je jednou z našich priorit.

 

Otěže české stavební firmy přechází z otce na syna

Ondřej Wachal je novým generálním ředitelem

 

Praha, 15. 2. 2021 – Zakladatel stavební firmy Viliam Wachal předává pomyslné žezlo svému synovi Ondřejovi, který se stává jejím novým generálním ředitelem. Ve funkci nahradí svého otce v roce, kdy společnost slaví 30. výročí od založení. Jako nový generální ředitel se hodlá zaměřit na další rozvoj podnikání a také na zavádění inovací. Jen málokterá firma se stamilionovými obraty zůstává v Česku po generace v čistě rodinných rukou. Stavební firma VW Wachal je jednou z nich. Podnikatelům původně z Kroměříže se navíc v loňském roce dařilo i přes pandemii koronaviru – odhadovaný obrat znovu přeskočil půlmiliardovou laťku. „Nikdy bych se nechtěl dočkat momentu, kdy bych naší firmě bránil v dalším rozletu. Proto ji zavčas a rád svěřím mladším, kteří mají tu správnou energii a moderní uvažování. Jsem moc rád, že Ondřej měl od začátku o toto podnikání zájem a díky tomu mu nyní mohu předat vedoucí pozici,“ říká Viliam Wachal, zakladatel společnosti VW Wachal. I po svém odchodu z nejvyšší funkce však hodlá zůstat v obraze, a to jako předseda představenstva. „Je to pro mě samozřejmě výzva a velká zodpovědnost – i kdybych chtěl, tak už se nemám za kým schovat. Ale myslím, že jsme se zbytkem vedení připraveni firmu dál vést k úspěchu,“ říká Ondřej Wachal, kterému bude letos 35 let. Sám společnost poznal „zespodu“, od letního brigádničení u míchačky až po funkci ekonomicko-provozního ředitele, kterým byl dosud. Ve vedení firmy by se chtěl zaměřit především na digitalizaci staveb a rozvoj dalšího obchodu. „Chceme se zbavit papírů na stavbách a většinu dokumentace již udržovat pouze digitálně. Je to jasný trend, který zrychluje práci a předchází různým zmatkům. Budu se také více věnovat soukromým zakázkám, které byly zatím spíše na okraji našeho zájmu,“ popisuje plány do budoucna. Soukromé zakázky sice v případě ekonomických problémů rychleji brzdí, ale následně se i rychleji rozbíhají. „Také bychom rádi rozvíjeli další aktivity jako opravy mostů nebo stavby inženýrských sítí. O to se nyní bude starat právě otec, když bude mít volnější ruce,“ doplňuje Ondřej Wachal.

Podle Viliama Wachala jeho syn firmu přebírá v obtížné době, přesto nemá nejmenší obavy, že by to nezvládl. „Nemám v plánu mu do vedení zasahovat, v posledních letech prokázal, že je schopný manažer. Budu se udržovat v obraze, ale rozhodování a řízení už nechám na něm. Docela se těším, až budu mít více času třeba na golf nebo cestování,“ říká. A podle svých slov by se nebránil, kdyby Ondřej firmu časem předal svým potomkům. Přestože je letošek pro budoucnost řady odvětví rokem nejistoty, pro firmu VW Wachal je rokem oslavy 30. výročí od založení. „Pandemie se nás naštěstí zatím zásadně nedotkla, loni jsme měli dostatek práce a věřím, že výsledky hospodaření budou dobré. I letos máme nasmlouvány zakázky a zatím to vypadá, že jubilejní rok bude úspěšný,“ předpovídá Ondřej Wachal. Je však podle něj už nyní znát, že práce ubývá a o zakázky se uchází více firem, než bylo zvykem dříve. Podle Viliama Wachala bude kondice stavebnictví záležet i na tom, jak se příští vláda vypořádá s následky pandemie. „Dluhy se budou muset začít splácet a to může dost ovlivnit veřejné rozpočty a investice. Ale věřím, že to nezpůsobí stejnou paralýzu jako po finanční krizi v roce 2008, kdy se úplně zastavily veškeré veřejné zakázky a chvíli trvalo, než se zase vše rozběhlo. To bylo asi nejsložitější období za dob našeho fungování,“ vzpomíná.

O společnosti VW Wachal, a. s.

Rodinná česká firma VW WACHAL, a. s., se v oblasti stavebnictví pohybuje již od roku 1991. Z původních tří spolupracujících zedníků vznikla pod vedením Ing. Viliama Wachala významná stavební společnost, která dnes zaměstnává přibližně 90 lidí. Zaměřuje se přitom primárně na pozemní stavitelství, když řeší nejen novostavby a rekonstrukce domů, ale také výstavbu průmyslových, administrativních či historických budov. Mezi její významné stavby patří například rekonstrukce operačních sálů, zázemí a laboratoří institutu IKEM, vybudování koncertního sálu pro Pražskou konzervatoř nebo rekonstrukce velitelství Univerzity obrany v Brně. Na budovy VW Wachal, a. s., narazíte také ve Spojených státech amerických, Tunisku, Finsku, Rumunsku či Itálii.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Skončí žluté popelnice?

Praha 8. února, Kam s plasty nevhodnými pro další recyklaci neboli plastovými výměty? Tak se od počátku roku 2021 ptá řada měst a obcí. V platnost totiž vešlo ustanovení zákona o odpadech (§ 36 odst. 5), které znemožňuje některé z dosavadních možností, jak nakládat s určitými frakcemi z třídění plastů. Hrozí tak akutně kolaps celého systému třídění plastů v obcích. Na třídících linkách se v současné době podle nové odpadové legislativy neuplatní jiné plasty než PET láhve, tvrdé obaly na drogistické zboží a fólie. Ostatní plasty zvané plastové výměty již třídící linky nevezmou. Nedají se podle této legislativy ale ani odvézt na skládky.

„Pokud třídící linky nebudou moci podle nového zákona odbavovat všechny své výstupy“, říká Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta obce Velký Osek, „pak hrozí, že od obcí budou přijímat jen plasty obsahující výhradně zaručeně obchodovatelné složky.“ Svaz měst a obcí ČR jedná se všemi zainteresovanými skupinami, naposledy jednali jeho zástupci o problému plastových výmětů minulý týden s MŽP. „Rozhovory vedeme intenzivně i se zástupci společnosti EKO-KOM, spolupracujeme i s Českou asociací obalového hospodářství (ČAObH). Rozhodně nechceme, aby třídící linky zastavily nebo adekvátně omezily samotný proces dotřiďování veškerých plastových odpadů. Nemůžeme občanům říkat, že teď mají třídit např. jen PET lahve a za měsíc jen kelímky od jogurtu. Z velké části obcí by totiž pak mohly zmizet žluté kontejnery. A dlouhodobým neřešením této situace hrozí demotivace občanů pro třídění odpadů, což jednoznačně nelze připustit, pokud má ČR, obce a města zajistit vyšší třídění a materiálové využití odpadů.“ vysvětluje Pavel Drahovzal. „Zabýváme se ale i přípravou řešení jiných problematických pasáží nového zákona o odpadech, jako je například třídící sleva zahrnující i odpad z rekreačního a zaměstnaneckého pobytu, aby veškeré náklady za odpady nehradili jen rezidenti“. Veškeré informace o nové odpadové legislativě jsou k dispozici v rubrice Odpadová legislativa na webu (www.smocr.cz) Svazu a v právní Poradně pro obce.

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá téměř 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.

 
   Tisková zpráva 4. 2. 2021

Státní pozemkový úřad zveřejnil financování pozemkových úprav za rok 2020

Praha, 4. února 2021 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) vyčerpal v roce 2020 na pozemkové úpravy finanční prostředky ve výši 700 milionů korun ze Všeobecné pokladní správy, 610 milionů korun z rozpočtu MZe, 48 milionů korun z rozpočtu SPÚ, přibližně 134 milionů korun na předfinancování projektů z Programu rozvoje venkova a 3,5 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).  Celkový objem finančních prostředků na pozemkové úpravy a jejich realizace činil v roce 2020 téměř 1,5 miliardy korun, což je o půl miliardy méně než v roce 2019, kdy celkový objem finančních prostředků na pozemkové úpravy a jejich realizace činil bezmála dvě miliardy korun.“ uvedl Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu.

V roce 2020 bylo v rámci pozemkových úprav celkem realizováno 271 stavebních objektů za 1,1 miliardy korun. Skladbu všech stavebních objektů lze rozdělit do čtyř základních skupin, a to ekologická opatření (zeleň) v počtu 33 stavebních objektů za 21 milionů korun, vodohospodářská opatření skládající se z 62 stavebních objektů z toho 16 nádrží a 10 poldrů za 151,7 milionů korun, 18 stavebních objektů protierozních opatření za 24,8 milionů korun a nejvíce byly zastoupeny polní cesty počtem 158 stavebních objektů za více jak 870 milionů korun. V celkovém součtu ještě chybí 35,5 milionů korun za provozní a technické činnosti obsahující též ostatní doprovodné stavby jako jsou sjezdy, přeložky apod.. V neposlední řádě do rozpočtu pozemkových úprav patří i 446,6 milionů korun za neinvestiční činnost, která zaštiťuje komplexní pozemkové úpravy, inženýrskogeologické průzkumy, studie odtokových poměrů či znalecké posudky .Novodobé pozemkové úpravy probíhají na území České republiky již téměř třicet let. Za tuto dobu byla pozemkovými úpravami vyřešena zhruba třetina výměry zemědělského půdního fondu a v krajině následně vybudováno více než 3,5 tisíce kilometrů víceúčelových cest, stovky dalších liniových opatření sloužící zejména ke zvýšení protierozní a protipovodňové ochrany jako jsou např. protierozní meze, průlehy a protipovodňové příkopy a hráze, zrealizováno bylo také velké množství vodních nádrží, rybníků a mokřadů i rozsáhlé plochy opatření ke zvýšení ekologické stability krajiny zejména v podobě ÚSES.

 

Nejlepší nemocnice ČR 2021 - kdo bude vítěz?

 
HealthCare Institute o.p.s.

Dobrý den ,

rádi bychom Vás informovali o tom, že od 1.2.2021 do 31.8.2021 mají občané České republiky opět možnost hodnotit české nemocnice a zdravotní pojišťovny prostřednictvím speciálního anonymního dotazníku. Hlasovat je možné pomocí tištěných dotazníků, které občané naleznou  ve své nejbližší nemocnici, její čekárně či recepci, nebo prostřednictvím elektronického dotazníku na internetových stránkách www.nejlepsi-nemocnice.cz.

V roce 2021 HealthCare Institute o.p.s. realizuje již 16. ročník celostátního průzkumu bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných pacientů, ambulantních pacientů a zaměstnanců nemocnic - Nejlepší nemocnice ČR 2021 a 7. ročník celostátního průzkumu Zdravotní pojišťovna roku 2021. Cílem průzkumů je postupné zlepšování kvality zdravotních služeb a péče v českých nemocnicích a zdravotních pojišťovnách směrem k potřebám pacientů.

Neváhejte se proto prosím aktivně zapojit do zlepšení našich nemocnic a zdravotních pojišťoven tím, že nám pomůžete informovat občany České republiky o možnosti podělit se o své zkušenosti (ať už kladné, nebo taky negativní) s pobytem v českých nemocnicích a jejich zkušenostmi se zdravotními pojišťovnami.

Na základě výsledků bude vytvořen žebříček nemocnic, který ukazuje nejlépe hodnocené nemocnice a motivuje jejich zaměstnance k dalšímu zlepšování služeb jejich klientů (pacientů) a také žebříček nejlépe hodnocených zdravotních pojišťoven očima jejich pojištěnců.

 

Výsledky celostátního hodnotícího projektu „Nemocnice ČR 2020“ naleznete v tabulce níže:

 

Nemocnice ČR 2020
KATEGORIE

1. místo
FAKULTNÍ NEMOCNICE

1. místo
OSTATNÍ NEMOCNICE

Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů *

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Domažlická nemocnice, a.s.

Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů *

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Nemocnice Blansko

Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic *

Všeobecná fakultní nemocnice
v Praze

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Online komunikace

Fakultní nemocnice Olomouc

Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.

Nemocnice pro život

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Domažlická nemocnice, a.s.

Finanční zdraví nemocnic *

Fakultní nemocnice Plzeň

Nemocnice České Budějovice, a.s.

ABSOLUTNÍ vítěz KATEGORIE FINANČNÍ ZDRAVÍ

Nemocnice České Budějovice, a.s.

ABSOLUTNÍ vítěz NEMOCNICE ČR 2020
(4 oblasti)

Nemocnice České Budějovice, a.s.

 

Zdravotní pojišťovna roku 2020 KATEGORIE

1. místo

Pojištěnci *

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Ředitelé nemocnic *

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Finanční zdraví *

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
České republiky

Preventivní programy pro děti a dorost

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Online komunikace

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Ambulantní lékaři

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

ABSOLUTNÍ vítěz projektu (3 oblasti)

Všeobecná zdravotní pojišťovna
České republiky

 

Tisková zpráva 25. 1. 2021

 

Státní pozemkový úřad vydal Koncepci pozemkových úprav

Praha, 25. ledna 2021 - Státní pozemkový úřad vydal Koncepci pozemkových úprav na období let 2021 – 2025, již druhou v řadě od svého vzniku v roce 2013. Pro toto období ztotožnil SPÚ svou činnost v oblasti pozemkových úprav v maximální možné míře se strategií Ministerstva zemědělství (MZe), zejména v oblasti prevence dopadů klimatických změn.

Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu, uvedl: „Nová koncepce pozemkových úprav se na základě této strategie ubírá směrem, který si klade za cíl zaměřit se na aktivity napomáhající snižovat v krajině dopady povodní i sucha s dlouhodobým účinkem. Proto byly počátkem roku 2019 ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Českou zemědělskou univerzitou v Praze představeny nové principy pozemkových úprav v podmínkách adaptace krajiny na změnu podnebí.“ Jedná se zejména o návrhy a dimenzování opatření na budoucí klimatické podmínky, vodní režim v krajině, řešení pozemkových úprav v několika na sebe navazujících katastrálních územích najednou, vytváření systému polyfunkčních prvků, využívajících synergii při ochraně krajiny před suchem, povodněmi a erozí a v neposlední řadě prioritní řešení lokalit v oblastech postižených suchem.

„Abychom naplnili tyto principy, je nutné realizovat řadu kroků, mezi něž patří změna prováděcí vyhlášky č. 13/2014 Sb. v návaznosti na novelu zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, aktualizace Metodického návodu k provádění pozemkových úprav, zpracování Studie klimatických charakteristik pro účely dimenzování prvků PSZ a posouzení projektových dokumentací pro realizaci vodohospodářských staveb,“ doplnil Martin Vrba. Dalším zásadním dokumentem přinášejícím nové přístupy při řešení pozemkových úprav je materiál „Plán opatření pro řešení sucha prostřednictvím pozemkových úprav a adaptací hydromeliorací v horizontu 2030“, který představilo MZe na konci června 2020. V kontextu tohoto materiálu by do budoucna měly být v pozemkových úpravách podrobněji vyhodnocovány i stavby sloužící k odvodnění a tam, kde to půjde, přebudovány v takzvané regulační systémy, které v období sucha vodu naopak zadrží a zpřístupní ji tak tamní flóře a fauně. Novodobé pozemkové úpravy probíhají na území České republiky již téměř třicet let. Za tuto dobu byla pozemkovými úpravami vyřešena zhruba třetina výměry zemědělského půdního fondu a v krajině následně vybudováno více než 3,5 tisíce kilometrů víceúčelových cest, stovky dalších liniových opatření sloužící zejména ke zvýšení protierozní a protipovodňové ochrany jako jsou např. protierozní meze, průlehy a protipovodňové příkopy a hráze, zrealizováno bylo také velké množství vodních nádrží, rybníků a mokřadů i rozsáhlé plochy opatření ke zvýšení ekologické stability krajiny zejména v podobě ÚSES.

 

Tisková zpráva 22. 1. 2021

Státní pozemkový úřad komentuje Nález Ústavního soudu

Praha, 22. ledna 2021 – Ve středu 20. ledna 2021 v 14:00 hodin plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj JUDr. Radovan Suchánek Ph.D.) zamítlo návrh Nejvyššího soudu na zrušení § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „stanovené podle § 28a“ na zrušení části zákona o půdě, která při výpočtu finanční náhrady odkazuje na vyhlášku z počátku 90. let.

„Státní pozemkový úřad bere na vědomí aktuální nález Ústavního soudu. Dle našeho názoru nález zabránil vzniku právní nejistoty, kterou by případné zrušení části zákona o půdě přineslo. Rizika, která by nejistota mohla vyvolat, by mohla mít dopady v podobě značného zvýšení hodnoty požadovaných náhrad, což by znamenalo značný zásah do státního rozpočtu. I nadále budeme aktivně uplatňovat svá procesní práva v případných sporech o výši poskytované náhrady, pokud se budeme domnívat, že pro ni neexistuje dostatečné oprávnění.“ uvedl Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu. Ústavní soud zopakoval svůj názor, že restituentům lze zvyšovat finanční náhradu za nevydané pozemky nad cenovou hladinu určenou podle vyhlášky z 90. let minulého století. Zákon se dle něj kvůli tomu měnit nemusí, jeho nedostatky lze překlenout výkladem. Aktuální nález souvisí s nálezem z roku 2017, tehdy Ústavní soud formuloval, že finanční náhrada za pozemky, které už nelze restituentům vydat, musí být přiměřená a rozumná. Justice může podle tehdejšího nálezu v konkrétních sporech zohlednit současné poměry, a nejen ceny z počátku 90. let.

Podle Nejvyššího soudu se ale dřívějším nálezem Ústavního soudu otevřel příliš široký prostor pro interpretaci, včetně rizika, že lidé nebudou za srovnatelné pozemky dostávat také srovnatelné náhrady. Lepší než překlenovat deficity právní úpravy jiným výkladem by bylo ji zrušit a dát prostor zákonodárcům, aby zákon upravili, vyplývalo z návrhu Nejvyššího soudu.

 

Tisková zpráva 8. 1. 2021

Vyjádření k Soudem vydaným pozemkům v k.ú. Smíchov

Praha, 8. ledna 2021 - Státní pozemkový úřad v současné době čelí velkému množství dotazů ze stran veřejnosti, ale především vlastníků bytových jednotek v k.ú. Smíchov, které katastrální úřad obeslal informací o probíhající změně vlastnictví k pozemkům. Přesně se jedná o lokality Císařka I. a Císařka II. Státní pozemkový úřad v tomto případě pozemky původním oprávněným osobám v rámci restitučního řízení nevydal, avšak oprávněné osoby se u příslušných soudů domohly změny rozhodnutí. Na základě tohoto rozhodnutí jim soudy naopak pozemky vydaly. Jelikož Státní pozemkový úřad s tímto závěrem soudů nesouhlasí, připravuje podání dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně a vyvine maximální úsilí ke změně rozhodnutí soudů v Praze. Císařka I. a Císařka II se nacházejí na místě původní vinice, která byla nazývána Karmazínka a Zlatá ovce. Roku 1673 vlastnil vinici se stavením císařský malostranský rychtář Ferdinand Lederer. Název „Císařka“ je poprvé doložen roku 1744.        V polovině 18. století již vinice představovala pouze desetinu výměru pozemků, k menší usedlosti s hospodářskými budovami  náležely z velké části polnosti. Roku 1840 za vlastnictví Matěje Novotného tvořily dvůr hospodářské budovy a jedna obytná. Ve 30. letech 20. století měl Císařku v majetku Leopold Sachs. Roku 1938 byla z velké části demolována, polorozbořené chlévy se doslaly po roce 1945 do správy podniku Sady, lesy, zahradnictví.

 

Veletržní souběh FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM představí novinky oborů v dubnu 2021

Praha 21. prosince 2020 – Souběh veletrhů FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM přivítá návštěvníky v PVA EXPO PRAHA mimořádně ve dnech 15. až 18. dubna 2021. Na výstavišti PVA EXPO PRAHA se představí firmy a produkty oboru nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb a dřevostaveb. K vidění budou trendy a nové technologie i v oblasti vytápění. Tento ročník premiérově doplní akce FOR GARDEN a FOR INTERIOR. Oficiálními vozy veletrhů FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM jsou automobily značky FORD. Vzhledem ke koronavirové situaci v ČR a podpoře maximální bezpečnosti vystavovatelů a návštěvníků se tradiční veletržní souběh FOR PASIV z únorového termínu přesouvá do dnů 15. –18. dubna 2021. Na letňanském výstavišti PVA EXPO PRAHA nebude jen přehlídka toho nejlepšího z oboru nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb, dřevostaveb a vytápění. „Pro návštěvníky připravujeme i Poradenské centrum, kde odborníci poskytnou bezplatné poradenství napříč obory. Program centra sestavíme s našimi odbornými partnery a věříme, že se opět stane hojně navštěvovaným, a především pro zájemce užitečným místem k získání odpovědí na jejich otázky a nových inspirací,“ řekla ředitelka obchodního týmu Kateřina Maštalířová. Veletrh FOR PASIV je studnice informací nejen pro ty, kdo chtějí budovat nulovou, nízkoenergetickou nebo pasivní stavbu, ale i pro všechny návštěvníky plánující rekonstrukci stávajících domů. V rámci veletrhu FOR WOOD se představí firmy a produkty oboru dřevostaveb, technologické inovace nebo moderní materiál umožňující navrhovat náročné konstrukce a konstrukční prvky dřevěných domů. FOR THERM nabídne sortiment z oblasti vytápění a poskytne klíčové informace o tom, jaké místo mají krby, kotle i kamna v dotačních titulech. Novinkou blížícího se jarního ročníku bude také rozšíření stávajícího veletržního souběhu, kdy se k tradičnímu trojlístku FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM přidají veletrh zahradní architektury FOR GARDEN a veletrh nábytku FOR INTERIOR. Návštěvníci tak získají možnost vybírat si z kompletně obsažených oborů stavby a rekonstrukce, zahrad a nábytku.

Více informací o jednotlivých veletrzích najdete na: www.forpasiv.cz www.for-wood.cz www.for-therm.cz

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Nenechte města, obce a kraje vykrvácet

Praha 18. 12. 2020, Začátkem příštího týdne se bude v Poslanecké sněmovně PČR opět hlasovat o podobě tzv. daňového balíčku. Podpoří poslanci senátní návrh, který obsahuje zvýšení podílu obcí a krajů na výnosu z daní? Tím by byl částečně nahrazen očekávaný výpadek příjmů obcí v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy. Senát minulý týden schválil svou vlastní variantu novely, která zruší superhrubou mzdu a nastaví nové sazby daně z příjmů. Tato varianta zmírňuje dopady výpadku očekávaných příjmů municipalit a do budoucnosti přináší systémové a dlouhodobé řešení. Poděkování patří Hospodářskému výboru Senátu, kterému se po dlouhé době podařilo historicky otevřít a navýšit rozpočtové určení daní ve prospěch obcí a krajů. Původní návrh novely vzešlý z hlasování PS PČR by totiž způsobil obcím a krajům propad v příjmech ve výši desítek miliard korun.

Svaz měst a obcí ČR dlouhodobě apeluje na zákonodárce ohledně předvídatelnosti příjmů do obecních a krajských rozpočtů. Veškerá činnost obecních a krajských zastupitelstev je závislá na výši finančních prostředků, které mají k dispozici. A konec roku je u nich vždy spjat s tvorbou a odsouhlasením rozpočtu na rok následující. Jak ale mohou cokoli plánovat, bez představy výše svých příjmů? „Daňový balíček schválený poslanci, spolu s dalšími již přijatými zákony, přináší pro příští rok skokově výpadky přes 20 % příjmů obcí a krajů. To bude mít dramatické důsledky v podobě zastavení prakticky veškerých investic samospráv, omezení čerpání evropských fondů a dopad na místní firmy a živnostníky v podobě zastavení veřejných zakázek," uvádí předseda Svazu František Lukl.

Poslanecká sněmovna má jedinečnou příležitost ukázat konstruktivní přístup a podpořit senátní variantu novely daňového balíčku. Od jejího rozhodnutí se bude odvíjet ekonomická situace celé republiky a zachování standardu života našich občanů v 21. století. Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá téměř 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.

 

Podle DHL globálního indexu propojenosti 2020 se globalizace z COVID-19 zotavuje

„Digitální globalizace“ pokračovala, i když se lidé zastavili.

Žebříček vede Nizozemsko, Singapur, Belgie, Spojené arabské emiráty a Irsko

Praha, 14. prosince 2020:  DHL a Newyorská univerzita Stern School of Business vydaly DHL globální Index propojenosti 2020 (GCI). Zpráva je prvním komplexním hodnocením globalizace během pandemie COVID-19. Sleduje mezinárodní obchodní toky, kapitál, informace a populaci ve 169 zemích a teritoriích. Současné prognózy naznačují, že index v roce 2020 výrazně poklesne v důsledku dopadů COVID-19 jako uzavřené hranice, zákazy cestování a uzemněné osobní letecké společnosti. Je však nepravděpodobné, že by pandemie poslala celkovou úroveň propojenosti ve světě pod úroveň, která existovala během globální finanční krize v letech 2008–09. Toky obchodu a kapitálu se již začaly zotavovat, když se osobní kontakt dostal do online světa.

„Současná krize ukázala, jak nepostradatelné mezinárodní vztahy jsou pro udržení globální ekonomiky, zajištění obživy lidí a pomoc společnostem při posilování jejich úrovně obchodování,“ říká John Pearson, generální ředitel společnosti DHL Express. „Propojené dodavatelské řetězce a logistické sítě hrají zásadní roli při udržování chodu světa. Navíc nedávný průlom v dokončení vakcín zaměřil pozornost na význam rychlé a bezpečné lékařské logistiky po celém světě. “ Zatímco COVID-19 narušil naše životy a podnikání, neporušil základní vazby, které spojují národy. „Tato zpráva ukazuje, že globalizace se v roce 2020 nezhroutila, ale že pandemie transformovala - alespoň dočasně - způsob, jakým se země propojují. Ukazuje naléhavou potřebu efektivnější spolupráce při řešení globálních výzev,“ komentuje hlavní autor GCI Steven A. Altman, hlavní vědecký pracovník a ředitel Iniciativy DHL pro globalizaci na Newyorské univerzitě Stern School of Business. „Silnější globální propojení by mohlo urychlit zotavení světa z pandemie COVID-19, protože země, které se více napojují na mezinárodní toky, mají tendenci rychlejšího ekonomického růstu." COVID-19 – zátěžový test pro globalizaci: Digitální toky prudce narůstají, obchodní a kapitálové toky se zotavují, pohyb lidí klesá. Uzavření hranic a zákaz cestování vedly k bezprecedentnímu kolapsu pohybu lidí v roce 2020. Podle nejnovější prognózy OSN, počet lidí cestujících do zahraničí poklesl v roce 2020 o 70 %. Mezinárodní cestovní ruch se může vrátit na předpandemickou úroveň až v roce 2023. Naproti tomu obchodní, kapitálové a informační toky překvapivě dobře obstály. Mezinárodní obchod se po prudkém propadu opět odrazil ode dna a zůstává důležitou páteří pro ekonomiky na celém světě. Toky kapitálu byly zasaženy více. Toky přímých zahraničních investic (PZI), které odrážejí společnosti nakupující, budující nebo reinvestující do zahraničních projektů, by letos mohly klesnout o 30–40 %, jak předpokládá i OSN. Silné politické reakce vlád a centrálních bank však pomohly stabilizovat trhy. Toky digitálních informací prudce vzrostly, protože pandemie poslala práci, zábavu i vzdělávání do online sféry. Lidé a společnosti vše urychlili, aby zůstali digitálně připojeni, což vedlo k dvojcifernému nárůstu globálního internetového provozu. Evropa zaujímá první místo v žebříčku nejvíce globálně propojených zemí, národy jihovýchodní Asie překonaly očekávání . Index globálního propojení DHL využívá více než 3,5 milionu datových bodů ke sledování globalizace 169 zemí v období mezi lety 2001 až 2019. Měří globální propojenost každé země na základě velikosti jejích mezinárodních toků ve vztahu k velikosti její domácí ekonomiky („hloubka“) a míra, do jaké jsou jeho mezinárodní toky distribuovány globálně nebo více úzce zaměřené („šířka“).

Nizozemsko je opět na špici žebříčku jako světově nejvíce propojená země. Singapur, Belgie, Spojené arabské emiráty a Irsko doplňují první pětici. Singapur vede index mezinárodních toků v porovnání s domácí aktivitou. Žádná země se nechlubí globálnějším rozdělením toků než Velká Británie. Evropa je na prvním místě jako nejvíce globalizovaný region na světě, kde se nachází 8 z 10 nejvíce globálně propojených zemí. Vede v oblasti obchodu a lidských toků, zatímco Severní Amerika je nejlepší oblastí pro informace a kapitálové toky. Seznam ekonomik, které z hlediska mezinárodních toků výrazně překonaly původní předpoklady, vede Kambodža, Singapur, Vietnam a Malajsie, přičemž regionální dodavatelské řetězce jsou klíčovým faktorem výkonnosti zemí jihovýchodní Asie. Letošní zpráva GCI také znamená začátek nové Iniciativy DHL týkající se globalizace. Na Newyorské univerzitě Stern School of Business vznikla výzkumný tým s cílem vytvořit přední centrum pro globalizační výzkum založený na datech. Chcete-li se dozvědět více, navštivte webovou stránku www.stern.nyu.edu/globalization

 

Tisková zpráva

2. prosince 2020

Obavy samospráv z dopadů daňového balíčku: Projde-li poslanci schválené znění, obce i kraje budou muset omezit poskytované veřejné služby

Představitelé obcí a krajů dnes v Poslanecké sněmovně kritizovali podobu daňového balíčku, schválenou poslanci ANO, ODS, SPD a KSČM. Zástupci samospráv se napříč politickým spektrem shodují na negativním hodnocení dopadů daňového balíčku na obce a kraje a regionální ekonomiku. Předseda Svazu města a obcí (SMO ČR) František Lukl upozornil na zásadní hrozbu zastavení investic samospráv i ohrožení zotavení místních firem a podnikatelů. "Dlouhodobým postojem Svazu měst a obcí je požadavek, aby rozpočty samospráv byly předvídatelné a udržitelné. Daňový balíček, schválený poslanci, spolu s dalšími, již přijatými zákony přináší pro příští rok skokově výpadky přes 20% příjmů obcí a krajů. To bude mít dramatické důsledky v podobě zastavení prakticky veškerých investic samospráv, omezení čerpání evropských fondů a dopad na místní firmy a živnostníky v podobě zastavení veřejných zakázek," uvádí předseda Lukl.Výrazně negativní dopady skokových výpadků v příjmech menších měst a obcí vyzdvihuje též předseda Sdružení místních samospráv (SMS ČR) Stanislav Polčák. "Menší města a obce nebudou mít dokonce ani na povinné provozní výdaje. Obce doplácejí již nyní výrazné částky ze svých rozpočtů na provoz školek, škol, svoz odpadů či rekonstrukce budov či místních komunikací. Všechny tyto veřejné služby se budou omezovat a bohužel i rušit. Dostáváme signály z menších obcí, že neudrží v provozu například svou mateřskou školku. To vše dopadne na občany těchto obcí," podotýká předseda Polčák.

S podobou daňového balíčku nesouhlasí ani krajské samosprávy. „Daňový balíček zásadně vstupuje do přípravy rozpočtů samospráv na rok 2021 v úplně nejhorší době. Pokud stále platí názor vlády, že se z dopadů koronavirové krize musíme proinvestovat, je nutné snížení příjmů obecních a krajských rozpočtů omezit a kompenzovat. Jinak budeme nuceni zastavit přípravu investic a nebudeme schopni využít evropské dotace v novém plánovacím období. Bez investic v obcích a městech se ekonomika nastartovat nemůže. Hledání provozních úspor v rozpočtech obcí a krajů probíhá a všichni chápeme, že je to v dobách krize nutné. Proto nepožadujeme 100% kompenzaci propadu příjmů, ale je pro nás důležité, aby podstatná kompenzace byla součástí sdílených daní,“ sdělil za Liberecký kraj jeho hejtman Martin Půta.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický zdůrazňuje roli Senátu jakožto ústavní pojistky. „Zbrklé a nepromyšlené rozhodnutí poslanců s dalekosáhlými dopady do všech veřejných rozpočtů se nyní snaží napravit. Je vidět, že senátoři mají i díky způsobu volby mnohem blíže k obcím a krajům. Ostatně jsou to právě senátoři, které lze označit za regionální politiky s vyzrálými názory. Obdobně si vážíme i postoje prezidenta republiky, který také chce o záležitosti vést debatu a vrátit daňový balíček sněmovně. Návrh ze sněmovny by byl finančním zločinem na samosprávách v naší zemi," uzavírá hejtman Netolický.

Poslankyně Věra Kovářová (STAN), která jako jediná neúspěšně navrhovala při projednávání ve sněmovně alespoň obcím a krajům výpadky nahradit, varovala před celkovými dopady daňového balíčku na veřejné rozpočty. „Najednou premiér Babiš a jeho hnutí ANO navrhují pomoci samosprávám, nicméně celkové dopady daňových změn na státní rozpočet, ale i budoucí generace jsou děsivé. Důsledky pocítíme příslovečně i s úroky již za několik málo let,“ podtrhuje poslankyně Kovářová.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Města, obce a kraje se obrací na Senát: Zachraňte obecní a krajské rozpočty!

 

Praha 23. listopadu 2020, Nejvyšší představitelé územních partnerů jako je Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova, Asociace krajů ČR a další budou jednat se Senátem o opatřeních, která by ještě mohla zvrátit totální rozklad obecních a krajských rozpočtů vlivem dopadu zrušení superhrubé mzdy. Vyjednávací tým ve složení František Lukl a Stanislav Polčák za obce, Martin Půta, Martin Netolický a Martin Kuba za kraje a primátor Zdeněk Hřib zahajují 24. listopadu vyjednávání se senátory o návratu finanční stability pro územně samosprávné celky.

Senátoři vždy přistupovali k námětům či návrhům zástupců samospráv zcela zodpovědně a s rozumem. Diskuze se mezi nimi vedly ve věcné rovině, proto se i teď k nim logicky obrací o radu a pomoc. Je potřebné a nutné společně s nimi hledat taková řešení, která ponechají co nejvíce peněz v peněženkách občanům a zároveň neohrozí financování obecních či krajských investic. Každý líc má i svůj rub a snížení daní sebou nese nebezpečí zdražování. Zdražování místních poplatků jako jsou například daň z nemovitosti nebo popelnice. Tiskárnu na peníze města, obce ani kraje nemají a veřejné sbírky na dostavbu školy nebo sekání trávy asi taky nebudou to správné řešení.

 

František L u k l, v.r. Stanislav P o l č á k, v. r. Jiří K r i s t, v.r. Martin P ů t a, v.r.

předseda SMO ČR předseda SMS ČR předseda NS MAS ČR hejtman Libereckého kraje a AK ČR

 

 

 

Zdeněk H ř i b, v.r. Veronika V r e c i o n o v á, v.r

Primátor hlavního města Prahy předsedkyně SPOV ČR

 

DHL Express je jedno z nejlepších pracovišť na světě

 

  • Druhé nejlepší na světě - oceněno institucemi Great Place to Work® a FORTUNE

  • DHL Express každoročně investuje do svých zaměstnanců miliony eur

  • Na počest mimořádného úsilí během koronavirové krize, společnost zaměstnancům vyplatila celosvětově jednorázový bonus a vyjádřila jim svůj dík také speciálním označením letadel nápisem "Thank You".

 

Praha, 19. října 2020: DHL Express, přední světový poskytovatel expresních služeb, získal v žebříčku Great Pace To Work® a FORTUNE titul 2. nejlepšího pracoviště na světě.  Instituce Great Place to Work® a FORTUNE u DHL Express ocenily rozsáhlé investice a implementace procesů k vytvoření pozitivní a motivující pracovní atmosféry ve více než 220 zemích. Great Place to Work® je globální analytická a poradenská firma pro lidi, která každý rok hodnotí pracovní zkušenosti zaměstnanců podle svého certifikačního programu. V roce 2020 se průzkumu zúčastnilo více než 10 000 organizací, což představuje asi 10,2 milionu zaměstnanců v 92 zemích.

DHL Express každoročně investuje do svých zaměstnanců po celém světě miliony eur. Firma podporuje různé iniciativy v oblasti lidských zdrojů ke zlepšení pracovních podmínek týmů. Ať už je to "DHL4her", program zaměřený na podporu a rozvoj žen, nebo DHL's Got Heart, díky kterému mohou zaměstnanci získat finanční podporu pro charitativní projekty. Klíčový je vzdělávací program CIS - Certified International Specialist, který nabízí různé učební osnovy, vzdělává zaměstnance DHL Express a motivuje je k tomu, aby každý den poskytovali zákazníkům ty nejkvalitnější služby.

Vzhledem k pozoruhodnému úsilí zaměstnanců DHL během pandemie Covid-19 vyplatila společnost každému zaměstnanci po celém světě jednorázový bonus 300 eur a také označila nákladní letadlo Boeing 757 nápisem "Thank You" a duhovým symbolem vyjadřující díky a uznání všem pracovníkům v první linii po celé Evropě.

"Pandemie otestovala přední společnosti jako DHL Express tak jako nikdy předtím. Jsme hrdí na to, že naši zaměstnanci tuto výzvu zvládli. Pandemie stále ovlivňuje naše životy. Bezpečnost našich zaměstnanců proto i nadále zůstává nejvyšší prioritou. Navzdory tomu zaměstnanci chtějí zůstat potřebnou částí systému, který podporuje a posiluje globální obchodování. Jejich nadšení je výsledkem DHL firemní kultury a vyjádřením vděčnosti, což je klíčovým faktorem pro spokojenost zaměstnanců. Jsem velmi hrdý na naše iniciativy podporující soucit, odvahu a odhodlání. Lidé jsou srdcem naší společnosti. To platilo pro dobu před COVIDem, platí nyní a bude platit i v budoucnu," říká John Pearson, generální ředitel společnosti DHL Express.

"Gratulujeme společnosti DHL Express, největšímu přepravci na světě. DHL dodávala zásilky milionům zákazníků každý den v roce 2020 během nejobtížnějšího období, jemuž společnost čelí od 2. světové války. Jejich lidé nosili roušky a respirátory, řídili, chodili, lítali, jezdili na kole a dělali vše potřebné pro bezpečné dodání zásilek zákazníkům v každém koutě světa. Miliony životů závisely na DHL a jejich skvělí zaměstnanci pomáhali udržet svět v chodu.

Jedná se o nadšené zaměstnance, které vedou zkušení, na cíl orientovaní lídři. Tito vedoucí pracovníci každý den přijímají výzvy, aby uspokojili zákazníky, a pečují o každého zaměstnance, pomáhají snížit dopad logistiky na životní prostředí a zároveň zlepšují život ve své komunitě.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Návrhy vlády na změny daňových zákonů, ekonomický vývoj a další faktory prakticky vylučují, aby obce zadávaly veřejné zakázky! 

Praha 9. září - Letos byly zrušeny či odloženy tisíce projektů měst a obcí. Zpomalila se tak obnova země sužované pandemií koronaviru. Skutečná kalvárie se teprve chystá: stát evidentně rezignoval na funkční systém naplnění obecních rozpočtů. Posledním hřebem byl návrh na zrušení superhrubé mzdy, který bere obecním rozpočtům další desítky miliard korun. Obce, největší investor, který rok co rok zadává lidem práci za 100 miliard korun, tak čelí naprosto mimořádné situaci. 

Letos není situace kritická jen proto, že velká část veřejných zakázek byla zadána před pandemií. Ale pro rok 2021 se vše dramaticky mění. Prohlubuje se nejistota ohledně příjmů měst a obcí, kterou stát kupodivu sám aktivně přiživuje - naposledy návrhem na zrušení superhrubé mzdy. 

"Vláda může měnit daně, ale musí přece myslet i na dopady svých návrhů. Snížení zdanění fyzických osob snižuje příjem obecních rozpočtů o cca 20 miliard korun. A vláda absolutně neříká, jak výpadek nahradit. Zvýšením obecních daní? Máme lidem vzít peníze jinde nebo přestat opravovat chodníky, školy, stavět školky, domovy pro seniory a podobně? Je neuvěřitelné, do jaké situace se města a obce dostávají," říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl. 

Podle zákona platí, že pokud nemá municipalita schválený rozpočet, nemají svůj budoucí výdaj krytý rozpočtem, dojde k tomu, že nemůže vyhlásit výběrové řízení na zadání jediné veřejné zakázky! 

Podle expertů svazu čelí města a obce pětici hlavních faktorů, které prakticky vylučují, aby sestavily v průběhu podzimu funkční rozpočty na rok 2021: 

- ekonomický vývoj - klesají daňový výnosy, stát je obcím ovšem nekompenzuje,

- návrhy na změny daňových zákonů - opět bez jakékoliv kompenzace ze strany státu,

- další návrhy zákonů, které obce výrazně ovlivní - např. stavební zákon, sociální zákony apod.,

- nejasnosti kolem fondů Evropské unie - dosud není jasné, co platí a co nikoliv,

- neexistence relevantních dotačních titulů, které vláda na začátku pandemie slibovala. 

"Sečteno a podtrženo, dostáváme se do krizové situace, které jsme jako představitelé obcí ještě nikdy nečelili. Upozorňujeme vládu konzistentně, ale včera jsme poslali detailní argumentaci nejen vládě, ale i dalším představitelům státu. Situace je opravdu neúnosná. Každý si přece musí uvědomit, že zde nejde o příjmy obcí - jde o peníze, které automaticky investujeme v místech, kde bydlíme. Jde tedy do poslední koruny o peníze lidí, tedy vyjma 21 %, které si z toho vezme stát na DPH," upozorňuje Lukl.

Svaz proto žádá o promptní řešení situace, do které se obce dostaly. Obce investují ročně zhruba 100 miliard korun. Jsou tedy největšími investory v české ekonomice. Jejich výhodou je, že investují na tisících místech do projektů, které detailně znají a které přímo zlepšují život lidí v regionech. Nikdo nepochybuje, že zrovna tyto investice jsou pro celý stát klíčové. 

"Města a obce nejsou připraveny realizovat své záměry, zadávat veřejné zakázky, utrácet peníze. Aby se to změnilo, potřebujeme již nyní znát budoucí vývoj finančních prostředků. Žádáme o co nejrychlejší jednání o nastavení finančního rámce celkového dlouhodobého financování měst a obcí, které je složeno z těchto hlavních částí - vlastních zdrojů, příspěvku od státu na výkon přenesené působnosti, národních dotačních zdrojů a evropských zdrojů. Města a obce mají připravené projekty na příští období, chtějí pomoci k restartu ekonomiky, ale k realizaci projektů potřebují mít nastaven základní stabilní finanční rámec," dodává František Lukl, předseda Svazu.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha 24. srpna 2020, Informace, informace a do třetice zase informace. To je hlavní motto Krajských setkávání, která již zítra startují v Olomouci.

Kancelář Svazu měst a obcí ČR připravila nejen pro jejich účastníky dvě nové rubriky na svém webu. Vše potřebné pro správný chod krajských a senátních voleb se zájemci dozvědí z rubriky Krajské volby 2020.

Druhá rubrika podává co nejpřehlednější seznam aktuálně vypsaných dotačních titulů, které mohou samosprávám pomoci překlenout současné těžké a nejisté finanční období.

"Chceme být tím nejlepším servisem pro naše členy, poskytovat jim dostatek aktuálních a relevantních údajů pro jejich rozhodování. Z toho důvodu jsme i zahájili jednání s ministerstvem zdravotnictví ohledně sdílení statistických zdravotnických údajů a zítra budeme podepisovat Memorandum o spolupráci," říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl.

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolná, nepolitická a nevládní organizace. Členy Svazu jsou obce a města. Je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje téměř 2 800 měst a obcí a zastupuje tak více než 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na FB svazu.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Svaz měst a obcí ČR a Svaz podnikatelů ve stavebnictví budou spolupracovat na podpoře bytové výstavby nebo investic do stavebnictví

Praha, 18. srpna 2020. V sídle Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR)  na Vyšehradě se sešli předseda Svazu a starosta Kyjova František Lukl a prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) Jiří Nouza. Cílem setkání bylo slavnostní podepsání memoranda o vzájemné spolupráci. 

Podepsané memorandum je výsledkem užšího kontaktu mezi SMO ČR a SPS v posledních měsících a shod, které Svazy nalezly. Obě strany jeho podpisem deklarují vzájemnou spolupráci v oblasti podpory investic, základního školství s cílem popularizace oborů, které povedou ke zvýšení technické gramotnosti žáků, v oblasti odborných vzdělávacích akcí a v legislativní oblasti. 

"Jednou z klíčových oblastí pro rozvoj života měst a obcí je určitě bytová výstavba", říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a pokračuje, "její restart budeme ze všech sil podporovat. Zároveň je pro nás důležitá i oblast základního školství, kde chceme se Svazem podnikatelů ve stavebnictví (SPS) popularizovat získávání technických a manuálních dovedností žáků."

Oběma stranám je známa situace například v bytové výstavbě, jako klíčové oblasti a deklarují společnou snahu o posílení všech druhů finančních pobídek ruku v ruce se zjednodušením způsobu realizace alokovaných prostředků, jak formou nájemního bydlení, tak například formou družstevního vlastnictví bytů.

Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza dodává: "Jsem rád, že se shodujeme na zásadní roli českého stavebnictví při ekonomickém restartu naší země, na nutnosti podpory investic ve stavebnictví a na nutnosti společné aktivity, například v oblasti podpory bytové výstavby. Věřím, že vzájemná spolupráce bude fungovat a těším se na ni." 

Memorandum nabylo účinnosti dnem podpisu.

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolná, nepolitická a nevládní organizace. Členy Svazu jsou obce a města. Je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným 

problémům samosprávy. Svaz sdružuje téměř 2 800 měst a obcí a zastupuje tak více než 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na FB svazu.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví je dobrovolnou zájmovou organizací a zároveň vrcholným představitelem českého stavebnictví. Podtrhuje význam pozemního a dopravního stavitelství a také vodohospodářských staveb v České republice. Jako lídr stavebního průmyslu garantuje svým členům zastupování oboru na nejvyšší možné úrovni. Svaz vznikl v roce 1990 a reprezentuje většinu kapacity stavební produkce v České republice. Hájí zájmy svých členů a usiluje o příznivé podnikatelské prostředí v legislativě a hospodářské politice na celostátní úrovni i v regionech. Více na webu  a Twitteru Svazu.

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Starostové požadují informace o počtu nakažených osob v obci, pro efektivní krizové řízení je to nezbytné - současný stav je absurdní

Praha 31. července - Starostové obcí a měst stále nemají přístup k informacím o počtu nakažených Covid-19 ve svém území. Svaz měst a obcí ČR vyzval v tomto týdnu dopisem ministra zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky k pravidelnému poskytování těchto informací. Data o počtu nakažených potřebují starostové k efektivnímu krizovému řízení, nastavení lokálních bezpečnostních opatření a režimu veřejných institucí.

 "Starostové hrají významnou úlohu v celém systému krizového řízení a musí mít veškeré informace potřebné k zajištění bezpečnosti na území jejich obce. Je absurdní a ostudné, že tomu tak dosud není," upozorňuje předseda svazu a starosta Kyjova František Lukl.  SMO ČR poukazuje na problém už od března a opakovaně žádá vládu o nalezení řešení. Až doposud tyto informace starostové získávají buď z médií, nebo musí žádat krajskou hygienickou stanici prostřednictvím žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Informaci tak dokážou získat, ale velmi zdlouhavou a nedůstojnou cestou. 

Starosta obce s rozšířenou působností je dle ustanovení § 24b odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, předsedou krizového štábu obce s rozšířenou působností. Současně jsou obce zřizovatelé sociálních, školských, zdravotnických a dalších zařízení, a provozují veřejnou hromadnou dopravu. Informace o počtu nakažených jsou klíčové pro nastavení krizových opatření na území obce a k zajištění potřebné míry dezinfekce veřejných prostor, nakládání s odpady a dalších záležitostí. "Jsme přesvědčeni, že tyto informace v praxi výrazně napomohou k rychlému a efektivnímu zacílení a realizaci opatření v návaznosti na Systém pohotovostních stupňů (tzv. semafor), který v tomto týdnu představilo Ministerstvo zdravotnictví," dodává František Lukl. 

Svaz požaduje, aby byly informace o počtu nakažených poskytovány starostům obcí s rozšířenou působností. Zasílali by se jednou týdně v návaznosti na aktualizaci Systému pohotovostních stupňů. Klíčový je pro obce také údaj, jaká je rozprostřenost nakažených osob na území jednotlivých spádových obcí v rámci obce s rozšířenou působností. "Starostové a další představitelé obcí běžně pracují s často velmi citlivými daty, a také v tomto případě budou s veškerými informacemi nakládat v souladu s nařízením GDPR. Obavy, že by byla data nějakým způsobem zneužívána, rozhodně nejsou na místě," zakončuje Lukl. 

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolná, nepolitická a nevládní organizace. Členy Svazu jsou obce a města. Je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným  problémům samosprávy. Svaz sdružuje téměř 2 800 měst a obcí a zastupuje tak více než 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na FB svazu

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Trestní zákoník nově přesouvá na obce další agendu, kterou nezvládá stát

Praha 27. července - Novela trestního zákoníku, kterou schválili poslanci i senátoři, zvyšuje mimo jiné hranici trestného činu u majetkových deliktů z 5 000 na 10 000 Kč. Tím ovšem rapidně zvyšuje počet majetkových deliktů, které se řeší v přestupkovém řízení, což je agenda obcí. Stát tak přenesl další balík povinností na obce. Změna ulehčí soudům jednoznačně na úkor obcí. 

"Pro města a obce je to alarmující zpráva. V době, kdy se snažíme vyrovnávat propady hospodářství, stát na obce nakládá další agendu, kterou sám nezvládá. Namísto toho, aby zavedl alternativní tresty i v přestupkovém právu, jak to dělají například ve Francii, raději zvýší hranici "beztrestnosti"," uvádí místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseka Pavel Drahovzal. 

Na územní samosprávné celky jsou opakovaně nakládány další povinnosti plynoucí z přeneseného výkonu státní zprávy, ale stát za tuto službu neposkytuje adekvátní finanční kompenzaci. Úspory za soudní řízení se tak nyní přenesou na bedra obecních rozpočtů. Majetkové delikty pod hranicí 10 000 Kč (dříve 5000 Kč) jsou přestupky, kterými se zabývají obecní a městské radnice, majetkovou trestnou činnost převyšující tuto hranici již řeší soudy v rámci trestního práva.

 "Dle našeho názoru lze očekávat nárůst deliktů do 10 tisíc, neboť hrozba vězení má na rozdíl od správních sankcí odrazující účinek. Společnosti nyní dostává signál, že krádež do 10 000 Kč je "jen" přestupkem, a nebezpečnost takového činu pro společnost je zanedbatelná. Nabýváme dojmu, že hlavním cílem této změny je odlehčit soudům a věznicím," říká předseda svazu a starosta Kyjova František Lukl. 

Obce dlouhodobě volají po větší vymahatelnosti práva i při dosavadních limitech škod. Pokuty obvykle nejsou řešením, neboť jsou v mnoha případech nevymahatelné. Do diskuzí o změně limitů je třeba zahrnout i další aspekty, než je výše minimální mzdy a její změna v čase.  Současně s nastavením limitu by měla být řešena i možnost četnějšího uplatňování alternativních trestů při ukládání správních sankcí - obecně prospěšné práce (např. úklid veřejných ploch), nebo "domácí vězení" (vymezení okruhu pohybu osoby).

"Je třeba si uvědomit, že pět tisíc korun je z pohledu mnoha lidí nezanedbatelná částka. To, že by pachatel takového protiprávního činu nebyl trestně odpovědný, je z pohledu společnosti nepřijatelné a postih před přestupkovou komisí zřejmě nebude tím, co by pachatele odradilo od dalšího páchání protiprávní (trestné) činnosti," dodává Lukl.

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolná, nepolitická a nevládní organizace. Členy Svazu jsou obce a města. Je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje téměř 2 800 měst a obcí a zastupuje tak více než 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na FB svazu

 

DHL-Tisková zpráva

 

 

V současné době se hodně hovoří o ústupu globalizace, o utváření konkurenčních ekonomických bloků, o kratších dodavatelských řetězcích, výrobě vracející se domů a expanzi klíčových domácích průmyslových odvětví. Uprostřed pandemie rozhodně není divu, že pesimisté a kritici globalizace pociťují určité zadostiučinění.  Kdokoli, kdo byl skeptický vůči globálnímu propojení, našel nyní nové důvody. Je tedy pochopitelné, že mnozí se dnes obávají o budoucnost světové globální ekonomiky.

Jsme v hluboké krizi. Prudký pokles světové ekonomiky v důsledku pandemie COVID-19 vypadá horší než globální finanční krize v roce 2008. Podle WTO by se toky světového obchodu mohly letos snížit až o třetinu. A předpovědi kapitálových toků jsou podobné, přičemž se předpokládá, že přímé zahraniční investice klesnou v období 2020/21 až o 30-40 %. Přeshraniční cestování také prudce klesá. Očekává se, že letos se počet cestujících v mezinárodním měřítku sníží až o 1,5 miliardy. Tyto a různé další dopady krize vystavují mnoho lidí, společností a sektorů ekonomiky náročným testům.

 

Podpora našeho imunitního systému

I přes pochmurné vyhlídky na rok 2020 si nemyslím, že po krizi bude následovat trvalý masivní pokles globální propojenosti. Myslím, že proces globalizace se znovu rozběhne. Dokonce ani nejpesimističtější scénáře nepočítají s kolapsem obchodních a kapitálových toků. Místo toho předpokládané poklesy předpovídají návrat k úrovním, které byly v roce 2000 považovány za známku hyperglobalizace. Zároveň na mnoha místech pandemie jasně ukázala, jak důležitá je globalizace pro náš ekonomický a sociální "imunitní systém".

Během této krize se mnoho globálně působících společností ocitlo v mnohem lepším postavení než společnosti s čistě národním nebo regionálním zaměřením. To dává smysl: společnosti působící pouze v jedné zemi jsou zcela závislé na místní situaci. Na druhé straně společnosti se sídlem v mnoha zemích jsou silnější a flexibilnější. Například na začátku krize globální podniky působící v Číně jako první pociťovaly dopady karantény a uzavření podniků. Tato počáteční nevýhoda se však změnila ve výhodu, protože oživení v Číně nyní poskytuje podporu společnostem, které tam podnikají. Každé odvětví je samozřejmě jiné, ale v současné době mezinárodní společnosti projevují větší odolnost.

 

Otevřenost chrání před zranitelností

Z podobných důvodů se také domnívám, že mnoho hlasů, které vyzývají k domácí výrobě a k nacionalizaci hospodářských odvětví, je zavádějících.

Vnitrostátní dodavatelské řetězce nemusí být nutně odolnější. V budoucnu budou dodavatelské řetězce muset být více diverzifikovány, což znamená více globalizace, ne méně. Určitě má smysl přijmout preventivní opatření a vybudovat strategické rezervy základního zboží pro případ nouze. Nezapomínejme však, že globální dělba práce je pro prosperitu životně důležitá. Nemělo by smysl - a v dlouhodobém výhledu by se ukázalo jako neudržitelné - kdyby například každá země vyráběla všechny své vlastní léčivé přípravky.

Nepochybuji o tom, že otevřené, rozmanité společnosti se nakonec v době krize stanou robustnějšími. Právě teď potřebujeme globálně propojený výzkum a nejlepší lékařské znalosti z celého světa, abychom tento virus dostali pod kontrolu. A potřebujeme více přeshraniční spolupráce, jako je sdílení bezplatné kapacity intenzivní péče nebo vysílání týmů lékařů do jiných zemí. Bariéry zavedené před krizí, jako jsou cla na léčivé přípravky, skutečně ohrožují problémová místa v zásobování. Jak se nyní děje, řada vývozních omezení a dovozních cel se vztahuje na mnoho zdravotnických a hygienických potřeb, které jsou právě teď klíčové.

Moje výzva k větší otevřenosti se vztahuje ještě více na chudší regiony, z nichž některé právě začaly pociťovat dopady krize COVID-19. I zde může přístup na světové trhy znamenat větší odolnost. Například pro malé podniky a mikropodniky, jejichž místní prodej se zastaví, nabízí elektronický obchod (včetně přeshraniční přepravy) naději. To samozřejmě vyžaduje příznivé prostředí, včetně moderních celních procesů a menší byrokracie na hranicích. DHL spolupracuje již mnoho let s mezinárodními partnery na poskytování podpory v této oblasti.

 

Trocha normálnosti v krizi

Dnes všichni na vlastní kůži pociťujeme, do jaké míry závisí naše blaho na obchodu, fungující logistice a globálním digitálním připojení. Představte si, jak by se tato pandemie odehrála před několika desítkami let - bez pokročilých systémů elektronického obchodování, bez výkonné globální IT infrastruktury a bez technologií, platforem a chytrých telefonů, které by nás propojily. Všechny tyto úspěchy nám umožňují udržovat mnohem větší kontinuitu, než by bylo možné v minulosti.

Dnes má mnoho zaměstnanců možnost pracovat z domova a spojit se vzdáleně se svými zákazníky a kolegy. Manažeři mohou učinit obchodní rozhodnutí, aniž by museli být fyzicky na jednom místě. Rodina, příbuzní a přátelé mohou zůstat v úzkém kontaktu, aniž by se navzájem viděli. I když jsme izolovaní, máme přístup k nekonečnému množství digitálních informací a zábavy. Elektronický obchod se v kombinaci s nejmodernější logistikou stal dnes důležitým záchranným   lanem.

Pevně ​​věřím, že díky globální propojenosti je náš svět v současné krizi stabilnější a méně zranitelný. Měli bychom za to být vděční. A v zájmu světového sociálního a ekonomického "imunitního systému" musíme zajistit, aby globalizace neutrpěla nenapravitelné škody. Čím lépe to uděláme, tím odolnější zůstaneme, a tím jednodušší pro nás bude opětovné zrychlení po krizi.

 

 

Vše o energeticky efektivních budovách se dozvědí návštěvníci veletrhu FOR ARCH 2020

Praha 13. července 2020 - Energeticky efektivní budovy se letos skloňují ze dvou důvodů. Začala platit povinnost stavět budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Zároveň je dotačním titulem Nová zelená úsporám podporována výstavba rodinných i bytových domů s nízkou energetickou náročností, jejichž parametry se blíží pasivním domům. Zásadní informace a novinky tohoto oboru přinese ve dnech 22. až 26. září veletrh FOR ARCH na výstavišti PVA EXPO PRAHA. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD. Generálním partnerem veletrhu FOR ARCH je Skupina ČEZ.

Od roku 2020 musí být všechny budovy projektované a realizované ve standardu s téměř nulovou spotřebou energie. Ty jsou u nás definovány kvalitní obálkou budovy, přesně řečeno zvýšeným požadavkem na průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy, a požadavkem na využití efektivních zdrojů tepla, který je vyjádřen zvýšeným požadavkem na tzv. neobnovitelnou primární energii. Součinitele prostupu tepla obalových konstrukcí vycházejí přibližně na úrovni doporučených hodnot dle ČSN 73 0540-2:2011, z hlediska vytápění často vyhoví jako zdroj tepla rodinných domů plynový kondenzační kotel, rodinné domy s čistě elektrickým přímotopným vytápěním musí být doplněny ještě vhodným obnovitelným zdrojem.

"Oproti dosud platným požadavkům představuje požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie zpřísnění v rozsahu odpovídajícímu instalaci oken s trojskly namísto oken s dvojskly s běžnou obálkou, nebo dvojskla s navýšením tloušťky tepelných izolací obálky budovy o 30 mm oproti běžnému řešení. Obě varianty odpovídají u rodinného domu investičním vícenákladům ve výši zhruba 30 000 Kč, tedy méně než 1 % rozpočtu," uvádí 

Michal Čejka ze Šance pro budovy, spoluautor zásad a podmínek poskytování podpory v programu Nová zelená úsporám. S novými požadavky bude dosažení parametrů budovy s téměř nulovou spotřebou energie možné ovlivnit i architekturou, tvarem a orientací budovy. 

Od roku 2020 mohou o podporu žádat nejen stavebníci, ale i první kupující rodinného domu nebo bytu v bytovém domě, samozřejmě za předpokladu, že o dotaci již nežádal stavebník. Rozšíření programu by mělo investory motivovat k nákupu energeticky úsporného bydlení namísto běžného neúsporného projektu. Možnost žádat o dotaci při koupi je zásadní u developerských projektů rodinných i bytových domů. 

Cílem této úpravy programu je také narovnání podmínek pro různé typy investorů: "Investor, který si zajišťuje stavbu domu sám, mohl podporu získat, avšak ten, který si nechá dům postavit také v podstatě na klíč v rámci developerského projektu, na ni nedosáhl, přitom však technické podmínky oba domy plnily," říká Lucie Früblingová, vedoucí samostatného oddělení komunikace a tisková mluvčí Státního fondu životního prostředí ČR. Výše podpory výstavby rodinných domů je podle dosažených energetických parametrů domu 150 (B.0), 300 (B.1) nebo 450 tisíc korun (B.2), při nákupu rodinného domu lze žádat pouze v oblastech podpory B.1 a B.2. U bytových domů je poskytována podpora ve výši 1300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy bytu. V případě nákupu bytové jednotky v novém bytovém domě je výše podpory omezena na 200 tisíc Kč.

Počet žádostí programu NZÚ v jednotlivých letech neustále roste. "V roce 2019 došlo až k 40% nárůstu počtu přijatých žádostí," uvádí Lucie Früblingová a dodává: "Tento trend přetrvává i v letošním roce, kdy počet žádostí opět meziročně výrazně roste, a to i přes různá omezení vyvolaná opatřeními proti šíření nového typu koronaviru, v dubnu jsme zaznamenali 115 nových žádostí v oblasti podpory výstavby domů s velmi nízkou energetickou náročností." Drtivá většina žádostí směřuje do oblasti rodinných domů. Novinkou od roku 2019 je možnost získat dotaci z NZÚ na venkovní stínicí techniku, což by ve výsledku podle MŽP mělo přinést ještě větší energetické úspory. "U některých uživatelů hrála další finanční položka, spojená se stínicí technikou, svou roli. Nyní bude pro mnohé toto rozhodnutí jednodušší," uvedla výkonná manažerka Svazu podnikatelů ve stínicí technice Štěpánka Lubinová.

Výrobci systémů jsou na nový standard budov připraveni

"Ačkoliv se stavební normy a požadavky na energetickou náročnost staveb neustále zpřísňují, stále se dají splňovat jednovrstvým řešením - zdivem bez zateplení. Proto se stále přikláníme k jednovrstvým řešením. U staveb většího rozsahu, jako jsou bytové a polyfunkční domy, jsou vyšší požadavky jak na únosnost, tak na akustiku. Zde se pak nevyhneme tzv. sendvičovému zdivu, zdivu se zateplením," říká Michal Vavřínek, technický poradce společnosti Xella. 

"U pasivních domů se ovšem neřeší jen úniky tepla, ale naopak i tepelné zisky. Moderní jsou dnes domy s velkými prosklenými plochami, kudy může a má proudit slunce a budovu vyhřívat. Abychom mohli toto teplo regulovat, osazují se okna stínicí technikou, tedy venkovními žaluziemi nebo roletami. Náš systém nabízí žaluziové kastlíky, které lze schovat pod omítku a vytvořit tak krásný a funkční prvek," dodává Michal Vavřínek.

FOR ARCH bude centrem informací o energeticky úsporné výstavbě

Povinnosti výstavby budov s téměř nulovou spotřebou energie se promítnou na veletrhu FOR ARCH 2020 do řešení a expozic drtivé většiny vystavovatelů. "Veletrh vnímáme jako skvělou příležitost setkat se s lidmi, kteří plánují stavbu či rekonstrukci svých domů, poradit jim, jak nejlépe postupovat, aby jejich dům byl co nejúspornější a oni zároveň díky dotaci ušetřili. Každoročně máme pro návštěvníky připravený i bohatý doprovodný program s řadou zajímavých přednášek, a pokud to aktuální situace dovolí, tak bychom ho rádi uskutečnili i letos," uzavírá Lucie Früblingová.

 

 

 

 

Na české startupy pandemie dopadne tvrdě

Praha, 16. června 2020 - Boom českých startupů kvůli pandemii zřejmě výrazně zpomalí. Celkové zpomalení ekonomiky a nedostatečná podpora v těžké situaci od státu se podepíše nejvíce na těch, kteří s podnikáním v Česku teprve začínají. Přestože některé obory zůstávají situací nedotčeny, řada mladých podnikatelů pro rozvoj svých firem bude nyní shánět peníze složitěji. Navíc se ocitnou ve velké nevýhodě v porovnání s ostatními státy Evropy, které mladé podnikatele podpořily. To uškodí rozvoji podnikání v tuzemsku v dalších letech. Říká to Karel Obluk, investor a bývalý ředitel AVG. Podle něj budou totiž nyní opatrnější i investoři - rozmyslí si mnohem pečlivěji, do jakých firem své peníze vloží a jestli si je raději neušetří na ty, kde už nějakou investici z minula mají.

Do velkých nepříjemností se kvůli koronaviru dostaly startupy po celém světě. "Státy se uzavřely, lidé nemohou cestovat a v očekávání krize se místo utrácení za nové produkty spíše šetří. Mladé firmy, ať už prodávají jednotlivcům, nebo firmám, potřebují rychle růst a rozvíjet se, aby přežily. Stopka na několik měsíců přivádí řadu z nich na hranici existence," říká Karel Obluk, který nyní figuruje jako partner ve společnosti Evolution Equity. Startupy tak pro svou záchranu budou hledat možnosti dalšího financování, například u andělských investorů. Ti se zaměřují na investice do firem v úplných začátcích, což v současné situaci podle Obluka nebude tak jednoduché. "Investoři jsou teď rozhodně opatrnější. I nadále budou rozmýšlet, zda investovat do nového startupu, nebo si raději peníze šetřit na podporu toho, ve kterém už nějaký podíl mají. Situaci navíc komplikuje nejistota ohledně dalšího vývoje ekonomické situace, protože jakékoliv výhledy a předpovědi se mění téměř každý den," vysvětluje. 

Na začínající firmy navíc podle Obluka stát úplně zapomněl. "Startupy a menší firmy v drtivé většině nedosáhly na jakoukoliv formu podpory. Vláda v tomto zejména ve srovnání se zeměmi na západ od nás naprosto selhala. Přistupuje k malým podnikatelům s podezřívavostí a pomáhá jim velmi málo, pokud vůbec," říká. Podle něj to může negativně ovlivnit chuť lidí pouštět se do podnikání. Pokud se zpomalí dynamika vzniku nových firem, v konečném důsledku to pocítí celá česká ekonomika. "Každý si teď dvakrát rozmyslí, jestli rozjíždět vlastní podnikání. Spíše se raději nechá zaměstnat 'na jistotu', například v nějaké nadnárodní firmě, jejíž zisky nakonec skončí v zahraničí. Jako optimista se ale držím naděje, že lidi se skvělými nápady, kterých je Česko plné, tato situace neodradí. Budou však znevýhodnění oproti ostatním trhům, kde se podpory dočkali, a budou se hůře prosazovat na globálním trhu." Například ve Velké Británii nebo Německu je podpora startupů ze strany státu velmi výrazná. "Pokud například ve Spojeném království startup nyní získá investici, stát mu ji doplní ve stejné výši. Firma nemusí shánět tak velkou částku, což hledání investora usnadňuje. V USA mají startupy přístup k celé řadě podpůrných programů na úrovní států i na federální úrovni,"porovnává situaci Karel Obluk.   Právě doplňování investic po vzoru Německa by podle něj byl jedním ze způsobů, jak startupům pomoci. Druhým by mohly být daňové investiční pobídky, díky kterým si investoři  případnou ztrátu z investice mohou odepsat ze základu daně, což by startupům opět ulehčilo hledání investora. Jako velmi dobře fungující program to zmiňují například zástupci British Chamber of Commerce.   Přestože se ekonomické zpomalení dotklo téměř všech odvětví, jsou i startupy, které z něj mohou vyjít vítězně. "Jako poměrně imunní se ukazuje například obor IT bezpečnosti nebo online komunikace. Úspěch slaví i online zábava nebo platformy pro fitness a jak jsme viděli i u nás, online nákupy potravin. V největších problémech jsou teď logicky startupy spojené s cestováním, pohostinstvím a částečně i luxusními službami a zbožím," vypočítává Obluk.

 

Andělští investoři vložili peníze do dalších tří startupů

Investice míří do sportovního tréninku, rychlého doručování a bezpečného předání klíčů

Doručení zásilky do několika hodin, snadné předání klíčů od pronájmu na dovolené nebo trénink po vzoru olympioniků. Tyto služby nabízí trojice ambiciózních startupů, do kterých letos investovala skupina andělských investorů Garage Angels (GA). Znamená to pro ni v pořadí již čtvrtou investici ve čtyřech měsících, což je podle Jiřího Hlavenky, jednoho ze zakladatelů Garage Angels a zkušeného investora, neobvykle rychlé tempo. Vedle předchozí investice do společnosti Senzoor teď skupina získává menšinové podíly také ve firmách mySASY, Chcitoteď a Keyguru.  "Jsme až překvapení, kolik společností se na nás obrací s dobrými nápady a jak dobře jsou připravené na další rozvoj. Takové startupy je radost podpořit. Je vidět, že v Česku stále zůstává chuť podnikat a inovovat," říká Jiří Hlavenka. Garage Angels se specializují na investice v rané fázi rozvoje firmy, kdy přichází většinou jako jedni z prvních investorů. V trojici startupů mySASY, Chcitoteď a Keyguru uskupení získá vždy přibližně třetinový podíl.  Aplikace mySASY zakladatele Radima Šlachty dokáže detailně analyzovat reakci těla na trénink a přesně napovědět, kdy přidat a kdy už je třeba se začít šetřit. "Každé tělo je unikát a vyžaduje unikátní přístup, aby byl trénink co nejúčinnější. To se týká jak profesionála, tak pouhého nadšence. mySASY dokáže vytvořit individuální tréninkový profil, podle kterého pak určí nejvhodnější způsob dlouhodobé přípravy," popisuje Radim Šlachta, který dříve vedl mimo jiné kliniku sportovní medicíny Agel Clinic v Prostějově. Aplikaci používají sportovní hvězdy jako atletka Zuzana Hejnová nebo cyklista Tomáš Bábek.  Mít zboží v ruce už v den objednávky není podle Davida Holase ze společnosti Chcitoteď utopie. Po vzoru amerického Amazonu chce službu spustit i v Česku. "Chcitoteď přinese parametry, které trh dosud nezná. Prvním je služba expresní dodávky do 180 minut od objednání. Druhou je doručení v den objednání a třetí je noční dodávka v den objednání," vysvětluje svůj plán David Holas. Chcitoteď podle něj reaguje na čím dál náročnější zákazníky e-shopů. Služba se zaměří i na trhy ve středně velkých městech, tedy nejenom na Prahu a Brno.  Kdo se někdy naháněl s majitelem ubytování kvůli předání klíčů, ocení nápad společnosti Keyguru. Ta již od roku 2018 v Praze rozmisťuje síť zabezpečených boxů, které umožňují úschovu klíčů nebo malých předmětů pro situace, kdy je osobní předání příliš náročné. "Boxy Keyguru jsou plně automatizované a robustní, napojené na online systém a mobilní aplikaci. Díky nim má majitel klíčů pod kontrolou čas, kdy je možné box otevřít, a online se dozví, zda došlo k vyzvednutí a vrácení klíčů. Boxy jsou navíc umístěny vždy pod dohledem obsluhy nebo kamery," říká Eva Dibitanzlová, zakladatelka a ředitelka firmy. 

U všech tří společností vidí Garage Angels velký prostor pro rozvoj. "mySASY je skutečný vynález uvedený do praxe, který nadšeně používají reální sportovci. Zároveň už několik let pozoruji poptávku po službě, kterou přináší Chcitoteď. Keyguru zase řeší problém sdíleného bydlení nebo automobilů. Všechny tři nápady mají globální potenciál a naše investice jej, doufám, pomůže naplnit," říká Jiří Hlavenka. Po uzavření těchto tří investic pokračují Garage Angels i nadále v hledání nadějných společnosti, které potřebují podpořit. V tuto chvíli mají podle Hlavenky v hledáčku minimálně dvě další příležitosti. 

 

Veletrh FOR ARCH v září zahájí novou dekádu plnou novinek a přinese premiérový souběh

Praha 26. února 2020 - Již 31. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH se bude v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech odehrávat od 22. do 26. září 2020. Konat se budou i TECHNOLOGICKÉ FÓRUM a další odborné konference, prezentace Stavba roku, kontraktační den pro odborníky, techniky, řemeslníky a architekty. Návštěvníci poznají nejnovější technologie a trendy oboru. V souběhu s FOR ARCH se premiérově představí veletrh FOR CITY. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD.

"Ve spolupráci s odbornými partnery rozvíjíme nový, specifický veletrh FOR CITY, který přinese inovativní a technologická řešení a také podpůrné služby pro česká města, obce i regiony," říká ředitel veletrhu FOR ARCH Matěj Chvojka. 

Pro municipalitu, vystavovatele i odbornou veřejnost připravují organizátoři třídenní program sestavený na základě příkladů dobré praxe. Moderní technologie stále více pronikají do oblasti řízení měst, obcí a regionů a v různých formách a míře zastupují koncept Smart-City. Veletrh FOR CITY, který proběhne od 22.-24. 9. 2020 souběžně s veletrhem FOR ARCH, má za cíl akcentovat inteligentní městskou energetiku a infrastrukturu, urbanismus, městskou zeleň, vodní prvky a služby, informační a komunikační technologie, infrastrukturu a řízení dopravy, urbanismus, městskou zeleň a vodní prvky a související obory. Jakkoliv se může zdát koncept moderního města módní vlnou mimo realitu malé obce, například snížení světelného smogu a energetické náročnosti veřejného osvětlení či provozních nákladů v objektech škol, školek a úřadů mohou být příkladem, že i zde dokáží nové technologie přispět k lepšímu bydlení a přinést zajímavé finanční efekty. Aktuální informace přinese i program Svazu měst a obcí. 

Roste zájem odborníků i veřejnosti

"Těší nás vysoký zájem vystavovatelů i to, že se rovným dílem hlásí hrubá stavba a další části stavebních prvků jako schody, dveře, vytápění, bazény a další," říká Matěj Chvojka, ředitel OT stavebnictví a pokračuje: "Důležitým signálem byla pro nás i rekordní návštěvnost veletrhu FOR PASIV nyní v únoru. Vidíme, jak se s novými požadavky pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB) prolínají cesty běžné výstavby a pasivních domů. Máme řadu podnětů od vystavovatelů i návštěvníků, s nimiž v rámci přípravy FOR ARCH pracujeme."

Velké stavební společnosti v roce 2020 predikují v ČR růst o 2 % a potvrzují tak zhruba 

trend roku předešlého. Růst v evropském stavebním sektoru o 1,5-2,0 % představuje sedmý rok expanze tohoto odvětví po růstu kolem 2 % v roce 2019. 

Značný podíl exponátů na veletrhu FOR ARCH tvoří nabídka pro stavby pro bydlení. Energetická náročnost nových rodinných domů je podle údajů ČSÚ stále častěji velmi úsporná, podíl mimořádně úsporných domů je dlouhodobě zhruba 6 %. Pětina bytových domů byla dokončena v Praze a intenzivně se bytové domy stavěly také v kraji Středočeském, Jihomoravském a Plzeňském. Téměř dvě třetiny bytových domů byly postaveny jako velmi úsporné. Co se týká formy bydlení, je jedno, zda noví a stávající obyvatelé budou poptávat vlastní či nájemní bydlení. Zjednodušeně chybí oboje.

Rekodifikace a digitalizace stále aktuální

Již čtvrtý rok po sobě je tématem na veletrhu rekodifikace stavebního práva, dopady  a očekávání. Je hodně žalostné, že zřejmě i v době FOR ARCH 2020 bude stavební zákon velké téma, a to bez jasného řešení alespoň na dohled. A jakkoliv je tento stav neutěšený, i v letošním roce je nutné se tématu věnovat. Problémy stavebního řízení v ČR se bytostně dotýkají jak vystavovatelů, tak návštěvníků a velmi ovlivňují stavebnictví jako celek. Na toto téma budou diskutovat odborníci i zástupci zainteresovaných vládních resortů na konferenci TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: DIGITALIZACE_STAVEBNÍ PRÁVO, a to první den veletrhu 22. září 2020. 

Právě tento den bude po úspěšné loňské premiéře ryze kontraktační ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - ČKAIT, s odbornými svazy a cechy s cílem dosažení co nejvyšší návštěvnosti odborné veřejnosti. První den veletrhu budou mít registrovaní odborníci vstup i parkovné zdarma včetně upoutávky na technologické novinky na veletrhu. FOR ARCH tak naplňuje jeden ze základních smyslů své existence, a to propojení profesí, firem a lidí. "Předpokládáme, že v ještě větší míře se na veletrhu projeví energetické úspory, hospodaření s vodou, zlepšení prostředí staveb z pohledu hluku, vlhkosti a kvality vzduchu a cirkulární ekonomika a ekologie jako trendy napříč obory a designová a unikátní řešení, která i malým a novým firmám umožňují vyniknout," říká Matěj Chvojka.  Více na www.forarch.cz a www.forcity.cz.

 

 

 

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony se představí v souběhu se stavebním veletrhem FOR ARCH

 

Praha 7. ledna 2020 - Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel měst, obcí nebo regionů, v současnosti existují? Jaká očekáváme v blízké budoucnosti? Čím je možné zkvalitnit služby veřejnosti? Nejen na tyto otázky nastíní odpověď třídenní veletrh FOR CITY. Ve dnech 22. až 24. září 2020 se představí v souběhu se stavebním veletrhem FOR ARCH na výstavišti PVA EXPO PRAHA. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD.

 

 

 

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 

 

Zástupce finalistů všech 25 ročníků soutěže Vesnice roku přijal na Úřadu vlády premiér Andrej Babiš. Následně proběhla recepce s prezidentem republiky na Pražském hradě.  


 

Venkov musí být atraktivní místo pro život, shodli se prezident i premiér se zástupci vítězů soutěže Vesnice roku a předsedou Svazu měst a obcí

Praha, 30. ledna 2020 - Před 25 lety vznikla soutěž Vesnice roku, jejímž vyhlašovatelem je také Svaz měst a obcí ČR. Co si myslí starostové vítězných obcí? Jaké problémy je trápí? O tom diskutovali jak s prezidentem Zemanem, tak premiérem Babišem a předsedou Svazu měst a obcí ČR. 

"Všichni se shodli, že vesnice potřebují podporu, aby z nich lidé neodcházeli do měst. To je v konečném důsledku pro stát nákladnější. Potřebujeme se zaměřit na dostupnost základních služeb - od pošt, kde může pomoct stát, přes obchody, kde je i role krajů, až po instituce, které nemůžeme centralizovat do několika aglomerací," říká František Lukl, předseda Svazu měst a obcí a starosta Kyjova. 

Zástupce finalistů všech 25 ročníků soutěže Vesnice roku přijal na Úřadu vlády premiér Andrej Babiš. Následně proběhla recepce s prezidentem republiky na Pražském hradě.   

"Lidem nedělá problém dojíždět do práce, ale musí být schopni v místě bydliště vyřídit své záležitosti na úřadech. Pošty, finanční úřady, školy a školky, matriky, to vše je nutné na venkově zachovat. Proto jsme před časem uhájili zachování matrik a teď se pereme za udržení místních stavebních úřadů," říká za Svaz měst a obcí České republiky jeho předseda a starosta Kyjova František Lukl.

Venkov je kouzelný a bezpečný a na rozdíl od anonymity velkých měst zde funguje komunitní život, jehož tahounem jsou nejrůznější zájmové spolky. Je ale třeba na něm udržet alespoň stávající rozsah veřejných služeb a najít způsoby, jak motivovat podnikatele, aby právě na venkově provozovali svou živnost. Palčivým problémem jsou především obchody a hospody, které jsou často jediným místem, kde se mohou konat společenské akce. 

"Oficiální statistiky udávají, že se venkov nevylidňuje, ale ty započítávají i satelity kolem velkých měst. Tradiční venkov obyvatele bohužel trvale ztrácí a je to hlavně proto, že ubývá služeb. Školky, školy, pošty, lékaře a další je třeba vnímat komplexně, jako soubor nezbytných služeb. Dobrou zprávou pro nás je, že se stavební zákon změní, a úřady naštěstí nezmizí," komentuje současný stav Eduard Kvala, starosta Bělotína, Vesnice roku 2019 Olomouckého kraje, a doplňuje: "Pan premiér při rozpravě také slíbil, že hodlá řešit příjmy malých sídel. To je pro nás výborná zpráva. Současné financování a dotační politika malým obcím neumožňuje realizovat náročné, ale potřebné investice. Naše obec je na kritické hraně zadlužení kvůli dokončení kanalizace.

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

ZLÍN, 7. února 2020

Pestrý únor na Východní Moravě 

VÝCHODNÍ MORAVA - Velmi pestrá je nabídka akcí, které lze na Východní Moravě využít pro trávení volného času v polovině února. Pokračující plesovou sezonu doplní valentýnské akce a o pozornost se hlásí předzvěst masopustního veselí. 

Ve středu 12. a čtvrtek 13. února 2020 od 19.00 hod. se ve Velkém sále Kongresového centra Zlín v unikátním koncertním programu na jednom pódiu představí The Backwards společně s Filharmonií Bohuslava Martinů. Zazní pestrý výběr z největších hitů legendárních liverpoolských "Brouků", jako např. Yesterday, Penny Lane, Eleanor Rigby, All You Need Is Love, Yellow Submarine, Something, Let It Be, Hey Jude. Pořad bude proveden pod taktovkou dirigenta Stanislava Vavřínka. www.filharmonie-zlin.cz 

Již 50. ročník má Reprezentační ples Obchodní akademie Kroměříž. Ten proběhne ve všech společenských sálech Domu kultury v Kroměříži v pátek 14. února. Zahájení plesu, na němž mj. získají šerpy letošní maturanti, je ve 20 hodin. www.vychodni-morava.cz/akce/138141

Zamilovaní milovníci lidové hudby uvítají Valentýnskou besedu u cimbálu, která se uskuteční v pátek 14. února ve Slovácké búdě v Uherském Hradišti. Od 19 hodin se představí folklorní soubor Míkovjan, cimbálová muzika Litera a Ženský sbor z Míkovic. www.vychodni-morava.cz/akce/138584

Všichni, kteří se mají rádi jsou zváni do Uherského Hradiště na Valentýnské plavby. Na 1,5 hodiny dlouhou plavbu se vyplouvá z Přístaviště Uherské Hradiště - Svatojiřské nábřeží v pátek 14. 2. v 18 hodin, v sobotu 15.2. a neděli 16.2. pak v 16 hodin. Rezervace lodních lístků nutná.  www.vychodni-morava.cz/akce/138417

Maškarní ples na téma CIRKUS pořádají 15. února v Jasenné na Zlínsku. V místní Sokolovně se bude plesat od 20 hodin, nejlepší masky se mohou těšit na ceny. www.vychodni-morava.cz/akce/138214

Populární běžecký závod - Karlovská 50 - zaplní v pátek 14.2. a v sobotu 15.2. valašskou obec Velké Karlovice. Unikátní atmosféra, občerstvovačky s frgály, startovní výstřel valašských portášů a jedinečná trať. To jsou některé z atributů akce, které se po právu říká "Valašská Marcialonga". Závod je součástí celostátní série Ski-Tour.  www.ski-tour.cz/karlovska-50/r1

Již počtvrté proběhne na Domě kultury v Kroměříži Módní ples a jejím průvodcem bude již tradičně populární Lucie Borhyová. Připravena je módní přehlídka někdejší návrhářky roku Yvony Leitner, taneční vystoupení skupiny M Dance Crew KM, zazpívá Heidi Janků. K tanci i poslechu hraje Panorama Band z Brna Můžete se těšit i na překvapení z letošní soutěže StarDance. Vstupenky v předprodeji v Salonu EF Evy Formánkové , Svatební salon Juliana a Agentura Fatima v Kroměříži. www.vychodni-morava.cz/akce/138139

Valašský soubor Kašava Vás srdečně zve na 49. valašský bál, který proběhne 15.2. od 19:30 v areálu Podhoran v Lukově. Těšit se můžete na předtančení v podání Folklorního souboru Malé Zálesí, dále Vás čeká bohatá tombola, taneční hry, valašské figurální tance a valašské

speciality. K tanci a poslechu zahrají CM Zálesí, CM VS Kašava a DH Trnkovjanka. Je zajištěna autobusová doprava ze Zlína. www.vychodni-morava.cz/akce/138434

Krkonoše mají svého hraběte Harracha, v Lukově pak propagátora lyžování hraběte Františka Seilerna. V sobotu 15. února si můžete ověřit svou všestrannost při 9. ročníku Lukovského zimního víceboje stopou Františka Seilerna. Od 9:30 proběhne na hradě Lukově registrace, vlastní soutěže budou zahájeny v 10 hodin. www.vychodni-morava.cz/akce/138550

Klub Přátel Vína Míkovice zve všechny milovníky dobrého vína na tradiční košt vín z produkce převážně drobných vinařů z oblasti Uherskohradišťska. Začátek koštu je 15. února ve 12 hodin v Kulturním domě v Míkovicích. Těšit se již tradičně můžete nejen na mnoho druhů vína, ale také na zabijačkové speciality. K poslechu bude hrát CM Mladí Burčáci. www.vychodni-morava.cz/akce/138136 Další akce hledejte na www.vychodni-morava.cz 

 

 

 

 

 

Společnost DHL Express Česká republika získala ocenění GREAT PLACE TO WORK™ pro rok 2021

 

Vážený pane Moschnere,

                                

 

 

zasílám Vám tiskovou zprávu s názvem "Společnost DHL Express Česká republika získala ocenění GREAT PLACE TO WORK™ pro rok 2021". Tiskovou zprávu naleznete na webu https://www.dhl.com/cz-cs/home/tisk.html nebo ke stažení zde.

 

Znění tiskové zprávy:

 

Společnost DHL Express Česká republika získala ocenění GREAT PLACE TO WORK™ pro rok 2021

 

Praha, 18. března 2021: logistická společnost DHL Express Česká republika oznámila, že získala ocenění Great Place To Work™.

 

Udělení certifikace je významným úspěchem. Ze zpětné vazby získané z důkladného dotazníkového šetření vyplývá, že 90 % zaměstnanců má v DHL Express Česká Republika trvale pozitivní zkušenosti.

„Máme velkou radost, že se nám opět podařilo získat certifikaci Great Place To Work™, sdělila Naďa Nepivodová, ředitelka divize lidských zdrojů pro Českou republiku. „Zaměstnanci jsou pro DHL Express prioritou. Těší nás proto výsledky průzkumu, ve kterém vyjádřili svoji pozitivní zkušenost s kolegy a nadřízenými i spokojenost se smyslem své práce. Tento průzkum rovněž ukázal, že se neustále zlepšuje také komunikace mezi jednotlivými pracovními týmy i s nejvyšším managementem.

Díky tomu víme, že v nás zaměstnanci mají důvěru a jsou motivováni. Jejich motivace se odráží v přístupu ke svěřeným úkolům a ovlivňuje nejen jejich výsledky, ale v důsledku úspěch celé společnosti. Tento úspěch cítí a oceňují naši zákazníci.“

„Jsme velmi hrdí, že jsme získali toto ocenění i pro letošní rok. Ocenění vychází ze zpětné vazby od zaměstnanců a znamená to, že jsou rádi součástí DHL komunity.  Chci všem poděkovat za vytrvalost, trvalé nadšení a za to, že všichni táhneme za jeden provaz i v této nelehké době”, sdělil Luděk Drnec, generální ředitel DHL Express Česká republika.

Instituce Great Place To Work™ (Skvělé místo pro práci)* je mezinárodní autoritou v oblasti pracovní kultury, zkušeností zaměstnanců a chování vedoucích, které prokazatelně přinášejí společnosti vedoucí postavení na trhu a možnost zavádění dalších inovací