UŽ ZÍTRA SPOKOJENOST


Kultura-divadlo-móda


TISKOVÁ ZPRÁVA


            

Zábava -kultura

   Zoo Praha poděkovala svým příznivcům a rozdala ocenění  

 

V sobotu proběhlo tradiční setkání přátel, sponzorů a partnerů Zoo Praha a obyvatel městské části Praha-Troja; jako poděkování všem, kdo přispěli na provoz a rozvoj pražské zoo i její projekty. Ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek spolu se vzácnými hosty Lenkou Novou a Karlem Rodenem předali ceny Richard.Zvířata chovaná v Zoo Praha mají v tuto chvíli 3 268 sponzorů a adoptivních rodičů. Jejich příspěvky loni přinesly 8 727 179 Kč a obdobná částka se dá očekávat i letos.

Díky velkému daru mecenáše, chovatele exotického ptactva a podporovatele pražské zoo Stanislava Rákose mohla zoo vybudovat Rákosův pavilon pro vzácné papoušky. Otevřela jej letos na podzim a právě na jeho obyvatele je zaměřená adopční kampaň, kterou nyní mohou lidé vidět v ulicích.

Na "povodňovém" kontu se k letošnímu listopadu shromáždilo téměř 36,5 mil. korun, které zoo použije na interiéry i exteriéry právě budovaného pavilonu goril.Konečně z darů příznivců, které se shromažďují na speciálním sbírkovém kontu "Pomáháme jim přežít", pražská zoo ze značné části financuje i in-situ projekty, ať již je to Návrat divokých koní, Toulavý autobus nebo řada dalších.

Malého Richarda pro drobné dárce, adoptivní rodiče zvířat, školy a dětské kolektivy získala ZŠ Gutova z Prahy 10, jejíž žáci podporují pražskou zoo adopcí různých druhů zvířat již od první poloviny devadesátých let. Levharta mandžuského, levharta obláčkového i další druhy podpořili částkou větší než 160 000 Kč během 25 let trvalého zájmu. Cenu Divoký Richard udělovanou za nápad, erudici, vtip a kreativitu si odnesla Běla Gran Jensen, zakladatelka a prezidentka hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka. Zoo Praha ocenila zejména nápad a bezchybnou realizaci projektu Heraldická zvířata očima dětí. Zapojilo se do něj přes 80 škol z celé České republiky a přišlo na 2 200 nádherných prací. Oceněná díla jsou k vidění v Galerii Gočárovy domy do konce března 2020.Velký Richard udělovaný za významnou pomoc či partnerství tentokrát patří firmě Coca-Cola, a to pro dlouholetou spolupráci na bázi hlavního partnerství, která vysoce převyšuje běžný rámec daný smlouvou. Součástí sobotního programu bylo také vyhlášení vítězů fotosoutěže Fotím v Zoo Praha 2019, jejíž výsledky najdete zde https://1url.cz/VM7Cw, a křest knihy Slon v architektuře od architekta Pavla Ullmanna.

www.zopraha.cz

Lenka Pastorčáková

Jak adoptovat zvíře

Každá adopce zvířete chovaného v Zoo Praha je oceněna finanční částkou, která je u jednotlivých druhů odlišná a symbolizuje náročnost toho kterého chovu. Pokud se chcete stát adoptivním rodičem, je nutné zaplat roční příspěvek uvedený u jednotlivého druhu. V tomto případě získáváte zajímavé benefity dle zvoleného zvířete. Více informací, pravidla adopce a způsob platby najdete zde: www.zoopraha.cz/adopce

Jak se stát sponzorem

Kdo nedosáhne na vypsanou adopční částku, může se stát sponzorem kteréhokoli zvířete a poskytnout libovolnou částku od 100 Kč výše. Po dobu jednoho roku bude jeho jméno uvedeno v seznamu sponzorů a bude pozván na setkání sponzorů a přátel zoo, konané vždy začátkem prosince.

"Povodňové konto"

V roce 2013 čelila Zoo Praha již druhé ničivé povodni v novém miléniu. I díky Vaší pomoci se podařilo v rekordním čase obnovit v zoo běžný provoz. Hrozba další velké - stoleté či dokonce pětisetleté - vody však nad zoo visí neustále. A spolu s ní i nebezpečí, že povodeň opět zaplaví i stávající pavilon goril, který se nachází v jejím nejnižším místě. Pro gorily se proto buduje nový pavilon tam, kam se na ně velká voda nedostane. Stavbu nového gorilího domova podpoříte poukázáním libovolné částky na účet POVODEŇ 2013/NOVÝ PAVILON GORIL, číslo účtu: 3070207/0100, nebo zasláním dárcovské SMS (tzv. DMS) ve tvaru DMS ZOO PRAHA XX (XX = zvolená částka) - na číslo 87 777, a to buď jednorázově 30, 60 nebo 90 Kč, nebo lze využít variantu trvalého příkazu. Podrobnosti viz www.zoopraha.cz/pavilongoril

Sbírkové konto "Pomáháme jim přežít"

Na podporu in-situ projektů Zoo Praha zřídila speciální sbírkové konto "Pomáháme jim přežít". Přispět na něj můžete (kromě zaslání finančního daru na č. ú. 43‑6804660247/0100) mnoha rozličnými způsoby. Pomůžete již samotnou návštěvou zoo, kdy na sbírkové konto poputují - za podpory Magistrátu hl. m. Prahy - tři koruny z každé prodané vstupenky.

Na zmíněné konto lze přispět také zasláním dárcovské SMS - tzv. DMS ve tvaru DMS OHROZENEDRUHY XX (XX = zvolená částka) - na číslo 87 777, a to buď jednorázově 30, 60 nebo 90 Kč nebo lze využít variantu trvalého příkazu. Více informací www.zoopraha.cz/sms

Od srpna 2017 jsou v areálu pražské zoologické zahrady umístěny také unikátní platební kiosky s dotykovou obrazovkou, tzv. Donation Machines, kdy si návštěvníci sami mohou zvolit, který záchranný projekt podpoří. Více informací www.zoopraha.cz/kiosky

In-situ projekty Zoo Praha podpoříte také nákupem vybraných suvenýrů a tiskovin v areálu zoo nebo v e-shopu. K ochraně goril a jejich prostředí v Africe pak pomůžete i tím, že vysloužilou elektroniku (mobil či tablet) odevzdáte k recyklaci do sběrné nádoby u hlavního vchodu do Zoo Praha. 


Jdi na venkov!

Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960


Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy

1. 3. - 12. 5. 2019

Ústavem dějin umění AV ČR a Národní galerií Praha na téma 39. ročníku Plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století konaného v rámci festivalu Smetanovské dny. Pod pojmem lidová kultura si lze představit relativně nesourodou směsici nejrůznějších projevů. Výstava vůbec poprvé kriticky sleduje jejich vztah k výtvarnému umění v českých zemích od počátku 19. století až po polovinu 20. století. Akcent klade na  kulturu venkovského lidu, která sehrála v českém umění mnohem zásadnější roli než lidová kultura městského prostředí. "Od poloviny 19. století se lidové umění stávalo takřka oficiálním a univerzálním projekčním plátnem. Jednotlivci, ale i skupiny, instituce a stát na něj promítaly své politické, společenské a kulturní ideály.  Prostřednictvím nejrůznějších manipulací bylo využíváno, či přímo zneužíváno k různým účelům. První masové pokusy o oživování lidové kultury, ať už pod záminkou vztahu k "českoslovanským" ideálům (ve druhé polovině 19. století) nebo k "československé" národní identitě (v době první republiky), stavěly na obdobné fiktivní představě: společenství venkovského lidu a zvláštní charakter jeho kultury považovaly za základ novodobého národa a jeho hledané kulturní identity. S lidovým uměním zde bylo zacházeno zhusta jako s účelovým konstruktem ve službách nacionalistické obrany budovaného národního společenství," vysvětluje jeden z autorů Tomáš Winter. "Lidové umění současně sloužilo jako přímý zdroj určitého typu tvorby. Pro její označení se obecně rozšířil termín výtvarný folklorismus. Jeho konkrétní projevy však měly nejrůznější podtexty a významy. Škála výtvarných přístupů a manipulací s prvky přebíranými z lidového umění a kultury postupně sahala od velmi prostého pozorování, ilustrování a komentování venkovského prostředí až po velmi promyšlené a subtilní interpretace. Častou strategií, kterou umělci využívali, byla apropriace: přivlastnění si forem lidového umění prostřednictvím citací či transformací k novým záměrům a v novém kontextu," doplňuje spoluautorka výstavy Pavla Machalíková. "Výstava pojednává nastíněnou problematiku prostřednictvím tematicky zaměřených bloků, jejichž časový záběr se překrývá. Její instalace, obsahující obrazy, kresby, sochy, fotografie a filmy, je koncipována jako dynamická struktura vzájemně prostupujících se vrstev. Cílem není absolutní vyčerpání tématu, ale zachycení jeho aktuální rezonance. Vedle děl více či méně známých tvůrců sledovaného období (Josefa a Quido Mánesa, Mikoláše Alše, Jaroslava Čermáka, Joži Uprky, Josefa Čapka, Zdenka Rykra, Emila Filly, Jaroslava Vodrážky, aj.) výstava obsahuje několik současných prací Anny Hulačové, Jana Vytisky, Barbory Lungové, Lenky Klodové, Daniely Baráčkové ad., odvolávajících se na lidovou kulturu," uzavírá poslední z trojice autorů Milan Pech. K výstavě vychází obsáhlá  publikace v nakladatelstvích Artefactum a Arbor vitae, která je výsledkem řešení projektu GA ČR "Lidové umění mezi vizuální kulturou a politikou v Čechách a na Moravě: 1800- 1960". Jejími editory a spoluautory jsou Pavla Machalíková a Tomáš Winter, do knihy vedle nich přispěli odbornými studiemi Vladimír Czumalo, a Milan Pech. Výstavu autorsky připravili Tomáš Winter a Pavla Machalíková z Ústavu dějin umění AV ČR a Milan Pech z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Asistentem výstavy za ZČG je Petr Jindra, architektonické řešení expozice navrhl Tomáš Svoboda. Autorkami grafického ztvárnění expozice a doprovodné publikace jsou Adéla Svobodová a Tereza Hejmová.  Vystavená díla pocházejí ze sbírek: Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou; Galerie Benedikta Rejta, Louny; Galerie hlavního města Prahy; Galerie hunt kastner; Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem; Galerie výtvarného umění v Hodoníně; Galerie Zlatá husa; Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně; Krátký film Praha; Městské muzeum v Nové Pace; Moravská galerie v Brně; Moravské zemské muzeum; Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově; Muzeum hlavního města Prahy; Muzeum Kroměřížska; Muzeum umění Olomouc; Národní filmový archiv; Národní galerie Praha; Národní muzeum - Národopisné muzeum / Historické muzeum; Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích; Národní ústav lidové kultury; Národní zemědělské muzeum - Muzeum českého venkova, zámek Kačina; Oblastní galerie Liberec; Památník národního písemnictví, Sbírky Pražského Hradu; Slovenský filmový ústav; Slovenská národná galéria; Slovenské národné múzeum v Martině; Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.; Východočeská galerie v Pardubicích; Západočeské muzeum v Plzni; Robert Runták; soukromí zapůjčitelé a autoři

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentované prohlídky  7. 3. od 17 h - Pavla Machalíková (Ústav dějin umění AV ČR)  22. 3. od 17 h - Tomáš Winter (Ústav dějin umění AV ČR)  3. 5. od 17 h - Milan Pech (Katolická teologická fakulta UK) 
 Monitoring pozůstatků Juditina mostu a vltavského dna v jeho okolí


Ve dnech 14. - 16. 1. 2019 proběhne s využitím moderní potápěčské techniky a archeologických
dokumentačních postupů monitoring dna řeky Vltavy v bezprostředním okolí gotického Karlova
mostu (2. polovina 14. století) a jeho předchůdce, románského Juditina mostu (3. čtvrtina 12.
století). V souvislosti s rozvojem turismu narůstá právě v okolí zmíněné památky v městské
památkové rezervaci, zapsané na seznamu UNESCO, intenzita lodní dopravy, a je proto důležité
co nejpřesněji zdokumentovat její okolí. Akce proběhne pod vedením pracovníků pražského
Archeologického ústavu, ve spolupráci s kolegy z Národního památkového ústavu, územního
odborného pracoviště v Praze a Muzea hlavního města Prahy.
Vltava byla v minulosti překlenuta několika mosty, z nichž ty nejstarší se nacházejí právě v okolí
Karlova mostu. Ne zcela vyjasněna je poloha nejstarší dřevěné spojnice vltavských břehů z 10. století.
Naproti tomu poloha a přibližná trasa Juditina mostu (zanikl během povodně v roce 1342), severně od
Karlova mostu, je částečně zmapována prostřednictvím několika konstrukčních reliktů této stavby na
malostranské a staroměstské straně řeky. Podstatně méně informací máme o skupině mostních pilířů,
které zůstaly zachovány v jejím korytě. Kromě těchto konstrukcí se však ve Vltavě nacházejí zbytky
dalších mostních a jiných staveb z mladší doby. Jedná se především o zbytky provizorního spojení obou
částí Karlova mostu, zříceného po povodni v roce 1890, které bylo vedeno v jeho severním sousedství
v místech někdejšího Juditina mostu.
Důvody pro uskutečnění této organizačně náročné akce jsou nasnadě: "Říční koryto je dlouhodobě
zanášeno bahnitými sedimenty. S narůstající intenzitou plavebního provozu, který vyžaduje pravidelnou
údržbu dna řeky, jsou bezprostředně ohroženy poslední pozůstatky románského Juditina mostu a dalších
movitých i nemovitých památek uložených v říčních sedimentech", konstatuje Jan Mařík, ředitel ARÚ
Praha a garant projektu.
Cílem celé akce je přesná polohopisná a obrazová dokumentace dotčených míst s vysokým potenciálem
archeologických památek a příprava podmínek pro jejich ochranu. Podle vedoucí potápěčského týmu
Barbory Machové z ARÚ Praha půjde v našem prostředí o unikátní propojení specializovaných
potápěčů a odborníků, většinou archeologů a historiků, z výše zmíněných institucí. Jak dodává J. Mařík,
"v letošním roce uplyne přesně sto let od vzniku Archeologického ústavu, jehož posláním je výzkum,
dokumentace a ochrana archeologického dědictví. Hledání a testování nových metod práce považuji za
jeden z hlavních úkolů našeho ústavu".
Kontakty:
Tiskoví mluvčí: Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D. (ARÚ Praha): Tel. 734 445 333; e-mail: ridky@arup.cas.cz; Mgr.
Andrea Holasová (NPÚ, ÚOP v Praze): Tel. 776 178 914; e-mail: holasova.andrea@npu.cz; Mgr. Olga Šámalová
(MMP): tel. 725 847 820; e-mail: samalova@muzeumprahy.cz
Archeologie a potápěčský průzkum, koordinace akce: Mgr. Barbora Machová (ARÚ Praha): Tel. 732 705 236;
e-mail: machova@arup.cas.cz
Archeologie mostních konstrukcí, odborná koordinace akce: PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. (NPÚ, ÚOP v
Praze): Tel. 602 230 289; e-mail: podliska.jaroslav@npu.cz
Mgr. Petr Starec (MMP): Tel. 724 311 115; e-mail: starec@muzeumprahy.cz
Obrazové přílohy:
Situace trasy zaniklého Juditina mostu (černě) v severním sousedství Karlova mostu (červeně)
Pilíř Juditina mostu pod vodou při malostranském břehu v roce 1940 (podle Čarek 1947, obr. 44
Cena Divadelních novin míří do Ostravy!!!

V kategorii Hudební divadlo ji získala šestinotónová opera Aloise Háby

Cenu Divadelních novin za sezónu 2017/18 v kategorii Hudební divadlo udělila odborná porota Jiřímu Nekvasilovi za režii a Bruno Ferrandisovi za hudební nastudování inscenace opery Přijď království Tvé Aloise Háby. Mimořádná mikrotonální opera byla ve světové premiéře uvedena letos 24. června v Ostravě a vzdala hold jednomu z  nejpozoruhodnějších skladatelů 20. století Aloisi Hábovi (1893-1973). Stala se vlajkovou lodí festivalu NODO / New Opera Days Ostrava 2018, který pořádá Ostravské centrum nové hudby ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským. "Toto spojení umožňuje vytvářet v českém kontextu jedinečné produkce a projekty na poli nové opery a nového hudebního  divadla," řekl v reakci na ocenění Jiří Nekvasil.

Prezentaci současného hudebního divadla se festival NODO věnuje v pravidelných dvouletých intervalech od roku 2012. První cenu Divadelních novin v souvislosti s objednávkou festivalu NODO získal v roce 2014 tvůrčí tým inscenace opery Sezname, otevři se! - skladatel Martin Smolka a režisér Jiří Adámek. V případě inscenování Hábova "Království" se na režijní koncepci vedle Jiřího Nekvasila podílel scénograf David Bazika, kostýmy měla na starosti Marta Roszkopfová, za nastudováním pěveckých sól i sborů stál Jurij Galatenko. Náročných orchestrálních partů se ujali členové mezinárodních rezidenčních těles Ostravské centra nové hudby: zkušená Ostravská banda a ONO / Ostrava New Orchestra, symfonický orchestr mladých hudebníků, který s úspěchem debutoval na festivalu Ostravské dny 2017. U příležitosti uvedení Hábovy opery se v čele orchestru ocitlo šestinotónové harmonium, nástroj z 30. let, který byl zkonstruován přímo pro Hábu a který v opeře Přijď království Tvé sehrál zásadní roli. Pro jediná dvě představení na festivalu NODO (24. a 25. června 2018) nástroj laskavě zapůjčilo České muzeum hudby a náročného partu se chopil klavírista Miroslav Beinhauer. Celkem se na "Království" podílela stovka (!) účinkujících, kteří v Divadle Jiřího Myrona v Ostravě strávili společným zkoušením pouze pět dní. Představení zaznamenal Český rozhlas.

Opera Přijď království Tvé byla dokončena během války v roce 1942 a na své provedení čekala téměř 80 let (!). Důvodů pro takové zpoždění bylo víc: svou roli jistě sehrála složitá politické situace (a obsah této "antroposofické" opery), ale také nezvyklé provozní a interpretační požadavky. S nimi se několik měsíců před premiérou potýkal organizační i umělecký tým v čele s dirigentem Brunem Ferrandisem, který se nezvyklé partituře věnoval intenzivně několik měsíců. Paralelně s ním i Pavel Ciboch, který Hábův rukopis doslova v rukavičkách přepisoval do počítačového systému, party neexistovaly. 

V souvislosti s provedením Hábovy šestinotónové opery se v médiích mluvilo o "splacení dluhu nejexperimentálnějšímu českému skladateli" (Jakub Kožíšek, ČT24) a "vrcholu operní sezóny" (Radmila Hrdinová, Právo) o reakcích typu "Mezinárodní a překvapivě mladé festivalové publikum v Ostravě bylo dílem o (mírném) třídním boji nadšeno" (Boris Gruhl, Das Opernglas). K uvedení tohoto zcela mimořádného díla od skladatele, kterého zná svět lépe než jeho vlast, došlo překvapivě zezdola. Nikoli tedy v bezpečném zázemí institucí pečujících o odkaz českých skladatelů, ale díky Ostravskému centru nové hudby v čele s Petrem Kotíkem, spolku s omezenými finančními prostředky, který přijal za svůj nápad skladatele a šéfa Hudebního informačního střediska Petra Bakly. K snahám o realizaci se naštěstí ihned připojil ředitel Národního divadla moravskoslezského Jiří Nekvasil, ale také dědicové autorských práv k dílu Aloise Háby Jan a Dominik Andreskovi. Konání NODO 2018 podpořila řada institucí včetně Statutárního města Ostravy, Ministerstva kultury ČR, Libora Winklera, Moravskoslezského kraje nebo nadace Art Mentor Lucerne.

Ostravské centrum nové hudby aktuálně připravuje sesterský festival Ostravské dny, který se uskuteční v příštím roce (22. - 31. 8. 2019) a už teď je jisté, že se na programu objeví také zvuky z mikrotonálního světa Aloise Háby nebo opera Neither Mortona Feldmana. Více o inscenaci opery Aloise Háby na stránkách Ostravského centra nové hudby v rubrice Ohlasy v médiích (https://www.newmusicostrava.cz/cz/media/ohlasy-v-mediich/)


TISKOVÁ ZPRÁVA

Muzeum hlavního města Prahy  pořádá 1. prosince 2018  v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy akci  Muzeum Market .Připravujeme pro Vás vánoční program v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy. Muzeum hl. m. Prahy pořádá již po šesté svoji tradiční vánoční akci Muzeum Market. Hlavní budova muzea na Florenci se 1. prosince 2018 otevře pro veřejnost na celý den zdarma. Od 9:00 se děti mohou těšit na tvořivé dílny, kde dostanou šanci vyrobit si své vlastní vánoční ozdoby, i letos bude možné si na místě koupit drobné suvenýry a dárky s vánoční tematikou.   Návštěvníci budou mít možnost si v přednáškovém sále hlavní budovy muzea po celý den zakoupit originální ručně vyrobené dárky z přírodních materiálů od prvovýrobců. Jedná se například o různé keramické předměty, šperky, háčkované ozdoby, čerstvé sirupy a domácí marmelády, chybět nebudou ani hedvábné malované šátky a další. Od 10 do 14 hodin je pro děti připraven blok loutkových vánočních představení, která budou začínat v každou celou hodinu. Představení si připravila divadla Nostradivadlo a Divadlo KA2. Děti si též budou moci ve výtvarných dílnách vyrobit vánoční ozdoby ze skla, papíru či slámy.  Pro návštěvníky bude v Langweilově herně otevřena kavárna Dos Mundos, kde si mohou dospělí odpočinout a díky Langweilově dětskému koutku si i děti přijdou na své!


Tisíc barev pohádky

Muzeum hlavního města Prahy v rámci Festivalu české a slovenské tvorby pro děti v Praze hostí od 7. listopadu 2018 do 7. ledna 2019 výstavu Tisíc barev pohádky připravenou spolkem BONA FIDE. Výstava návštěvníky seznámí s ilustrací pro děti s vánoční tematikou od slovenského výtvarníka Vladimíra Krále. Výstava bude probíhat v hlavní budově muzea na Florenci v přednáškovém sále a součástí jsou i spolkem připravené doprovodné programy, a to zejména pro děti a školy. Muzeum hl. m. Prahy se jako každoročně zapojuje do programu Festivalu české a slovenské tvorby pro děti, v rámci kterého návštěvníky seznámí s výstavou Tisíc barev pohádky připravenou spolkem BONA FIDE. Obsahem výstavy jsou dětské knižní ilustrace Vladimíra Krále s vánoční tematikou. Vladimír Král je předním slovenským výtvarníkem, je autorem ilustrací například ke knížkám


Dvě pohádky: Jak šlo vejce na vandr, Tři prasátka Margity Príbusové a Márie Rázusové-Martákové nebo ke knižnímu příběhu Jako by tu tisíc dětí bylo Adolfa Heyduka. V rámci výstavy budou probíhat doprovodné programy pro veřejnost, pro děti a jejich rodiče i pro předškolní a školní skupiny. Program zahrnuje workshopy a divadelní představení. Jedním z vedoucích workshopů bude i sám ilustrátor Vladimír Král. Festival české a slovenské tvorby pro děti je určený především dětem všech věkových kategorií, jejich rodůčům, prarodičům, pedagogům, návštěvníkům kulturních institucí, turistům i slovenské komunitě žijící v Praze. Festival představuje literaturu, výtvarné umění a loutkářství. Partnery projektu jsou na Slovensku Mestská knižnica mesta Piešťany, o. z., Celé Slovensko číta deťom, LIC, časopis Slniečko, ASIL, UNIMA s podporou Fondu na podporu umenia. Za Českou republiku je to spolek BONA FIDE ve spolupráci s SI Praha za podpory Magistrátu hl. m. Prahy.

Pražská muzea 1918-2018Muzeum hlavního města Prahy je spolu s Národním muzeem a Národním technickým muzeem  hlavním pořadatelem akce Pražská muzea 1918-2018, která se koná 27. a 28. října 2018. Muzeum hl. m. Prahy vystupuje jako ideový vůdce akce, jež sjednocuje pražská muzea, a  připojuje se tak s nimi k oslavě výročí 100 let vzniku první republiky, a to vstupem do všech svých objektů zdarma (mimo objekty pražských vil a Svatomikulášské městské zvonice). Zároveň na oba dva víkendové dny připravilo v hlavní budově na Florenci, v domě U Zlatého prstenu a v Zámeckém areálu Ctěnice doprovodné programy pro děti i dospělé. K oslavám tohoto významného státního výročí se muzeum připojilo i vlastní výstavou Praha 1848-1918, která byla otevřena veřejnosti 13. června 2018, a návštěvníci ji mohou navštívit do 24. února 2019 v hlavní budově muzea.

Muzeum hl. m. Prahy vystupuje jako ideový vůdce akce, jež sjednocuje pražská muzea, a  připojuje se tak s nimi k oslavě výročí 100 let vzniku první republiky, a to vstupem zdarma, či za symbolické vstupné. Pražská muzea jsou hlavními propagátory a lektory historie českého hlavního města, které často hrálo hlavní roli v důležitých meznících českých, ale i československých dějin. Období před vznikem první československé republiky je i dobou zvyšujícího se zájmu o českou historii, tudíž i Muzeum hl. m. Prahy datuje svůj vznik právě do doby vlasteneckého 19. století, které vyvrcholilo 28. října 1918.  Proto se Muzeum hl. m. Prahy rozhodlo oslovit a sjednotit ostatní pražská muzea v rámci speciální víkendové akce. Ta svým rozsahem důstojně odráží důležitost výročí, které si všichni budeme koncem října připomínat.Muzeum hl. m. Prahy pro návštěníky během celého víkendu zdarma otevírá v běžné otevírací době tyto objekty: hlavní budova muzea Na Poříčí 52, dům U Zlatého prstenu, Podskalská celnice na Výtoni, Zámecký areál Ctěnice a Pražské věže (Novomlýnská vodárenská věž, Prašná brána, Staroměstská a Malostranská mostecká věž, Petřínská rozhledna, Zrcadlové bludiště na Petříně). Zároveň se návštěvníci mohou zúčastnit doprovodných programů, které budou probíhat od rána do večera, a to po oba dva dny. Více informací naleznete na www.muzeumprahy.cz.Do akce Pražská muzea 1848-1918 se zapojila všechna pražská muzea, a rozhodla se tak oslavit československé výročí ve dnech 27. a 28. října 2018, a to vstupem zdarma do svých objektů, nebo za symbolické vstupné. V rámci víkendu budou připraveny doprovodné akce, přednášky a prohlídky. Celá akce bude přehledně prezentována na speciálních webových stránkách www.prazskamuzea.cz.TISKOVÁ ZPRÁVA

Muzeum hlavního města Prahy pořádá
od 23. října 2018 do 3. března 2019
 v Zámeckém reálu Ctěnice
Bohdanečská 259/1, 190 17, Praha 9 - Vinoř
výstavu

   

Broučci architekta Zdeňka Podhůrského

Muzeum hlavního města Prahy pořádá v Zámeckém areálu Ctěnice od 23. října 2018 do 3. března 2019 retrospektivní výstavu Broučci architekta Zdeňka Podhůrského. Ten je známý především jako tvůrce loutek k osmidílnému televiznímu seriálu Broučci podle knižní předlohy Jana Karafiáta. Architekt Podhůrský byl jeden z našich nejslavnějších výtvarníků minulého století a zároveň jeden z nejvýznamnějších loutkářů vůbec. Retrospektivní výstava návštěvníkům představí milé, půvabné loutky z večerníčků Broučci, Neználkovy příhody a Dobrodružství Čokoládového panáčka, dále kresby
i rozkresy, náčrty, kalendářové loutky a pracovní fotografie. Exponáty vystavené v pěti výstavních sálech v přízemí zámku, doplněné doprovodnými texty dokumentují genialitu tohoto kreslíře a výtvarníka.

Zdeněk Podhůrský nemohl během druhé světové války studovat na vysoké škole, proto začal studovat na soukromé škole uměleckého směru u akademického malíře Antonína Švába, pak pokračoval na pražské technice v oboru kresby. Již tehdy ho ale zajímaly hračky a loutky,
a tak po studiích přešel rovnou jako výtvarník a loutkář k Josefu Skupovi, pro jehož divadlo vytvořil legendární, dokonale rozhýbaný marionetový černošský orchestr. Zaujal kritiku
a rázem se zařadil mezi nejvýraznější výtvarníky své doby.

Později ve vlastním loutkovém ateliéru vytvořil Zdeněk Podhůrský cca 100 prototypů
hraček pro československý hračkářský průmysl, věnoval se návrhům divadelních loutek
a dekorací pro sériově vyráběná domácí divadélka. Vytvořil přes dvě desítky reklamních loutkových filmů, včetně scénářů. V Československé televizi spolupracoval na dětských vysíláních, v roce 1955 vytvořil pořad "Televize pro nejmenší", navrhoval výpravy pro pohádkové inscenace, byl autorem televizní loutkové znělky každodenního vysílání pro nejmenší - Kolotoč.

Do výčtu jeho bohaté činnosti patří rovněž spolupráce s Československým státním filmem, je autorem loutek pro film Karla Zemana Cesta do pravěku, podílel se na tvorbě pohádek Hrátky s čertem, Zlaté kapradí, Rusalka a další. Byl zakládajícím členem Ústředního loutkového divadla v Praze. Pro světové výstavy vytvářel tehdejší fenomén - dioramata, plastické loutkové obrazy.

Loutky arch. Zdeňka Podhůrského byly prezentovány za jeho života na 28 výstavách v Československu a na 15 světových výstavách v zahraničí - v Evropě, Asii, v Egyptě nebo na Kubě či Kanadě -, a to i přesto, že nebyl nikdy členem KSČ. Ale pro tehdejší Československo byla česká loutka a její tradice cennou devizou. K jeho nejvýznamnějším oceněním patří zlatá medaile na světové výstavě Expo ´58 v Bruselu, za loutky pro španělskou televizi získal cenu Eurovize a Zlatou palmu.   

Výstavu autorsky připravil syn architekta Podhůrského, známý herec, muzikant, zpěvák a moderátor Zdeněk Podhůrský, který po svém otci zdědil lásku k výtvarnému umění, rád fotografuje a věnuje se také řezbářství.

Výstavu doplňuje výtvarná a loutkářská dílna a řada dalších doprovodných programů.

10. listopadu 2018      Setkání s uměleckými řemesly
1. a 8. prosince 2018 Adventní řemeslné dílny
19. ledna 2019            Marionety Truhlář
16. února 2019           Výtvarná a animační dílna
3. března 2019            Masopust

Kontakt pro bližší informace:

www.muzeumprahy.cz


Tisková zpráva   V Praze dne 8. 8. 2018

Opera v Šárce - Prodaná nevěsta

Pojďte se s námi vrátit do roku 1918 a vychutnat si zcela zdarma klasickou českou operu v podání předních českých operních pěvců, sboru, orchestru a baletu Národního divadla pod širým nebem, v přírodních kulisách údolí Divoké Šárky. Zkuste si představit tehdejší nadšení diváků i herců v teprve den trvající republice, se všemi porodními bolestmi i euforií.  Stejně jako před sto lety, při oslavách vzniku naší republiky, proto i letos zazní Prodaná nevěsta. Symbolika osmičkových roků, kterou si připomínáme a oslavujeme už celé jedno století této země, si takový kulturní zážitek nepochybně zaslouží.   Městská část Praha 6 a starosta Ondřej Kolář srdečně zvou na již čtrnáctý ročník novodobé historie. V neděli 2. 9. 2018 od 14 hodin se - dnes už stromy porostlými svahy Divoké Šárky - rozezní opera Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta v režii Jany Divišové a Renée Nachtigallové pod taktovkou dirigenta Jana Chalupeckého.

Opera v Šárce navazuje na tradici operních představení v Divadle nad Čertovým mlýnem, zahájenou před 105 lety. Už tehdy byly ve svahu nad mlýnem umístěny lavice s kapacitou 9526 míst k sezení, dalších 8000 míst bylo k stání.  V roce 2005 se podařilo operním a divadelním nadšenkyním Janě Divišové a její přítelkyni, operní zpěvačce Renée Nachtigallové, obnovit tradici přírodního divadla.  Nikdy by to nedokázaly, nebýt vstřícnosti městské části Praha 6, která od počátku obnovy divadelních představení v Šárce vstoupila do projektu a náklady na přípravu a realizaci oper financuje. Akce je finančně podpořena také Hlavním městem Praha.  Díky tomu se podařilo každoročním uváděním české opery v rámci oslav Dne Prahy 6 postupně do Šárky vrátit diváky a připomenout slavnou éru divadla, které bylo již zcela zapomenuto.

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

Vstup je zdarma. Počítejte s tím, že autem se na místo konání nedostanete. Cesta pěšky trvá okolo 20 minut, můžete jít buď od stanice metra Veleslavín nebo od konečné tramvají v Divoké Šárce. (trasa bude značena)

Pro méně pohyblivé občany je připravena kyvadlová doprava. Označený mikrobus bude jezdit od tenisových kurtů na Aritmě od 12 hodin.

Nezapomeňte si s sebou vzít podložky na sezení a v případě deště také pláštěnky. Počítejte s tím, že budete sedět na zemi, přes deštníky by neviděli diváci za vámi.

Akci každoročně navštíví tisíce lidí, pokud si chcete sednout tak, abyste dobře viděli, doporučujeme přijít s předstihem. Na místě budou stánky s občerstvením.

 Přejeme krásný kulturní zážitek.