UŽ ZÍTRA SPOKOJENOST


Tiskové zprávy


Tisková zpráva, 30. 1. 2019

V roce 2019 průměrná výše plateb za vodné a stočné vzroste o 3,2 %

V České republice se v roce 2019 bude průměrná výše plateb za vodné a stočné pohybovat v rozmezí 88-90 Kč za m3. Vyplývá to z údajů členů Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, z.s. (SOVAK ČR). Z podrobné analýzy stanovených cen pro letošní rok z 13 krajských a více než 30 okresních měst lze konstatovat, že průměrné navýšení oproti roku 2018 činí 3,2 %. Za hlavní faktor tohoto meziročního navýšení lze označit inflaci, která se podle údajů České národní banky v roce 2018 pohybovala na úrovni 2,1 % a i podle prognóz pro letošní rok míra inflace neklesne pod tuto hranici. "Případné vyšší nárůsty byly v některých případech vyvolány především čerpáním dotací a podmínkou čerpání ze strany Operačního programu Životní prostředí na finanční udržitelnost realizovaných projektů výstavby a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury," říká Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR. Mezi další faktory nepříznivě ovlivňující výši plateb za vodné a stočné lze označit především výrazné meziroční skokové navýšení cen energií, dále pak růst cen chemikálií či provozního materiálu nutného k zajištění řádné funkce vodohospodářské infrastruktury. Vzhledem k aktuální situaci na trhu práce pak jednotlivé vodárenské společnosti musely přistoupit k navýšení mzdových prostředků pro udržení svých zaměstnanců a bezproblémové zajištění dodávek pitné vody  a odvádění a čištění odpadních vod. I přes tyto objektivní faktory ovlivňující cenu vody pro letošní rok v některých lokalitách došlo jen k nepatrnému navýšení plateb za vodné a stočné, či ke zvýšení vůbec nebylo přistoupeno. Stejnou cenu tak jako v roce 2018 zaplatí za vodu například obyvatelé Rokycan, Kladna, Mělníka, či Rychnova nad Kněžnou. Jen k nepatrnému navýšení dochází pak v Ústeckém a Libereckém kraji, Českých Budějovicích, či Táboře.

Z aktuálních údajů Ministerstva zemědělství (MZe) také vyplývá, že v roce 2017 činila celková suma prostředků určených na opravu, obnovu a budování nové infrastruktury cca 14 mld. Kč, což představovalo téměř 39% podíl v platbách za vodné a stočné. "Za potěšující lze označit skutečnost, že objem těchto prostředků u odpovědných vlastníků veřejných vodovodů  a kanalizací každoročně roste a tvoří největší nákladovou položku při kalkulacích výše plateb za vodné a stočné," říká  Ing. Miloslav Vostrý, předseda představenstva SOVAK ČR. Výjimkou jsou podle aktuálních informací MZe některé menší lokality s uměle udržovanými nízkými cenami, které jsou často dosahovány právě z důvodu tvorby minimálních prostředků na obnovu či dotacemi z rozpočtů obcí.

SOVAK ČR v souvislosti s problematikou "cen vody" musí upozornit na skutečnost, že vodné a stočné není "platbou za vodu", jak je mnohdy nepřesně interpretováno, ale platbou za službu spočívající v neomezených dodávkách kvalitní pitné vody až k samotnému spotřebiteli a odvádění a čištění odpadních vod od spotřebitele. Samotný zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích definuje vodné jako "úplatu za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním", stočné pak definuje jako "úplatu za službu spojenou s odváděním, čištěním, nebo jiným zneškodňováním odpadních vod". Zajištění této služby pak s sebou nese řadu fixních nákladů nesouvisejících se skutečným objemem dodaných pitných vod či produkovaných vod odpadních, které se podle místních podmínek a velikosti zásobovaného území pohybují na úrovni cca 70 % celkových nákladů. 

SOVAK ČR rovněž považuje za neobjektivní porovnávat jednotlivé provozovatele a vlastníky vodohospodářské infrastruktury čistě a pouze podle výše plateb za vodné a stočné vyjádřené v Kč za m3. Srovnání, založené výhradně na jednotkové ceně, nezahrnuje podíl fixní složky, či objem prostředků na opravy a obnovu, který se zásadně v lokalitách liší, např. v Praze už přesahuje 3 % z hodnoty majetku, zatímco v některých případech je to jen necelé jedno procento. Toto srovnání rovněž nemůže zohlednit místní podmínky, velikost spravovaného území, objem dodávaných pitných vod a odváděných odpadních vod. Bez zohlednění všech výše uvedených kritérií je takový výsledek cenového srovnání značně neobjektivní a vede k nesprávným závěrům. SOVAK ČR v této souvislosti uvítal spuštění aplikace Ministerstva zemědělství: Webová prezentace dat VaK, která je dostupná na adrese https://bit.do/MZE-VAK, která umožňuje porovnat jednotlivé ceny vody co do struktury nákladů napříč celou Českou republikou a která výrazně přispívá k vyšší transparentnosti oboru vodovodů a kanalizací. "Každý občan České republiky si tak může rychle ověřit, jak jednotlivé provozní společnosti hospodaří s vybranými platbami za vodné a stočné," říká Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR. "Jednotlivá města a obce se pak už nemohou alibisticky schovávat za neadekvátně nastavenou cenou vody, neboť lze velmi snadno dohledat, zda příliš nízká cena není dosažena obecními dotacemi do

ztrátového hospodaření či zanedbávání investic do oprav a obnovy vodohospodářské infrastruktury," dodává Ing. Miloslav Vostrý, předseda představenstva SOVAK ČR.

SOVAK ČR by také rád připomněl, že stanovení konkrétní výše plateb za vodné a stočné není libovolné. Výpočet ceny pro vodné a stočné se v ČR řídí zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, a vyhláškou č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách. Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb jsou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod v ČR zařazeny na seznam  s regulovanými cenami. Cenovým regulačním orgánem v oblasti vodního hospodářství je Ministerstvo financí, které zvolilo, vzhledem k diferencovaným místním podmínkám, formu věcného usměrňování cen včetně omezení maximální výše přiměřené návratnosti vloženého majetku. Do takto regulované ceny lze dále promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň podle zvláštních právních předpisů.

Regulace je stanovena cenovým rozhodnutím v každoročně vydávaném Cenovém věstníku Ministerstva financí, včetně detailů o tom, co nelze zahrnout do ceny (tzv. neoprávněné náklady). Vlastní výpočet ceny pro vodné stočné na dané období (většinou kalendářní rok) se jako kalkulace a vyúčtování provádí podle příloh č. 19 a 19a vyhlášky č. 428/2001 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. O kontrolu nad správností kalkulací i vyúčtování se stará Ministerstvo financí a jeho specializovaný odbor kontroly, dále jednotlivé místně příslušné finanční ředitelství i Specializovaný finanční úřad. Paralelně probíhá kontrola správnosti i shody s kalkulací s požadavky vyhlášky ze strany Ministerstva zemědělství, které dále porovnává údaje proti souboru vybraných údajů provozní a majetkové evidence. Toto ministerstvo zpracovává a publikuje v souhrnné zprávě na svých stránkách ročně detailní porovnání kalkulací cen pro vodné a stočné v ČR.

V souvislosti s aktuální výší plateb za vodné a stočné je nutné upozornit na probíhající jednání v Poslanecké sněmovně  o daňovém balíčku, který mimo jiné obsahuje pozitivní návrh přeřadit vodné a stočné z první snížené sazby 15 % do druhé snížené sazby 10 %. SOVAK ČR tento krok vítá a konstatuje, že při uvažované výši vodného a stočného na úrovni 88 Kč za m3 včetně DPH činí aktuální DPH 11,48 Kč. Pokud by skutečně došlo ke snížení DPH na 10 %, pak by se snížily platby za vodné a stočné o téměř 4 Kč za m3. "O tuto částku lze po schválení odpovědnými orgány vodárenských společností a zpravidla i zastupitelstvy jednotlivých měst a obcí snížit výši plateb za vodné a stočné pro koncového zákazníka," říká ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák. "Do budoucna se pak především pro ty vlastníky vodohospodářské infrastruktury, jejichž dosavadní cenová politika neumožnuje generování dostatečné sumy prostředků na obnovu vodohospodářské infrastruktury, otevírá částečně prostor pro zvýšení investic bez nutnosti razantního navýšení plateb za vodné a stočné," uzavírá Ing. Miloslav Vostrý, předseda představenstva SOVAK ČR.

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel a Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina

KOBRA odhalila závažný případ krácení daně

KRAJ VYSOČINA - V Jihlavském deníku byly v tomto týdnu otištěny články týkající se závažného případu, kterým se v současné době zabývají kriminalisté z odboru hospodářské kriminality služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina. Články obsahují některé nepřesné informace, které byly zjevně získány z dokumentu, který nebyl určen k dalšímu šíření ani zveřejnění, neboť jde o probíhající trestní řízení. Některé zveřejněné informace jsou natolik závažné, že mohou zmařit účel trestního řízení.

Z tohoto důvodu zveřejňujeme následující informace:

Kriminalisté Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina ve spolupráci s Celní správou České republiky  na základě předchozí rozpracovanosti připravili loni v prosinci rozsáhlou realizaci na území České republiky. Za využití metody práce KOBRA v souvislosti s podezřením na rozsáhlé krácení daně spojeným s   prodejem tabáku, zadrželi  celkem 25 osob. Provedli více než čtyřicet domovních prohlídek a prohlídek nebytových prostor.  Všech pětadvacet osob  - jednalo se o většinou o občany České republiky a v jednom případě o občana Polska - bylo zadrženo a následně obviněno ze zločinu krácení daně a účasti ve zločinecké organizované skupině.   Jedna z obviněných osob je stíhána vazebně, zbývající obvinění jsou stíháni na svobodě. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody v trvání až dvanácti let. Škoda, kterou měli obvinění způsobit, dosáhla částky 32 milionů korun. V současné době pokračuje vyšetřování tohoto případu. Až do jeho ukončení nebudeme k případu poskytovat žádné další informace.vodný program veletrhů FOR PASIV a FOR WOOD poradí se stavbou i s dotacemi

Praha, 31. ledna 2019 - Už ve dnech 7. až 9. února se v PVA EXPO PRAHA představí veletrh nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb FOR PASIV a veletrh dřevěných staveb, konstrukcí a materiálů FOR WOOD. Souběh přinese novinky v oboru a pomocí specialistů poradí s plánováním projektů i s dotacemi. V rámci programu se vyhlásí vítěz soutěže Pasivní dům 2018.  Vítěze najde na veletrhu FOR PASIV 4. ročník soutěžní přehlídky Pasivní dům 2018 vyhlášené na podzimním veletrhu FOR ARCH. Soutěž oceňující nejzajímavější úsporné domy v ČR představuje veřejnosti moderní stavby nové i zrekonstruované. O vítězství bojovalo 32 novostaveb a 35 rekonstruovaných objektů. Už 7. února bude jasno, kdo získá Cenu generálního partnera, Cenu hlavního mediálního partnera a Cenu poroty a Cenu veřejnosti v kategorii Zelená novostavba a Zelená rekonstrukce.

Veletrh poradí s dotacemi i s konstrukcemi

Návštěvníci FOR PASIV a FOR WOOD budou moci využít bezplatných rad v poradenských centrech napříč obory. Například Poradenské centrum FOR PASIV v Hale 2, organizované s odborným partnerem Centrum pasivního domu, pomůže s představami a plány na bydlení či rekonstrukci. Radit bude řada odborníků na pasivní domy z různých oborů - architekti, projektanti, stavitelé, energetičtí poradci, experti na větrání, vzduchotěsnost, experti na dotace a financování. Cenné rady se mohou zájemci dozvědět i na řadě bezplatných seminářů a  přednášek, které se v rámci veletrhů budou pořádat. Jak si zajistit zdravé a komfortní vnitřní prostředí v domě poradí přednáška Větrání s rekuperací tepla a sálavé stropní vytápění a chlazení ve čtvrtek 7. února od 16:00 v Hale 2, Přednáškovém sále 5. V pátečním programu se objeví i Zelené střechy od A do Z, které od 13:00 představí, funkce, typy, realizaci a následnou údržbu, ale i časté chyby a úskalí.  Páteční odpoledne bude v Hale 2, Přednáškovém sále 5, patřit dotacím. Od 14 hodin poběží blok přednášek Ušetřete s dotacemi na úsporné bydlení s odborníky Státního fondu životního prostředí. V sobotu (i v předchozích dnech) od 10:30 na tom samém místě se návštěvníci mohou dozvědět zajímavosti na akci Příběhy pasivních domů očima jejich majitelů, architektů, projektantů i stavebních firem. Jak chybovat při budování co nejméně? Poradí přednáška Nejčastější chyby při výstavbě úsporných domů od 13:45. Ve čtvrtek a pátek bude probíhat Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO pro žáky stavebních odborných škol oborů zedník a truhlář.

Vše o dřevě i Řemeslo dětem

Pro zájemce o dřevostavby bude při veletrhu FOR WOOD fungovat stejnojmenné poradenské centrum. Radit budou Ing. arch. Klára Císařovská a Ing. arch Štěpán Svejkovský z ateliéru Mooza architecture nebo Ing. Renata Böhmová a Ing. Pavel Nováček z kanceláře 2PROJEKTANTI. Kromě něj budou k dispozici v Hale 2, sektoru D, po dobu konání akce přednášky v Centru dřevostaveb DEKWOOD.  Sobotní program ve Vstupní hale II, Konferenčním sále 6, nabídne Asociace dodavatelů montovaných domů. V přednáškovém bloku poradí s orientací na trhu dřevostaveb, s kritérii pro výběr dodavatele a kontrolou výstavby, představí výstavbu po roce 2020 nebo ukáže, jak začlenit komín do dřevostavby. Nebudou chybět ani komentované příklady kvalitních dřevostaveb nebo přednáška Využití inovativního materiálu a desek OSB FIRESTOP ve stropních konstrukcích dřevostaveb.  V sobotu si přijdou na své i rodiny s dětmi, kdy se bude konat akce Řemeslo dětem s hlavním partnerem PEFC ČR s možností vlastnoruční tvorby. Spoluorganizátor Šikovné děti, z.s. připravil program se šesti disciplínami. V rámci veletrhu si mohou návštěvníci ověřit i své vědomosti o přírodě a stát se DETEKTIVEM LESNÍHO SVĚTA. Nebude chybět stezka s oblíbenými kuličkolamy, frotáží, dendrofony a drobnostmi s autorskými ilustracemi pro radost.

Program FOR PASIV v bodech:

Poradenské centrum FOR PASIV - 7. až 9. února    Poradenství: Komínová asociace - APOKS - 7. až 9. února

Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO - 7. a 8. února    Soutěž Pasivní dům - vyhlášení výsledků - 7. února

Dřevěné výrobky v pasivním domě - víc než jen bižuterie - čtvrtek 7. února    Příběhy pasivních domů - 7. až 9. února

Zelené střechy od A do Z - 8. a 9. února    Ušetřete s dotacemi na úsporné bydlení - 8. a 9. února

Řemeslo dětem - 9. února      Zdroje tepla pro vytápění pasivních domů a nucené větrání v souvislostech - 9. února

Nejčastější chyby při výstavbě úsporných domů - 9. února Více informací na: www.forpasiv.cz/program

Program FOR WOOD v bodech:    Poradenské centrum FOR WOOD - 7. až 9. února

Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO - 7. a 8. února Centrum dřevostaveb DEKWOOD - 7. až 9. února

Řemeslo dětem - 9. února   ADMD - Zorientujte se na trhu dřevostaveb - 9. února  Kritéria pro výběr dodavatele a kontrola výstavby dřevostaveb - 9. února

Výstavba po roce 2020 - 9 února   Začlenění komínu do dřevostaveb - 9. února  Využití inovativního materiálu a desek OSB FIRESTOP ve stropních konstrukcích dřevostaveb - 9. 2. Komentované příklady kvalitních dřevostaveb - 9. února

Masivní dřevostavby - 9. února

Vyhlášení ankety "DŘEVOSTAVBA ROKU 2018" časopisů DŘEVO&STAVBY a SRUBY&ROUBENKY - 9. února Více informací na: www.for-wood.cz/program