UŽ ZÍTRA SPOKOJENOST


Hází vláda města a obce přes palubu?

02.04.2020 18:32

TISKOVÁ ZPRÁVA

Publ.J.R.M.

Hází vláda města a obce přes palubu?

Praha 2. dubna 2020, V tak krizové situaci, kdy každý den znamená pro města a obce ztrátu v milionech korun, čeká Svaz měst a obcí ČR již přes týden na odpověď vlády. Odpověď ke svému  návrhu, sestavit odborný pracovní tým k vytvoření strategického multioborového plánu pro nastartování/restartování ekonomiky České republiky během a po skončení pandemie COVID-19 a přijetí takových opatření, aby byly mimo jiné zachovány příjmy pro města a obce a nedošlo k ohrožení občanů negativními finančními a sociálními dopady. Předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl píše opět ministerskému předsedovi a členům vlády.

Vážený pane předsedo vlády, vážené členky a vážení členové vlády, 

dne 23.03.2020 jsem se na Vás jménem Svazu měst a obcí České republiky obracel s podnětem k utvoření pracovní skupiny složené z odborníků napříč rezorty včetně zástupců ze Svazu měst a obcí České republiky a Asociace krajů České republiky, případně dalších subjektů, kdy úkolem tohoto týmu by bylo pragmatické vyhodnocení stávající situace, vytvoření strategického multioborového plánu pro nastartování/restartování ekonomiky České republiky během a po skončení pandemie COVID-19 a přijetí takových opatření, aby byly mimo jiné zachovány příjmy pro města a obce a nedošlo k ohrožení občanů negativními finančními a sociálními dopady. Navrhovali jsme, aby takto zformovaná pracovní skupina byla i součástí krizového řízení státu a aby úzce spolupracovala s Ústředním krizovým štábem.  

S hořkostí jsem nucen konstatovat, že i přes více než vážnou situaci s nedozírnými následky a dopady jak na veřejný, tak soukromý sektor jsem doposud neobdržel žádnou odpověď. 

A tato hořkost a vážnost situace ve spojení s dalším až překotným vývojem mne vede k opětovnému vyslání jednoznačného apelu, jenž v následujících řádcích tohoto otevřeného dopisu konkretizuji. K tomuto kroku nejsem hnán jen vlastním přesvědčením, ale voláním o pomoc z řad našich členů - měst a obcí a jejich i mými obavami o naši budoucnost.  

Města a obce jsou a budou významnými veřejnými zadavateli, avšak jsme všichni nyní nuceni - a pokud bude vývoj včetně opatření, která jsou přijímána, pokračovat ve stávajícím tempu a mnoha směrech - škrtat v našich plánech a investicích.  Mnohdy jsme dohnáni k tomu, že nám nezbývá než oželet již vynaložené náklady, než-li potom plakat nad nemožností projekty dokončit a dostat se tak do ztráty mnohem větší. Jsme si vědomi, že tyto naše škrty mohou způsobit další negativní vývoj ekonomické situace, ale tlak, který je na nás vytvářen, nás se vší odpovědností nám vlastní k těmto opatřením nutí. Nemůžeme ohrozit neuváženými kroky a investicemi naše města a obce a jejich obyvatele, vždyť za ně neseme plnou zodpovědnost, k tomu nám právě oni dali svůj mandát!  Pokud chceme zabránit těmto krokům, musíme mít jistotu příjmů, kterou však nyní nemáme a mít ani nemůžeme, neboť některé kroky nejsou vedeny směrem ke stabilizaci situace, ale pouze k dočasnému zlepšení s nejasným či již nyní jasným a tvrdým dopadem.  Města a obce, jak sami často poukazujete, mají na svých účtech rezervy pro budoucí investice, na které se města a obce již připravují delší dobu a k tomuto již přijaly i řadu závazků. Města a obce jsou  připraveny na kofinancování z budoucího programového období. Ale naše rezervy se tenčí, a to i z důvodů sanování krizové situace na svých územích, kdy města a obce suplují roli státu v mnoha oblastech včetně distribuce ochranných prostředků. Vyvstávají další nepředvídatelné náklady, které ne vždy mají mít ve své kompetenci města a obce. A nesmíme opomenout zdůraznit výpadky příjmů z mnoha oblastí, které nelze objektivně doposud vyčíslit.  Nejistota je ještě více prohlubována množstvím přijatých legislativních opatření a nařízení včetně jejich změn, kdy již i řadě odborníků činí problémy se v množství a obsahu zmíněného zorientovat. Města, obce, ba ani občané již nemohou předvídat ani při vší snaze, jaká opatření budou následovat, jaká legislativní či finanční omezení budou vznikat.  Konečný dopad v oblasti vzniku škod a jejich náhrad nelze v současné situaci ve veřejném ani soukromém sektoru ani odhadovat. Výše uvedené je pak v důsledku paradoxně příčinou, kdy města a obce ustupují od svých plánů, investiční aktivity utlumují, a tak pouze roztáčí nekonečnou spirálu, jenž se zavrtává a bude zavrtávat do hlubšího a hlubšího ekonomického propadu.   A právě z uvedených důvodů, které jsem již v předchozím dopise rovněž zmiňoval, jsme apelovali na vytvoření odborné pracovní skupiny, která by řadě nejasností, nedorozumění, ale i nekoncepčních kroků mohla zabránit. Města, obce, kraje a další zúčastněné subjekty včetně podnikatelů, zástupců z oblasti cestovního ruchu, pohostinství, hoteliérství a kultury, pro které bude tato situace často až likvidační, by mohli zastoupeni odborníky ze svých řad participovat na nastavení strategických plánů jak pro období "kovidové", tak "pokovidové", mohli by být součástí hry a nebylo by neustále jednáno bez nás o nás, s důsledky však pro nás zásadními.  Jsem s určitou trpkostí nucen i jménem našich členů zmínit, že téměř denní změny v přijatých opatřeních, usneseních, dopadech způsobují i přes Vaši usilovnou a těžkou práci, kterou bez pochyb vynakládáte, pocit nejistoty, obav až paniky z dalších kroků, které by - i s ohledem na světovou situaci - mohly následovat. Je pak určitou otázkou, zda by nebylo vhodnější realizovat napříč všemi rezorty a s dalšími partnery z řad územních samospráv, podnikatelských zástupců a dalších subjektů projednaná a konsensem nadaná opatření v těch oblastech, které nejsou nezbytné řešit ze dne na den.  S odkazem na uvedené činím tímto jménem a v zájmu našich členů, měst a obcí, od největších po nejmenší, na Vás, vládní činitele, tento jednoznačný apel a dovolte mi žádat Vás, aby: 

• přijímaná opatření a usnesení byla jednoznačná, jednoznačně aplikovatelná a vykonatelná; 

• mediální výstupy byly konkrétní, mezi účastníky projednané a vůči veřejnosti jednoznačně prezentované;  

• byla vytvořena strategická koncepce pro stávající i budoucí období s jasně predikovatelnými a logicky nastavenými dalšími kroky, aby došlo k obnovení nastavení základních jistot právních i finančních jak pro soukromý, tak veřejný sektor; 

• bylo jednoznačně definováno, jaké příjmy mohou obce a města v porovnání s předchozími lety očekávat, v důsledku čehož by obce a města mohly nadále realizovat své investiční projekty, což by se 

pozitivně promítlo do oblasti zaměstnanosti, podpory podnikání a dalších oblastí a beze sporu by to "krizovou" spirálu přinejmenším brzdilo; 

• byl dán jednoznačný příslib, že nebude měněno ani omezováno rozpočtové určení daní včetně výnosu ze sdílených daní na úkor územních samospráv a bude zajištěn příspěvek na přenesenou působnost v dostatečné výši. 

Pevně věřím, že jsme my, územní samosprávné celky, zastupující občany České republiky, stále pro Vás rovnocenným partnerem a budeme takto v následujících Vašich krocích akceptováni a naše apely budou vyslyšeny.   Jsme v situaci více než vážné a nyní není možné zohledňovat parciální zájmy soukromého, ani veřejného sektoru - oba spolu žijí ve vzájemné symbióze a nemohou fungovat jeden bez druhého.  

Věřím ve Vaše porozumění naší situace a ve vyslyšení našeho apelu.

František Lukl

Předseda Svazu měst a obcí ČR

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolná, nepolitická a nevládní organizace. Členy Svazu jsou obce a města. Je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 800 měst a obcí a zastupuje tak přes 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na FB svazu.

—————

Zpět