UŽ ZÍTRA SPOKOJENOST


V ý z v a V l á d ě ČR a P a r l a m e n t u ČR

14.11.2020 00:44

V ý z v a   V l á d ě  ČR   a   P a r l a m e n t u  ČR

Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR), Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) za podpory Národní sítě Místních akčních skupin (NS MAS), primátora hl. m. Praha a hejtmanů Pardubického, Libereckého, Olomouckého, Jihomoravského, Královéhradeckého a Moravskoslezského kraje

DOPADY DAŇOVÝCH ZMĚN v r. 2021 ZASTAVÍ INVESTICE SAMOSPRÁV 

A OHROZÍ JEJICH KOFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ

Představitelé samospráv České republiky NESOUHLASÍ s dopady zrušení tzv. superhrubé mzdy a obnoveného kompenzačního bonusu na samosprávy a ŽÁDAJÍ Parlament ČR a Vládu ČR o poskytnutí adekvátních náhrad úpravou rozpočtového určení daní (RUD) a poskytnutím jednorázového příspěvku za celkově uhrazené kompenzační platby. 

Představitelé obecních svazů a zvolení hejtmané krajů nesouhlasí s dopady zrušení tzv. superhrubé mzdy na samosprávy a jejich rozpočty (ST: 910). V kombinaci se zvýšením odpočitatelných položek tyto návrhy budou znamenat trvalý pokles daňových příjmů obcí i krajů ve výši -10%, celkem pro obce přináší propad v jejich rozpočtech -25 mld. Kč a dalších -8,5 mld. Kč pro krajské samosprávy. Konstatujeme, že dosud žádný schválený zákon neměl na rozpočty samospráv takto negativní a skokový efekt. 

Jsme rovněž znepokojeni, že Parlament ČR dne 10.11.2020 schválil zákon o kompenzačním bonusu, který znovu zavádí stejný model vyplácení kompenzací jako na jaře 2020, tedy systém s významnými dopady na samosprávy, aniž by byly přijaty jakékoli náhrady pro samosprávy. Na negativním hodnocení těchto dopadů právě na samosprávy se shodla politická reprezentace už v červnu na konci nouzového stavu (podpora podnikajícím subjektům je vyplácena z daňových zdrojů ze zaměstnaneckých vztahů, nikoli z vybraných podnikatelských daní, 1/3 vyplácených kompenzací jde na úkor rozpočtů samospráv). Schválený zákon o kompenzačním bonusu (ST: 1055) tak bude mít na samosprávy významný rozpočtový dopad v letošním roce i v r. 2021, když musíme odmítnout jako zcela nepodloženou vládní analýzu ohledně omezených dopadů tohoto zákona na samosprávy.

Celkové dopady shora uvedených zákonných předloh jsou dle kvalifikovaných odhadů -30 mld. Kč na obce  a -11 mld. Kč na kraje. Bude ohroženo kofinancování projektů a samozřejmě dojde k výraznému utlumení investičních aktivit samospráv. Proto žádáme Parlament ČR a Vládu ČR o souběžnou úpravu rozpočtového určení daní (RUD) a poskytnutí náhrady za celkově vyplacené platby kompenzačního bonusu jednorázovým příspěvkem do 3 měs. po ukončení kompenzačního období.  

Tyto dopady zasahují samosprávy v mimořádně citlivém období, kdy bojují se současnou pandemií, ale také je čekají významné poklesy rozpočtových příjmů, kterou jsou ještě takto dále prohlubovány předloženými návrhy zákonů. Samosprávy provádí řadu ochranných opatření (dezinfekci veřejných prostor, zvýšenou ochranu zranitelných skupin v zařízeních zřizovaných samosprávami až po rozvoz potravin pro potřebné obyvatele), vychází vstříc místním podnikatelům a organizacím, kterým odpouštějí poplatky, nájemné ve svých prostorách a další platby. Tato opatření znamenají výrazné zvýšení rozpočtových nákladů samospráv, přitom až na výjimky na tyto náklady stát samosprávám nijak nepřispívá. Rozpočtová situace samospráv se významně zhoršuje až do té míry, kdy se ocitají na hraně krytí svých mandatorních a běžných výdajů, odsouvají nezasmluvněné investice či omezují své možnosti kofinancování. Obce proto přivítaly pomoc státu, která jim byla směřována v létě, kdy Parlament odsouhlasil poskytnutí částky 1250 Kč na zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru. Představitelé níže podepsaných samospráv zároveň vnímají jako nespravedlivé, že krajům jakožto vyšším územně samosprávným celkům nebyla státem dosud přiznána žádná zákonná podpora. 

Posílení rozpočtů samospráv znamená transparentní užití veřejných zdrojů co nejblíže občanům, jež pochopitelně pomůže obnovit regionální ekonomiku, podpoří místní živnostníky a znovuobnoví ekonomické řetězce v území. Představitelé samospráv zdůrazňují, že veškeré rozpočtové zdroje samospráv jsou investovány převážně do kvality života občanů, o jehož zachování a rozvoj usilují i pro další generace. 

Dne 13. listopadu 2020

        František  L u k l, v.r.       Stanislav  P o l č á k, v. r.           Jiří  K r i s t, v.r.         Zdeněk  H ř i b, v.r.      Martin  N e t o l i c k ý, v.r. 

          předseda SMO ČR              předseda SMS ČR               předseda NS MAS      primátor Hl. m. Prahy  hejtman Pardubického kraje

Martin  P ů t a, v.r.     Josef  S u c h á n e k, v.r.                  Jan  G r o l i ch, v.r.

hejtman Libereckého kraje  hejtman Olomouckého kraje  hejtman Jihomoravského kraje

   Martin  Č e r v í č e k, v.r.                      Ivo  V o n d r á k, v.r.

hejtman Královéhradeckého kraje     hejtman Moravskoslezského kraje

—————

Zpět